Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина icon

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина
Скачати 194.18 Kb.
НазваПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина
Дата конвертації11.01.2013
Розмір194.18 Kb.
ТипПоложення

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НСПП

від 10 жовтня 2012 року № 118


ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Національній службі посередництва і примирення,

її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях


1. Загальна частина


1.1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Положення) розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з урахуванням вимог Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист персональних даних», та визначає порядок доступу фізичних та юридичних осіб до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення (далі – НСПП) та її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Відділення НСПП).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

офіційна інформація - офіційна документована інформація, створена в процесі діяльності НСПП, Відділень НСПП, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання НСПП, Відділеннями НСПП своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у їх володінні;

публічна інформація з обмеженим доступом – це інформація, яка є конфіденційною, таємною, службовою, обмеження доступу до якої здійснюється НСПП, Відділеннями НСПП при дотриманні сукупності вимог, визначених у п. 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні НСПП, Відділень НСПП;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації НСПП, Відділеннями НСПП при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.4. НСПП та її Відділення, як розпорядники інформації, зобов'язані:

– оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

– систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

– вести облік запитів на інформацію;

– визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

– призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

– надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також, у разі потреби, перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

1.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідає за систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, забезпечує координацію дій працівників структурних підрозділів НСПП та Відділень НСПП з метою забезпечення оперативної підготовки відповідей на запити.

1.6. Керівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП у межах наданих повноважень забезпечують дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність НСПП, відділень НСПП.

1.7. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.


^ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП


2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП забезпечується шляхом:

  • оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

  • розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП;

  • розміщення публічної інформації в офіційному друкованому виданні НСПП – Бюлетені НСПП;

  • надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність НСПП, Відділень НСПП може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність НСПП, Відділень НСПП надається у формі, визначеній у запиті на інформацію.

У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у НСПП, Відділенні НСПП.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян уповноваженими особами НСПП, Відділень НСПП.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайтах НСПП, Відділень НСПП забезпечують керівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП у межах їх компетенції.


^ 3. Надання публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП


3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується структурними підрозділами НСПП в межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії НСПП, Відділення НСПП з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства НСПП сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП розміщує на офіційному веб-сайті НСПП інформацію, що підготовлена структурними підрозділами НСПП з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційних веб-сайтах НСПП та Відділень НСПП підлягають:

інформація про НСПП, Відділення НСПП та їх діяльність;

місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону інформаційно-консультаційного центру;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови НСПП та його заступника, а також керівників структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП;

розклад роботи та графік прийому громадян у Відділеннях НСПП;

наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорії;

правила внутрішнього трудового розпорядку НСПП, Відділення НСПП;

інформація про нормативно-правові засади діяльності НСПП, Відділення НСПП;

дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні НСПП, Відділення НСПП;

звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

інші відомості про діяльність НСПП, Відділення НСПП, які належать до публічної інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4. На офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП та у Бюлетені НСПП розміщуються:

умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність НСПП, Відділення НСПП;

інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність НСПП, Відділення НСПП.

3.5. Запитувач інформації має право звернутися до НСПП, Відділення НСПП із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна роздрукувати на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до НСПП, Відділення НСПП поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в НСПП, Відділенні НСПП особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).


^ 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію


4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу НСПП, Відділення НСПП приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства НСПП та Інструкції з діловодства у відділеннях НСПП з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після реєстрації вхідної кореспонденції запити на інформацію виокремлюються та невідкладно передаються на розгляд Голови НСПП / начальника Відділення НСПП для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.3. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності НСПП, то Головою НСПП визначається відповідальна особа за надання відповіді на запит та співвиконавці, які зобов’язані не пізніше двох робочих днів із дня надходження до НСПП запиту надати у межах компетенції відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до НСПП у вигляді електронного документа, здійснюється в установленому порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.5. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у відповідних структурних підрозділах НСПП, Відділеннях НСПП в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із Зведеною номенклатурою справ НСПП, Відділень НСПП та номенклатурами справ структурних підрозділів НСПП.

4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до НСПП, Відділення НСПП.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту.

4.7. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Голова НСПП за поданням керівника структурного підрозділу НСПП, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, начальник Відділення НСПП може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, про що запитувач інформації має бути повідомлений не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до НСПП, Відділення НСПП.

4.8. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, НСПП, Відділення НСПП не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.


^ 5. Порядок надання публічної інформації про діяльність НСПП


5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність НСПП, Відділення НСПП надається відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію, за підписом Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса НСПП, Відділення НСПП, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність НСПП належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у НСПП, Відділенні НСПП відповідно до Інструкцій з діловодства.

5.5. НСПП та Відділення НСПП мають право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) НСПП та Відділення НСПП не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

5.7. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НСПП, Відділення НСПП, затвердженою наказом НСПП.

5.8. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.


Начальник відділу

правового забезпечення НСПП Л.Прудиус

Додаток 1 до п. 2.4. Положення^ ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації


Публічною інформацією з обмеженим доступом у НСПП є:

– конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

– таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

– службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Не належить до публічної:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

– інформація, отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов’язаних із співробітництвом НСПП з державними органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності НСПП, Відділень НСПП, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.


Додаток 2 до п. 3.1. ПоложенняПОРЯДОК

взаємодії Національної служби посередництва і примирення та її відділень із представниками засобів масової інформації


1. Взаємодія НСПП, Відділень НСПП з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Національну службу посередництва і примирення та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії НСПП, Відділень НСПП зі ЗМІ покладається на керівників структурних підрозділів НСПП у межах їх компетенції, начальників Відділень НСПП.

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходів здійснюється за наявності згоди на це Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.

5. Представники ЗМІ, присутні на заходах НСПП, Відділення НСПП повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб, не заважати проведенню офіційного заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи НСПП, Відділення НСПП здійснюється відділом/сектором аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП на кожен захід окремо.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме НСПП, Відділення НСПП здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює відділ/сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП.

10. Висвітлення діяльності НСПП, Відділення НСПП у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються структурними підрозділами НСПП у межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.


Додаток 3 до п. 3.5. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у НСПП, Відділеннях НСПП


^ Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадян

Ім’я / відомості про юридичну особуПо батькові / керівництво, код ЄДРПОУНомер телефону


Поштова адреса вулиця, проспект ______________________________

будинок , корпус ______________________________

квартира ______________________________

населений пункт ______________________________

область ______________________________

район ______________________________

індекс ______________________________^ Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запитЗміст запиту
Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу


Додаток 4 до п. 3.5 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у НСПП, Відділеннях НСПП
^ Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)


Національна служба посередництва і примирення

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який (яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:___________


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:


(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________


Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

____________________________________________________________

____________________________________________________________


Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.


______________ 20___ року _____________ _______________

(дата) (підпис) ( ініціали, прізвище)


* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».
Додаток 5 до п. 3.5 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у НСПП, відділеннях НСПП^ Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)


Національна служба посередництва і примирення

01004, м. Київ, вул. Басейна, ½ -А

____________________________,

(назва юридичної особи)

який (яка) знаходиться за адресою:

___________________________

___________________________

тел.: _________; е-mail:_________


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:


(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________


Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

________________________________________________________


Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

________________ _____________ ________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)


* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».


Додаток 6 до п. 3.5. до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у НСПП, Відділеннях НСПП


^ Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднання громадян)


Національна служба посередництва і примирення

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А


______________________________

(запитувач інформації)

______________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:


(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________


Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

_______________________________________________________

____________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.


______________ 20__ року _________ ________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)


* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».


Додаток 7 до п. 3.5 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у НСПП, Відділеннях НСППІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію


Текст електронного запиту на інформацію повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен містити вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит на інформацію з неналежно заповненими або незаповненими полями не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення можуть бути надіслані до НСПП засобами поштового зв’язку або подані до скриньки відділу документального забезпечення НСПП (вул. Басейна, ½-А, м. Київ, 01004).

Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Схожі:

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, що додається
З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення організації доступу до публічної інформації,...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва І примирення I. Загальні положення
Національної служби посередництва І примирення, затвердженої наказом нспп від 11 грудня 2007 року №223-р, у взаємодії з відділеннями...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconНаказ №120 Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення,
Національної служби посередництва І примирення (далі – нспп), її відділень в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Відділення...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Красилівської районної державної адміністрації Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у відділі освіти Красилівської районної державної адміністрації (далі...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Недригайлівської районної державної адміністрації Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у відділі освіти Недригайлівської районної державної адміністрації...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, що додається
Закону України «Про доступ до публічної інформації» на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Здолбунівської районної державної адміністрації, що додається
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Красилівської районної державної адміністрації.(додаток)
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у відділі освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, що додається
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина iconНаказ №52 Про забезпечення доступу до публічної інформації
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи