План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік icon

План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік
Скачати 101.75 Kb.
НазваПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік
Дата конвертації25.12.2012
Розмір101.75 Kb.
ТипПлан


ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру

_______________С.М.Майборода _____________Т.Ю.Смірнова

«_____» __________________ 2011 р. «____» _____________2011 р.


ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання

вчителів етики

на 2011/2012 навчальний рік


Майборода С.М. – методист Гадяцького НМЦ.

ВСТУП

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА 2010/2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


У загальноосвітніх навчальних закладах району у 2010/2011 навчальному році етику викладало 34 вчителі, з них 13 (38,2 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 10 (29,4 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 (5,9 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 9 (26,5 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «вчитель-методист» мають 2 педагогічних працівників (5,9 %), «старший вчитель» – 3 (8,8 %). Серед вчителів-предметників 8,8 % – молоді спеціалісти; 8,8 % – вчителі пенсійного віку.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з етики вивчено в Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки, Петрівсько-Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди, Краснознаменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Рашівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Березоволуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Соснівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Хитцівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.

Шкільними навчальними планами на 2010/2011 н. р. передбачено необхідну кількість годин для виконання державної програми з цього предмета.

Календарні плани вчителів в навчальних закладах які перевірялися, складено на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Етика. 5-6 класи», К. – Ірпінь, 2005, котра розміщена на сайті МОНМС України та з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Основною метою вивчення курсу етики є формування на цих уро­ках духовних моральних цінностей і орієнтирів особистості внутріш­ньої моральної культури та культури поведінки учнів. Досягнення навчально-виховної мети курсу можливе тільки за умов активної залученості учня до процесу навчання.

Учителі етики Нагорна О.П. (П-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Е.Пігіди), Зубко Л.М. (Хитцівська ЗОШ І-ІІ ст.) мають добру науково-практичну підготовку, добре володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних філософських понять, передбачених програмою, завжди в пошуках нових нетрадиційних форм і методів навчання, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів, враховують особливості засвоєння матеріалу,

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів, усного опитування учнів, перевірки учнівських зошитів, співбесіди з учителями, вивчення шкільної документації свідчать, що вчителі етики обізнані з навчальними програмами, листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань викладання етики у 2010/2011 н. р., критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371, іншими нормативно-правовими документами.

Уроки етики не є спеціальним філософським курсом. Це уроки ви­ховання, заняття з практичного застосування норм моралі та етикету у повсякденному житті. Учителі ставлять перед собою завдання розвити уміння, навички, моделі поведінки, створювати такі умови на уроках, щоб діти усвідомили цінності і принципи, на яких базується мораль суспільства і взаємин між людьми шляхом систематичного навчання із застосуванням інтерактивних методик (рольові ігри, позиції, відкри­тий мікрофон).

У 5-му класі опрацьовуються такі фундаментальні категорії, як мораль, добро, зло, совість, гідність, щастя, дружба. У 6-му класі поглиблюється вивчення філософсько-етичних категорій. Учитель і учні оперують такими поняттями, як моральні цінності людини, людське життя, духовна краса. Саме тому на уроках етики запроваджуються міжпредметні зв'язки (література, історія, правознавство, музичне та об­разотворче мистецтво). Разом з тим, учителям необхідно чіткіше органі­зовувати види діяльності учнів на уроках, підходити диференційовано до виставлення оцінок, уникати шаблону у проведені уроків.

Зусиллями вчителів зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів з етики – створюються та модернізуються навчальні кабінети. Більшість оформлені згідно з вимогами Положення про навчальний кабінет: тематичні стенди, таблиці, науково-методична та довідкова література, реферати, доповіді, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків і позакласних заходів.

В арсеналі діяльності науково-методичного центру – індивідуальні (наставництво, стажування, консультації), колективні та групові постійнодіючі і періодичні форми роботи, спрямовані на ріст фахової майстерності та готовності педагогів до впровадження інноваційних освітніх технологій і методик – семінари, конференції, «круглі столи», засідання творчих і проблемних груп, школи молодого вчителя, педагогічної майстерності тощо. Науково-методичний центр забезпечує інформаційно-навчальну, експертну діяльність, організує вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів, залучає педагогів до обміну досвідом через участь у професійних конкурсах, оглядах, підготовку публікацій у фахових періодичних виданнях.

Проте у викладанні етики в загальноосвітніх навчальних закладах району є ряд суттєвих недоліків і проблем. Зокрема, навчально-матеріальна база кабінетів у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам і не сприяє якісному засвоєнню програмового матеріалу.

Керівники навчальних закладів приділяють увагу контролю за виконанням навчальних планів і програм, станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з етики. Проте у протоколах педагогічних рад детального аналізу стану викладання предмету немає.

Виявлено ряд недоліків і упущень у формуванні компетенцій учнів.

Бібліотеки навчальних закладів дуже мало поповнюються навчальною, науковою, енциклопедичною, інформаційно-довідковою, методичною літературою та фаховими виданнями. У 75 % шкіл не передплачено фахові журнали і газети з етики.

Існують недоліки в оформленні сторінок класних журналів.

З метою реалізації науково-методичної проблеми освітніх закладів району на 2011/2012 навчальний рік «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», яка реалізуватиметься за такими напрямки:

  1. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом

упровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

  1. Реалізація здоров’язберігаючих технологій;

3. Формування моделі випускника: лідера, освіченої конкурентно-спроможної особистості;

визначено методичну проблему районного методичного об’єднання вчителів етики – «Забезпечення самореалізації й самоактуалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності на основі особистнісно-орієнтованої педагогіки».


^ Головні завдання районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2011/2012 н. р.:

1.Забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів членів РМО, підвищення їхнього соціального статусу;

2.Забезпечення виховного впливу на учнів, формування чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури);

3.Прищеплювати учням розуміння того, що основним в етиці є не вміння гарно говорити про добро і зло, а прагнення чинити добро, утверджувати його своїми вчинками, своїм життям, тобто бути добродієм;

4.Впроваджувати в практику роботи вчителів інноваційних освітніх технологій на засадах особистісно-орієнтованого навчання, а також використовувати інформаційно-комунікаційні технології в урочній і позаурочній роботі;

5.Продовження роботи зі створення навчально-методичної бази;

6.Забезпечення виконання документів МОН України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, науково-методичного центру з питань інформатизації навчально-виховного процесу;

7.Впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування;

8.Забезпечити об'єктивність оцінювання знань учнів протягом навчального року;

9.Забезпечити участь учителів районного методичного об’єднання в конкурсі «Вчитель року» номінація «Етика»

10.Передплатити фахову літературу;

11.Забезпечити системне викладання курсів за вибором, факультативів;

12.Під час планування уроків, підготовки завдань особливе зна­чення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання, уникати шаблонності в організації навчально-виховного процесу.

13.Постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу;

14.Підвищувати якість засвоєння знань з етики шляхом комп’ютерних технологій.

15.Неухильно виконувати Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

16.Активізувати видавничу діяльність членів РМО.


^ РОЗДІЛ І. ДОПОМОГА В САМООСВІТНІЙ РОБОТІ

1.Продовжити роботу над навчально-методичним наповненням кабінетів, виготовленням сучасних стендів, тематичних папок, роздаткового матеріалу, наочності.

2.Продовжувати вивчати кращий передовий досвід вчителів України за допомогою ЗМІ та колег.

3.Самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми, яка стоїть перед учителем.

4.Творчі звіти вчителів, що атестуються.

5.Відвідати уроки вчителів етики Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ст., Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ст., Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 2 імені Михайла Драгоманова, Ручківської ЗОШ І-ІІ ст.

6.Поповнювати банк інформації розробками уроків, методичною літературою.

7.Брати участь в конкурсах, акціях тощо.

8.Особливу увагу приділяти самоосвіті з метою теоретичного вивчення нових технологій та практичному застосуванню на уроках.

9.Передплатити фахові журнали, періодичну пресу на 2012 рік.


^ РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


1.Розпочати роботу над створенням методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з етики.

2.Брати участь у конкурсах педагогічної майстерності, ярмарках педагогічних технологій.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ


Серпень

1.Про необхідність організації роботи районного методичного об’єднання вчителів етики у 2011/2012 навчальному році (Майборода С.М.).

2.Обговорення та схвалення плану роботи РМО вчителів етики. Визначення напрямків роботи творчих груп (Майборода С.М.).

3.Обговорення шляхів реалізації нової науково-методичної проблеми району (Майборода С.М.).

4. Опрацювання методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2011/2012 н. р. Етика» (Інформаційний збірник МОНМС України, № 19/20/21, 2011) (Майборода С.М.).

5.Опрацювання методичних рекомендацій щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах (календарні плани, класні журнали, тощо) (Майборода С.М.).

6.Зміна функції учителя у створенні інноваційного середовища (Майборода С.М.).

7.Про проведення конкурсу «Вчитель року» в номінації «Етика» (Майборода С.М.).


Жовтень

1.Про підготовку методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з етики (Майборода С.М.)

2.Завдання по підготовці учнів до участі в районному конкурсі з етики (Майборода С.М.).

3. Розвиток життєво-творчих компетенцій учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу (Кулик К.П.).


Січень

1.Огляд новин методичної і педагогічної літератури (Шимка Н.П.).

2. Особливості креативної освіти учнів на уроках етики (Нагорна О.П.)

3.Обговорення підсумків участі учнів у районному конкурсі з етики (Майборода С.М., всі члени РМО).


Березень

1.Питання духовності як філософська та методична проблема (Пасюта А.П.).

2.Творчі звіти вчителів, що атестуються.

3.Результати проведення предметних тижнів (Василенко Н.І.).

4.Обмін думками та пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік (Майборода С.М., всі члени РМО).

^ РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

1.Скласти план роботи районного методоб'єднання і затвердити його на засіданні.

До 01.09.2011

2.Підготувати пропозиції до завдань по підготовці учнів до участі в районному конкурсі знавців етики.

До 01.09.2011

3.Подати розгорнуті списки вчителів етики за відповідною формою до науково-методичного центру.

До 01.10.2011

4.Участь у засіданнях районних методоб'єднань.


5.Взяти участь у районному конкурсі знавців етики. Жовтень-грудень

6.Продовжити роботу щодо упровадження регіонального курсу «Історія Полтавщини» у 6-11 класах ЗНЗ та забезпечити високий рівень його викладання.

Протягом року

7.Підготувати пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік.

До 20.08.2012


^ РОЗДІЛ V. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ І ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ


1.Перевірити стан викладання етики у:

  • Березоволуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

  • Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

  • Великобудищанської СШ І-ІІІ ступенів;

  • Гадяцькій СШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова;

  • Ручківської ЗОШ І-ІІ ступенів.

2.Перевірити матеріальну базу кабінетів, виконання навчальних планів і програм, забезпеченість учнів підручниками, вчителів — фаховими виданнями.

3.Надавати методичну допомогу вчителям, які викладають курс «Етика».

4.Аналізувати стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з етики, доводити до відома рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.

5.Спонукати вчителів брати участь у різних конкурсах та аналізувати результативність роботи вчителів району з обдарованими дітьми.

Схожі:

План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз стану роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік і завдання на 2011-2012 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол 26. 08 11р. №1 засідання методичного об’єднання вчителів математики Гадяцького районного
Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання на 2011 – 2012 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних мов Гадяцького району
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних мов Гадяцького району за 2011-2012 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів математики загальноосвітніх шкіл району на 2011 -2012 навчальний рік
Голова методичного об’єднання: Борис Світлана Ярославівна
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів світової літератури і російської мови
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів сл та рм у 2011 – 2012 н р
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол №1 засідання районного методичного об’єднання вчителів інформатики
Підсумки роботи районного методичного об’єднання вчителів інформатики за 2012/2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік
Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconПротокол №1 засідання районного методичного об’єднання вчителів біології
Звіт голови районного методичного об’єднання вчителів природничого циклу предметів за 2012/2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconЗвіт про виконану роботу голови районного методичного об’єднання вчителів 4-х класів Таранушенко Тетяни Михайлівни за 2012-2013 н р
Складено план роботи районного методичного об’єднання вчителів 4-х класів на 2012-2013 н р Внесено зміни до ІІ засідання районного...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік iconМісце проведення: Макарівський нвк «зош І-ІІІ ст природничо- математичний ліцей»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи