Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень icon

Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень
Скачати 300.66 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень
Дата конвертації05.01.2013
Розмір300.66 Kb.
ТипДокументи

«Погоджено»

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

_________________________

«_____» ____________ 2011 р.
Календарно-тематичне планування з фізики

10 клас, профільний рівень

(6 год на тиждень, всього 210 год)


з/п

Зміст уроку

Дата

Примітки

Механіка

^ Вступ (5 год)Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент.

Закони фізики. Фізичні моделі. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (CI). Утворення кратних і частинних одиниць.

Вимірювання. Похибки вимірювання.

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Дії з векторами. Системи координат та визначення положення тіла в просторі.

Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їх побудови. Поняття похідної.Розділ 1. Кінематика (27 год)

1.1 Прямолінійний рівномірний рух (12 год)Механічний рух та його види. Історія розвитку вчення про механічний рух. Простір і час. Способи вимірювання довжини та часу.

Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Методи дослідження механічного руху способи опису руху.

Фізичне тіло та матеріальна точка. Поняття про абсолютно тверде тіло. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху.

Закон додавання швидкостей. Перетворення Галілея.

Розв’язування задач.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

Розв’язування задач.

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості.

Лабораторна робота № 1 «Вимірювання середньої швидкості руху тіла».

Розв’язування задач.

Контрольна робота №1 з теми «Прямолінійний рівномірний рух».1.2 Прямолінійний рівноприскорений та криволінійний рухи (15 год)Рівноприскорений рух. Прискорення.

Пройдений шлях і переміщення тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 2 № «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху».

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Розв’язування задач.

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння.

Розв’язування задач

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 3 «Дослідження руху тіла по колу»

Нерівномірний криволінійний рух. Тангенціальне та нормальне прискорення.

Інваріантні і відносні величини кінематики.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 2 з теми «Прямолінійний рівноприскорений та криволінійний рухи»Розділ 2. Динаміка(41 год)

2.1 Закони динаміки. Рух тіла під дією сили тяжіння (18 год)Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Лабораторна робота № 4 «Вимірювання сил».

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла.

Другий закон Ньютона.

Розв’язування задач.

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

Розв’язування задач.

Гравітаційна взаємодія. Гравітаційне поле. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Вплив добового обертання землі на значення прискорення вільного тяжіння.

Розв’язування задач.

Рух тіла кинутого вертикально вгору.

Рух тіла кинутого горизонтально.

Лабораторна робота № 5 «Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально».

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Розв’язування задач.

Штучні супутники Землі. Перша та друга космічні швидкості. Розвиток космонавтики. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 3 з теми «Закони динаміки. Рух тіла під дією сили тяжіння».2.2 Сили в механіці. Рух тіла під дією кількох сил (13 год)Деформація тіл. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука.

Механічна напруга. Модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл.

Лабораторна робота № 6 «Вимірювання жорсткості пружного тіла».

Розв’язування задач.

Вага та невагомість.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідинах і газах.

Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя».

Розв’язування задач.

Рух тіла під дією кількох сил.

Розв’язування задач.

Потік рідини в трубу рівняння Бернуллі. Підіймальна сила крила.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 4 з теми «Сили в механіці. Рух тіла під дією кількох сил».2.3 Рівновага тіл (10 год)Рівновага тіл. Види рівноваги.

Умови рівноваги тіла. Момент сили. Центр тяжіння.

Лабораторна робота № 8 «Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил».

Розв’язування задач.

Рух твердого тіла. Центр мас. Обертання тіла навколо нерухомої осі.

Лабораторна робота № 9 «Визначення центра мас плоских фігур».

Момент інерції. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.

Неінерціальні системи відліку. Рух тіл у неінерціальних системах відліку. Сили інерції відцентрова сила інерції. Явища, які спостерігаються в неінерціальних системах відліку.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 5 з теми «Рівновага тіл»Розділ 3. Закони збереження в механіці (22 год)Імпульс тіла. Імпульс системи тіл. Замкнені системи тіл.

Закон збереження імпульсу.

Розв’язування задач.

Реактивний рух. Реактивні двигуни.

Механічна робота та потужність.

Розв’язування задач.

Робота консервативних (сили тяжіння та сили пружності) та не консервативних (сили тертя) сил.

Розв’язування задач.

Механічна енергія. Кінетична й потенціальна енергія.

Розв’язування задач.

Взаємні перетворення кінетичної та кінетичної енергій в механічних процесах. Кінетична енергія тіла, що обертається.

Розв’язування задач.

Консервативні сили. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 10 «Вивчення закону збереження механічної енергії».

Абсолютно пружний та непружний удари двох тіл.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 11 «Дослідження пружного удару двох тіл».

Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Розв’язування задач.

Узагальнення та систематизація знань.

Контрольна робота № 6 з теми «Закони збереження в механіці».Розділ 4. Механічні коливання і хвилі (22 год)Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Затухання вільних коливань.

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

Розв’язування задач.

Додавання гармонічних коливань.

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Фізичний маятник.

Лабораторна робота № 12 «Дослідження коливань нитяного маятника».

Розв’язування задач.

Пружинний маятник та період його коливань.

Розв’язування задач.

Перетворення енергії під час коливального руху маятників.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 13 «Дослідження коливань тіла на пружині».

Вимушені коливання. Резонанс. Умови виникнення резонансу. Автоколивання.

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні хвилі. Поперечні та поздовжні хвилі. Стояча хвиля.

Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.

Розв’язування задач.

Рівняння плоскої хвилі.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Музикальні звуки та шуми. Характеристики звуку.

Розв’язування задач.

Акустичний резонанс. Випромінювання звукових хвиль. (ультра- та інфразвуки.)

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 7 з теми «Механічні коливання і хвилі».Розділ 5. Релятивістська механіка (9 год)Принцип відносності А.Ейнштейна . основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца.

Швидкість світла у вакуумі. Відносність довжини та часу. Відносність одночасності подій. Просторово-часові властивості фізичного світу.

Релятивістський закон додавання швидкостей.

Розв’язування задач.

Закон взаємозв’язку маси та енергії.

Розв’язування задач.

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 8 з теми «Релятивістська механіка»^ Узагальнюючі заняття (2 год)Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки.

Зв'язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.^ Молекулярна фізика

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. (45 год)

1.1 Основи молекулярно-кінетичної теорії (24 год)Основні положення МКТ будови речовини та їх дослідні обґрунтування.

Взаємодія атомів і молекул речовини.

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 14 «Оцінювання розмірів молекул».

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна.

Розподіл як засіб задання стану системи. Розподіл Максвелла.

Розв’язування задач.

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

Температура та її вимірювання. Стала Больцмана. Абсолютний нуль температур. Шкала Кельвіна.

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Закон Дальтона.

Розв’язування задач.

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Універсальна газова стала.

Розв’язування задач.

Ізопроцеси в газах.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 15 «Дослідження одного з ізопроцесів».

Розв’язування задач.

Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми реальних газів.

Зріджені гази, їх отримання і використання.

Розв’язування задач.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 9 з теми «Основи молекулярно-кінетичної теорії»^ 1.2 Властивості газів, рідин, твердих тіл (22 год)Пароутворення та конденсація. Насичена й ненасичена пара. Залежність тиску і густини насиченої пари від температури. Критичний стан.

Зміна агрегатних станів речовини. Діаграма стану речовини. Потрійна точка.

Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску. Зріджені гази, їх отримання і використання.

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря. Психрометр та гігрометр.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 16 «Вимірювання відносної вологості повітря».

Розв’язування задач.

Будова й властивості рідини. Поверхневий натяг. Поверхнево-активні речовини.

Змочування. Капілярні явища. Формула Лапласа для капілярного тиску.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 17 «Вимірювання поверхневого натягу рідин».

Розв’язування задач.

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Монокристали і полікристали. Анізотропія кристалів. Поліморфізм.

Рідкі кристали та їх властивості. Застосування рідких кристалів у техніці.

Полімери: їх застосування. Наноматеріали.

Деформація. Напруга. Види деформації.

Розв’язування задач.

Механічні властивості твердих тіл: пружність, міцність, пластичність, крихкість. Діаграма розтягу.

Розв’язування задач.

Створення матеріалів із заданими фізичними властивостями.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 10 з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»Розділ 2. Основи термодинаміки. (18 год)Термодинамічний підхід до пояснення теплових явищ. Термодинамічний стан системи. Температура. Термодинамічна рівновага.

Внутрішня енергія тіла. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Робота газу.

Кількість теплоти. Теплоємність.

Лабораторна робота № 18 «Визначення теплоємності тіла».

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 19 «Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла».

Перший закон термодинаміки.

Розв’язування задач.

Застосування першого закону термодинаміки до різних ізопроцесів. Адіабатний процес. Політропні процеси.

Розв’язування задач.

Оборотні й необоротні процеси. Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію.

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії теплових машин і способи його підвищення.

Двигун внутрішнього згоряння. Дизель. Парова і газова турбіни. Холодильна машина.

Розв’язування задач.

Роль теплових двигунів у розвитку теплоенергетики і транспорту. Теплові двигуни й охорона природи.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 11 з теми «Основи термодинаміки»Узагальнюючі заняття (2 год)Фізика і науково-технічний прогрес.

Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення енергетики.Фізичний практикум (14 год)^ Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 8

Лабораторна робота № 9

Лабораторна робота № 10

Лабораторна робота № 11

Лабораторна робота № 12

Лабораторна робота № 13

^ Лабораторна робота № 14


Клас

Мінімальна кількість тематичних оцінок

Мінімальна кількість лабораторних робіт, що оцінюються

Загальна кількість лабораторних робіт, згідно програми

10

Профільний рівень

10

8

19Схожі:

Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень
...
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 12 клас

Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconСвітова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень)
Майстри соціальної прози: Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Генрі Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень (4 год на тиждень, ущільнене, 31 тиждень )
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно – тематичне планування з фізики 11 клас
Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики
Підручник: Фізика. 10 кл.: підруч для загальноосвіт навч закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. – Х. Гімназія,...
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології)....
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 10 клас
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці
Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з біології 12 клас
Повторення вивченого матеріалу. Організмовий рівень життя. Розмноження організмів. Закономірності спадковості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи