Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі icon

Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі
Скачати 55.49 Kb.
НазваЗакон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі
Дата конвертації15.01.2013
Розмір55.49 Kb.
ТипЗакон

"Затверджую"

Голова приймальної комісії Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ

__________________________

"28" лютого 2012 р.


Програма з фізики

на базі повної середньої школи для вступників до

Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ


Програма з фізики для вступників до вищих навчальних закладів складається з шести розділів: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електродинаміки, коливання та хвилі, теорії відносності, атомної та ядерної фізики. Вступник повинен знати істотні ознаки фізичних понять, явищ, закономірностей, зв'язки між ними, вміти аналізувати, робити висновки. Відповідь вступника повинна бути логічною і обґрунтованою.


Вступник до вищого навчального закладу повинен показати:


1. Чітке знання означень і законів, передбачених програмою.

2. Знання фізичних формул і їх відповідність законам фізики.

3. Впевнене володіння фізичними вміннями, вміння застосовувати формули при розв'язуванні задач.

4. Вміти застосовувати фізичні поняття і формули при розв'язуванні задач.


Фізика


Розділ І. Механіка

1.1 Кінематика. Відносність механічного руху. Рівняння змінного руху.

1.2 Динаміка. Закони Ньютона. Рівняння руху під дією кількох сил.

1.3 Закони збереження. Перетворення енергії в природі.


Розділ 2. Молекулярна фізика і термодинаміка.

2.1 Молекулярна фізика. Основні формули і закони що описують М.К.Т.

2.2 Основи термодинаміки. Закон збереження щодо теплових явищ.


Розділ 3. Електродинаміка.

3.1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах.

3.2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія.


Розділ 4. Коливання і хвилі.

4.1 Механічні коливання і хвилі.

4.2 Електромагнітні коливання і хвилі.


Розділ 5. Оптика.

5.1 Хвильова оптика.

5.2 Квантова фізика.


Розділ 6. Атомна і ядерна фізика.

6.1 Будова атома. Ядерні реакції.


II. Основні фізичні закони і означення.


1.1. Кінематика : механічний рух, основна задача механіки та способи її розв(язання в кінематиці, фізичне тіло і матеріальна точка, система відліку, відносність механічного руху, траєкторія руху, шлях і переміщення, рівномірний прямолінійний рух, швидкість руху, закон додавання швидкостей, прискорення, рівноприскорений прямолінійний рух, вільне падіння тіл, прискорення вільного падіння, рівномірний рух тіла по колу, період і частота обертання, кутова і лінійна швидкість.

1.2. Динаміка : причина руху, інертна система відліку, перший закон Ньютона, принцип відносності, взаємодія тіл і прискорення, маса, сила, сили в природі, другий закон Ньютона, вимірювання сил, додавання сил, третій закон Ньютона, гравітаційна взаємодія, закон всесвітнього тяжіння, сила тяжіння, вага і невагомість, штучні супутники Землі, рух тіла під дією кількох сил, рівновага тіл.

1.3. Закони збереження : імпульс тіла, закон збереження імпульсу, реактивний рух, механічна енергія, кінетична і потенціальна енергія, закон збереження енергії в механічних процесах.


2.1. Властивості газів, рідин, твердих тіл : дослід Штерна, Броунівський рух, взаємодія атомів і молекул речовин у різних агреативних станах, температура та її вимірювання, властивості газів, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу, рівняння Мендєлєєва-Клапейрона, швидкість молекул ідеального газу, кипіння, залежність температури кипіння рідини від тиску, точка роси, явища змочування і капілярності в живій природі й техніці, особливості будови та властивості твердих тіл, кристалічні та аморфні тіла, рідкі кристали та їх властивості, полімери та їх властивості.

2.2 Основи термодинаміки : перший закон термодинаміки як закон збереження енергії щодо теплових явищ, рівняння першого закону термодинаміки щодо різних теплових процесів.


3.1 Електричне поле : напруженість електричного поля, потенціал, дія електричного поля на живі організми, діелектрики в електричному полі, поляризація діелектрика, електроємність, конденсатор, види конденсаторів та використання їх у техніці, енергія електричного поля.

3.2 Закони постійного струму : електронна провідність металів, постійний електричний струм, електричне коло, джерела і споживачі електричного струму, закон Ома для ділянки кола, вольт-амперна характеристика металевих провідників, опір провідника, робота і потужність струму, закон Джоуля-Ленца, електрорушійна сила ( ЕРС ), закон Ома для повного кола.


4.1 Механічні коливання та хвилі : коливальний рух, вільні коливання, амплітуда, гармонічні коливання, математичний маятник, формула періоду коливань математичного маятника, вимушені коливання, поширення механічних коливань у пружних середовищах, поперечні та поздовжні хвилі, довжина хвилі.

4.2 Електромагнітні коливання та хвилі : коливальний контур, виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі, гармонічні електромагнітні коливання, рівняння електромагнітних гармонічних коливань, частота власних коливань контуру, перетворення енергії в коливальному контурі, формула Томсона, резонанс, утворення і поширення електромагнітних хвиль, досліди Герца, швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.


5.1 Хвильова оптика : поширення світла в різних середовищах, джерела і приймачі світла, поглинання і розсіювання світла, відбивання світла, заломлення світла, закони заломлення світла, світло як електромагнітна хвиля, інтерференція світла, дифракція світла, поляризація світла, дисперсія світла, спектроскоп.

5.2 Квантова фізика : квантові властивості світла, гіпотеза М.Планка, світлові кванти, рівняння фотоефекту, застосування фотоефекту, тиск світла досліди Лєбєдєва, люмінісценсія, квантові генератори.


6.1 Атомна і ядерна фізика : класичні уявлення про будову атома, досліди Резерфорда, ядерна модель атома, квантові постулати Бора, поглинання та випромінювання енергії атомом, спектральний аналіз та його застосування, склад ядра атома, енергія зв(язку атомних ядер, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, одержання та використання радіоактивних ізотопів, поглинена доза випромінювання та її біологічна дія, поділ ядер урану, ланцюгова реакція, Чорнобильська катастрофа та її наслідки, елементарні частинки та їх властивості, взаємоперетворюваність елементарних частинок.


^ III. Основні вміння і навички.


Вступник повинен:

1. Описувати природні явища на основі свого попереднього досвіду, відповідати на запитання викладача.

2. Називати фізичні явища, розрізняти позначення окремих фізичних величин.

3. Описуючи явища, наводити приклади, що грунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника.

4. Відтворювати значну частину навчального матеріалу, знати одиниці вимірювання окремих фізичних величин, записувати основні формули, рівняння і закони.

5. Виявляти знання і розуміння основних положень ; законів, понять, формул.

6. Аналізувати, узагальнювати , узагальнювати знання, систематизувати їх.

7. Розрізняти фізичні величини, одиниці вимірювання з даної теми, розв(язувати задачі на відтворення основних формул, здійснювати математичні дії.

8. Самостійно розв(язувати типові задачі й виконувати вправи з одної теми, обгрунтовуючи обраний спосіб розв’язку.

9. При розв(язках типових задач виконувати на одну , дві дії, виявляти здатність обгрунтувати деякі логічні кроки .

10. Вивчений матеріал вміло застосовувати при виконанні практичних та лабораторних робіт знаючи та використовуючи необхідні прилади та матеріали.


Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Протокол № 5 від 07 лютого 2012 р.


Затверджено на засіданні приймальної комісії КПЕК Луцького НТУ

Протокол № 6 від 28 лютого 2012 р.Схожі:

Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconЕлектродинаміка. Електричне поле і струм
Ел струм. Посл. і парал з’єднанні провідників. Закон Ома для повного кола. §9,10
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconТема: Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів Мета
Навчальна: розглянути поняття електричної та магнітної взаємодії, магнітне поле струму, лінії магнітного поля прямого та колового...
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconЕлектродинаміка. Електричне поле

Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconТема: Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів
Мета: сформувати в учнів уявлення про магнітні явища; познайомити учнів з властивостями постійних магнітів; сформувати наукове уявлення...
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconЛабораторна робота №2 2 Вивчення двигуна постійного струму. Мета: вивчити устрій, принцип дії двигуна постійного струму, зняти робочі характеристики. Стислі зведення з теорії
Якщо провідник, довжиною L зі струмом I помістити в магнітне поле з індукцією В, то на нього буде діяти електромагнітна сила Fем,...
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconУчнів Розділ І. Електричне поле
Календарний план відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладах рівень стандарту
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconЗадача на застосування законів і понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9). Білет 3
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconТема: Електричний струм у різних середовищах (рідинах) та його використання Мета уроку
З курсу хімії та курсу фізики 9 класу вам відомо, що всі речовини поділяються на електроліти і неелектроліти. Електроліти характеризуються...
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconДослідження сил взаємодії провідників із струмами
За законом Ампера магнітне поле індукції взаємодіє з елементом струму з силою
Закон збереження щодо теплових явищ. Розділ Електродинаміка. 1 Електричне поле. Закони постійног струму. Електричний струм в різних середовищах. 2 Магнітне поле. Електромагнітна взаємодія. Розділ Коливання і хвилі iconТема: Електричний струм у різних середовищах (газах) та його використання. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми) Мета уроку
Розвиваюча: показати роль фізичного знання вжитті людини та в суспільному розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи