Проектна технологія icon

Проектна технологія
Скачати 88.73 Kb.
НазваПроектна технологія
Дата конвертації24.12.2012
Розмір88.73 Kb.
ТипДокументи

Проектна технологія (3, 3-20.4,3-27.2,31-61. - це особистісно орієнтована модель процесу трудового навчання, в основі якої лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, унікальності та самобутності кожного школяра, його творчого мислення, пізнавальної самостійності, наполегливості, творчості, спрямованості на кінцевий результат, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, що дозволяє кожному учневі будувати власну освітню траєкторію.

Сутність проектної технології- у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів ( змісту, методів,прийомів тощо),що адаптує навчально-виховний процес до структурних і організаційних вимог навчального проектування.

Проектно-технологічна діяльність є обґрунтованою і спланованою діяльністю, яка передбачає розроблення конструкції, технології виготовлення і реалізацію об'єкта проектування та спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Виконуючи творчі проекти від ідеї до її втілення, учні вчаться самостійно приймати рішення, з'ясовувати свої проблеми в знаннях і знаходити шляхи виправлення такого стану. У результаті цієї діяльності створюється проект (продукт чи послуга), що розглядається нами як самостійно розроблений і виготовлений учнем об'єкт технологічної діяльності, від ідеї до втілення, володіє суб'єктивною чи об'єктивною новизною і має особистісну чи соціальну значимість, в результаті чого на кожному етапі створення виробу творча активна діяльність школярів вимагає від них використання набутих знань, умінь і навичок.

Успішність та ефективність проектування забезпечується за умови правильної та послідовної, організаційно-спланованої роботи вчителя та учня, в основі яко;# лежить логічна послідовність дотримання етапів виконання проектів: організаційно-підготовчого, конструкторського, технологічного, заключного.

Модель проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання пропонує С.Ящук( 5,15)

Методи, що застосовуються учителем у процесі навчання дітей проектуваню, умовно можна поділити на традиційні та нетрадиційні. До традииційних відносяться:вербальні методи; демонстрація; спостереження; метод вправ; метод самостійної роботи. До нетрадиційних -метод творчих проектів; метод фантазування; мморфологічний аналіз; метод мозкової атаки; метод фокальних об'єктів; метод алгоритмів; метод зразків; метод створення ідеального об'єкту; основи тееорії розв'язування винахідницьких задач; конкурси творчих проектів та інші.

На різних етапах проектно-технологічної діяльності застосовуються і різні методи навчання, зокрема :

-на організаційно-підготовчому: вербальні методи (розповіді, пояснення), інформаційної підтримки, метод фантазування, пошуку, демонстрації зразків раніше виконаних проектів, метод аналогій, мозкової атаки, метод ідеального та фокальних об'єктів тощо;

-на технологічному етапі : метод вправ (відпрацьовуються дії і прийоми виконання окремих операцій), метод інформаційної підтримки шляхом демонстрації автоматизованих схем, креслень, технологічних операцій, прогресивних технологій;


- на заключному етапі: метод інформаційної підтримки, демонстрації, проведення конкурсів творчих проектів.

Співробітництво. ( партнерська технологія) вчителя та учнів в умовах здійснення проектно-технологічного підходу допомагає сформувати у школярів необхідні вміння і навички в тому або іншому виді діяльності, необхідну активну практику для кожного учня групи.

Спрямування сучасної освіти на профільне навчання робить знання і застосування методу проектів надзвичайно, актуальним, адже метод проектів максимально наближує до реальних потреб життя, сприяє формуванню необхідних компетентностей та професійному самовизначенню учнів.

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологійюбробки конструкторських матеріалів, елетротехніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робітдехнології сільського господарства і міського озеленнення, домашньої економіки, підприємництва, народних ремесел тощо.

В Україні групою.науковців ( О.М.Кобернік, В.К.Сидоренко, А.І.Терещук, В.В. Бербець та ін.)у чисельних статтях , посібниках розглядаються питання теорії іпрактики проектного навчання у загальноосвітній школі (6,14).

Учасниками СДГ „ Проектування як метод пізнання в освітній галузі ,. Технологія", творчими учителями області та слухачами курсового підвищення кваліфікації учителів трудового навчання під керівництвом методиста трудового навчання ПОІППО та комп'ютерного супроводження методиста Іщенко Л.М. створено в інституті банк даних творчих проектів(технічні та обслуговуючі види праці) з різних видів діяльності в комп'ютерному варіанті, який постійно поповнюється і вчителі області мають доступ для користування.

^ Модульні технології (2,71-78

Це педагогічна технологія забезпечує учневі розвиток його мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, уміння здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною діяльністю.

Нова парадигма полягає в тому, що учень має вчитися сам. а вчитель - здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати.

Найповніше основи модульного начання розроблені П. Цяви-чене й викладені ь монографії «Теория й практика модульного обу-чения» (Каунас, 1989).

Модульне навчання виникло як альтернатива традиційному. Саме воно інтегрує в собі все те прогресивне, що накопичено в педагогічній теорії та практиці. Так, з програмованого навчання запозичено ідею активності учня в процесі його чітких дій у певній логіці, постійне підкріплення своїх дій на основі самоконтролю, індивідуа­лізований темп навчально-пізнавальної діяльності. З теорії поетапного формування розумових дій використано саму її суть — орієнтовну основу діяльності. .

Кібернетичний підхід збагатив модульне навчання ідеєю гнучкого управлінню діяльністю учнів з переходом на самоврядування. З психології використано й рефлексивний підхід. Накопичені узагальнення теорії та практики диференціації, оптимізації навчання, проблемності — все це інтегровано в основах модульного навчання, в принципах і правилах його побудови, відборі методів і форм здійснення


процесу навчання.

Суть модульного навчання полягає в тому, що учень цілком самостійно (або з певною дозою допомоги) досягає конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності в процесі роботи з модулем. Модуль — це цільовий функціональний вузол, у якому об'єднано навчальний зміст і технологію оволодіння ним у систем}" високого рівня цілісності.

Саме модулі дають змогу перевести навчання на суб'єкт-суб'єктну основу.

Стосунки стають більш паритетними. Вчитель керує навчально-пізнавальною

діяльністю учнів через модулі й безпосередньо, але це більш м'яке, а головне —

цілеспрямоване управління,яке дає вчителю змогу індивідуалізувати роботу з

окремими учнями. Тут не існує проблеми індивідуального консультування,

дозованої індивідуальної допомоги.

Інтерактивні технології ( 3,20-31.2,5-20

За інтерактивного трудового навчання навчально-трудовий процес організовується

таким чином,що практично всі учні задіяні у навчальній і трудовій діяльності,

мають можливість діяти залежно від наявних знань.

Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом

взаємодії всіх, хто навчається.Це спів-навчання( колективне,кооперативне, начання

у співпраці), в якому і вчитель, і учень є суб'єтами навчання.Інноваційні технології

навчання в одному випадку ставлять учня в позицію режесера,в другому- в позицію

учителя, в третьому- консультанта, в четвертому- творця або художника, в п'ятому-

організатора діяльності дітей або однокласників, в шостому- в позицію учня, в

сьомому- організатора взаємо-навчання.

Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. П

найбільше відповідають особистісно зорієнтованоному підходу до навчання. В

процесі застосування інтерактивних технологій, як правило , модедюються реальні

життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішеня, застосовуються

рольові ігри.

ІТ-це різновид активних методів навчання( „велике коло", „акваріум", „займи

позицію", „мозковий штурм", групові та парні форми навчально-трудової діяльності

учнів).

Інформаційно-комунікаційні технології

Розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес сучасного обладнання,широке застосування комп'ютерної техніки та нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації навчального процесу.Іде процес використання програмних засобів і систем навчання для підтримки традиційниих методів навчання. Тому розробляючи нові технології навчання в сучасних суспільних умовах, не можна ігнорувати зростаючого значення і формаційної функції суспільства.

Загалом існує чимало різновидностей програмних засобів, які за своїм методичним призначенням можуть поділятися на • навчаючі, тренажерні,котролюючі,інформаційно-пошукові,імітаційні,моделюючі, демонстраційні,начально-ігрові,дозвіллєві.

Комп'ютер враховує широкий діапазон індивідуальних особливостей учнів.Віь дає змогу кожному учневі навчатися в зручному для нього темпі при виборі певної

6навчальної взаємодії, враховуючи не тільки правильність відповідей на одне або декілька завдань,часові втрати, характер помилок, а й тип і міру достатньої допомоги.Комп'ютер стає посередником між учителем і учнем,він організовує процес навчання відповідно до фізіологічної.психологічної, інтелектуальної індивідуальності. Навчання, що здійснюється на основі найсучасніших інформаційних і комунікаційних технологій, в перспективі має відігравай винятково важливу роль у розвитку культури учіння протягом усього життя.

^ Адреса вчителів області,які творчо і активно застосовують вищезазначені педагогічні технології в навчально-виховний процес освтіньої галузі „Технологія"-це учасники спеціальної дослідницької групи „Проектування як метод пізнання в освітній галузі „Технологія":

І.Максименко Л.М. (гімназія № ЗО м. Полтави ). 2.Васькіна В.Я. (методист ММК управління освіти Полтавської міської ради). З.ДзюбаР.Д. (Шевченківська ЗОШ І-Шст.Решетилівського р-ну).

4.Кузуб Л.А. (Семенівський НВК №2).

5.ОнищенкоІ.М.(ЗОШ№ 18Автозаводського р-ну Кременчука). б.Ляшенко Л.М.(Сагайдацька ЗОШ І-ІП ст.Шишацького р-ну). 7.Поплюйко С.П. (Градизька гімназія ім.О.Білаша Глобинського

району). 8.БірукВ.Г(Красногорівська ЗОШІ-ІП ст.Великобагачанського р-ну).

9.Крупицький СІ. (Диканський НВК ім.. М.В.Гоголя)

10.Москвич М.П.(Великопавлівська спеціалізована школа

Зіньківського р-ну).

11. Раіпин І.А. (НВК ім. Л.І.Бугаєвської м. Комсомольська). 12.Ксьонз С.В.(ЗНЗ №1ім.Панаса Мирного М.Миргорода). ІЗ.Романенко А.М.(методист Глобинського р-ну)

та творчі вчителі трудового навчання м:м.Полтави,Кременчука,Комсомольська, Карлівського,Машівського,Лубенського ,Лохвицького районів. Література:

1. Підласий І.П. Практиична педагогіка або три технололгії. Київ,-2004.

2.Сучасні шкільні технології.Ч.2.-К,2004.

З.Кравченко Т.В., Кобернік О.М.Методика проектного навчання на уроках

обслуговуючої праці в 5 класі.-К.Науковий світ,2006. 4.Терещук А.І.,Кобернік О.М.Методика проектного навчання на уроках технічної праці в 5 класі.Методичний посібник.-Умань: УДПУ.2006. 5.Ящук С. Виконання основних етапів проектуваня на уроках трудового навчання .// Трудова підготовка в закладах освіти .№ 2.2002.С.-13-16. б.Чемшит В.Г.Проектний метод в освітній галузі Технологія".На допомогу

вчителю трудового навчання 12-річної піколи.Полтава:ПОІППО,2005. 7.Журнал Трудова підготовка в закладах освіти:

7.1. Шестаковський Л.Застосування модульного навчання в системі трудової та професійної підготовки старшокласників..// № 2.2002.С.-5-7

7-7.2.Кондратюк Г. Реалізація змісту модуля „ Проектування та виготовлення

виробів з металу" у програмах з трудового навчання для учнів 5-9 класів.//

№2.2003.С.-8-13 * 7.3.-Кравченко Т.,. Кобернік О.Використання інтерактивних методик на уроках

трудового навчання.//№ 2 .2ООЗ.С.-28-31.№ 3.2003.С.-9-12. 7.4.ПодолянчукС.,ГуревичР.Комп'ютерні технології під час вивченя

професійних дисциплін.//№4.1999,С-18-22.. 7.5. ПодолянчукС.,ГуревичР.Інформаційно-комунікаційні технології під час

вивченя курсу „ Опір матеріалів".//№4.2002.С.-47-52.

7.6.Бойчук В.,Гуревич Р. У провадження нових інформаційних технологій у 7.7.Педорич А.Нові інформаційні технології у навчанні автосп процесі вивченя

різьблення деревини.//№1.2004.С.-30-34. рави. .//№3.2006.С.-34-38. 7.8.Матвійчук А.,Стінянський В.Персональний комп'ютер на заняттях з

електротехніки. //№2.2005.С.-39-41. 7.9.Нищак І.Використання комп'ютерних програм для контролю знань учнів з

■ креслення. //№2.2006.С.-47-49. 7.10.Мірошниченко Ю. Комп'ютерна техніка як засіб удосконалення

технологічної культури школярів. //№2.2005.С.-8-10. 7.11.Симканич О.Застосування комп'ютера в процесі навчання моделювання та

конструювання одягу. //№4.2005.С.-20-22.. 7.12.ГуревичР.,КоломієцьД.Застосування нформаційно-комунікативних

технологій у підготовці вчителя трудового навчання. //№3.2002.С.26-28.. 8. Воронцов В.,Бочарова І. Комп'ютерні крессслення в системі КОМПАС-

ГРАФІК.// „Інформатика".№№17,18,19 вересень 2004.С.С.-3-10.


Схожі:

Проектна технологія iconПроектна технологія Індивідуальне, групове, колективне проектування – створення інтелектуального продукту навчально-виховної праці. Технологія профільного навчання
Сучасний розвиток суспільства потребує негайного оновлення усіх ланок шкільного життя. Інновації нетерпляче чекають учительських...
Проектна технологія iconОбґрунтування необхідності використання тзн
Типи технологій, що використовують для виготовлення інтерактивних дощок (cенсорна аналогово-резистивна технологія; електромагнітна...
Проектна технологія iconУдк 37. 091. 313 Віктор Сидоренко, Анатолій Брехунець сутність поняття проектної культури
Ключові слова: культура, перетворювальна діяльність, проект, проектування, технологія, проектна культура
Проектна технологія iconПроектна технологія
Проблема мусить бути з ре­ального життя, знайома і значуща для дитини, для її роз­в'язання дитині необхідно застосовувати здобуті...
Проектна технологія iconЛазаренко Алла Андріївна
Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини». На вивчення базового...
Проектна технологія iconМ. Новограда – Волинського за 2012 – 2013 н р. 2013 р. Минулого року вчителі англійської мови працювали над проблемою: «Проектна технологія в процесі вивчення іноземних мов як засіб розвитку творчої особистості»
Чення іноземної мови, методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу, формування навичок усного мовлення на...
Проектна технологія iconІ. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва
Болтенко О.І. – директор Краматорського професійного ліцею, викладач спецдисциплін, «спеціаліст вищої категорії»
Проектна технологія iconПроектна діяльність школярів на уроках української мови та літератури
Адміністрація кз «нсзш №23» вважає, що досвід учителя української мови І літератури Ліханської Оксани Леонідівни з теми «Проектна...
Проектна технологія iconВиховні технології у освітньому процесі Слово «технологія»
Слово «технологія» (від гр techne — мистецтво, майстерність; logos — наука) у виробничому процесі означає систему запропонованих...
Проектна технологія iconМетодичні вказівки до виконання студентами курсового проекту з дисципліни "Технологія виробництва молока"
Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «Бакалавр» на тему «Проектування технологічного процесу виробництва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи