Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр icon

Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр
Скачати 403.02 Kb.
НазваЗакон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр
Сторінка1/3
Дата конвертації06.01.2013
Розмір403.02 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН УКРАЇНИ


Про рекламу


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 )


{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 271/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.150

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 }


{ В редакції Закону

N 1121-IV ( 1121-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.62 }


{ Із змінами, внесеними згідно з Законами

N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238

N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566

N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }


Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні,

регулює відносини, що виникають у процесі виробництва,

розповсюдження та споживання реклами.


Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:


виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює

виробництво реклами;


внутрішня реклама - реклама, що розміщується всередині

будинків і споруд;


зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних

тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій

місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на

елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і

доріг;


недобросовісна реклама - реклама, яка вводить або може ввести

в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи

суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності,

перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і

способу розповсюдження;


особа - фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької

діяльності, юридична особа будь-якої форми власності,

представництво нерезидента в Україні;


порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з

іншими особами та/або товарами іншої особи;


прихована реклама - інформація про особу чи товар у програмі,

передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям

і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм,

передач, публікацій;


реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в

будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або

підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких

особи чи товару;


реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території

підприємств транспорту загального користування, метрополітену,

зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд

підприємств транспорту загального користування і метрополітену;


рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення

реклами до її споживача;


рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її

виробництва та/або розповсюдження;


розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження

реклами;


соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена

в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних

цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження

якої не має на меті отримання прибутку;


споживачі реклами - невизначене коло осіб, на яких

спрямовується реклама;


спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова,

організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами

будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені,

найменування, свого знака для товарів і послуг;


товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі

продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права

інтелектуальної власності.


Стаття 2. Сфера застосування Закону


1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом,

розповсюдженням та споживанням реклами на території України.


2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з

розповсюдженням інформації, обов'язковість розміщення та

оприлюднення якої визначено іншими законами України.


3. Дія цього Закону не поширюється на оголошення фізичних

осіб, не пов'язані з підприємницькою діяльністю.


Стаття 3. Законодавство про рекламу


1. Законодавство України про рекламу складається з цього

Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері

реклами.


2. Якщо міжнародним договором України, згода на

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено

інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про

рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.


Стаття 4. Використання об'єктів авторського права

і (або) суміжних прав у рекламі


Використання у рекламі об'єктів авторського права і (або)

суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства

України про авторське право і суміжні права.

( Стаття 4 в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від

03.02.2004 )


Стаття 5. Реклама імені або найменування та знака для товарів

і послуг спонсорів


1. У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах

масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і

проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку

інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари,

крім імені або найменування та знака для товарів і послуг

спонсорів.


2. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи

розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом.


3. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи

розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено

законом.


4. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора,

повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту

на початку та/або наприкінці програми, передачі.


5. Спонсор не має права впливати на зміст та час виходу в

ефір програми, передачі або зміст матеріалів друкованого видання,

які він спонсорує.


6. Спонсорство програм і передач новин забороняється.


Стаття 6. Мова реклами


Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до

чинного законодавства України про мови.


Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому

вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до

чинного законодавства, зокрема статті 6 quinquies Паризької

конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ).

( Стаття 6 в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від

03.02.2004 )


Розділ II

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ


Стаття 7. Принципи реклами


1. Основними принципами реклами є: законність, точність,

достовірність, використання форм та засобів, які не завдають

споживачеві реклами шкоди.


2. Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами

та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.


3. Реклама не повинна містити інформації або зображень, які

порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами

пристойності.


4. Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не

завдавати їм шкоди.


Стаття 8. Загальні вимоги до реклами


1. У рекламі забороняється:


поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи

ввезення на митну територію України яких заборонено законом;


вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками

походження людини, її соціального і майнового стану, расової та

національної належності, статі, освіти, політичних поглядів,

ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером

занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари

інших осіб;


подавати відомості або закликати до дій, які можуть

спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати

шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають

до нехтування засобами безпеки;


використовувати засоби і технології, які діють на

підсвідомість споживачів реклами;


наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не

користуються рекламованим товаром;


використовувати або імітувати зображення Державного Герба

України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну

України, зображення державних символів інших держав та міжнародних

організацій, а також офіційні назви органів державної влади

України, крім випадків, передбачених законом;


рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації

або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального

дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката,

ліцензії;


вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її

ім'я без згоди цієї особи;


імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові

ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не

передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;


рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною,

гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без

інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями

музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших

рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків

загальної площі, обсягу всієї реклами;


розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і

телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства,

порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії,

розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів.


2. Рекламодавець на вимогу розповсюджувача реклами

зобов'язаний надати документи, необхідні для розповсюдження

реклами.


3. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів

призів тощо повинна містити інформацію про умови, місце та строки

їх проведення. Інформація про будь-які зміни умов, місця та

строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів тощо має

подаватися у тому ж порядку, в якому вона була розповсюджена.


4. Реклама видів діяльності, які відповідно до законодавства

потребують спеціального дозволу, ліцензії, повинна містити

посилання на номер спеціального дозволу, ліцензії, дату їх видачі

та найменування органу, який видав спеціальний дозвіл, ліцензію.


5. Реклама про зниження цін на продукцію, про розпродаж

повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення

зниження цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення

розміру зниження до попередньої ціни реалізації товару.


6. Гучність звуку реклами, що транслюється по телебаченню і

радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми,

передачі.


7. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у

місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, не

вважається рекламою.


Стаття 9. Ідентифікація реклами


1. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації,

незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її

можна було ідентифікувати як рекламу.


2. Реклама у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути

чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і

наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів,

титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням

слова "реклама".


3. Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому

привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує

або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів)

щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під

рубрикою "Реклама" чи "На правах реклами".


4. Логотип телерадіоорганізації, яка здійснює трансляцію

програм, передач, не вважається рекламою.


5. Прихована реклама забороняється.


Стаття 10. Недобросовісна реклама


1. Недобросовісна реклама забороняється.


2. Відповідальність за недобросовісну рекламу несе винна

особа.


3. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають

органи державної влади, визначені у статті 26 цього Закону.


Стаття 11. Порівняльна реклама


1. Відносини, які виникають у зв'язку з порівняльною

рекламою, регулюються законодавством України про захист від

недобросовісної конкуренції.


2. Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі несе

рекламодавець.


3. Рішення щодо визнання порівняння в рекламі неправомірним

приймають органи державної влади, визначені у статті 26 цього

Закону.


Стаття 12. Соціальна реклама


1. Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.


2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на

конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця, на

об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику

товару або рекламодавцю соціальної реклами.


3. На осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують

соціальну рекламу, та на осіб, які передають свої майно і кошти

іншим особам для виробництва і розповсюдження соціальної реклами,

поширюються пільги, передбачені законодавством України для

благодійної діяльності.


4. Засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами,

діяльність яких повністю або частково фінансується з державного

або місцевих бюджетів, зобов'язані розміщувати соціальну рекламу

органів державної влади та органів місцевого самоврядування,

громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків

ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.


5. Засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, що

повністю або частково фінансуються з державного або місцевих

бюджетів, зобов'язані надавати пільги при розміщенні соціальної

реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони

здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих

бюджетів, а також благодійні організації.


Стаття 13. Реклама на телебаченні і радіо


1. Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати

15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків

фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби

телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Це положення не

поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Час,

відведений на політичну рекламу впродовж виборчого процесу на

спеціалізованих рекламних каналах, не може перевищувати 20

відсотків фактичного обсягу мовлення протягом кожної години

мовлення.

( Частина перша статті 13 в редакції Закону N 3099-IV ( 3099-15 )

від 17.11.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV

( 3253-15 ) від 21.12.2005 )


2. Частка реклами протягом кожної астрономічної години

фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а

впродовж виборчого процесу - 25 відсотків.

( Частина друга статті 13 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 )

від 21.12.2005 )


3. Реклама повинна розміщуватися у перервах між програмами,

передачами.


При виконанні умов, викладених у частині п'ятій цієї статті,

реклама може бути розміщена під час трансляції програми, передачі

таким чином, щоб не завдати шкоди цілісності та змісту програми,

передачі та правам їх власників.


4. Забороняється переривати з метою розміщення реклами

трансляції сесій Верховної Ради України, сесій Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, офіційних державних заходів і

церемоній, виступів Президента України, Голови Верховної Ради

України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду

України, Голови Верховного Суду України, народних депутатів

України, членів Уряду України, а також трансляції релігійних

служб, програм, передач для дітей та програм, передач новин.


5. Трансляція концертно-видовищних програм, передач може

перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками

програма, передача триває не менше 30 хвилин.


Реклама під час трансляції спортивних програм, передач

розміщується в перервах між їх частинами.


Під час трансляції кіно- і телефільмів реклама розміщується

перед початком фільму та/або після закінчення фільму.


Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості до 42

хвилин, не може перериватися рекламою або будь-яким редакційним,

авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм,

передач).


Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості від 42

до 70 хвилин, може перериватися рекламою або будь-яким

редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи

анонси програм, передач) один раз, за умови їх тривалості від 70

до 90 хвилин - два рази. Трансляція кіно- і телефільмів тривалістю

понад 90 хвилин може перериватися рекламою або будь-яким

редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи

анонси програм, передач) кожні 30 хвилин за умови, що після

останньої перерви фільм продовжується не менше 20 хвилин включно.


6. Для цілей цієї статті не вважаються рекламою:


оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені,

найменування спонсора, об'єктів права інтелектуальної власності,

що йому належать;


трансляція соціальної реклами, якщо вона розповсюджується

телерадіоорганізацією безкоштовно;


анонси власних програм, передач телерадіоорганізації.


7. Відповідальність за виконання вимог щодо порядку

розміщення та розповсюдження реклами у програмах, передачах несе

телерадіоорганізація.


8. Ведучим, дикторам та іншим учасникам інформаційних та

інформаційно-аналітичних програм, передач забороняється наводити

споживчі властивості товару та/або вказувати банківські рахунки,

контактні телефони, місцезнаходження виробника товару, ціну

товару.


9. Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у

програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що

транслюються (ретранслюються) на територію України, дозволяється

лише у разі, якщо за трансляцію (ретрансляцію) такої реклами

сплачено юридичній особі України, незалежно від способу здійснення

такої трансляції (ретрансляції).


Стаття 14. Реклама у друкованих засобах масової інформації


1. Обсяг реклами у друкованих засобах масової інформації

визначається ними самостійно. Друковані засоби масової інформації,

що розповсюджуються за передплатою, зобов'язані в умовах

передплати зазначати кількість реклами в загальному обсязі

видання.

( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )


2. Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж

виборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у тому

числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу

друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. Це

обмеження не поширюється на друковані засоби масової інформації,

засновниками яких є політичні партії.

( Статтю 14 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3099-IV

( 3099-15 ) від 17.11.2005 )

  1   2   3Схожі:

Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про рекламу ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) ( Вводиться в дію Постановою вр від 03. 07. 96, Ввр, 1996, n 39, ст. 182 )
Законами від 18. 11. 97, Ввр, 1998, n 10, ст. 36 від 30. 06. 99, Ввр, 1999, n 34, ст. 274
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256) ( Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 }
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про об'єднання громадян ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 34, ст. 504 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 34, ст. 504 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2461-xii від 16. 06. 92, Ввр, 1992, n 34,...
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 28, ст. 131 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 47, ст. 256) ( Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 )
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх...
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про звернення громадян ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Документ 393/96-вр, чинний, поточна версія Редакція від 31. 12. 2011, підстава 4054-17
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про оренду державного та комунального майна (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 30, ст. 416) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2270-xii ( 2270-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2270-xii ( 2270-12 ) від 10. 04. 92, Ввр, 1992, n 30, ст. 417 )
Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про аудиторську діяльність (Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 23, ст. 243) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 271/96-вр iconЗакон україни про фізичну культуру І спорт ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 14, ст. 80
Вводиться в дію Постановою вр n 3809-xii ( 3809-12) від 24. 12. 93, Ввр, 1994, n 14, ст. 81 }
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи