Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально icon

Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально
НазваЗакон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально
Сторінка1/7
Дата конвертації11.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7

Кримінально-виконавчий кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IVВерховна Рада України — Законодавство України

[ 09.04.12 00:18 ]                                                           

^ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3166-IV ( 3166-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.103
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3559-IV ( 3559-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.302
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 12, ст.114
N 1829-VI ( 1829-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 12, ст.115
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, ВВР, 2011, N 19-20, ст.142
N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
{ У тексті Кодексу слова "Державний департамент України з
питань виконання покарань" у всіх відмінках замінено
словами "центральний орган виконавчої влади з питань
виконання покарань" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 }
^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИСтаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого
законодавства України

1. Кримінально-виконавче законодавство України регламентує
порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з
метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом
створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених,
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими
особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому,
що принижує гідність, поводженню із засудженими.

2. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є
визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового
статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних
інтересів та обов'язків; порядку застосування до них заходів
впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки;
системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та
порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням кримінальних
покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також
регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних
покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги особам,
звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними.

Стаття 2. Кримінально-виконавче законодавство України

Кримінально-виконавче законодавство України складається з
цього Кодексу, інших актів законодавства, а також чинних
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.

Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства
у просторі й часі

1. До засуджених, які відбувають покарання на території
України, застосовується кримінально-виконавче законодавство
України.

2. Порядок і умови виконання та відбування покарань
визначаються та забезпечуються відповідно до законодавства, яке
діє на час виконання та відбування кримінального покарання.

Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання

Підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який
набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про
амністію та акт помилування.

Стаття 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства,
виконання і відбування покарань

Кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування
покарань ґрунтуються на принципах невідворотності виконання і
відбування покарань, законності, справедливості, гуманізму,
демократизму, рівності засуджених перед законом, поваги до прав і
свобод людини, взаємної відповідальності держави і засудженого,
диференціації та індивідуалізації виконання покарань,
раціонального застосування примусових заходів і стимулювання
правослухняної поведінки, поєднання покарання з виправним впливом,
участі громадськості в передбачених законом випадках у діяльності
органів і установ виконання покарань.

{ Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 }Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх
основні засоби

1. Виправлення засудженого - процес позитивних змін, які
відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до
самокерованої правослухняної поведінки.

2. Ресоціалізація - свідоме відновлення засудженого в
соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення
його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
життя в суспільстві.

Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення засудженого.

3. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених
є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим),
суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє
і професійно-технічне навчання, громадський вплив.

4. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених
застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості
засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів
вчиненого злочину та поведінки засудженого під час відбування
покарання.

Глава 2
^ ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХСтаття 7. Основи правового статусу засуджених

1. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні
інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення
і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту
безпеку.

2. Засуджені користуються всіма правами людини та
громадянина, передбаченими Конституцією України ( 254к/96-ВР ), за
винятком обмежень, визначених цим Кодексом, законами України і
встановлених вироком суду.

{ Частина друга статті 7 в редакції Закону N 1828-VI ( 1828-17 )
від 21.01.2010 }3. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без
громадянства визначається законами України, а також міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.

4. Правовий статус засуджених визначається законами України,
а також цим Кодексом, виходячи із порядку і умов виконання та
відбування конкретного виду покарання.

5. Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками забороняється.

{ Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 }Стаття 8. Основні права засуджених

1. Засуджені мають право:

на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок і
умови виконання та відбування призначеного судом покарання;

на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої
людській особистості;

звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями,
заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання
покарань, їх вищестоящих органів, а також до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав
людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких
міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань
громадян; { Абзац четвертий частини першої статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3166-IV ( 3166-15 ) від 01.12.2005 }

давати пояснення і вести листування, а також звертатися з
пропозиціями, заявами і скаргами рідною мовою. Відповіді
засудженим даються мовою звернення. У разі відсутності можливості
дати відповідь мовою звернення вона дається українською мовою з
перекладом відповіді на мову звернення, який забезпечується
органом або установою виконання покарань;

на охорону здоров'я в обсязі, встановленому Основами
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), за
винятком обмежень, передбачених законом. Охорона здоров'я
забезпечується системою медико-санітарних і
оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і
платних форм медичної допомоги. Засуджені, які мають розлади
психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших
одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою згодою пройти курс
лікування від вказаних захворювань; { Абзац шостий частини першої
статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 }

на соціальне забезпечення, у тому числі й на отримання
пенсій, відповідно до законів України.

2. Засудженому гарантується право на правову допомогу. Для
одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися
послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за
законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи.

3. Засуджені іноземці мають право підтримувати зв'язок з
дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх
держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не
мають дипломатичних представництв або консульських установ в
Україні, - з дипломатичними представництвами держави, яка взяла на
себе охорону їхніх інтересів, або міжнародними органами чи
організаціями, які здійснюють їх захист.

Стаття 9. Основні обов'язки засуджених

1. Засуджені зобов'язані:

виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян
України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені
для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших осіб;

виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ
виконання покарань;

ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують
установи виконання покарань, а також до інших засуджених;

з'являтися за викликом адміністрації органів і установ
виконання покарань.

2. Невиконання засудженими своїх обов'язків і законних вимог
адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою
встановлену законом відповідальність.

Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку

1. Засуджені мають право на особисту безпеку.

2. У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю засуджених,
які відбувають покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення
волі, вони мають право звернутися із заявою до будь-якої посадової
особи органу чи установи виконання покарань з проханням про
забезпечення особистої безпеки. У цьому разі посадова особа
зобов'язана вжити невідкладних заходів щодо забезпечення особистої
безпеки засудженого.

3. Адміністрація установи виконання покарань вживає заходів
до переведення засудженого в безпечне місце, а також інших заходів
до усунення небезпеки, вирішує питання про місце подальшого
відбування ним покарання.

4. У разі наявності небезпеки для життя і здоров'я
засуджених, до яких згідно із законом у зв'язку з їх участю у
кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування
заходів безпеки, адміністрація установи виконання покарань вживає
заходів щодо забезпечення безпеки цих осіб. Крім того, до
зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи:

ізольоване тримання;

переведення в іншу установу виконання покарань.

5. Зміна умов тримання осіб, щодо яких застосовані заходи
безпеки, здійснюється з додержанням вимог, передбачених цим
Кодексом і законодавством України.

Глава 3
^ ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬСтаття 11. Види органів і установ виконання покарань

1. Органами виконання покарань є: центральний орган
виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні
органи управління, кримінально-виконавча інспекція.

2. Установами виконання покарань є: арештні доми,
кримінально-виконавчі установи, спеціальні виховні установи
(далі - виховні колонії).

3. Кримінально-виконавчі установи поділяються на
кримінально-виконавчі установи відкритого типу (далі - виправні
центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу (далі -
виправні колонії).

4. Виправні колонії поділяються на колонії мінімального,
середнього і максимального рівнів безпеки.

5. Виправні колонії мінімального рівня безпеки поділяються на
колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання
і колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами
тримання.

6. У виправних колоніях середнього рівня безпеки можуть
створюватися сектори максимального рівня безпеки для відбування
покарання чоловіками, засудженими до довічного позбавлення волі.

У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання можуть створюватися сектори середнього рівня
безпеки для відбування покарання жінками, засудженими до довічного
позбавлення волі.

{ Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 }7. У межах, визначених цим Кодексом та законами України,
виконання кримінальних покарань також здійснюють Державна
виконавча служба, військові частини, гауптвахти і дисциплінарний
батальйон.

8. Територіальні органи управління, кримінально-виконавча
інспекція, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні
колонії організовуються і ліквідуються центральним органом
виконавчої влади з питань виконання покарань, а військові частини,
гауптвахти і дисциплінарний батальйон - Міністерством оборони
України.

Стаття 12. Державна виконавча служба

Державна виконавча служба виконує покарання у виді
конфіскації майна у випадках та в порядку, передбачених цим
Кодексом та законами України.

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2677-VI
( 2677-17 ) від 04.11.2010 }Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція

1. Кримінально-виконавча інспекція виконує покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, громадських робіт, виправних робіт.

2. Кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за
поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, а також звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

3. Кримінально-виконавча інспекція встановлює періодичність
та дні проведення реєстрації засуджених до покарань у виді
громадських і виправних робіт, а також осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням.

Стаття 14. Військові частини, гауптвахти

Військові частини, гауптвахти виконують покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу, службового обмеження для
військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої тяжкості,
арешту з утриманням засуджених на гауптвахтах, а також здійснюють
контроль за поведінкою засуджених військовослужбовців, звільнених
від відбування покарання з випробуванням.

Стаття 15. Арештні доми

1. Арештні доми виконують покарання у виді арешту.

2. В арештних домах тримаються повнолітні особи, а також
неповнолітні, яким на момент постановлення вироку виповнилося
шістнадцять років і які засуджені за злочини невеликої тяжкості.

Стаття 16. Виправні центри

Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі
стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої
тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено
відповідно до статей 82, 389 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).

Стаття 17. Дисциплінарний батальйон

Дисциплінарний батальйон виконує покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні засуджених військовослужбовців
строкової служби.

Стаття 18. Виправні колонії

1. Виправні колонії виконують покарання у виді позбавлення
волі на певний строк, довічного позбавлення волі.

2. Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у
виправних колоніях:

мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання -
засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з
необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також
особи, переведені з колоній мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки в
порядку, передбаченому цим Кодексом;

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання -
чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини
невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини
невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини.
У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також
засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому
статтею 147 цього Кодексу. У секторі середнього рівня безпеки
виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також
жінки, засуджені до довічного позбавлення волі; { Абзац третій
частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 }

середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до покарання у
виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді
смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням
волі на певний строк в порядку помилування або амністії; чоловіки,
вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі
злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді
позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину
середньої тяжкості в період відбування покарання у виді
позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній максимального
рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом. У секторі
максимального рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть
відбувати покарання також чоловіки, засуджені до довічного
позбавлення волі; { Абзац четвертий частини другої статті 18 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI ( 1828-17 ) від
21.01.2010 }

максимального рівня безпеки - чоловіки, засуджені до
покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким
покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням
волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у
порядку помилування або амністії; чоловіки, засуджені за умисні
особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного
тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання
у виді позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній середнього
рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом.

3. Слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і
виправних колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених,
які залишені для роботи з господарського обслуговування.

Стаття 19. Виховні колонії

Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі
на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх.

Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання

1. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання
адміністрація органу чи установи виконання покарань, командування
дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник
гарнізону зобов'язані протягом трьох діб повідомити одного із
членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого.

2. Про місце відбування покарання засудженого повідомляється
суд, який постановив вирок.

Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного
характеру

1. Стосовно засуджених, які мають хворобу, що становить
небезпеку для здоров'я інших осіб, та не пройшли повного курсу
лікування, органами і установами виконання покарань здійснюється
лікування.

2. Якщо під час відбування покарання буде встановлено, що
засуджений захворів зазначеними в частині першій цієї статті
захворюваннями та відмовляється від лікування, орган або установа
виконання покарань вносить до суду подання про застосування до
такої особи відповідного примусового лікування.

  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconВерховна Рада України ухвалила закон
Хх століття, нехтуючи злочинами проти людства Верховна Рада України ухвалила закон Про внесення змін до Закону України „Про увічнення...
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України Верховна Рада України постановляє
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень Верховна Рада України постановля є
Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 18-22, ст. 144 викласти в такій редакції
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconЗакон україни №3404-iv про внесення змін до Лісового кодексу України Верховна Рада України постановляє
України, 1994 p., №17, ст. 99; 2000 p., №10, ст. 79, №14-15-16, ст. 121, №21, ст. 157, №32, ст. 258; 2001 p., №2-3, ст. 10; 2002...
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconЗакон від 23. 05. 1991 №1060-xii верховна Рада України [ 24. 01. 12 11: 45 ]

Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconДмитрів Тарас Степанович Львів-2000 План: Стан парлементаризму Парламент Верховна Рада України єдиний орган закон
Стан парла Парламент — Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconВерховної Ради України з питань освіти і науки від фракції Партії регіонів Шановний Вікторе Федоровичу! Найближчими днями Верховна Рада має розглянути проект закон
Найближчими днями Верховна Рада має розглянути проект Закону р. №1280 “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо...
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до закон
Цей Закон відповідно до норм міжнародного права визначає порядок правового регулювання діяльності у сфері профілактики
Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до закон

Закон від 11. 07. 2003 №1129-iv верховна Рада України [ 09. 04. 12 00: 18 ] кримінально iconВерховна Рада України; Закон вiд 10. 11. 1994 №232/94-вр

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи