Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики icon

Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики
Скачати 70.11 Kb.
НазваПосадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики
Дата конвертації27.03.2013
Розмір70.11 Kb.
ТипДокументи

Затверджено

наказом директора

Андрушівського професійного ліцею

№ 100/2 від 31.08. 2012 року


Посадова інструкція

викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики викладача фізики, завідуючого кабінетом. При її складанні враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

1.2. Викладач фізики і завідуючий кабінетом фізики призначається і звільняється з посади директором ліцею.

1.3. У своїй діяльності викладач фізики і завідуючий кабінетом фізики керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом ліцею (правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора ліцею, посадовою інструкцією), трудовою угодою, контрактом.

1.4. Викладач фізики повинен мати вищу освіту.

1.5. Дотримуватись у роботі Конвенції про права дитини.

II. Завдання та обов'язки.

Завідуючий кабінетом фізики і викладач фізики:

2.1. Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

2.2. Планує, здійснює навчання, виховання і розвиток учнів як особистостей.

2.3. Забезпечує умови для засвоєння ними навчальних програм з фізики на рівні обов'язкових державних вимог.

2.4. Проводить індивідуальну, позакласну роботу з фізики.

2.5. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту ліцею.

2.6. Проводить з учнями на початку навчального року вступний інструктаж.

Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання та праці на заняттях. Проводить з учнями, при необхідності, повторний,позаплановий, цільовий інструктажі з техніки безпеки.

2.7. Розміщує стенди, установки в кабінеті у відповідності з правилами і нормами з охорони праці, безпеки і виробничої санітарії.

2.8. Складає і переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснює нагляд за їх дотриманням.

2.9. Систематично проводить інструктажі з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі теоретичного навчання та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".

2.10. Щорічно розробляє заходи з охорони праці для включення їх в Угоду з охорони праці.

2.11. Перевіряє знання й виконання учнями правил та інструкцій з охорони праці.

2.12. Проводить ретельну перевірку підготовки дослідів та своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті, вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.13. Допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції ліцею.

2.14. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх викладачів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виробничої роботи.

2.15. Бере участь в роботі педагогічної ради ліцею і нарадах, які проводяться дирекцією ліцею.

2.16. Чергує в ліцеї у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.

2.17. Проходить періодичне медичне обстеження.

2.18. Дотримується етичних норм поведінки в ліцеї, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу викладача.

III. Права

Викладач фізики і завідуючий кабінетом фізики мають право на:

3.1. Управління ліцеєм в порядку, передбаченому Статутом ліцею.

3.2. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.

3.3. Проведення уроків у кабінетах фізики.

3.4. Захист професійної честі та гідності.

3.5. Підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.6. Індивідуальну педагогічну діяльність.

3.7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

^ IV. Відповідальність

Викладач фізики (завідуючий навчальним кабінетом фізики):

4.1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів на уроках фізики, реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу, порушення прав і свобод учня.

4.2. Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, інвентарю, приладів, інструментів, належний санітарний стан приміщення.

4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в журналі теоретичного навчання та "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів".

4.4. За застосування як методу виховання фізичного чи психологічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку викладач може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.

4.5. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм при організації навчально-виховного процесу, за не виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею, законних розпоряджень директора ліцею, посадових обов'язків викладач фізики несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

^ V. Повинен знати

5.1. Для вирішення педагогічних, науково-методичних знань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти.

Повинен знати:

5.2. Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, Закон України "Про освіту", інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України, нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.3. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та електробезпеки.

5.4. Способи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

5.5. Способи підключення приладів до електричного струму та відключення електричного струму в кабінеті у разі необхідності.

5.6. План евакуації учнів з кабінету в разі виникнення пожежі, правила користування засобами пожежогасіння та правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.7. Особливості змісту навчальних програм з фізики.

5.8. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.9. Вимоги до ведення навчальної документації ліцею.

5.10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

5.15. Основи формування системності знань учнів.

5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання учнів.

5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в ліцеї.

5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.19. Сучасні методики навчання фізики.

5.20. Основну і додаткову літературу, першоджерела з фізики.

5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

^ VI. Кваліфікаційні вимоги

Викладач фізики і завідуючий кабінетом фізики повинен мати відповідну вищу освіту:

6.1. Володіти сучасними формами, методами організації навчально- виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.2. Забезпечувати свідому дисципліну учнів на уроках, під час проведення лабораторних робіт і фізичного практикуму.

6.3. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.4. Додержуватися педагогічної етики, поважати гідність учнів, захищати їх від будь–яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя.

6.5. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на три роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В. VII.

VI I. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Викладач фізики і завідуючий кабінетом фізики:

7.1. Працює в режимі навантаження передбаченого наказом директора ліцею на початок навчального року.

7.2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх викладачів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.

7.3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.

7.4. Виконує накази директора ліцею, рішення педагогічної ради, що стосуються його посадових обов'язків та організації навчально-виховної роботи.

7.5. Одержує від дирекції ліцею матеріали нормативно-провового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією ліцею та педагогічними працівниками.

7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул. Графік роботи завідуючого кабінетом затверджується наказом директора ліцею.


З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Схожі:

Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconПосадова інструкція викладача інформатики, завідуючого кабінетом інформатики
Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики викладача інформатики, завідуючого кабінетом....
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconПосадова інструкція викладача хімії, завідуючого кабінетом хімії
Дана посадова Інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики викладача хімії, завідуючого кабінетом. При...
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconПосадова інструкція завідуючого кабінетом хімії
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя хімії. Під час розробки Інструкції враховані...
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconЗатверджено” Директор школи № “ ” 2005 р. Посадова інструкція завідуючого кабінетом трудового навчання
Дана посадова інструкція розроблена на основі інструктивного листа Міністерства освіти і науки України та Положення про організацію...
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconПосадова інструкція вчителя фізики
Молодецька загальноосвітня школа I-III ступенів маньківської районної ради черкаської області
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconІнструкція з безпеки життєдіяльності №1
Перебувати учням у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики і в лаборантській дозволяється лише в присутності вчителя фізики або...
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconЗагальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідуючого бібліотекою
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconНаказ № від 201 року по зош ІІІ ступенів Про призначення завідуючого кабінетом трудового навчання: майстерні
Зобов’язати виконувати обов’язки завідуючого кабінетом згідно чинному законодавству, дотримуватись вимог техніки безпеки, нести відповідальність...
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconУчителі фізики, учителі фізики та астрономії
Учителі фізики та астрономії, керівники гуртків з предмета. Спецкурс: Навчальний експеримент на уроках фізики та астрономії. Пм....
Посадова інструкція викладача фізики, завідуючого кабінетом фізики iconПосадова інструкція №15 Медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи