Застосування інтерактивних методів на уроках математики icon

Застосування інтерактивних методів на уроках математики
Скачати 202.32 Kb.
НазваЗастосування інтерактивних методів на уроках математики
Дата конвертації24.12.2012
Розмір202.32 Kb.
ТипДокументи

Застосування інтерактивних методів на уроках математики.


Суспільство у якому ми живемо постійно змінюється. Відходять в небуття окремі принципи, ідеологічні догми. А чи змінюється функція школи –учитися! Ні. Учити це головне завдання. Змінюється лише те , як і чому учити. Вступ людства у ХХІ століття дав чітку відповідь на ці два питання. Так як навчали раніше сьогодні уже не можна. Прогрес , як явище, став надзвичайно швидким. Років п’ять тому назад комп’ютер був рідкістю, мрією.

Питання чому навчати теж видозмінилося. 50 років назад головне завдання було передати і закріпити існуючу суму знань дітям. З кожним днем ця сума людських знань збільшується в геометричній прогресії. Чи може сьогодні випускник школи знати вищу математику, високопродуктивні технології виробництва, нейрохірургію і інше. Ні. А якщо він захоче отримати знання які не входять до шкільних дисциплін. Що робити?

І сьогодні головне завдання не передавати суму знань, а вироблення навичок самостійно їх знайти. Є така мудрість „якщо дати людині рибу, вона буде сита один день, якщо навчати ловити рибу то вона буде забезпечена все життя”. І я прийшла до висновку „як учити” на основі передових технологій. А питання „чому учити ?”- учити самостійно здобувати знання .На мою думку саме використання інтерактивних методів на своїх уроках дозволить розв’язати ці два питання „як учити ” і „чому учити” .

Сучасному навчально-виховному процесу притаманні переважання вербальних методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для розв'язування провідних задач і завдань на уроках математики, відсутність цікавих для учнів форм та методів організації навчальної діяльності тощо. Тому нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечить розвиток особистості кожного школяра. Розв'язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних методів навчання на уроках математики. Саме вони ефективніше , ніж інші методи, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку школяра, готовність жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві.

Метою педагогічної діяльності педагога є забезпечення необхідного рівня засвоєння систематизованих знань з математики через розвиток комунікативної компетентності, формування здібностей до самоосвіти, потреби в самовдосконаленні.

Саме інтерактивні методи навчання зорієнтовані на:

- створення умов для осмислення й вирішення проблем, пов'язаних із захистом своїх прав і прав товариша, усвідомлення обов'язку і відповідальності перед оточенням, плекання навичок культури і соціальної етики, що включать у себе дотримання моральних принципів та норм у суспільстві, пріоритет загальнолюдських цінностей.

- соціалізацію особистості й формування в процесі виховання та освіти навичок активної моральної дії.

- розвиток особистості яка здатна критично оцінювати події що відбуваються в суспільстві.

Інтерактивні методи навчання на уроках математики сприяють ефективному розвитку в кожної особи математичних здібностей, розвитку логічного мислення, системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки як на уроках математики , так і вжитті; розвитку здатності цінувати знання та вміння користуватися ними, усвідомленню особистої відповідальності та вмінню об'єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв'язання спільної проблеми, розвитку здатності визначати і поважати цінності іншої людини, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивіда, вихованню толерантності, співчуття, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й рівності, формуванню вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і прав поведінки.

В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечується формування таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати відповідні рішення.

У результаті застосування інтерактивних технологій на уроках в учнів розвиваються й удосконалюються процеси сприйняття: пам'ять, увага, уява, виявляються такі мислитель ні операції як аналіз і синтез, абстракція й узагальнення, формуються воля й характер. При використанні різноманітних видів творчої діяльності на уроках в учнів розвиваються математичні здібності та проявляється інтерес до предмета. Велика кількість різноманітних і доступних учням видів робіт , включених у зміст завдань, де застосовуються інтерактивні технології , дає поживу для розуму, розвиває уяву, спостережливість, розширює кругозір, знайомить з важливими елементами професійної діяльності, впливає на формування стійких пізнавальних інтересів, а в майбутньому - і на вибір роду занять , пов'язаних з математикою.

Під час активного навчання учень , аналізуючи творче завдання, визначає потрібні для його виконання операції, послідовність дії, порівнює та визначає спільне й відмінне в способах реалізації аналогічних завдань, узагальнює способи його виконання. На основі таких мислительських дій розвивається інтелектуальна сфера особистості. Крім того у процесі виконання навчальних дій учням доводиться робити певні розрахунки. Вони навчаються використовувати знання з інших предметів (тобто здійснюються між предметні зв'язки), мова школярів збагачується новими словами, термінами, що позитивно впливає на розумовий розвиток особистості.

Інтерактивне навчання суттєво впливає на свідомість і почуття особистості з метою виховання компетентного й відповідального учня який є вільною і водночас законослухняною, високоморальною , соціально та політично активною особистістю, повноправним членом шкільного колективу, на формування в учнів громадських поглядів, почуттів та переконань, належної поведінки, єдності слова і діла.

Інтерактивні вправи на уроках математики зорієнтовані на

- розвиток мислення школярів, певної самостійності думок, спонукають учнів до висловлення своєї думки, стимулюють вироблення творчо ставлення до будь-яких висновків, правил Такі інтерактивні вправи як „Робота в парах”, „Робота в групах”, „Карусель”, „Пошук інформації”, які я використовую на уроках, спрямовані на самостійне осмислення матеріалу, заставляють замислитися „Чи справді це так?”, дослідити факти, проаналізувати алгоритм розв'язків, розуміти їх суть, перевірити і себе і свого товариша, знайти помилку.

- розвиток опору до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших, спонукають учнів до відстоювання власної думки, створюють ситуацію дискусії, зіткнення думок. Помітила, щ о застосування вправ „Аналіз ситуації”, „Вирішення проблем”, вчать дітей протистояти тиску більшості, відстоювати свою думку, виявити помилку у судженнях, відповідях, вказати на неї і спонукає довести це завдання, де вчитель допускає помилки. Коли в завданнях наявна певна проблемна ситуація, то розв'язання їх в умовах інтерактивних технологій активно стимулює діяльність мислення, спрямовану на подолання протиріччя, непорозумінь. Через зіткнення учні осягають суть, причини дій, вчинків.

- вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки та адекватно ставитися до них, сприяють розвитку таких умінь як бачити позитивне і негативне не тільки в своїх товаришів, а й у власних, порівнювати себе з іншими й ретельно себе оцінювати. Ці вправи сприяють самопізнанню особистості і на цій основі взаєморозумінню вчителів і учнів та розумінню школярами вимог і критичних зауважень учителя. А розуміння власних дій є необхідним для формування дисциплінованої поведінки. Завдяки правильному, адекватному усвідомленню не лише позитивного, а й негативного у власній поведінці, діях, навчанні виникає критичне ставлення до себе, що конче потрібне насамперед для сприймання вимог інших,

- розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань: передбачають вправи, які ставлять дітей у реальну ситуацію пошуку. Інколи вони пропонують нестандартні виходи із ситуацій, які ми дорослі, часто відкидаємо як нереальні, неможливі. Такий категорійний підхід до ідей дитини гальмує в неї небажання ділитися власними ідеями, підриває віру у свої можливості. Використання мною таких інтерактивних вправ як „Розумовий штурм”, „Коло ідей”, „Вирішення проблем”, „Незакінчені речення”, дають можливість приймати всі думки дітей як реальні, так і вигадані. Вправа „Пошук інформації ” дає можливість віднайти факт який може заперечувати те , що раніше приймалося як незаперечне, вчить школярів самостійно працювати з додатковою літературою.

- інтерактивні вправи спрямовані і на розвиток уміння знаходити спільні рішення з однокласниками, на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу.

Атмосфера доброзичливості, заохочення під час обговорень, підтримка сором'язливих дітей я помітила панує під час використання таких інтерактивних вправ як „Рольові ігри”. Ці вправи сприяють не лише розвитку вміння викладати свої думки , а й з повагою ставитися до думок і пропозицій інших, зумовлює розумову й емоційну розкомплектованість учнів, знижує страх перед можливими помилками, сприяє розвитку вміння аргументувати.

Суть інтерактивного навчання на уроках математики полягає ще й в тому , що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів колективу. Це спів-навчання, взаємо-навчання (колективне, групує, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню математичних навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу, але тут слід враховувати вікові особливості учнів.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, відкрито спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, самостійно приймати рішення.

Зупинюся на позитивних сторонах кооперативного учіння як одного з провідних у системі інтерактивного навчання , де кожен має допомагати, одержувати допомогу від іншого. Кожен бере участь у кооперативній творчості, тобто кожна група виконує частину загального завдання, що доцільно під час вивчення великого за обсягом матеріалу. Обдарованіші діти допомагають менш обдарованим. Кооперативне учіння позитивно впливає на всіх школярів-слабких, середніх і сильних. Слабкі можуть скористатися підтримкою груп і досягти успіху в опануванні навчальних програм з математики. Середні також бачать значно вищі горизонти своїх досягнень і мають почуттєві переживання від свого поступку. Найбільш сильні вчаться працювати разом з іншими, чого вони не робили раніше, коли були впевненими у своїй талановитості лише для себе, а не для інших. Вони знаходять у кооперативній праці велике задоволення від допомоги іншим, виконуючи педагогічну функцію навчати менш підготовлених.

Кооперативне учіння покликане розвивати толерантну поведінку серед учнів. таке учіння знижує недовіру. Учні відчувають у конкретних виявах колективізму свою особисту участь і свою персональну значущість, усі відчувають комфорт від потреби спілкуватися з іншими. Усі відчувають власну вагомість і ексклюзивну вартість. Рідко зменшується самотність, підвищується мотивація, поліпшуються особисті досягнення.

Ситуації колективного учіння дають школяреві можливість співпрацювати в різних групах. Кожен школяр своєрідно переживає когнітивну ситуацію, а разом із тим психологічну і соціальну, постійно перебуваючи в стані зміни між особистісних зв'язків, досвіду пізнання й оцінок, дій і сподівань. Серед інтерактивних технологій кооперативного навчання можна виділити такі інтерактивні вправи: „Карусель”, „Синтез думок”, „Діалог”, „Спільний проект”, „Пошук інформації”, „Коло ідей”.

На мою думку , за умов інтерактивного навчання учень може навчатися робити свідомий вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе відповідальність приймати самостійні рішення, щодо розв'язку задач та вправ. Важливо , що кожен може це робити свідомо й грамотно. У результаті застосування інтерактивних технологій створюються сприятливі можливості й для духовного розвитку особистості, а також ефективному процесу соціалізації.

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процес засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Результати цих досліджень можна відобразити в схемі „Піраміда засвоєння знань учнями” (див. додаток 1)

Лекція -5% засвоєння

Читання -10% засвоєння

Відео, аудіо-матеріали-20%засвоєння

Демонстрація -30% засвоєння

Дискусійні групо-50% засвоєння

Практика через дію-75 % засвоєння

Навчання інших/ застосування отриманих знань відразу ж-90 % засвоєння.

З піраміди видно , що найменших результатів можна досягти зам умов пасивного навчання (лекція-5%, читання-10 %), а найбільш інтерактивного (дискусійні групи-50%, практика через дію-75 %, навчання інших чи негайне застосування -90 %), тому можна сформувати кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Набагато важливіше навчити , ніж просто розповісти.

Процес навчання на уроках математики-це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини, її власної активності участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного та інтерактивного навчання на уроках математики. Майстерність учителя допомагає дітям досягти найкращих результатів тими засобами , які найоптимальніші в кожній окремій ситуації. Учитель не має права ігнорувати колективну ігрову діяльність учнів тому, що це може призвести до недовіри як між учнями, так і між учнями та вчителем. Спільна діяльність в організації та проведенні ігор сприяє об'єднанню колективу та формуванню спільної мети. Ігрові технології інтегрованого навчання (ситуативне моделювання), які цікавістю, емоційністю позбавляють дитину почуття суспільного відчуження, сприяють соціальному розвитку дитини. Таким чином діти вчаться працювати в команді.

Для того , щоб учень добре навчався, він має бути постійно включений у процес учіння. Шляхом спілкування з учнями, учитель говорить на уроці не один раз і не два рази, а постійно спілкується.

Уроки математики, організовані з використанням інтерактивних методів навчання , сприяють розвитку мислення учнів, умінню вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати свою думку. Тому на своїх уроках застосовую групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань. Тому , клас поділяю на групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу. Найважче працювати зі слабкими учнями , вони потребують дуже багато уваги на уроці, і ось постає питання, як організувати роботу з цими учнями, щоб не залишити поза увагою інші групи дітей.

Малі групи використовую тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

Особливість виконання вправ за інтерактивними технологіями полягає в тому, що будь-яка вправа або завдання складається з трьох елементів:

Інструкція

Дія

Рефлексія (осмислення), тобто спочатку йде пояснення, як робити, далі учні виконують завдання, а в процесі рефлексії пояснюють, чому саме такий варіант або спосіб , дію обрали.

В кожній групі розподілені ролі, які вони повинні виконувати під час групової роботи.

Спікер, головуючий(керівник групи)

Зачитує завдання групи

Організовує порядок виконання

Пропонує учасникам групи висловитися по черзі

Заохочує групу до роботи

Визначає доповідача.

Секретар

Веде записи результатів роботи групи

Записи веде коротко й розбірливо

Як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи при підбитті підсумків чи допомогти доповідачу.

Посередник

Стежить за часом

Заохочує групу до роботи

Чітко висловлює думку груп

Доповідає про результати роботи групи.

Важливим моментом групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

Такий метод як „Пошук інформації”, використовую для того , щоб оживити сухий, іноді не цікавий матеріал. Для груп розроблено запитання , відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації - це роздатковий матеріал, підручник, довідкові видання. Учні об'єднуються в групи, кожен отримує запитання по темі уроку. Визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і розширюються всім класом. До цієї групи необхідно помістити інтерактивні методи навчання, що передбачають одночасну спільну (фронтальну)роботу всього класу, обговорення проблеми в загальному колі, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань, тому різновидом на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Разом з методом „Мікрофон” використовую прийом „Незакінчені речення”, формулюю незакінчене речення із правила і пропоную учням висловлюючись , закінчити його.

Розвитку пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів розв'язку завдань використовую інтерактивний метод „Мозковий штурм”, що дає можливість учням проявляти творчість та уяву, вільно висловлювати свої думки. Мета „Мозкового штурму” , щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

Таким чином, використання інтерактивних методів на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особистості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища громадського , культурного міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

І в цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх з власного досвіду, що веде до розвитку мислення-творчого і діалектичного. Новітні підходи до організації навчання роблять навчально-виховний процес різноманітним, цікавим, а найкориснішим у такому навчанні є те , що математика починає подобатись.


Додаток 1. Піраміда засвоєння знань учнями.

^ ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКУ.


Тема уроку : квадратні рівняння , неповні квадратні рівняння.

Мета уроку : домагання свідомого розуміння учнями означення квадратного

рівняння , неповного квадратного рівняння, назви коефіцієнтів

квадратного рівняння; формування первинних вмінь формулювати

означення квадратного рівняння та його видів, визначати

коефіцієнти квадратного рівняння та за ними визначати вид

квадратного рівняння;підготовка учнів до сприйняття наступного

матеріалу, вдосконалення практичних вмінь, розвиток критичного

логічного мислення, виховання взаємоповаги, ввічливості,

взаємоповаги.

Тип уроку : засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Девіз уроку: недостатньо лише мати гарний розум, головне - раціонально

його використовувати.

^ ХІД УРОКУ.

І етап .Мотиваційно-орієнтувальний

1.Усвідомлення мети діяльності.

До нас на урок завітали гості, які, як завжди, будуть чекати від вас творчої, натхненної праці і цікавих результатів. Від результатів вашої діяльності буде залежати відповідно яка думка складеться у наших гостей про нас. Але в жодному випадку нам ніхто не буде заважати творчо працювати. Гості прийшли до нас, щоб подивитися, які ви уважні, кмітливі, розумні, терплячі і толерантні. Сподіваюся, що ви будете чудовими дослідниками і продемонструєтє свої знання і уміння. Налаштуйтеся на робочу атмосферу, працюємо ми сьогодні під девізом….Що на вашу думку він означає? (Використовується метод „Мікрофон”)

2.Активізація навчальної діяльності.

Усні вправи.

Подати у вигляді многочлена вираз:

(х-2)(2+х); (х-3)2; (у-у)у.

Чи рівносильні рівняння

3х-2=х+3 і 2х-5=0, 5х2-10х+25=0 і х2-2х+5=0

Розв'яжіть рівняння

У-7=0, х+0.5=0, у+3=0, х (х-1)=0

3.Мотивація навчальної діяльності. Визначення завдань дослідження

Задачі .Одне з двох чисел більше від другого на 2 (3,4, 5, 6), а їх добуток 110(112,123, 125, 126).Знайдіть ці числа.

(Робота в групах).Одержані рівняння.

Х(х+2)=110, або х2 +2х-110=0

Х(х+3)=112, або х2 +3х-112=0

Х(х+4)=123,або х2 + 4х -123=0

Х(х+5)=125, або х2 +5х -125=0

Х(х+6)=126, або х2 +6х -126=0


Діти роблять висновок , що всі рівності це рівняння другого степеня. Отже тема уроку. Записали на дошці.

Далі учні діляться на групи і отримують завдання.

Діти ми з вами знаємо, що корінь рівняння це….

А розв'язати рівняння - це означає знайти значення змінної….

А чи всі рівняння які ми вже розв'язували, мали розв'язки….

А чи всі рівняння мали лише один розв'язок…

Отже перш ніж приступити до розв'язування рівняння мабуть треба дослідити це рівняння.

Завдання в групах.

Дослідити , що буде з квадратним рівнянням ах2 + вх +с=0, якщо

І група в=0, с=0.

ІІ група с=0,

ІІІ група в=0.

Одержали неповні квадратні рівняння .А бувають вони трьох типів.

4. Оголошення теми уроку й очікування результатів навчальної діяльності.

я вважаю , що ви самі оголосите тему сьогоднішнього уроку.

Отже тема сьогоднішнього уроку ………

(Мікрофон)

9 уроків на вивчення цієї теми

А що ви очікуєте від вивчення цієї теми…….(мета уроку)

Що , ми повинні вміти після творчого опрацювання цієї теми

А зараз ми приступимо до роботи над завданнями.

Усно № № № 861, 862, 863, 864, 866.867.

Розв'язування вправ № № № 870, 871, 872, 874, 875, 878, 884, 885, 912, 916.

6.Підбиття підсумків .

чи досягнуто поставленої мети?

Сьогодні на уроці я зрозумів,

Сьогодні на уроці я не зрозумів,

У мене добре виходило..

У чому ви змінилися?

Які проблеми виникали у результаті дослідження?

Домашнє завдання.


Квадратні рівняння.

Неповні квадратні рівняння
Тема: Площа трикутника. 8 клас

Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Мета: навчальна: знаходити прийоми встановлення причинно – наслідкових

зв’язків між математичними обєктами та встановлення

яксних співвідношень між ними на основі формул,

порівнювати властивості геометричних фігур на основі

раніше вивченого теореричного матеріалу, показати

можливості проективної діяльності для поглиблення знань

теми «Площі фігур»;

розвивальна: вдосконалювати практичні вміння оперувати

величинами, що характеризують властивості трикутника,

розвивати критичне та логічне мислення на основі роботи

з дидактичним матеріалом (творчим завданням),

прогнозувати результати і можливі наслідки різних

варіантів розв’язання;

виховна: виховувати взаємоповагу, ввічливість, толерантність.

Обладнання: картки для роботи в групах, таблиця «Одиниці площі».

І етап. Мотиваційно-орієнтувальний.

1. Усвідомлення мети діяльності.

Учитель. До нас на урок завітали наші найкращі друзі НУЛИК і ОДИНИЧКА, які, як завжди, будуть чекати від вас творчої, натхненної праці і цікавих результатів. Від результату вашої діяльності будуть залежати відповідні бали. За самостійного розв′язання проблеми виставлятиметься «І», якщо ви скористаєтеся допомогою Нулика або Одинички- «0». Але в жодному разі ні Нулик ні Одиничка не будуть вам заважати працювати творчо. Вони прийшли сьогодні до нас, щоб подивитися, які ви уважні, кмітливі, розумні, терплячі й толерантні. Сподіваюся, що ви будете чудовими дослідниками і продемонструєте свої знання і вміння. Налаштуйтеся на робочу атмосферу.

2. Мотивація навчальної діяльності.

Запитання до учнів.

1) Чи необхідні у житті знання з цієї теми ? Відповідь обгрунтуйте.

2) Коли ми використовуємо ці знання ?

3. Визначення завдань дослідження.

Запитання до учнів (фронтальне опитування)

 1. Охарактеризуйте властивості площі. Назвіть одиниці вимірювання площ.

 2. Чому вивчення теми ми почали із знаходження площі квадрата?

 3. Як утворився прямокутник з квадрата?

 4. Хто перетворив прямокутник у паралелограм? (Кут)

 5. Яку з раніше вивчених фігур ви б поставили на наступне місце? Чому?

4.Оголошення теми уроку й очікуваних результатів навчальної діяльності.

Учитель . Отже, я вважаю ви самі можете оголосити тему сьогоднішнього уроку.

А тепер давайте проаналізуємо тему уроку. (Використовую метод «Мікрофон»)

Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

Що ми повинні вміти після творчого опрацювання цієї теми?

ІІ етап. Конструктивний

 1. Об′єднання учнів у групи. Групи ми з вами створимо таким чином. Оскільки ви вивчаєте чотирикутник, то кожен учень із двох чотирикутника і частинкою своєї групи. Дивимося на схему
 1. Складання плану міні – проектів

У
? ?
читель. Уважно розгляньте подані схеми і за ними створіть план дій.


? ?

? ?

? ?


? ?

n – на

команда 1. Проаналізувати призначення першої стрілки.

 2. Призначення першого знака питання.

 3. Проаналізувати заданий рисунок.

 4. Встановити всі можливі формули для заданої фігури.

 5. Призначення другого знака питання.

 6. Записати найбільшу кількість задач до вашого завдання

А) на одну дію;

Б) на дві дії;

В) творчі завдання.

Міркування учнів

  • з якої раніше вивченої фігури утворилися трикутники?

  • які формули площ для раніше вивчених фігур?

  • як за допомогою раніше вивчених формул площ прямокутника та паралелограма дістати формули для наших трикутників?

  • які можливі ще випадки?

  • які є види задач до цієї теми?

Творчі завдання для всіх груп:

 1. Визначити формули площ для ваших трикутників.

 2. Змоделювати, записати та розв’язати задачі на одну дію з утвореними вами формулами.

 3. Змоделювати, записати та розв’язати задачу з двома логічними кроками.

 4. Змоделювати задачі з використанням функції синус, косинус, тангенс для гострого кута прямокутного трикутника.

 5. Скласти задачі з використанням теореми Піфагора.

ІІІ. Презентаційний.

Захист проектів.

ІV. Експертиза проекту.

 1. Естетично оформити задачі.

 2. Чітко, швидко ознайомити з методом розв’язання.

 3. Ознайомити з виведеними формулами.

 4. Ознайомити з творчими задачами.

^ 1-ша група

2-га група

3-тя група

4-та група

Формули

Формули

Формули

Формули

Запитання до класу:

  • чи досягнуто поставленої мети?

  • до чого ви після цього уроку ви почали ставитися по іншому?

  • чому ви змінилися?

  • які проблеми виникали у процесі дослідження?

V. Оцінювально – рефлексивний.Критерії

Само

оцінка

1

група

2

група

3

група

4

група

1

Чіткість і послідовність викладу матеріалу
2

Наявність міркувань, доведення
3

Уміння аргументувати свої висновки
4

Естетика оформлення, мовлення

Загальна оцінка ____________

VI етап. Домашнє завдання.Схожі:

Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconУдк 378. 016: 811. 111 Наталія Борисова застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу «ділова іноземна мова» на немовних факультетах
У статті розглядається застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу «Ділова іноземна мова». Звертається увага на різні...
Застосування інтерактивних методів на уроках математики icon1. Вступ Моделювання уроків за різними навчальними технологіями
Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання математики, музики
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconГоненко А. О. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: Молюски
Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: Молюски
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconВ. В. Решітько Застосування нестандартних форм та методів діяльності на урок
Застосування нестандартних форм та методів діяльності на уроках зарубіжної літератури – Липова Долина: Липоводолинська спеціалізована...
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconНаталія Гайдаєнко
Використання інтерактивних методів на уроках англійської мови в початковій школі
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconПіскун Оксани Володимирівни Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності урок
Ефективними вважають уроки української мови з використання інтерактивних технологій навчання, які активізують процес особистісно-зорієнтованого...
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconСистема комп’ютерної математики mathcad при вивченні математики в школі
Кт у значній мірі залежить від розуміння вчителями математики шляхів та методів педагогічно доцільного та виваженого застосування...
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconНавчально-методичний посібник для вчителів історії Ходорів 2013 р
Використання інтерактивних методів і прийомів навчання в процесі формування комунікативної компетентності на уроках історії
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconВикористання активних форм і методів навчання на уроках інформатики
Без застосування ефективних педагогічних ідей, активних форм і методів навчання та комп’ютерних технологій при підготовці таких уроків...
Застосування інтерактивних методів на уроках математики iconВикористання активних форм і методів навчання на уроках інформатики
Без застосування ефективних педагогічних ідей, активних форм і методів навчання та комп’ютерних технологій при підготовці таких уроків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи