Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Скачати 123.42 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Дата конвертації21.12.2012
Розмір123.42 Kb.
ТипРозпорядженняЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

№43 від 06.02.2012


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

1.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного та районного бюджетів. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та загальноосвітніх шкіл і видатки на їх утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

1.4. Відділ є юридичною особою державної форми власності, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2. Основні завдання відділу освіти

 1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання урахуванням особливостей соціально-куль­турного середовища району.

 2. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення ме­режі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та орга­нізація виконання районної програми розвитку освіти.

 3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, по­вної загальної середньої та позашкільної освіти.

 4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території району.

 5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчаль­них закладів, що знаходяться на території району і є кому­нальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

 1. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та поза­шкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташо­ваних на території району, оприлюднення результатів атестації.

 2. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, до­шкільних та позашкільних навчальних закладах.

 3. Комплектування навчальних закладів педагогічними праців­никами, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 4. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної ді­яльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів району.

 1. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчаль­них закладах і установах освіти.

 2. Здійснення міжнародного співробітництва.


^ 3. Основні функції відділу освіти відповідно до покладених на нього завдань :

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загально­освітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закла­дами району:


 1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території району.

 2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та по­дає пропозиції щодо удоско­налення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

 3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матері­ально-технічному забезпеченню.

 4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектуван­ня навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, забезпечує гласність його ре­зультатів.

 5. Проводить державну атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяль­ності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
 1. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалі­зованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслу­говування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкіль­ного віку та дітей дошкільного віку.

 2. Вивчає потребу та вносить пропозиції про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх на­вчання (у тому числі — й індивідуальне) та виховання у загальноос­вітніх та спеціальних навчальних закладах.

 3. Вивчає потребу щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної під­сумкової атестації екстерном.

3.1.9. Вносить пропозиції про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навча­льно-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалі­зованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної під­готовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.10. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкіль­них та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.


^ 3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в районі:

 1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

 2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової зміс­ту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти.

 1. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Консти­туції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

 2. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників на­ціональних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.2.6. Затверджує статути навчальних закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.


^ 3.3.Організація навчально-методичного забезпечення загаль­ноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

 1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

 2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міні­стерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні пла­ни загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчаль­них закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропо­зиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

 3. Організує навчання обдарованих дітей, проводить в установ­леному порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.


^ 3.4.Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

 1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навча­льних закладів.

 2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансуван­ня навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у кому­нальній власності, аналізує їх використання.

 3. Контролює створення та аналізує використання у загально­освітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з ін­ших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.


^ 3.5.Організація матеріально-технічного забезпечення загально­освітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

 1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меб­лями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібни­ками, підручниками тощо.

 2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навча­льного року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, прове­дення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.


^ 3.6.Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах району та забезпечення їх соціаль­ного захисту:

 1. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуван­ні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку на усиновлен­ня; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

 2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень се­ред неповнолітніх у навчальних закладах, здійснює соціально-педа­гогічний патронаж.

3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, тво­рчих об'єднань, товариств.


 1. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

 2. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

 3. Організує харчування дітей у навчальних закладах за раху­нок бюджету та залучених коштів.

 4. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медич­ного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійс­нення оздоровчих заходів.

 5. Контролює організацію безоплатного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів сільської місцевості.

 6. Прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спе­ціалістах, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчаль­ними закладами на їх підготовку.

3.6.11. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних га­рантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.12. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогі­чних працівників.

3.6.13. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Мініс­терством освіти і науки України.

3.6.14. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.


^ 3. 7. Інша діяльність відділу освіти:

 1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

 2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік).

 3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

 4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї ком­петенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.


^ 4. Права відділу освіти:

 1. Залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

 2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчаль­них закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

 3. Скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

 4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого са­моврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району.

 5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію нака­зів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони супе­речать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

 6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фі­зичного розвитку дітей.

 7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на бала­нсі відділу освіти.

 8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.9. Відділ освіти Гребінківської райдержадміністрації відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" є володільцем баз даних "Кадри" та "Бухгалтерський облік", "Звернення громадян", які зберігаються у відділі освіти.

Мета обробки персональних даних - забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері освіти, інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відділу освіти Гребінківської районної державної адміністрації.

Відділ освіти Гребінківської райдержадміністрації створює належні умови на обробку та зберігання цих баз даних, встановлює склад цих даних та процедуру їх обробки та зберігання, якщо інше не визначено законом.


^ 5. Керівництво та апарат управління:

5.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади го­ловою районної державної адміністрації за погодженням з начальником управління освіти і науки та заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації .

5.1.1. Начальник відділу освіти, пред­ставляючи інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридич­ними та фізичними особами:

 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, за­безпечує виконання покладених на відділ завдань, ви­значає посадові обов'язки і ступінь відповідальності працівників відділу освіти.

 2. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти районної державної адміністрації, функціональні обов'язки його пра­цівників.

5.1.6. Планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання.

 1. Видає у межах компетенції відділу освіти накази, ор­ганізує і контролює їх виконання.

 2. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників від­ділу освіти, керівників та їх заступників, педагогічних працівників за поданням керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на праців­ників відділу освіти, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.

 4. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу освіти.

5.1.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.

5.1.9.Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

5.1.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагоро­дження кращих працівників освіти району державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм по­чесних звань України.

5.1.11. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

5.1.12. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

 1. Накази начальника відділу осві­ти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повно­важень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником уп­равління освіти і науки обласної державної адміністрації, або оскаржені в судовому порядку .

5.3. При відділі освіти створюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу освіти.

5.4. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюєть­ся районний методичний кабінет загаль­ної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.5. При відділі освіти працює централізована бухгалтерія, яка виконує свої

функції відповідно до положення про бухгалтерську службу.

5.6. Для забезпечення контролю за використанням енергоносіїв, надання допомоги під час проведення поточних та капітальних ремонтів шкільних приміщень, котелень, покращення матеріальної бази шкіл, організації харчування учнів при відділі освіти створена і працює господарська група.


Керівник апарату

райдержадміністрації Л. Чайка
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 15. 02. 2008 №35 положення про відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 07. 2011 р. №526 положення про відділ освіти районної державної адміністрації
Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню з питань фізичної культури і спорту та відділу у справах...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації
На виконання Закону України "Про захист персональних даних" та розпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 11....
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 03. 2013 №46 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Валківської районної державної адміністрації
Валківської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconВиконання плану роботи за напрямками своєї діяльності
На підставі п. 2 Положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження Білогір я № Про Положення про архівний відділ Білогірської районної державної адміністрації На підставі статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Міністрів України від 29 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи