Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005
Скачати 99.95 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005
Дата конвертації15.02.2013
Розмір99.95 Kb.
ТипПрограма

Методичні рекомендації щодо викладання хімії

У 2012-2013 році.

Вивчення хімії у школі повинно сприяти інтелектуальному розвитку учнів, вихованню моральності, готовності до праці, самостійної пошукової діяльності. На сучасному етапі шкільної хімічної освіти проблема інтересу – це не тільки питання високого емоційного стану дітей на уроках; від розв’язання цієї проблеми залежить, чи будуть у подальшому накопичені знання мертвим тягарем або стануть активним надбанням школярів. І це ставить перед вчителями хімії мету зробити шкільний курс хімії цікавим та пізнавальним.

У 2012-2013 н.р. залишаються чинними програми :

7-9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. – К.:Ірпінь : Перун,2005;

8-9 класи з поглибленим вивченням хімії - Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо – математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія,2009);

10-11 класи – Хімія. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

У навчальних програмах розподіл годин орієнтований. Вчитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах однієї теми. Резервні години можуть використовуватися для повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів .

Під час планування теми необхідно враховувати обов’язкові результати навчання ( державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів) , що передбачені у кожній темі. Це допоможе досягти мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування цілей та завдань уроків, дасть змогу виробити методичні підходи до проведення навчальних занять.

Організація навчання.

Вивчення навчального предмету «хімія» у ЗНЗ здійснюється відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами МОН України ( від 05.02.2009 №66 « Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 №132 № Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12 – річної школи» та від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню») і передбачено у кожному з класів таку кількість годин :

 • 7 клас – 1 год. на тиждень;

 • 8 – 9 класи – 2 год. на тиждень;

 • 9 клас спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов

– 1,5 год. на тиждень;

 • 8 – 9 класи з поглибленим вивченням хімії – 4 год. на тиждень.

У 10-11 класах вивчення хімії відбувається на одному із трьох рівнів навчання:

- рівень стандарту – 1 год. на тиждень , 10 і 11 класи;

- академічний рівень – 1 год. на тиждень 10 клас, 2 год. на тиждень 11 клас ;

- профільний рівень – 4 год. на тиждень 10 клас, 6 год. на тиждень 11 клас та по 2 год. за рахунок варіативної складової на вивчення спецкурсів;

- поглиблений рівень – 6 год. на тиждень 10 і 11 класи та обов’язкова 1 год. Курсу за вибором у 11 класі.

Відповідно додатку до листа МОНмолодьспорт від 29.04.11 №1\9-325 « Про навчальні планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік» навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інварітивної складової за рахунок годин варіативної складової. За рахунок збільшення годин, окремі предмети можуть вивчатися за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами.

У інструктивно – методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у ЗНЗ ( інформаційний збірник МОН України №17-18, 19-21, 2011 та лист МОН «1/9-426 від 01.06.2012) рекомендується виділити на вивчення хімії у 7 класах -1,5 – 2 год., у 10 класі – 2 год., збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми.

У класах технологічного, математичного, а особливо фізико – математичного профілів за наявності годин рекомендується у 10 – 11 класах вивчати хімію на академічному рівні., що має бути відображено у пояснювальній записці до робочого навчального плану (інформаційний збірник МОН України №17-18, 19-21, 2011 р.).

Навчальні заклади можуть виділити години варіативної складової на запровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

Особливості вивчення хімії.

У 7 класі особливу увагу необхідно приділити формування основних предметних компетентностей : хімічна мова, складання формул, визначення валентності, складання хімічних реакцій, розв’язок задач, вміння проводити найпростіші досліди, навчити спостерігати, робити висновки. Не перевантажувати учнів позапрограмним, фактичним матеріалом, зайвою деталізацією матеріалу.

Необхідно використовувати активні форми і методи навчання, що стимулюють пізнавальну діяльність учнів. Вони будуються в основному на діалозі, що передбачає вільний обмін думками і характеризуються високим рівнем активності учнів.

При вивченні хімії у 8 класі увагу зосередити на уміння характеризувати хімічні елементи за положення у періодичній системі хімічних елементів та будовою атомів; формування в учнів знань про склад, будову, фізичні та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, закономірності генетичного взаємозв’язку.

Приділити увагу питанням прикладного характеру, застосування хімічних знань у повсякденному житті. Також доцільно повторювати деякі демонстраційні та лабораторні досліди, що виконувались у попередніх темах.

Основний акцент у 9 класі повинен бути зроблений при вивченні теми «Розчини» на особливості їх утворення, класифікацію, розчинність та її залежність від різних факторів, способи вираження кількісного складу розчинів, особливості перебігу хімічних реакцій, хімічна рівновага та її зміщення.

У темі « Найважливіші органічна сполуки» відбувається

ознайомлення з типовими представниками органічних сполук (метан, етелен, етанол тощо), дається загальне уявлення про жири, карбонові кислоти тощо. Обсяг навчальної інформації не передбачає ні глибини, ні широти охоплення знань. Необхідно застосовувати нову номенклатуру органічних сполук, поряд із деякими дозволеними тривіальними назвами. Особливу увагу звернути на застосування знань школярів у практичній діяльності – у побуті та вдома .

У 10 -11 класах на рівні стандарту при викладанні курсу хімії більше уваги приділяти питанням прикладного характеру, розкривати роль хімії в житті людини та суспільства, ширше застосовувати елементи ужиткової хімії. В 11 класі зміст курс хімії рівня стандарту значною мірою відрізняється від академічного . По суті, його зміст зводиться до особливостей використання органічних речовин у різних сферах людської діяльності, їх біологічна роль, вплив хімічних чинників на здоров’є людини й навколишнє середовище. Велике значення набуває добір відповідних задач, завдань і вправ, які сприяють формуванню вміння застосовувати здобуті знання у різноманітних життєвих ситуаціях. У 10-11 класах не передбачено розв’язування задач нового типу, а лише удосконалюються навички розв’язування задач , що передбачені програмою 7-9 класів.

Вивчення хімії у 10-11 класах на академічному рівні має підготувати учнів до подальшого опанування предмету у ВНЗ , тож має бути досягнуто високого рівня сформованості навичок експериментальної роботи, формування вміння розв’язувати задачі різних типів. Особливу увагу необхідно приділити вивченню органічної хімії в 11 класі, це не засвоєння окремих відомостей про органічні сполуки, мова йдеться саме про курс органічної хімії.

Викладання хімії у 10-11 класах на профільному, поглибленому рівні передбачає не лише поглиблене засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а й широке використання знань зі споріднених предметів та дослідницьку діяльність учнів. Велике значення набувають самовдосконалення та самоосвіта учнів. Профільне навчання - орієнтація учнів на професію, саме тому обов’язковим є проведення навчальних екскурсій , враховуючи профіль.

Оцінювання навчальної діяльності учнів.

Обов’язковими видами оцінювання залишаються поточне, тематичне, семестрове та річне. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модулю), з урахуванням поточних оцінок, різних видів робіт. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік : 35 годин – 4 тематичні; 70 годин - 6 тематичних; 140 годин - 8 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителем. Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр, дві – за рік , які зберігаються у кабінеті хімії протягом року. Відпрацювання пропущених учнем практичних та контрольних робіт є недоцільним (лист МОН «1/9-580 від 21.08.2010 р.).

Оцінка результатів навчальної діяльності учнів як при усній, так і письмовій формі контролю, здійснюється на основі критеріїв оцінювання результатів діяльності учнів за по елементним аналізом знань та практичних умінь ( наказ МОН № 329 від 13.04.2011 р. , наказ МОН № 371 від 05.05.2008 р.).

Шкільний хімічний експеримент.

Мета експерименту - розвинути експериментальні уміння, виробити навички безпечного поводження з речовинами у побуті та виробництві. Формами хімічного експерименту у шкільній практиці є : демонстраційний експеримент, лабораторні досліди та практичні роботи, кількість яких визначена програмою та виконання яких є обов’язковим.

Сьогодні зміст експерименту посилюється через ужиткове спрямування. Це частково розв’язує проблему дефіциту хімічних реактивів у школі з одного боку , а з іншого – забезпечує високу пізнавальну діяльність, поглиблює знання з хімії , формує навички екологічно грамотної поведінки у побуті й довкіллі та розвиває здатність реально оцінювати ситуацію.

Як оцінити (фронтально, по групам, індивідуально) експеримент, вирішує вчитель самостійно. Практичні роботи оцінюються обов’язково та індивідуально.

Оформлення лабораторних дослідів відбувається у робочих зошитах ( або у зошитах для практичних робіт), практичні роботи – у зошитах для практичних робіт. Програмою не передбачено часу на відпрацювання пропущених учнем практичних робіт, тому воно здійснюється на розсуд вчителя.

Організація проведення навчально – виховного процесу

у кабінеті хімії.

Сучасний учитель хімії повинен бути ознайомлений з основними документами, які характеризують , пояснюють особливості зберігання й використання хімічних реактивів та забезпечують дотримання правил безпеки життєдіяльності.

До таких документів належать:

 • наказ МОН України від 01.08.2001 №563 « Про затвердження

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах ( назва зі змінами, унесеними згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 №782, збірник наказів МОН№ 2, 2007 р.);

- наказ МОН України від 18.04.2006 № 304 « Про затвердження

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці в закладах,установах ,організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680 ( питання інструктажів);
- наказ МОН України від 15.05.1986 № 131 « Типовий перелік навчально

– наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх закладів (І-ІІІ ст.);

 • НПАОП 9.2.30 -1.06-98. Правила безпеки під час проведення

навчально – виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх закладів ( затверджено наказом Держнаглядомохоронпраці від 16.11.1998 № 222);

- лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 №1/9-72) « Безпечне проведення занять у кабінетах природничо – математичного напряму загальноосвітніх закладів»

- постанова КМ України від 05.01.2011р.№4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. №770 і від 10 жовтня 2007 р №1203» ( питання використання реактивів , які визначені як прекурсори).

Відповідно до листа МОНмолодьспорту 1/9-426 від 01.06.2012

«Інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення хімії у ЗНЗ» рекомендовано зберігати сульфатну та хлоридну кислоти у вигляді водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15 % відповідно та замінити добування кисню з калій перманганату на добування даного газу каталітичним розкладом пероксиду.

Бажано у кабінеті хімії мати спеціальний журнал для зберігання та використання хімічних реактивів , якій допоможе вести облік кількості та вартості списаних реактивів, а також надаватиме постійну інформацію про кількість наявних речовин і матеріалів, термін їх придатності. Форму ведення такого журналу , вчитель обирає самостійно, головне щоб вона була зручна у використанні.

Допрофільне навчання.

Важливою складовою вивчення хімії у 7- 9 класах є допрофільна підготовка , яка дає основи хімічних знань, яка є базою для подальшого вдосконалення цих знань у старшій школі.

Формами реалізації допрофільної підготовки є курсів за вибором; поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі, факультативи, предметні гуртки, наукові товариства.

Реалізується таке навчання за рахунок варіативної складової ТНП 8-9

класів, оптимальний обсяг підготовки – не менше 35-70 навчальних годин на рік.

Програми факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендовані

Міністерством для використання у загальноосвітніх закладах , визначені у листі МОНмолодьспорту 1/9-426 від 01.06.2012.

Зміст програм курсів, факультативів як і кількість годин та клас, в якому пропонуються їх вивчення є орієнтовним. Вчитель творчо підходить до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість виділених годин, навчально – матеріальну базу кабінету, здібності учнів. Окремі розділи програми вивчаються самостійно. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати і для проведення факультативів та навпаки, програма факультативів – для викладання курсів за вибором..

Облік занять з курсів за вибором ведеться на окремих сторінках класного журналу або в окремому журналі ( за рішенням навчального закладу), факультативів - в окремому журналі.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів , курсів за вибором приймається навчальним закладом.

Міністерством освіти та науки розроблено методичні рекомендації

“Упровадження допрофільної підготовки учнів ЗНЗ.№1/9 – 433 від 07.07.2008 р., які стануть у нагоді і керівникам шкіл та і вчителям.

Методична робота з вчителями хімії.

Підвищення якості хімічної освіти є основою методичної роботи у 2012

- 2013 навчальному році. Кабінет методики викладання хімії ВОІПОПП рекомендує :

- провести протягом року чотири засідання методичного об’єднання вчителів хімії;

- організувати роботу творчих і проблем груп вчителів;

- започаткувати роботу школу послідовників перспективного педагогічного досвіду та школу інтерактивного навчання;

- удосконалити роботу школи молодого вчителя.

На серпневих нарадах вчителів хімії пропонується обговорити питання

 • новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

 • особливості викладання хімії у 2012-2013 н.р, нормативно – правове та навчально – методичне забезпечення;

 • аналіз результатів навчального процесу за 2011-2012 н.р.;

 • нормативно –правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у кабінеті хімії;

 • підсумки проведення Міжнародного року Хімії в районі, області.Зав. кабінетом методики викладання хімії Л.В.СтепановаСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011-2012 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Разом з іншими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.:Ірпінь : Перун,2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи