Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1
Скачати 160.31 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1
Дата конвертації22.10.2013
Розмір160.31 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

№560 28.12.2012


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді та спорту

Гребінківської районної державної адміністрації


1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної держадміністрації, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню з питань фізичної культури і спорту та відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської облдержадміністрації.

1.2. Відділ освіти, молоді та спорту здійснює свою діяльність відповідно до положення про відділ освіти, молоді та спорту. Положення про відділ освіти, молоді та спорту затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.3. Відділ освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також положенням про відділ освіти, молоді та спорту.

1.4. У межах своїх повноважень відділ освіти, молоді та спорту організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, сім’ї, жінок, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.5. Склад та чисельність структурних підрозділів у відділі освіти, молоді та спорту, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених на цей підрозділ завдань, визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу освіти, молоді та спорту затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти, молоді та спорту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

1.7. Посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.


2. Основні завдання відділу освіти, молоді та спорту

2.1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, сім’ї, жінок, молоді, фізичної культури та спорту.

2.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

2.4. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту.

2.5. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

2.6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

2.7. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2.8. Координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.9. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

2.10. Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації.

2.11. Забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової та інноваційної діяльності в районні, захисту інтелектуальної власності.

2.12. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.13. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

2.14. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

2.15. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.16. Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

2.17. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.18. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку районну.

2.19. Аналіз стану освіти, наукової та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту в районні, розроблення програм їх розвитку, організація і контроль виконання цих програм.

2.20. Участь у прогнозуванні потреб районну у фахівцях для системи освіти і науки, формування районного замовлення на їх підготовку.

2.21. Сприяння розвитку мережі навчальних закладів в районні, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації.

2.22. Організація роботи з державної атестації навчальних закладів, розміщених в районні, їх державного інспектування за планами (графіками).

2.23. Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

2.24. Вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

2.25. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

2.26. Впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти.

2.27. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

2.28. Організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.

2.29. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

2.30. Співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

2.31. Організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

2.32. Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу.

2.33. Вживання у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування.

2.34. Розгляд питання та внесення Департаменту освіти і науки України в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти,сфери наукової, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці.

2.35. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

2.36. Підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів.

2.37. Участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.

2.38. Підготовка пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання.

2.39. Розроблення і подання на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

2.40. Координація в межах своїх повноважень здійснення заходів,
спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

2.41. Здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

2.42. Забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері.

2.43. Здійснення контролю за діяльністю спортивних шкіл.

2.44. Сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживання заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

2.45. Затвердження положення про змагання та проведення районних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

2.46. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

2.47. Порушення у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським і дефолімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

2.48. Вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації.

2.49. Надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

2.50. Сприяння залученню коштів підприємств, установ та
організацій для соціальної підтримки сім'ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

2.51. Здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і
цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери
управління відділу освіти, молоді та спорту, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил
безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

2.52. Проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та
пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні
засоби масової інформації, з питань, що належать до його
компетенції.

2.53. Забезпечення захисту персональних даних. Відділ освіти, молоді та спорту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних є володільцем баз даних «Звернення громадян», «Бухгалтерський облік», «Кадри», які зберігаються у відділі освіти, молоді та спорту.

2.54. Сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу.

2.55. Здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

2.56. Вживання в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

2.57. Забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

2.58. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою.

2.59. Надання адміністративних послуг.

2.60. Внесення пропозицій до проекту районного бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів.

2.61. Участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.62. Участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.63. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної держадміністрації.

2.64. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.65. Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.66. Розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.67. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів районної ради.

2.68. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.69. Інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.70. Здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування.

2.71. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.72. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.73. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.74. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.75. Здійснення інших передбачених законом повноважень.


3. Права відділу освіти, молоді та спорту

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі.

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

3.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

3.6. Представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.


  1. Взаємодія з іншими органами влади


Відділ освіти, молоді та спорту в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.


  1. Організаційно – розпорядча діяльність

5.1. Відділ освіти, молоді та спорту очолює начальник відділу освіти, молоді та спорту, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, із заступником голови облдержадміністрації, начальником управління з питань фізичної культури і спорту та начальником відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

5.1.1. Начальник відділу освіти, молоді та спорту повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

5.1.2. Начальник відділу освіти, молоді та спорту здійснює керівництво відділом освіти, молоді та спорту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

5.1.3. Подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ освіти, молоді та спорту, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці.

5.1.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту та розподіляє обов'язки між ними.

5.1.5. Планує роботу відділу освіти, молоді та спорту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації.

5.1.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти, молоді та спорту.

5.1.7. Звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ освіти, молоді та спорту завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ освіти, молоді та спорту завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, сім’ї, дітей, молоді та жінок, фізичної культури та спорту.

5.1.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту, та розробляє проекти відповідних рішень.

5.1.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

5.1.10. Представляє інтереси відділу освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації.

5.1.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції).

5.1.12. Подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти молоді та спорту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

5.1.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу освіти, молоді та спорту.

5.1.14. Здійснює добір кадрів.

5.1.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти, молоді та спорту.

5.1.16. Подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, молоді та спорту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

5.1.17. Прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, молоді та спорту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

5.1.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту.

5.1.19. Забезпечує дотримання працівниками відділу освіти, молоді та спорту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти, молоді та спорту інформації з обмеженим доступом.

5.1.20. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.2. При відділі освіти, молоді та спорту створюється колегія. Склад колегії затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти, молоді та спорту.

5.3. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти, молоді та спорту утворюється районний методичний кабінет загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу освіти, молоді та спорту, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти, молоді та спорту.

5.4. При відділі освіти, молоді та спорту працює централізована бухгалтерія, яка виконує свої функції відповідно до положення про бухгалтерську службу.

5.5. Для забезпечення контролю за використанням енергоносіїв, надання допомоги під час проведення поточних та капітальних ремонтів дошкільних, шкільних приміщень, котелень, покращення матеріальної бази дошкільних, шкільних та позашкільних закладів, організації харчування учнів при відділі освіти, молоді та спорту створена та працює господарська група, яка діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти, молоді та спорту.

5.6. Відділ освіти, молоді та спорту є юридичною особою державної форми власності, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Керівник апарату

райдержадміністрації Л.Я. Чайка
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconБілозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса
Відділ освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення про відділ освіти, затвердженого...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 07. 2011 р. №526 положення про відділ освіти районної державної адміністрації
Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 15. 02. 2008 №35 положення про відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 03. 2013 №46 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Валківської районної державної адміністрації
Валківської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації
На виконання Закону України "Про захист персональних даних" та розпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 11....
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1 iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи