Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів icon

Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів
Скачати 122.56 Kb.
НазваЛист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів
Дата конвертації21.12.2012
Розмір122.56 Kb.
ТипДокументи

Лист МОН України № 1/9-98 від 12.03.2001 р.

Орієнтовний перелік наказів


СЕРПЕНЬ

1. Про розподіл обов'язків між адміністрацією загальноосвіт

нього навчального закладу.

2. Про режим роботи загальноосвітнього навчального закладу у

200 /200 н.р.

3. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Про організацію харчування учнів (вихованців).

5. Про створення комісії для проведення тарифікації педагогіч

них працівників.

6. Про розподіл педагогічного навантаження на 200 /200 н.р.

7. Про розподіл коштів з позакласної роботи на 200 /200 н.р.

8. Про призначення класних керівників на 200 /200 н.р.

9. Про призначення відповідальних та встановлення доплат за

завідування навчальними кабінетами та майстернями.

10. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу

роботу.

11. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у

200_/200_ н.р.

12. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.

13. Про зарахування учнів (вихованців) до 1-х, 10(11)-х класів.

14. Про призначення громадського інспектора з охорони прав

дитини.

15. Про створення комісії із запобігання правопорушенням се

ред учнів (вихованців).

16. Про запобігання правопорушенням, злочинності й бездо

глядності.

17. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захво

рюванням учнів.

18. Про заборону тютюнокуріння та пропаганду здорового спо

собу життя.

11. Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молод

дю, про діяльність наукових товариств учнів та Малої академії наук.

12. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з

дітьми, які за станом здоров'я зараховані до спецмедгрупи.

13. Про проведення шкільного етапу всеукраїнських учнівських

олімпіад з базових і спеціальних дисциплін у 200 /200 н.р.

14. Про проведення уроків (лекцій, занять) зі спеціальних дис

циплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою

«Виробництво, збереження та ефективне використання енергоре

сурсів».


ЖОВТЕНЬ


1. Про проведення атестації педагогічних працівників у 200 /

200 н.р.

2. Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку:

3. Про виконання Інструкції з ведення документації у загально

освітніх навчальних закладах І—III ступенів.

4. Про результати перевірки відвідування учнями (вихованця

ми) школи.


ЛИСТОПАД


1. Про підсумки проведення шкільного етапу всеукраїнських

учнівських олімпіад із навчальних предметів.

2. Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань

із навчальних предметів.


ГРУДЕНЬ


1. Про закінчення І семестру 200 /200__ н.р.

2. Про організацію і проведення новорічних свят.

3. Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час

проведення новорічних свят.

4. Про організацію роботи загальноосвітнього навчального за

кладу під час канікул.

5. Про стан виховної роботи в загальноосвітньому закладі.


СІЧЕНЬ


1. Про результати перевірки виконання навчальних планів

і програм за І семестр.

2. Про результати вивчення стану викладання відповідних пред

метів.

3. Про результати перевірки стану шкільних підручників.

4. Про результати перевірки ведення класних журналів, журналів

гурткової роботи.

5. Про підсумки проведення шкільного етапу МАН.


6. Про перерозподіл педагогічного навантаження в другому

півріччі.

7. Про організацію навчання із цивільної оборони.


ЛЮТИЙ


1. Про проведення додаткових канікул для учнів (вихованців)

1-х класів.

2. Про результати перевірки режиму роботи груп подовженого

дня.


БЕРЕЗЕНЬ


1. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

у 200_ / 200_ н. р.

2. Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо пись

мових робіт і перевірки зошитів з відповідних навчальних предметів.


КВІТЕНЬ


1. Про проведення Дня цивільної оборони.

2. Про підсумки перевірки стану викладання відповідних на

вчальних предметів.


ТРАВЕНЬ


1. Про проведення навчальної практики.

2. Про створення комісій для проведення державної підсумкової

атестації у 3 (4)-х, 9-х, 11 (12)-х класах.

3. Про звільнення учнів 3 (4)-х, 9-х, 11 (12)-х класів від держав

ної підсумкової атестації.

4. Про створення апеляційної комісії.

5. Про проведення військово-польових зборів з ДПЮ.

6. Про підсумки проведення заліків з фізичної культури.

7. Про підсумки проведення військово-польових зборів.

8. Про виконання навчальних планів і програм.

9. Про порядок закінчення 200_ / 200_ н. р. та підготовки до

проведення державної підсумкової атестації.

10. Про затвердження графіка відпусток працівників загальноосвітнього навчального закладу.

11.Про організацію та проведення випускного вечора.


ЧЕРВЕНЬ


1. Про переведення учнів (вихованців) 1—3 (4)-х, 5—8-х і 10 (11)-х

класів.

2. Про випуск учнів (вихованців) 9-х і 11 (12)-х класів.

3. Про підсумки роботи бібліотеки загальноосвітнього навчаль

ного закладу в 200_ / 200_ н. р.

4. Про проведення повторної атестації з відповідних навчаль

них предметів.

5. Про проведення заходів з оздоровлення учнів (вихованців).

^
Вимоги до написання наказів. Види наказів

Накази складаються на підставі ретельного та всебічного вивчення порушених у них питань.

Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними й реальними, відповідати чинному законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами й фінансуванням.

Оформляються накази у відповідних книгах. Допускається ведення книги реєстрації наказів, де фіксуються тільки реквізити наказів. Текст наказу у таких випадках видруковується, підшивається і щороку здається до шкільного архіву.


^ Усі накази нумеруються упродовж календарного року.


Наказ повинен мати встановлені реквізити і сталий порядок розміщення:

 • повна назва навчального закладу;

 • дата написання наказу (зліва);

 • населений пункт, де знаходиться заклад освіти (по центру);

 • нумерація наказу (справа);

 • назва наказу (під датою зліва).

Реквізити наказу відокремлюються один від одного 2-3 міжрядковими інтервалами.

Назву виду документа (“НАКАЗ”) друкують великими літерами, Крапка вкінці заголовка не ставиться.

Розшифровка підпису в реквізиті “Підпис” друкується на рівні останнього рядка найменування посади без пропуску між ініціалами і прізвищем.

Дата підписання і затвердження наказу, а також ті, що в тексті, можуть оформлятися цифровим способом. Наприклад, 05.02.2007.

Якщо управлінське рішення (наказ) стосується кадрового складу, безпеки життєдіяльності або фінансових питань дата пишеться так: 5 лютого 2007 року.

До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала наказ.

Заголовок має бути максимально коротким і ємним, тобто передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання “Про що?”.

Печатка ставиться так щоб її відбиток охоплював частину назви посади особи, яка підписує документ, тобто слово “директор”.

Текст наказу складається з двох частин:

 • констатуюча:

містить у собі такі елементи: вступ, доведення, висновок.

У вступі робиться коротке введення у суть питання, що розглядається. Тут слід зазначити причину, що призвела до видання наказу, викласти теорію питання, коротко описати, коли і де вивчалося, перевірялося питання.

У доведенні викладається суть питання, перераховуються головні факти, події, докази, пояснення, міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками, таблицями, діаграмами, посиланнями на законодавчі акти та інші документи.

Вони подаються стисло, лаконічно, лише щодо тих питань, яким було присвячено розпорядчу частину.

У висновку коротко формулюється мета видання наказу. Це може бути: виправлення недоліків, виявлених у ході перевірки і перелічених у констатуючій частині; заохочення працівників, поширення ППД; виконання директивних вказівок вищих органів.

Для висновку використовують дієприслівникові звороти, якими починають фразу: “Враховуючи...”, “Зваживши...”, “Керуючись...”, “Беручи до уваги...”.


 • розпорядча :

Текст розпорядчої частини повинен мати наказову форму висловлювання, починається словом “НАКАЗУЮ”, яке відокремлюється від попередньої та наступної частини тексту міжрядковими інтервалами; його друкують великими літерами без пропусків і відступів від межі лівого поля незалежно від повноти попереднього рядка.

В останньому пункті розпорядчої частини вказуються особи, на яких покладається контроль за виконанням наказу.

Головна вимога розпорядчої частини – її конкретність та адресність (кожен пункт повинен відповідати на три запитання: кому, що, коли зробити).

З наказом повинні ознайомитися всі названі в ньому особи, які підписуються про ознайомлення з ним.

Розпорядчу частину можна викладати у табличній формі, вказуючи в називному відмінку прізвище або посаду виконавці.

Наприклад:

№ з/п

Виконавець

Заходи

Термін виконання

1.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

У книгу наказів з кадрових питань (ведеться там, де є не менше трьох працівників) заносяться накази про прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, педагогічне навантаження, призначення класних керівників тощо. У даній книзі пишеться наказ про розподіл посадових обов’язків між керівництвом закладу.

Дані накази мають такі особливості:

 • за винятком окремих випадків вони мають тільки розпорядчу частину. (слово “НАКАЗУЮ” не пишеться);

 • накази про прийняття на роботу чи звільнення пишуться окремо на кожну особу, в заголовку такого наказу вказується прізвище та ініціали працівника, на якого поширюється дія даного наказу.

Наприклад: “Про прийняття на роботу Петренка О.О....”

 • розпорядчу частину рекомендується починати з прізвища, імені та по батькові (повністю) особи, на яку він поширюється. Потім вказується їх посада.

 • Наприклад: “Петренка Олександра Олександровича, вчителя математики, звільнити з роботи... або ... прийняти на роботу вчителем математики”; (можна писати “призначити на посаду”);

 • У кінці кожного наказу вказуються підстави його видання. В усіх випадках у наказах про прийняття, звільнення, переведення, надання відпустки підставою є заява. Про це вказується в наказі;

 • У кожному наказі щодо кадрів, після підпису керівника ЗНЗ робиться запис “З наказом ознайомлений” і підписується особа, котрої цей наказ стосується;

 • Наказ про прийняття на роботу повинен бути виданий і оголошений працівнику під розписку до початку роботи.До книги наказів з основної діяльності входять накази:

 • Установчі (організаційні):

Стосуються різних аспектів життя школи, наприклад, директор наказом визначає завдання колективу чи групі педагогів щодо підготовки і проведення педрад, олімпіад, екскурсій тощо.

Установчі накази видаються і на виконання законодавчих та нормативних актів про освіту, рішень колегій, наказів обласного управління освіти і науки та ін.

Кількість установчих наказів визначити неможливо, їх видають у школі залежно від ситуацій.


- Констатуючо-установчі накази:

Дані накази стосуються питань навчально-виховної роботи (при вивчення стану викладання навчальних дисциплін, якість навчальних досягнень тощо).


 • ^ Аналітико-узагальнюючі накази:

У даних наказах узагальнюються підсумки вивчення досвіду роботи, результати експериментальної та дослідницької роботи, використання вчителем досягнень науки і позитивної практики тощо.

У цих наказах директор школи видає розпорядження щодо проведення у школі експерименту, дослідження, упровадження в практику результатів дослідження, яке було проведено в школі.


 1. ^

  Організацію виконання наказу можна проводити, використовуючи такий алгоритм:

 1. Розробка заходів щодо виконання наказу, підбір виконавців.

 2. Інструктаж виконавців.

 3. Узгодження дій виконавців.

 4. Матеріальне забезпечення виконання наказу.

 5. Попереджувальний контроль за ходом виконання наказу.

 6. Регулювання процесу виконання наказу.

 7. Підсумковий контроль, підведення підсумків.

 8. Зняття наказу з контролю.

 9. Продовження роботи на виконання наказу.


Можна використовувати наступні картки контролю:


КАРТКА


контролю за виконанням наказу по школі


Назва наказу

Дата видання

Зміст питань, які конролюються

Виконавці

Вжиті заходи

Інформація про стан виконання

Дата зняття з контролю

Відповідальні за виконання

(підпис)

^

Правила написання тексту наказу та вимоги до нього

 1. Наказ викладається від першої особи.

 2. Вживаються прості речення, що сприяє кращому сприйняттю змісту наказу.

 3. Вживається прямий порядок слів у реченні (підмет передує присудку) у тому випадку, коли логічний наголос падає на об’єкт дії. Вживається зворотній порядок слів (присудок передує підметові), коли логічний наголос падає на саму дію.

 4. Для точності і ясності висловлювання у простих реченнях вживається певний порядок розташування їх членів (означення + означ. Слово, вставні слова на початку речення).

 5. З метою скорочення тексту вживаються дієприслівникові звороти, за допомогою яких формуються причини, що викликали видання наказу.

 6. Вживаються стійкі словосполучення, що виражають стандартні аспекти змісту (наприклад, з метою удосконалення і активізації, з метою надання практичної методичної допомоги та ін.).

 7. Не використовуються слова, що не несуть смислового навантаження.

 8. Слід заміняти займенники іменниками.

 9. У розпорядчій частині використовуються мовні конструкції наказового способу (наприклад, провести, організувати, здійснити та ін.).

 10. Не використовуються вирази суб’єктивного ставлення до оцінки фактів. Тон наказу – нейтральний.

 11. Інформація у наказі достовірна, об’єктивна.

 12. Текст наказу повний, точний, не допускає різних тлумачень одного і того ж явища.

 13. Виклад послідовний, без повторень і протиріч.

 14. Правове забезпечення - вичерпне.

 15. Кожна нова думка фіксується з нового абзацу.

 16. У залежності від обсягу та змісту тексту рішення наказу поділяються на пункти та підпункти.

 17. Кожен пункт наказу не повинен протирічити іншим пунктам цього наказу.

 18. Нумерація пунктів й підпунктів ведеться тільки арабськими цифрами.

 19. Текст наказу – максимально стислий.

 20. Необхідно дотримуватися офіційно-ділового стилю мовлення.


Орієнтовна модель установчого (організаційного) наказу


Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Приозерської районної ради


НАКАЗ


«___» __________ 200 _ року с.Зарічанськ № ___


Про організацію роботи спеціальної

медичної групи з фізичного виховання


На виконання річного плану роботи школи відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», на підставі результатів медичного огляду учнів школи у 200__ р. та з метою забезпечення гармонійного розвитку школярів, реабілітації хворих дітей, удосконалення навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури


НАКАЗУЮ: 1. Організувати з «___»________________жовтня 200 ___року у школі роботу спеціальної медичної групи з фізичного виховання.
 1. Затвердити список учнів спеціальної медичної групи (додається).
 1. Призначити відповідальним за організацію роботи спеціальної медичної групи вчителя фізичного виховання школи ______________.
 1. Вчителю фізичного виховання __________________________________:

  1. Проводити заняття зі спеціальною медичною групою учнів за складеним графіком (2 рази на тиждень).

  2. Вести журнал обліку роботи спеціальної медичної групи. 1. Внести зміни до тарифікації учителя ______________ відповідно до чинного законодавства.
 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ______________ здійснювати контроль за проведенням учителем занять зі спеціальною медичною групою.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон


Схожі:

Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconЗакон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року
Перелік документів, наказів, листів, які необхідно знати та використовувати в своїй роботі соціальному педагогу
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconПро навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік
Мон україни від 23. 02. 2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом мон україни від 05. 02. 2009 р. №66; 11-12 класи за Типовими...
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconПоложення Про загальноосвітній навчальний заклад, наказів Міністерства освіти І науки України від 24. 07. 2001 n 553 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 року за
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», положення Про загальноосвітній навчальний заклад, наказів Міністерства...
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconОрієнтовний перелік питань по трудовому законодавству
Зпп україни, зу «Про відпустки» та ін., інструкції про порядок ведення трудових книжок, оплату праці педагогічних працівників (наказ...
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconМетодичні рекомендації Христинівський райметодкабінет Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу серпень
Про розподіл обов’язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconНаказ №43 Про затвердження складу державних атестаційних комісій за освітній рівень базової загальної середньої освіти
Керуючись п. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом...
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconОрієнтовний перелік питань, що вирішені в Сколівському районному управлінні юстиції по виконанню Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Орієнтовний перелік питань, що вирішені в Сколівському районному управлінні юстиції
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету українська мова та російська мова для вступників 2012 року
Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22. 08. 2001 р.) і чинних програм з української літератури для 5–11 класів: за...
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconМетодичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом
Наказ мон від 20. 04. 2001 №330), Листом мон про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної...
Лист мон україни №1/9-98 від 12. 03. 2001 р. Орієнтовний перелік наказів iconДодаток №8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 Фізика програма зовнішнього незалежного оцінювання
К.; Ірпінь: Перун, 2005, затвердженої мон: лист від 23. 12. 2004 №1/11-6611) та для 10-11 класів (К., 2010, затвердженої мон: наказ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи