Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень icon

Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень
Скачати 305.1 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень
Дата конвертації06.01.2013
Розмір305.1 Kb.
ТипДокументи

«Погоджено»

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

_________________________

«_____» ____________ 2011 р.
Календарно-тематичне планування з фізики

11 клас, профільний рівень

(6 год на тиждень, всього 210 год)


з/п

Зміст уроку

Дата

Примітки

Електродинаміка

^ Тема 1. Електричне поле (26 год)Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Принцип суперпозиції.

Електричне поле точкових зарядів.

Розв’язування задач.

Потік напруженості електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса. Електричне поле заряджених поверхонь.

Розв’язування задач.

Дослід Йоффе-Міллікена.

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії електричних тіл».

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. ^ Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

Розв’язування задач.

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі.

Діелектрики в електричному полі. Диполь. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини.

Електрети і сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект.

Вплив електричного поля на живі організми.

Рідкі кристали в електричному полі. Рідкокристалічні монітори та телевізори.

Розв’язування задач.

Електроємність. Електроємність провідників різної форми .

Конденсатори та їх використання в техніці.. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора З’єднання конденсаторів.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 2 «Вивчення конденсаторів».

Енергія зарядженого конденсатора.

Енергія електричного поля. Густина енергії електричного поля.

Розв’язування задач.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 1 з теми «Електричне поле»Тема 2. Електричний струм (38 год)

2.1. Закони постійного струму (17 год)Електричний струм. (Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму.)

Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.

Лабораторна робота № 3,4 «Дослідження послідовного та паралельного з’єднання провідників».

Розв’язування задач. Самостійна робота.

Розв’язування задач.

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

Лабораторна робота № 5 «вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників».

Розв’язування задач.

Розгалужені кола. Розрахунок електричних кіл. Правила Кірхгофа.

Розв’язування задач.

Шунти і додаткові опори Коротке замикання.

Розв’язування задач.

Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.

^ Лабораторна робота № 6 (з лабораторного практикуму) «Визначення питомого опору провідника».

Розв’язування задач.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 2 з теми «Закони постійного струму»2.2. Електричний струм у різних середовищах (21 год)Електричний струм у різних середовищах. Електричний струм в металах. Електронна провідність металів.

Розв’язування задач і вправ.

Питомий опір провідників та його залежність від температури. Уявлення про надпровідність.

Розв’язування задач.

Електричний струм в рідинах. Закони електролізу. Електрохімічний еквівалент. Застосування електролізу в техніці.

Лабораторна робота № 7 (з лабораторного практикуму) «Визначення заряду електрона».

Розв’язування задач.

Електричний струм в газах. Несамостійний та самостійний розряд. Типи самостійного розряду та їх технічне використання.

Плазма та її властивості. Практичне застосування плазми.

Розв’язування задач.

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Термо- і фоторезистори.

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

Лабораторна робота № 8 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом».

Розв’язування задач.

Фізичні основи обчислювальної техніки. Інтегральні мікросхеми.

Розв’язування задач

Струм у вакуумі та його застосування. Термоелектронна емісія. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.

Розв’язування задач.

Термоелектричні явища. Контактна різниця потенціалів. Термоелектрорушійна сила. Термопара. Застосування термоелектричних явищ у науці і техніці.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 3 з теми «Електричний струм у різних середовищах»Тема 3. Електромагнетизм (34 год)

3.1.Електромагнітне поле (17 год)Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провід­ників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого та колового струмів

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

Взаємодія струмів. (Закон Біо-Савара-Лапласа)

Розв'язування задач

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному полі

Використання сили Лоренца в техніці. Циклотрон. Мас-спектрограф.

Розв'язування задач.

Розв’язування задач. Самостійна робота.

Контур зі струмом в магнітному полі. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Магнітний мо­мент струму. Принцип дії електродвигуна та електровимірювальних приладів

Інструктаж із БЖД. ^ Лабораторна робота № 9 «Вивчення будови електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи».

Інструктаж із БЖД. ^ Лабораторна робота №10 «Вивчення будови електро­двигуна постійного струму».

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара-і феромагнетики. Намагнічування магне­тиків. (Магнітний гістерезис)

Застосування магнітних матеріалів. (Маг­нітний запис інформації. Електродина­мічний мікрофон. Вплив магнітного поля на живі організми)

Інструктаж із БЖД. ^ Лабораторна робота № 11 «Дослідження магнітних властивостей речовини»

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 4 з теми «Електромагнітне поле».3.2 Електромагнітна індукція (17 год)Аналіз контрольної роботи. Електромаг­нітна індукція. Досліди М. Фарадея. На­прям індукційного струму. Правило Ленца

Закон електромагнітної індукції

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 12 «Дослідження явища електромагнітної індукції»

Індукційне електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Взаємозв'язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного елек­тромагнітного поля

Обертання прямокутної рамки в однорід­ному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму

Конденсатор та індуктивна котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Закон Ома для елек­тричного кола змінного струму

Розв’язування задач.

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота №13 «Дослідження електричного кола змінного струму»

Резонанс напруг і струмів

Робота і потужність змінного струму

Трансформатор

Розв'язування задач

Розв'язування задач. Самостійна робота

Виробництво, передавання та викорис­тання енергії електричного струму

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 5 з теми «Електромагнітна індукція».Тема 4. Електромагнітні коливання і хвилі (21 год)Аналіз контрольної роботи. Аналогія між механічними та електромагнітними коливаннями

Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі

Розв'язування задач

Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань

Розв'язування задач

Затухаючі електромагнітні коливання. Вимушені коливання

Автоколивання

Резонанс

Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Гіпотеза Дж. Максвелла. Досліди Г. Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

Ефект X. Доплера

Розв'язування задач

Розв'язування задач. Самостійна робота

Шкала електромагнітних хвиль. Власти­вості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот

Шкала електромагнітних хвиль. Власти­вості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот

Електромагнітні хвилі в природі і техніці

Принцип дії радіотелефонного та стільникового зв'язку

Радіомовлення і телебачення. Стільни­ковий зв'язок. Супутникове телебачення

Радіолокація

Розв'язування задач

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 6 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»Тема 5. Оптика (42 год)

5.1 Геометрична оптика (16 год)Аналіз контрольної роботи. Розвиток уяв­лень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. (Джерела і приймачі світла.) Поглинання і розсію­вання світла

Геометрична оптика. Відбивання світла. Принцип Ферма

Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування дзеркал

Розв'язування задач

Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення

Повне відбивання світла. (Волоконна оптика)

Розв'язування задач

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз

Розв'язування задач

Розв'язування задач. Самостійна робота

Кут зору. Оптичні системи. Оптичні при­лади та їх застосування

Аберації

Елементи фотометрії

Розв'язування задач.

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 7 з теми «Геометрична оптика».5.2 Хвильова і квантова оптика (26 год)Аналіз контрольної роботи. Світло як елек­тромагнітна хвиля

Когерентність світлових хвиль. Інтерфе­ренція світла. Способи спостереження ін­терференції світла

Інтерферометр А. Майкельсона. Інтерфе­ренційні картини в тонких пластинках і плівках. Кільця І. Ньютона

Інструктаж із БЖД. ^ Лабораторна робота № 14 «Спостереження інтерференції світла»

Голографія та умови її спостереження. (Голографічний метод Г. М. Денискжа)

Дифракція світла. Зони Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки

Інструктаж із БЖД. ^ Лабораторна робота №15 «Спостереження дифракції світла»

Дифракційна гратка. Дифракційний спектр

Розв'язування задач

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота №16 «Визначення довжини світлової хвилі»

Роздільна здатність оптичних приладів

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп

Поляризація світла. Природне і поляризо­ване світло. Методи отримання поляризо­ваного світла. Поляризація внаслідок відбиття і заломлення світла. Кут Д. Брюстера

Поняття про квантову механіку. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка

Енергія та імпульс фотона

Тиск світла. Дослід Лебєдєва

Ефект А. Комптона. (Дослід В. Боте)

Фотоефект. Досліди 0. Г. Столєтова. За­кони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Внутрішній фотоефект

Фоторезистор і фотоелементи. Застосу­вання фотоефекту

Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла)

Спонтанне і вимушене випромінювання. Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Лазери і мазери

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Гіпотеза де Бройля. Хвильові властивості частинок

Розв'язування задач

Розв'язування задач. Самостійна робота

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 7 з теми «Хвильова і квантова оптика».Тема 6. Атомна і ядерна фізика (30 год)Аналіз контрольної роботи. Історія ви­вчення атома. Ядерна модель атома

Квантові постулати М. Бора. (Досліди Д. Франка і Г. Герца.) Енергетичні стани атома

Розв'язування задач

Принцип В. Паулі. Фізичні основи побу­дови періодичної системи хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва

Випромінювання та поглинання світла ато­мами. Атомні і молекулярні спектри. Рент­генівське випромінювання. Рентгенівські спектри. Роботи І. Пулюя з дослідження рентгенівського випромінювання. (Засто­сування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві)

Спектральний аналіз та його застосування

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота №17 «Спостереження неперерв­ного і лінійчатого спектрів речовини»

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони

Ізотопи

Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у за­безпеченні стійкості ядер

Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас

Розв'язування задач

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер

Ядерні реакції. Термоядерні реакції

Розв'язування задач

Фізичні основи ядерної енергетики. Лан­цюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія

Розв'язування задач

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромі­нювання. Альфа- і бета-розпади

Розв'язування задач

Спонтанний поділ ядер. Період напівроз­паду. Закон радіоактивного розпаду

Розв'язування задач

Розв'язування задач. Самостійна робота

Отримання і застосування радіонуклідів

Методи реєстрації іонізуючого випроміню­вання. (Дозиметрія. Властивості іонізуючого ви­промінювання. Принцип дії дозиметрів)

Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота №18. «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями»

Елементарні частинки. Загальна характе­ристика елементарних частинок. (Класифі­кація елементарних частинок)

Кварки. Космічне випромінювання

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 8 з теми «Атомна і ядерна фізика»Фізичний практикум (11 год)Аналіз контрольної роботи. Інструктаж із БЖД.

Практична робота № 1.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 1.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 2.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 2.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 3

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 3.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 4.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 4.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 5.

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 5.

Залік з лабораторного практикуму. Висновки з практикуму^ Узагальнюючі заняття (2 год)Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речо­вини


Клас

Мінімальна кількість тематичних оцінок

Мінімальна кількість лабораторних робіт, що оцінюються

Загальна кількість лабораторних робіт, згідно програми

11

Профільний рівень

10

8

18Схожі:

Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень
Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія...
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 12 клас

Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconСвітова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень)
Майстри соціальної прози: Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Генрі Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень (4 год на тиждень, ущільнене, 31 тиждень )
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно – тематичне планування з фізики 11 клас
Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики
Підручник: Фізика. 10 кл.: підруч для загальноосвіт навч закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. – Х. Гімназія,...
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології)....
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 10 клас
Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень iconКалендарно-тематичне планування з біології 12 клас
Повторення вивченого матеріалу. Організмовий рівень життя. Розмноження організмів. Закономірності спадковості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи