Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета icon

Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета
Скачати 76.66 Kb.
НазваРеакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета
Дата конвертації25.12.2012
Розмір76.66 Kb.
ТипДокументи

РЕАКЦІЇ ОБМІНУ МІЖ ЕЛЕКТРОЛІТАМИ.

ЙОННІ РІВНЯННЯ

9-й клас

Мета: поглибити знання учнів про йони, їх відмінність від атомів; ознайомити з найважливіши­ми властивостями йонів; розкрити причинно-на-слідкову залежність властивостей розчинів елект­ролітів від властивостей йонів; дати уявлення про реакції йонного обміну, пояснити їх суть з позицій електролітичної дисоціації; формувати вміння скла­дати повні та скорочені рівняння реакцій йонного обміну.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, що вводяться вперше: реакції йонного обміну, умови перебігу реакції до кінця, повні та скорочені йонні рівняння.

Демонстрації: реакції обміну між розчинами елек­тролітів.

Реактиви та обладнання: таблиця розчинності солей, кислот та основ у воді; пробірки, планшетки; кодоскоп; реактиви: ферум(ІИ) хлорид, натрій кар­бонат, хлоридна кислота, аргентум нітрат, натрій хлорид, натрій гідроксид, сульфатна кислота, натрій сульфат, барій хлорид; індикатори: лакмус, метило­ранж, фенолфталеїн.

^ Хід уроку

І. Організація класу. Актуалізація опорних знань.

Усне фронтальне опитування, виконання завдань біля дошки. Запитання

 • Що таке електроліти?

 • Які класи сполук належать до електролітів?

 • На які групи поділяють електроліти за ступе­нем їх дисоціації (за їх силою чи здатністю до дисо­ціації)?

 • Наведіть приклади слабких електролітів (вода,вугільна, або карбонатна, кислота тощо).

Акцент. Під час перебігу більшості реакцій об­міну за участю електролітів відбувається зменшен­ня кількості йонів у розчині внаслідок їх сполучен­ня в молекулі слабкого електроліту, утворення оса­ду малорозчинної речовини або виділення газу.

Наведіть приклади сильних електролітів.

Акцент. Сума зарядів продуктів -дисоціації дорів­нює 0, оскільки вихідна речовина електронейтраль-на, а сама реакція електролітичної дисоціації є обо­ротною.

Запис рівнянь електролітичної дисоціації на дошці. (Записи залишаються на дошці протягом усьо­го уроку.)

группа 38группа 35 NaCl Na+ + Cl-, NaOH Na+ + OH-


Fгруппа 29группа 32eCl3 Fe3+ + 3C1-; H C1 H+ + C1-;


Nгруппа 26a2 CO3 Na++ CO3 2

Учитель закриває формули вихідних речовин ар­кушем паперу:

?группа 23?? Fe3+ + 3C1-

группа 20??? Na+ + OH-


Як у цьому випадку називається пряма реакція? (Дисоціація.)

А зворотна? (Асоціація.)


^ II. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та завдань уроку.

III. Первинне засвоєння навчального матеріалу.

Демонстрація досліду 1. На кодоскопі розміщена планшетка, у лунці якої міститься розчин ферум(ІІІ) хлориду РеС13. Додаємо сюди 2—3 краплі розчину лугу КаОН. Учні спостерігають за перебігом хімічної реакції.

Запитання

 • Що спостерігаємо під час перебігу реакції?

 • Яка речовина виділилася у вигляді осаду?
  Учитель записує на дошці молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакції, пояснює по­слідовність їх запису:

прямая соединительная линия 19


FeCl3+ 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl.

До якого типу належить дана реакція? Чому? (Ре­акція обміну.)

Fпрямая соединительная линия 18e3+ + 3C1- + 3Na+ + 3OH- = = Fe(OH)3 + 3Na+ + 3C1-.

Fпрямая соединительная линия 17прямая соединительная линия 16e3++3OH- =Fe(OH)3

Fпрямая соединительная линия 15eCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl - молеку­лярне рівняння

Fe3+ + 3C1- + 3Na+ + 3OH- = Fe(OH)3 + 3Na+ + 3C1- — повне йонне рівнян­ня

прямая соединительная линия 14 Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3 — скорочене йонне рівняння.

Які йони беруть участь у даній реакції?

Акцент. Усі згадані реакції — реакції обміну між електролітами, тобто реакції йонного обміну. Умо­ва таких реакцій — утворення осаду.

Розглянемо ще одну реакцію йонного обміну, у результаті якої утворюється осад.

Впрямая соединительная линия 13аС12 + Na2CO4 = ВаSО4 + 2NаС1 — молекуляр­не рівняння;

Впрямая соединительная линия 12а2+ + 2С1- + 2Na+ + SО42- = ВаSО4 +2Na+ +2Cl-— повне йонне рівняння;

прямая соединительная линия 11

Ва2+ + SО42- = ВаSО4- — скорочене йонне рівняння.

Акцент. Існує можливість якісного визначення катіонів та аніонів у водному розчині.

Так, усі ви знаєте про недавнє екологічне лихо — викид румунськими підприємствами важких металів у р.Тису. Визначення вмісту цих речовин у воді як­раз і базується на проведенні аналогічних якісних реакцій.

Дослідимо другу умову перебігу реакцій йонного обміну.

Демонстрація досліду 2. На кодоскопі розміщена планшетка, у лунці якої міститься розчин натрій карбонату. Додаємо сюди 2 — 3 краплі розчину суль­фатної кислоти.

Запитання

 • Що спостерігаємо під час перебігу реакції?

 • Який газ виділився під час реакції?

Нпрямая соединительная линия 10а дошці учні з допомогою вчителя записують молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій:

Nпрямая соединительная линия 9a2Соз + Н24= Na2SO4+ Н2О+ СО2 ;

2прямая соединительная линия 8Na+ + СО32- + 2Н+ + SО42- = 2Na+ +SO42- + Н2О + СО2

СО32- + 2Н+ = Н2О + СО2

Умова реакції йонного обміну — виділення газу.

Які частинки реагують?

Робота з підручником.

Висновок. Скорочене йонне рівняння може відпо­відати різним молекулярним рівнянням.

Дослідимо третю умову перебігу реакцій йонно­го обміну.

Демонстрація досліду 3. На кодоскопі розміщена планшетка, у лунці якої міститься розчин натрій гідроксиду. Додаємо сюди 2 — 3 краплі розчину фе­нолфталеїну. Потім додаємо по краплях хлоридну кислоту.

NаОН + НС1 = NaCl + Н2О.

Запитання

 • Чому і як індикатор змінив своє забарвлення?
  (Під час дисоціації луг утворює лужне середовище (гідроксид-іони) .

 • Що спостерігаємо після додавання хлоридноїкислоти?

 • Чому індикатор знову змінив своє забарвлен­ня?

 • Які речовини є продуктами реакції? (Утворюються сіль і вода, отже, це реакція нейтралізації.)

+ + ОН- + Н+ + СІ- = Nа+ + СІ- + Н2О;

ОН- + Н+ = Н2О.

Умова реакції йонного обміну — утворення води.

Які частинки реагують?

Робота з підручником.

Висновок. 1. Скорочене йонне рівняння може відповідати різним молекулярним рівнянням.

2. Реакція нейтралізації — це завжди взаємодія між йонами Гідрогену та гідроксилу.

Проаналізуємо взаємодію сіль + луг (аналогічна реакція в першому досліді відбувалася за умови ут­ворення осаду).

Демонстрація досліду 4. До розчину калій гідрок­сиду в пробірці додаємо розчин натрій хлориду.

КОН + NаСІ = ;

К+ + ОН- + Nа+ + СІ- = К+ + СІ- + Nа+ + ОН-;

0 = 0.

Реакція не відбувається, оскільки відсутні умови для її перебігу (осад, газ, вода), усі частинки в роз­чині перебувають у дисоційованому стані, тобто не реагують між собою.

Загальний висновок: реакції обміну між електро­літами відбуваються за таких умов:

 • утворення осаду;

 • виділення газу;

 • утворення води або інших слабких електролітів.
  Такі взаємодії ілюструють молекулярне, повне та, скорочене йонні рівняння реакцій.


IV. Закріплення вивченого, узагальнення знань.

Лабораторні досліди. Кожна група учнів проводить реакцію з дотриманням однієї з умов перебігу ре­акцій йонного обміну:

1-ша група: реакція між калій сульфатом та суль­фатною кислотою;

2-га група: реакція між барій хлоридом та суль­фатом натрію;

3-тя група: реакція між калій гідроксидом та хло-ридною кислотою.

На основі проведених дослідів учні роблять вис­новок про умови перебігу реакції в кожному випад­ку, складають молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння реакцій. Один з учнів від кожної гру­пи записує на дошці рівняння реакції, решта — пе­ревіряють правильність своїх записів.

Самостійна робота

Учні отримують картки з різнорівневими завдан­нями.

Рівень І

Записати повне та скорочене йонні рівняння реакцій у кожному випадку:

1прямая соединительная линия 6прямая соединительная линия 7) ЗАgNО3 + Н3РО4 = Аg3РО4 - + ЗНNО3;

2прямая соединительная линия 5) А1С13 + 2КОН = А1(ОН)3 + ЗКС1;

3) К2S + 2НС1 = Н2S + 2КС1;

4) NаОН + НNО3 = NaNo3 + H2O
Рівень II

Завершити запропоновані схеми реакцій та запи­сати молекулярне, повне та скорочене йонні рівнян­ня реакцій у кожному випадку. Вказати умови перебігу реакцій:

К2СО3 + НNО3 = ;

К2СО3 + СаС12 = ;

К2СО3 + NаNО3= ;

Ва(ОН)2+ НС1 = ;

Мg(NО3)2 + КОН = .
Рівень III

Використовуючи запропоновані скорочені йонні рівняння, скласти повні йонні та молекулярні рівняння реакцій:


1прямая соединительная линия 4) Н+ + ОН- = Н2О;

2прямая соединительная линия 3) СО32- + 2Н+ = Н2О+ СО2 ;

3) Са2++ СО32- = СаСО3 ;

4прямая соединительная линия 2) Ва2++ SО42- = ВаSО4 ;

5прямая соединительная линия 1) Ва2+ + SО42- = ВаSО4 + Н2О

V. Підсумки уроку.

На уроці ми поглибили знання про йони, вивчи­ли реакції йонного обміну, умови їх перебігу, на­вчилися писати рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонній формах. Виконуючи досліди, спостерігали за умовами перебігу реакцій йонного обміну.

 1. Домашнє завдання.

Вивчити параграф 21Схожі:

Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconТема. Прості рівняння з предметами, фігурами, числами. Рівняння на знаходження невідомої частини (доданка). Мета
Мета. Ознайомити з поняттям рівняння, вчити розв'язувати рівняння з невідомим доданком на підставі взаємозв'язку між частиною та...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconУрок хімії (11 листопада 2010 року)
Тема. Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів»
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconЗавдання з хімії 9 клас ( )
...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconАлгоритмічний припис складання реакцій йонного обміну
Реакції, під час яких електроліти обмінюються йонами, називаються реакціями йонного обміну
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconЯк Міндоходів обмінюватиметься інформацією з Пенсійним та іншими фондами
Затверджено Порядок обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconТема уроку: Рівняння
Учні мають наводити приклади рівнянь, описувати поняття рівняння, розв’язок рівняння, пояснювати, що означає «розв’язати рівняння»,...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconЗаочно-дистанційна олімпіада «Школи «Обдарована дитина» з хімії
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за такою схемою, назвати продукти реакцій, вказати умови...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconТема. Формула коренів квадратного рівняння. Мета
Мета. Освітня: домогтися засвоєння формули коренів квадратного рівняння; сформувати вміння розв’язувати квадратні рівняння за допомогою...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconТема уроку. Урок одного рівняння Мета уроку
Ми з вами вивчили тему „ Тригонометричні рівняння і способи їх розв’язання”, а сьогодні я хочу, щоб ви свої знання проявили під час...
Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння 9-й клас Мета iconТема уроку. Рівняння
Мета: узагальнити, закріпити і поглибити знання учнів про рівняння та способи їх розв’язування; вчити розв’язувати рівняння з використанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи