Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» icon

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
НазваВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Сторінка1/5
Дата конвертації26.12.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Відділ освіти Гадяцької

районної державної адміністрації

Гадяцький науково-методичний центр


«Основи організації

методичної роботи школи:

крок за кроком»


Рекомендації

по підготовці і проведенню діагностування

педагогічних кадрів для організації

методичної роботи школи


крок 4

Управління методичною роботою школи.


ГАДЯЧ – 2011


«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці і проведенню діагностування педагогічних кадрів для організації методичної роботи / укладач Т.Ю. Смірнова / редактор Нестеренко Н.В. – методист Гадяцького НМЦ. – Гадяч: Гадяцький НМЦ, 2011. – 60 с.


Розглядаються основні пріоритети діяльності шкільної методичної служби.


Матеріали дистанційного курсу призначені для заступників директорів з навчально-виховної роботи шкіл.


Затверджено радою Гадяцького науково-методичного центру від 15.03.2011, протокол № 4


ЗМІСТ

с.

ВСТУП……………………………………………………….4

РОЗДІЛ І

Діагностина карта 1…………………………………….……4

Діагностина карта 2…………………….…………………..11

Діагностина карта 3………………………………………...13

Діагностина карта 4…………………….…………………..14

Діагностична карта вчителя………………………………..21

^ РОЗДІЛ ІІ

Оцінювання компетентностей вчителя……….…………..16

Тезаурус……………………………………………………..54

ПІДСУМОК…………………………………………………57

Список використаної літератури…………………………..58


ВСТУП

Успіх становлення, розвитку та підвищення ефективності, якості навчально-виховного процесу у школі значсною мірою визначається усвітнім рівнем, професійною компетентністю та майстерністю, творчим потенціалом, авторитетом педкадрів.

Навчально-виховний процес базується на принципах науковості, гуманізму, взаєморозуміння та співробітництва. Система методичної роботи має бути спрямована на реалізацію проблеми, над якою працює весь колектив і кождний вчитель зокрема. Таким чином виробляється система традицій і технологій.

У межах розробки методичної проблеми формуються базові компетентності учасників навчально-виховного процесу, визначається головна мета організації методичної роботи, її завдання.

Механізм розв’язання завдань окреслюється в ході аналітичної діяльності (проведення діагностування).


РОЗДІЛ І

^ ДІАГНОСТИЧНА КАРТА 1

Мета: діагностика професійної підготовленості вчителя

Діагностичні блоки 

Склад діагностичних блоків 

Діагностичні параметри 

Бали 
1 2 3


Напрямки професійної підготовки вчителя 

Зміст підготовки вчителя 

Показники оцінки підготовленості 
вчителя 

Науково-теоретична підготовка 

І. Знання теоретичних основ науки, предмета, що викладається 

1. Орієнтація у меті і завданнях науки. 
2. Володіння основними закономірностями науки.
3. Оперування науковою термінологією. 
4. Орієнтація у виборі змісту навчання на підставі наукових даних, фактів, понять, законів. 
5. Розуміння логіки науки. 
II. Знання методів науки, предмета, що викладається 

1. Орієнтація у різноманітності методів наукового пізнання. 
2. Розуміння суті методів, що використовуються в науці. 
3. Уявлення про можливість використання методів науки у процесі викладання предмета. 
II. Знання історії розвитку науки, її сучасних досягнень 

1. Орієнтація в історії наукових винаходів 
2. Розуміння необхідності використання історії розвитку науки, окремих фактів у процесі викладання предмета. 
3. Володіння знаннями про сучасні досягнення науки. 
4. Уявлення про роль і місце використання цих знань. 
Психолого-педагогічна 
підготовка 

І. Знання психологічних особливостей 
учнів 

1. Орієнтація у психологічних особливостях школярів і необхідності їх обліку під час відбору змісту, форм і методів навчання.
 2. Розуміння ролі психодіагностики у розвитку учнів. 
3. Орієнтація в діагностичних методах оцінки розвитку різних сторін психіки особистості школяра.

II. Знання психологічних закономірностей навчання і розвитку школярів 

1. Розуміння закономірностей пізнання. 
2. Орієнтація в компонентах навчання, їх суті й логічному взаємозв’язку. 
3. Розуміння психологічних основ навчання, виховання, розвитку особистості школярів різних вікових груп. 
III. Знання теоретичних основ педагогіки 

1. Розуміння цілей і задач педагогічних взаємодій із школярами у процесі їх навчання, виховання й розвитку. 
2. Орієнтація у методах педагогічної діагностики рівня знань і вихованості учнів. 
3. Уявлення про психологічний аспект уроків і характеристика уроків різного типу. 
4. Орієнтація у класифікації методів навчання і характеристика кожного з них. IV. Знання педагогічних технологій 

1. Розуміння необхідності управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і місця вчителя у цьому процесі. 
2. Володіння прийомами планування і організації особистої праці і праці школяра. 
3. Орієнтація у змісті контрольно-аналітичної діяльності учителя у процесі навчання учнів. 
4. Володіння прийомами педагогічної техніки. 
Методичні вміння 

І. Знання змісту освіти учнів з навчального предмета 

1. Уявлення ролі навчального предмета в системі навчання, виховання і розвитку школяра. 
2. Розуміння мети і завдань навчання. 
3. Орієнтація у навчальних планах і програмах предмета, що викладається. 
4. Виділення провідних знань, умінь і навичок, які необхідно сформувати в учнів у процесі викладання навчального предмета. 
II. Знання методів і прийомів навчання школярів 

1. Розуміння адекватності методів і прийомів меті і змісту навчання. 
2. Орієнтація у різноманітності і цільовому напрямку різних методів і прийомів навчання учнів. 
3. Розуміння суті різних методів навчання школярів і специфіки їх використання у процесі викладання навчального предмета. 
III. Знання форм організації навчання 
школярів 

1. Розуміння взаємного зв’язку змісту, форм і методів навчання. 
2. Орієнтація у різноманітності і специфіці різних форм організації навчання школярів. 
3. Орієнтація в нових формах організації навчання, їх суті й умовах успішного використання у викладанні. 
IV. Знання засобів навчання школярів 

1. Орієнтація у різноманітності, специфіці та умовах використання різних засобів навчання учнів. 
2. Розуміння ролі і функцій засобів навчання в активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів і розвитку їх інтересу до навчального предмета, у розв’язанні інших педагогічних завдань. 


Примітка: 1 бал – початковий рівень; 2 бали – середній рівень; 3 бали – високий рівень.

 
^ ДІАГНОСТИЧНА КАРТА 2
Мета: визначити рівень теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для особистісно орієнтованого підходу у плануванні роботи з підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників 

Теоретичні знання, професійні уміння 
і навички вчителя 

Володію 

Володію частково

Не воло-дію

Мотивація навчальної діяльності учнів 


Формування загальнонавчальних умінь і навичок 


Здійснення міжпредметних зв’язків 


Розвиток логічного мислення 


Диференційований і індивідуальний підхід до учнів 


Організація самостійної роботи, роботи з книгою 


Використання ТЗН, наочних посібників 


Використання краєзнавчого матеріалу 


Попередження перевантаження учнів 


Використання ігрових елементів 


Застосування методів самоконтролю 


Опитування учнів, контроль за якістю знань 


Вибір оптимальних методів навчання 


Використання дидактичного матеріалу 


Впровадження тематичного обліку знань і критеріїв його оцінювання 


Розвиток пізнавальної активності учнів 


Формування наукового світогляду 


Комплексний підхід у виховній роботі на уроці


Профорієнтаційна робота на уроці 


Робота з розвитку здібностей учнів 


Емоційність та психологічний комфорт уроку 


Використання інноваційних технологій 


Використання інтерактивних методів навчання 


Використання методів особистісно орієнтованого навчання 


Позакласна робота з предмета 


Організація робочого місця 


Використання перспективного педагогічного досвіду 


Уміння зробити самоаналіз уроку 


Уміння забезпечити працездатність і дисципліну протягом уроку 


Бажання займатися науково-дослідницькою роботою 


Яка форма методичної роботи для вас найбільш прийнятна ^ ДІАГНОСТИЧНА КАРТА 3
Мета: виявлення рівня методичної підготовки вчителя з/п 

Методичні вміння вчителя 

+

-

1. 

Проведення нестандартних уроків 2. 

Проведення інтегрованих уроків 3. 

Робота з розвитку мовлення 4. 

Використання ТЗН на уроках 5. 

Розв’язування проблемних ситуацій 6. 

Диференційований підхід до навчання 7. 

Індивідуальна робота з учнями. 8. 

Організація самостійної роботи на уроці 9. 

Організація ігрових ситуацій на уроці 10. 

Виховна робота на уроці 11. 

Організація перевірки домашніх завдань 12. 

Організація роботи зі здібними учнями 13. 

Організація роботи з невстигаючими учнями14. 

Проведення практичних робіт 15. 

Система обліку прогалин у знаннях учнів 16. 

Впровадження елементів досвіду колег у власну діяльність17. 

Робота з розвитку творчих здібностей учнів 18. 

Проведення уроків тематичного оцінювання знань 19. 

Проведення корекційної роботи 20. 

Впровадження інноваційних технологій 21. 

Використання інтерактивних методів навчання 22. 

Використання методів і прийомів особистісно орієнтованого навчання 23. 

Уміння робити самоаналіз уроку 24. 

Робота з батьками 25. 

Уміння провести батьківські збори 26. 

Робота з неблагополучними сім’ями 27. 

Виховання бережливого ставлення до шкільного майна 28. 

Уміння проводити психолого-педагогічні спостереження 29. 

Організація учнівського самоврядування 30. 

Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї   1   2   3   4   5Схожі:

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
Матеріали дистанційного курсу призначені для заступників директорів з навчально-виховної роботи сільських шкіл
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти гадяцької райдержадміністрації гадяцький науково-методичний центр науково-практична конференція: «модернізація роботи з педагогічними кадрами в світлі реалізації вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «я у світі»
Збір та реєстрація учасників науково-практичної конференції у Будинку дитячої та юнацької творчості
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconНаказ №7 Про порядок подання пропозицій для складання плану роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затвердженого розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПоложення про організацію І проведення районного конкурсу "Учитель року " у 2011-2012 навчальному році І. Загальні положення
Виконавцями та координаторами Конкурсу є відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації та Гадяцький науково-методичний центр
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconВідділ освіти, молоді та спорту гадяцької райдержадміністрації гадяцький науково методичний центр
Місце проведення: Петрівсько-Роменська зош І-ІІІ ступенів, Березоволуцька зош І-ІІІ ступенів
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПоложення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Смірнова Т. Ю., члени науково-методичної ради 4 Про введення інновацій у навчальних закладах Гадяцького району
Про організацію роботи методичної служби району у відповідності з новим Положенням про Гадяцький районний методичний центр
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconПлан роботи відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької районної державної адміністрації на грудень 2013 року
Заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації О. М. Березенко
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи