Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць icon

Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Скачати 159.65 Kb.
НазваФорма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Дата конвертації25.01.2013
Розмір159.65 Kb.
ТипДокументи

Форма 11
СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


ДОЦЕНКО ОКСАНИ СТАНIСЛАВIВНИ
п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг у стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6

I. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

1.

Інформацiйне забезпечення статистичного аналiзу комерцiйних банкiв

Друк.

Науковий вiсник Державної академiї статистики, облiку та аудиту, 2006. – №4 (13) – С. 28–32.

Фахове видання

52.

Статистические методы исследования результатов деятельности банков Украины

Друк.

Вiстник СевДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 73: Економiка i фiнанси. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – С. 160 – 166.

Фахове видання

73.

Необходимость статистического исследования банковской системы Украины

Друк.

Вiстник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 4(36): Економiка. – Рiвне: Вид-во НУВГП, 2006. – С. 137 – 144.

Фахове видання

84.

Векторные модели показателей деятельности банков Украины и их сравнение

Друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 211. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 834 – 840.

Фахове видання

7

5

Кашо Т.Н.

5.

Динамика параметров деятельности банков Украины за 2004-2005 г.г.

Друк.

Економiка: проблеми теорiї та практики: Збiрник наукових праць. Випуск 213. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 1153 – 1163.

Фахове видання

111

2

3

4

5

6

6.

Методологические подходы к статистическому анализу деятельности коммерческих банков

Друк.

Науковi працi Кiровоградського нацiонального технiчного унiверситету: Економiчнi науки, вип.10, ч. II – Кiровоград: КНТУ, 2006. – С. 81 – 85.

Фахове видання

57.

Векторна модификацiя кластерного аналiзу для дослiдження дiяльностi комерцiйних банкiв України

Друк.

Науковий вiсник Державної академiї статистики, облiку та аудиту, 2007. – №1 (14) – С. 12 – 16.

Фахове видання

5
8.

Рейтингове оцiнювання надiйностi комерцiйних банкiв

Друк.

Cтатистика України. Науково-iнформацiйний журнал, 2007. – № 1 (36) – С. 27 – 30.

Фахове видання

49.

Статистичне дослідження дiяльностi комерцiйних банкiв за допомогою кластерного аналiзу

Друк.

Система державної статистики в Українi: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збiрник текстiв доповiдей на IV Науково-практичнiй конференцiї з нагоди Дня працiвникiв статистики. – Київ, 2006 р. – С. 254 – 262.

910.

Информационно-статистические характеристики результатов деятельности банков Украины (тезисы)

Друк.

Проблеми пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємств в сучасних умовах: матерiали всеукр. наук.-практ. конф. студентiв, аспiрантiв i молодих вчених, 11 – 14 жовтня 2004 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2004. –

21

2

3

4

5

6


С. 36 – 37.11.

К вопросу о применении метода кластерного анализа для исследования динамики параметров деятельности банков (тезисы)

Друк.

Проблеми теорiї i практики облiку, аналiзу, аудиту та шляхи їх вирiшення: Матерiали Всеукраїнської наук.-метод. конф. 3 – 5 травня 2006 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – С. 130 – 132.

312.

К вопросу о геометрической интерпретации показателей деятельности банков Украины (тезисы)

Друк.

Проблеми теорiї i практики облiку, аналiзу, аудиту та шляхи їх вирiшення: Матерiали Всеукраїнської наук.-метод. конф. 3 – 5 травня 2006 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – С. 132 – 134.

3

2

Кашо Т.Н.

13.

Рекомендации по оптимизации структуры оборотных средств предприятия (тезисы)

Друк.

Вдосконалення теорії і практики обліку, аналізу і аудиту для становлення національної облікової системи: Матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф.29 – 30 листопаду 2006 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. – С. 133 – 136.

4

2

Павловская Ю.Н.

14.


1

Рекомендации по повышению эффективности использования персонала УГППС «Укрпочта»


2

Друк.


3

Вдосконалення теорії і практики обліку, аналізу і аудиту для становлення національної облікової системи: Матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф.29 – 30 листопаду 2006 р. – Севастополь: Вид-во

4

5

2


5

Хрычева Т.В.


6


СевНТУ, 2006. – С. 153 – 157.
IІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

15.

Практикум з загальної теорії статистики: навч. посібник
СевНТУ, 2010. – 204 с.: додат.

ISBN 978 – 966 – 2960 – 67 – 9

Навчальний посібник з грифом МОН

20416.

Способи оцінювання надійності банківської діяльності


Друк.

Науковi працi Кiровоградського нацiонального технiчного унiверситету: Економiчнi науки, вип.14 – Кiровоград: КНТУ, 2008. – С. 115 – 120.

Фахове видання

5,5

3

Кравченко


О.Г.17.

Статистические методы анализа и прогнозирования развития банковской системы Украины

Друк.

Економiка: проблеми теорiї та практики: Збiрник наукових праць. Випуск 240. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 529 – 536.

Фахове видання

7,518.

Статистические методы анализа и прогнозирования принципов деятельности коммерческого банка

Друк.

Економiка: проблеми теорiї та практики: Збiрник наукових праць. Випуск 242. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2008. – С.631–637.

Фахове видання

719.


1

Совершенствова-ние способов группирования банков Украины


2

Друк.


3

Вiстник СевДТУ: Збірник наукових праць. Випуск 92: Економiка i фiнанси. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 55 – 60.

Фахове видання


4

5,5


5
6

20.

Визначення принципів роботи банківських установ з застосуванням економіко- математичних методів

Друк.

Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3 (16): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 43 – 49.

Фахове видання

621.

До питання про вдосконалення статистичного аналізу принципів діяльності банків України

Друк.

Економiчний простір: Збірник наукових праць. – №31. – Днiпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 157 – 165.

Фахове видання

922.

Статистичний аналіз діяльності банків України

Друк.

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: Зб.наук.пр. – К: ДАСОА, 2009. – С.29 – 56.

Фахове видання

2823.

Банківська система україни: етапи становлення i напрями дослідження

Друк.

Економiка: проблеми теорiї та практики: Збiрник наукових праць. Випуск 258. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 586 – 593.

Фахове видання

8

5Кравченко

О.Г.


24.

Примеры статистической оценки принципов деятельности коммерческих банков в современных

условиях

Друк.

Економiка: проблеми теорiї та практики: Збiрник наукових праць. Випуск 262: В 12 т. – Т. XI. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 2820 – 2827.

Фахове видання

8

5

Плакидин Е.А.

25.

Iнструментарій статистичного аналізу діяльності банків (тези)


Друк.

Розвиток України в ХХI столiттi: економiчнi, соцiальнi, екологiчнi, гуманiтарнi та правовi проблеми: Тези

21

2

3

4

5

6


доповiдей третьої Мiжнародної науково-практичної Інтернет –конференцiї. Тернопiль, 15 жовтня 2008. – С.109 – 110.26.

Концептуальная основа комплексного анализа деятельности коммерческих банков Украины (тезисы)


Друк.

Розвиток України в ХХI столiттi: економiчнi, соцiальнi, екологiчнi, гуманiтарнi та правовi проблеми: Тези доповiдей Мiжнародної Інтернет –конференцiї. Тернопiль, червень 2008. – С.94 – 96.

327.

К вопросу о прозрачности банковской деятельности (тезисы)

Друк.

Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу у контексті євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф. з міжнар. участю 12 – 15 травня 2009 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. – С. 194 – 197.

3

2

Кашо Т.Н.

IIІ Основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності)

28.

Методические указания по выполнению контрольной работы №1

по дисциплине: «Статистика»

для студентов заочной формы обучения

по специальности Менеджмент организаций

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. – 28 с.

28

9

Письменная Т.И.,

Кантаева О.В.

29.


1

Методические указания по дисциплине «Экономический анализ (теория)»

2

Друк.


3

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – 35 с.


4

35

12


5

Мараховс-кая Т.Н.


6
к лабораторному занятию по теме:

«Анализ экономической информации на основе

статистической обработки данных»

с применением ПЭВМ для студентов специальностей

Учет и аудит и Финансы

30.

Методические указания

по дисциплине «Статистика. Часть 2» для студентов специальностей Финансы, Учет и аудит всех форм обучения по выполнению практических заданий и домашней контрольной работы по темам: «Статистика основных фондов», «Статистика оборотных средств», «Индексы удельных расходов материалов»

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – 26 с.


26

13

Петухова Т.Н.

31.

Методические указания по дисциплине «Статистика. Часть 2» для студентов специальностей

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – 24 с.


24

12

Петухова Т.Н.

1

2

3

4

5

6
Финансы, Учет и аудит всех форм обучения по выполнению практических заданий и домашней контрольной работы по темам: «Статистика численности работников и рабочего времени», «Статистика оплаты труда», «Статистика продуктивности труда»

32.

Методические указания

по выполнению расчетно-графического задания

по дисциплине: «Статистика. Часть 1»

для студентов экономических специальностей дневной формы обучения

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005. – 21 с.


2133.

Методические указания к выполнению домашних и аудиторных контрольных работ по дисциплине «Статистика» для студентов экономических специальностей всех форм обучения

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – 31 с.


31

15

Шаповалова

Е.О.

1

2

3

4

5

6

34.

Методические указания

по дисциплине «Статистика. Часть 1»для студентов экономических специальностей дневной и заочной форм обучения

к выполнению

практических заданий по теме: «Статистический анализ структуры»

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – 24с.


2435.

Методические указания

к выполнению расчетно-графического задания

по дисциплине: «Статистика» по теме «Простейшие статистические методы обработки экономической информации»

для студентов экономических специальностей всех форм обучения

Друк.

Методические указания. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009. – 23 с.


23

Здобувач __________________ О.С. Доценко


Список завіряю:

Завідувач кафедри обліку і аудиту,

к.е.н., доцент __________________ Л.І. Лисенко


Секретар вченої ради __________________ Т.В. ВолковаСхожі:

Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconФорма 11 список наукових та навчально-методичних праць
Валютні деривативи як інструменти хеджування валютного ризику в зовнішньоекономічної діяльності
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Козяра Михайла Миколайовича
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник...
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально методичних праць Леонової Юлії Олександрівни
Економіка: проблеми теорії та практики: зб наук праць.  Дніпропетровськ: дну, 2002.  №143
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconНаукових та навчально методичних праць Мельникової Катерини Валеріївни
Зб наукових праць "Економіка: проблеми теорії та практики". – вип. №29. – Дніпропетровськ: "Наука і освіта" – 2000 – с. 95-102
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ємельяненка Сергія Олександровича
Кузик А. Д. Ризик як характеристика стану пожежної безпеки / А. Д. Кузик, С. О. Ємельяненко // Пожежна безпека: Зб наук праць. –...
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць файника андрія федоровича
Механізми розвитку дисфункції ендотелію та її роль у патогенезі ішемічної хвороби серця
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Батлук Вікторії Арсентівни
Високоефективне пиловловлююче обладнання –навідємна частина енергозберігаючих технологій та охорони праці
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Руденко Ганни Ростиславівни (2004 – 2009 рр.)
Системний підхід як основний принцип логі-стичного менеджменту на промислових підприєм-ствах
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових праць колодізєвої тетяни Олександрівни
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 13. Черкаси, 2005
Форма 11 список наукових та навчально-методичних праць iconСписок наукових та навчально-методичних праць Воробця Богдана Степановича
Воробець Б. С. Температурні напруження у в'язкопружній пластинці з круговим отвором / Б. С. Воробець, Ю. М. Коляно // Доп. Ан урср....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи