Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р icon

Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р
Скачати 133.71 Kb.
НазваРозпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р
Дата конвертації25.12.2012
Розмір133.71 Kb.
ТипРозпорядження

реєстраційний код:
47016/2009

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 17 червня 2009 р. № 680-р

1593      Про схвалення

                      Концепції розвитку
національної інноваційної системи


 

1. Схвалити Концепцію розвитку національної інноваційної системи, що додається.

2. Держінвестицій разом з МОН, Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфіном та Національною академією наук розробити і подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

      Прем’єр-міністр України
^       Ю. ТИМОШЕНКО


 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 р. № 680-р

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку національної інноваційної системи

^ Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція

Унаслідок непослідовності у проведенні та низької ефективності державної науково-технічної та інноваційної політики спостерігаються тенденція щодо подальшого відставання України у технологічному розвитку від розвинутих країн світу. Зменшується кількість інноваційно активних підприємств, гальмується розвиток високотехнологічних галузей промисловості. Це призводить до зниження рівня конкурентоспроможності національної економіки.

При збільшенні протягом 2000–2007 років обсягу фінансування з державного бюджету технологічних інновацій майже у 19 разів (з 7,7 млн до 144,8 млн гривень), щорічного обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у 3,4 раза (з 1978,4 млн до 6700,7 млн гривень) зменшилася частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції з 6,8 до 6,7 від-сотка, частка підприємств, які провадили інноваційну діяльність, у 1,27 раза (з 18 до 14,2 відсотка) та кількість освоєних такими підприємствами інноваційних видів продукції в 6 разів (з 15 323 до 2526).

Згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму, Україна серед 134 країн зайняла у 2009 році у сфері розвитку початкової освіти 37 місце, у сфері розвитку вищої освіти — 45, у сфері формування факторів інноваційного розвитку — 52, за оснащеністю сучасними технологіями — 65, у сфері захисту прав інтелектуальної власності — 114 місце, що свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу, перетворення України в державу, яка експортує сировинні ресурси з незначною часткою доданої вартості, та виникнення загрози економічній та національній безпеці.

Результати аналізу економічного зростання країн — лідерів рейтингів конкурентоспроможності свідчать про необхідність формування та забезпечення розвитку національної інноваційної системи як безальтернативного шляху реалізації системної та послідовної державної політики, спрямованої на активізацію інноваційних процесів, забезпечення технологічного розвитку та оновлення національної економіки.

Національна інноваційна система — це сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу.

Національна інноваційна система включає підсистему:

державного регулювання, що складається із законодавчих, структурних і функціональних інституцій, які встановлюють та забезпечують дотримання норм, правил, вимог в інноваційній сфері та взаємодію всіх підсистем національної інноваційної системи;

освіти, що складається з вищих навчальних закладів, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою, а також навчальних закладів, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

генерації знань, що складається з наукових установ та організацій незалежно від форми власності, які проводять наукові дослідження і розробки та створюють нові наукові знання і технології, державні наукові центри, академічні та галузеві інститути, наукові підрозділи вищих навчальних закладів, наукові та конструкторські підрозділи підприємств;

інноваційної інфраструктури, що складається з виробничо-технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-консалтингової складової, а також з технополісів, технологічних та наукових парків, інноваційних центрів та центрів трансферу технологій, бізнес-інкубаторів та інноваційних структур інших типів; інформаційних мереж науково-технічної інформації, експерт-но-консалтингових та інжинірингових фірм, інституційних державних та приватних інвесторів;

виробництва, що складається з організацій та підприємств, які виробляють інноваційну продукцію і надають послуги та (або) є споживачами технологічних інновацій.

Метою розвитку національної інноваційної системи є створення умов для підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників шляхом технологічної модернізації національної економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності, виробництва інноваційної продукції, застосування передових технологій, методів організації та управління господарською діяльністю для покращення добробуту людини та забезпечення стабільного економічного зростання.

На сьогодні в Україні не визначені основні засади державної політики з питань забезпечення розвитку національної інноваційної системи. Державне регулювання розвитку національної інноваційної системи за такими напрямами, як формування інституційного забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, програмно-цільове фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності, підтримка підприємницької діяльності у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій, здійснюється неефективно, дії центральних органів виконавчої влади не координуються, має місце дублювання їх функцій. Знижується рівень технологічного та інноваційного потенціалу національної економіки, втрачаються перспективи забезпечення його розширеного відтворення, знижується конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників.

Зазначені та інші недоліки спричинено:

непослідовністю реалізації зовнішньої та внутрішньої економічної політики;

відсутністю стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, непослідовністю у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

недостатньою результативністю вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок, зокрема низькою активністю державних наукових установ у сфері патентування і ліцензування прав інтелектуальної власності;

низьким рівнем інноваційної культури суспільства та неефективністю впливу освіти на його підвищення;

домінуванням галузевого підходу до провадження інноваційної діяльності над функціональним;

нерозвинутою інноваційною інфраструктурою;

відсутністю ефективних економічних стимулів до оновлення суб’єктами господарювання основних фондів та здійснення інвестицій у розвиток інноваційного потенціалу;

зниженням стимулюючої ролі плати за працю, продуктивності праці та рівня фондоозброєності працівників у наукоємних галузях національної економіки;

недостатньою підтримкою з боку держави вітчизняних експортерів інноваційної продукції в умовах високої конкуренції на світовому ринку високотехнологічних товарів і послуг;

незавершеністю процесів перерозподілу власності шляхом приватизації, які об’єктивно пов’язані, зокрема, з банкрутством окремих підприємств та галузей промисловості.

Розв’язання проблеми розвитку національної інноваційної системи, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності національної економіки, потребує забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, громадських та наукових інституцій, що є неможливим в рамках окремої програми розвитку галузей національної економіки або регіонів, а також засобами територіального чи галузевого управління.

^ Мета Концепції

Метою цієї Концепції є визначення основних засад формування та реалізації збалансованої державної політики з питань забезпечення розвитку національної інноваційної системи, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

^ Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає розвиток національної інноваційної системи шляхом надання першочергової підтримки підсистемі генерації знань з метою збільшення кількості проведених наукових досліджень і розробок.

Основним недоліком першого варіанта є значний ризик виникнення невідповідності результатів наукових досліджень і розробок вимогам і потребам національної економіки та переорієнтації вітчизняного науково-технічного потенціалу на задоволення потреб інноваційного розвитку економік інших держав.

Розв’язання проблеми за першим варіантом передбачає, що формування та реалізація державної інноваційної політики у відповідних галузях економіки здійснюватиметься відповідними органами виконавчої влади самостійно, що може спричинити дублювання їх функцій та ускладнити процес вирішення окремих стратегічних питань розвитку національної інноваційної системи.

Другий, оптимальний варіант передбачає розвиток національної інноваційної системи шляхом здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку усіх підсистем національної інноваційної системи, підтримки інноваційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості.

Розв’язання проблеми за другим варіантом потребує узгодження державної промислової, фінансової, податкової політики з державною політикою у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

^ Напрями розвитку національної інноваційної системи

Основними завданнями розвитку національної інноваційної системи є:

у напрямі створення конкурентоспроможного вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок та забезпечення умов для його розширеного відтворення

Забезпечення інноваційної спрямованості системи освіти шляхом:

підвищення рівня комп’ютеризації вищих навчальних закладів;

активізації науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та збільшення обсягу її бюджетного фінансування;

утворення інноваційних структур в системі освіти;

реформування системи освіти з урахуванням вимог європейських стандартів і збереженням культурних та інтелектуальних національних традицій.

Підвищення результативності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок з метою посилення його ролі у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки шляхом:

інтеграції вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок до світової інноваційної системи, сприяння розвитку міжнародного партнерства у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності;

збільшення частки наукових та науково-технічних досліджень, спрямованих на створення нових видів інноваційної продукції;

орієнтації національних товаровиробників на створення високотехнологічної конкурентоспроможної та екологічно чистої продукції;

врахування кон’юнктури світового ринку під час визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.

Забезпечення розширеного відтворення знань на основі інтеграції діяльності вищих навчальних закладів, академічних та галузевих наукових установ шляхом:

підвищення рівня фондоозброєності державного сектору наукових досліджень і розробок;

концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, створенні умов для організації високотехнологічного виробництва в Україні;

посилення взаємодії освіти та науки, створення університетів дослідницького типу на базі провідних вищих навчальних закладів;

стимулювання процесу підвищення кваліфікації, розвиток системи дистанційного навчання;

у напрямі розвитку інноваційної інфраструктури

Забезпечення розвитку системи фінансово-кредитної підтримки реалізації конкурентоспроможних науково-технічних та інноваційних програм і проектів шляхом:

забезпечення розвитку мережі спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ, їх ефективної діяльності та розширення прав зазначених установ на участь у створенні корпоративних інвестиційних фондів;

упровадження механізму страхування ризиків під час реалізації високотехнологічних інноваційних проектів;

створення умов для інвестування венчурного капіталу у високотехнологічні інноваційні проекти;

упровадження механізму надання на конкурсній основі грантової підтримки вченим та утворюваним ними малим інноваційним підприємствам за рахунок державних та інших коштів, а також сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву, в рамках якого надається така підтримка.

Забезпечення розвитку виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури шляхом:

сприяння створенню інноваційних структур, орієнтованих на підтримку малого інноваційного бізнесу;

створення економічних стимулів розвитку наукових парків на базі вищих навчальних закладів, технологічних парків, технополісів та інноваційних структур інших типів;

підвищення ефективності діяльності регіональних центрів інноваційного розвитку.

Забезпечення розвитку ефективної інформаційно-аналітичної та експертно-консалтингової інфраструктури інноваційної діяльності шляхом:

реформування системи науково-технічної інформації, розширення можливостей доступу до інформації юридичних та фізичних осіб через Інтернет;

створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та проведення моніторингу стану інноваційного розвитку національної економіки;

проведення систематичних прогнозно-аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного та інноваційного розвитку з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, переліку критичних технологій, передбачивши участь суб’єктів господарювання у таких процесах.

Створення умов для трансферу технологій та підвищення ефективності охорони прав інтелектуальної власності шляхом:

формування та забезпечення розвитку ефективної системи капіталізації результатів інтелектуальної діяльності;

впровадження ефективного механізму трансферу технологій;

у напрямі створення ефективної системи державної підтримки модернізації економіки на основі технологічних інновацій

Упровадження відповідно до норм Європейського Союзу та СОТ прозорого та ефективного механізму стимулювання та державної підтримки провадження науково-технічної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання шляхом:

надання державної підтримки для реалізації інвестиційних та інноваційних програм і проектів за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, зокрема здешевлення банківських кредитів, наданих для реалізації таких проектів;

забезпечення стимулюючої ролі амортизаційної політики в оновленні основних фондів.

Упровадження ефективного механізму державно-приватного партнерства, спрямованого на досягнення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку в окремих секторах наукоємного виробництва переважно на основі впровадження вітчизняних технологій шляхом:

використання результатів науково-технологічного прогнозування та пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності під час розроблення та внесення змін до державних цільових програм;

упровадження механізму стимулювання інвестування власних або залучених коштів виконавцями проектів за державними цільовими науковими, науково-технічними та інноваційними програмами;

створення умов для проведення вітчизняними підприємствами, науковими установами і вищими навчальними закладами спільних наукових досліджень;

надання державної фінансової підтримки для реалізації середньо- та довгострокових інвестиційних проектів державного значення, спрямованих на створення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції.

Забезпечення підтримки та захисту національного виробника шляхом:

сприяння експорту вітчизняної інноваційної продукції на світовий ринок;

надання фінансової підтримки для патентування об’єктів промислової власності за кордоном;

проведення виставкових заходів у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, надання підтримки виставковій діяльності вітчизняних виробників високотехнологічної продукції;

сприяння утворенню за кордоном філій українських науково-технологічних установ, інноваційних підприємств та структур;

у напрямі підвищення рівня інноваційної культури суспільства

Формування позитивного ставлення до інновацій у суспільстві шляхом:

популяризації інноваційної діяльності через засоби масової інформації;

упровадження навчальних програм, спрямованих на виховання у дітей та молоді творчого мислення та позитивного ставлення до інновацій.

Розвиток кадрового потенціалу у сфері інноваційної діяльності шляхом:

підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо формування та реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;

підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань мене-джменту інноваційної діяльності.

Строк реалізації Концепції до 2025 року.

Реалізація Концепції здійснюється шляхом розроблення кожні три роки плану заходів щодо розвитку національної інноваційної системи та забезпечення його виконання.

^ Очікувані результати

Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку національної інноваційної системи, визначених цією Концепцією, дасть змогу до 2025 року:

створити умови для провадження ефективної діяльності суб’єктами, які створюють (сприяють створенню) та поширюють нові знання та технології, а також застосовують їх у господарській діяльності;

збільшити частку інноваційної продукції в прирості валового внутрішнього продукту, яка повинна досягти не менш як 30 відсотків загального обсягу приросту валового внутрішнього продукту;

забезпечити інтеграцію вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок до світового науково-технологічного простору;

активізувати залучення об’єктів інтелектуальної власності, матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів для забезпечення технологічного розвитку національної економіки;

збільшити до 50 відсотків частку інноваційної продукції в обсязі виробництва промислової продукції;

підвищити до 60 відсотків частку інноваційно активних підприємств у промисловості та до 30 від-сотків частку сектора високотехнологічних виробництв у структурі обробної промисловості;

збільшити у 5–7 разів обсяг експорту високотехнологічної продукції та технологій.

Фінансове забезпечення реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету згідно з рішеннями про затвердження відповідних місцевих бюджетів в межах передбачених в установленому порядку видатків, інвестицій підприємств та організацій, а також грантів міжнародних організацій.

 

 

Схожі:

Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconРозпорядження від 15 червня 2011 року №52 Про початок перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті №1 Підстанція рему Агросервіс
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconПро застосування окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість" з урахуванням вимог розпорядження Уряду від 01. 07. 2009 р. №757-р
Тому розпорядження Кабінету Міністрів України від 01. 07. 2009 р. №757-р "Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconРозпорядження від 14 червня 2011р. №115 м. Знам’янка Про визначення відповідальної особи
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня 2012 року №338-р “Про створення Кіровоградського...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconРозпорядження щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Близнюківська районна державна адміністрація
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconНа виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 „Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг враховуючи зміни в законодавстві України, а саме ч. 2 ст
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 червня 2010 року
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconНаказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1482-р "Про затвердження плану
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconРозпорядження краснокутськ від «23» червня 2011 року №185 Про громадську раду при районній державній адміністрації Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03. 11. 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні...
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconПостанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9
Витяг із Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Розпорядження кабінету міністрів україни від 17 червня 2009 р. №680-р iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 16 червня 2010 р. N 461 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 461 порядок використання у 2010 році коштів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи