Протокол №3 від „27 січня 2008 icon

Протокол №3 від „27 січня 2008
Скачати 272.17 Kb.
НазваПротокол №3 від „27 січня 2008
Дата конвертації18.02.2013
Розмір272.17 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки Украіїни

Промислово-економічний коледж

Національного авіаційного університету


Михайлова О.І., Тарасюк К.І.


АНГЛІЙСЬКА МОВА.


АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ, НАПІВСКОРОЧЕННЯ, ІНІЦІАЛИ ІМЕН ЛЮДЕЙ, АБРЕВІАТУРИ, ЩО ВИНИКЛИ ПІД ЧАС ЛИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ТА АКРОНІМИ.


Навчально-методична розробка

для самостійної роботи студентів

технічних спеціальностей

денної форми навчання


Київ

2008

УДК

ББК

М8


Рекомендовано науково-методичною Радою Промислово-економічного коледжу НАУ

Протокол № 3 від „27” січня 2008


М 8 Укладачі: Михайлова О.І., Тарасюк К.І., викладачі


Рецензент : Поповська І.І., викладач англійської мови

Національного авіаційного університету


Затверджена на засіданні циклової методичної комісії іноземних мов ПЕК НАУ 28.08.2007


Навчально-методична розробка з розвитку вмінь та навичок усного та письмового мовлення за темою“АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ, НАПІВСКОРОЧЕННЯ, ІНІЦІАЛИ ІМЕН ЛЮДЕЙ, АБРЕВІАТУРИ, ЩО ВИНИКЛИ ПІД ЧАС ЛИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ТА АКРОНІМИ.” (для самостійної та аудиторної роботи студентів технічних спеціальностей денної форми навчання) / Укладачі: Михайлова О.І.., Тарасюк К.І. – Київ, ТОФ Видавничий Дім Спорт, 2008.- 26 с.


© Михайлова О.І., Тарасюк К.І.

Промислово-економічний коледж НАУ


ВСТУП


^ Актуальність теми. Науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. Протягом Першої Світової Війни і після неї традиція називати країни, урядові, соціальні, військові, індустріальні й торговельні організації й посадових осіб не тільки їхніми повними назвами, але й початковими скороченнями, отриманими з літер, стала дуже популярною не тільки в англомовних країнах, а й в усьому світі. Зараз науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 відсотків усіх слововживань та 15 відсотків словникового складу. З точки зору їх перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їх розуміння звичайно не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення. Через це, переклад англійських скорочень українською мовою видається нам дуже актуальною темою.


^ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ.


Скорочення – це такий спосіб словотвору, суть якого складається у відсіканні частини основи , що або збігається зі словом, або являє собою словосполучення, об’єднане загальним змістом. Скорочення прийнято класифікувати на лексичні й графічні. До лексичних відносять усічені слова (clipped or stump words) і акроніми (initial words or acronyms ). Скорочуватися можуть будь-які фрагменти слова не залежно від морфемних границь. Наприклад:

doc – doctor,

frig – refrigerator,

phone – telephone .


1.1. Лексичні скорочення. Види усічень.


Найчастіше зустрічаються кінцеві усічення типу exam, doc, gym ( з examination, doctor, gymnasium відповідно). Усікання типу plane, phone ( з airplane, telephone) називаються початковими, а приклади frig або flu (з refrigerator, influenza) ілюструють так звані кінцево-початкові усікання. Значна сторона отриманного в результаті слова залишається незмінною, хоча стилістична приналежність змінюється у бік зниження. Можливі й деякі орфографічні зміни ( mike – microphone, ambish – ambition, etc.).

Процес словотвору може не закінчуватися усіканням, а ускладнюватися, наприклад, субстантивацією, якщо скорочує слово, що, входило до словослучення. Наприклад, усікання слова zoological у сполученні zoological garden при подальшій субстанцивації привело до появи слова zoo; аналогічним прикладом служить американське movie (- moving pictures).

Скорочення кожного зі слів відбувається, як зрозуміло із визначення тільки одним способом – кінцевим усіканням. Орфографічно окроніми також однозначні, являючи собою сполучення великих літер.


1.2. Графічні скорочення та напівскорочення.


Графічні скорочення також численні й вживаються для позначення мір, одиниць або величин ( kg, km, mph, Dr, Mr, etc.). Умовність такого типу скорочень проявляється у тому, що в усному мовленні вони відтворюються повністю. Особливу підгрупу становлять графічні. До цієї групи відносяться широко відомі скорочення:

i.e. ( латинське id est, англійське that is

e.g. ( латинське exempli gratia, англійське for example

etc. ( латинське et cetera, англійське and so on)

До того ж типу скорочень відносяться й прийняті на письмі позначення деяких грошових знаків, наприклад ( лат. libra, англ. pound), ( лат. denarius, англ. penny) і т.д.

Специфічно англійський підтип скорочень – напівскорочення. тобто комбінації акроніма одного члена словосполучення із повною основою іншого. Наприклад:

A-bomb – atomic bomb,

V-day – Victory Day

Подібні напівскорочення близькі до символів, що підтверджується й широким поширенням слова X-mas, перша частина якого не що інше, як заміна імені Christ символом хреста.


Скорочення ( абревіатури та акроніми)


За визначенням скорочення є ширшим поняттям, ніж акронім або абривіатура.

Абревіатура – скорочення, яке вимовляється по буквам: PC [pi: si:] – Personal Computer (Персональний комп’ютер).

Акронім – скорочення, фонетична структура якого співпадає із фонетичною структурою загально вживаних слів.

ALGOL ( Algorithmic Language) – Алгол,

LISP (List Processing) – Лисп,

FORTRAN ( Formula Translation) – Фортран.

З приведених прикладів виходить, що для утворення акронімів використовуються частини слів, що входять до складу початкових термінологічних груп або корелят. На відміну від акронімів, для утворення абривіатур використовується лише перші літери слів, що входять до складу початкових термінологічних груп:

FOB – free on board

ASAP – as soon as possible

В сучасній мові ділового спілкування процес утворення нових акронімів і абривіатур значно випереджає терміноутворюючих процесів. Процес перекладу відсутнього в словниках і довідниках скорочення виконується в два етапи, першою з яких є дешифровка скорочення. тобто виявлення початкової англомовної форми або корелята. Другим етапом є передача корелят засобами української мови, тобто пошук еквівалентної української форми, яка найточніше передає виявлений зміст.


  1. Говорячі про скорочення, слід також згадати:


а} Використання приголосних (першої і останної або першої, середної і останної) для скорочення слова:

ctr (centre);

fwd (forward);

jr (junior);

shtg (shortage);

rqs (requirements);

ppd ( prepaid).


б) використання початкового складу:

libs (liberals) – ліберали;

dept (department) – департамент;

nukes (nuclear weapons) – ядерна зброя;


в) змішані скорочення:

ALGOL (Algorithmic Language) – алгол 9 алгоритмічна мова);

ATM machine (automated teller machine) – банкомат

E-mail ( Electronic mail) – електрона пошта

M-way (Motorway) – автошлях

X-rays – ренгенівські промені


Літери в якості складових частин неологізмів можуть і не бути скороченням. Самі по собі вони що-небудь позначають.

H-bomb (Hydrogen Bomb) – водородная бомба;

T-shirt – футболка з короткими рукавами у вигляді літери Т;

U-turn – разворот машини на 180 градусів, тобто у вигляді літери U;

Y-intersection – перехрестя доріг у вигляді літери Y;

X-ing (Crossing) – перехід.


Скорочення також використовуються в діловій переписці, наприклад:

cc (carbon copy – копія);

RSVP (абревіатура французького вислову respondez s’il vous plait – прошу відповісти;

ASAP (as soon as possible) – як найшвидже.


Нарешті, скорочення із літер і цифрстали використовувати для вираження слів і навіть, цілих фраз, які співпадають за звучанням із назвою літер і цифр:

IOU – I owe you

O2 – you too

R – are

4U – for you

8 – ate

2B – to be

YU? – why you?

B4 – before

U1 – you won

B2B – business to business

B4U – before you

ISQ – I seek you

4X – forex (foreign exchange)

B&B – bad and breakfest


У кожній сфері діяльності існують свої скорочення. Перекладач, який спеціалізується в тій або іншій області, повинен слідкувати за появою нових скорочень і обновлення свого активного словника абревіатур. Наприклад, до сфери міжнародних фінансових інститутів відносяться такі скороченн, як:

BOP – Balance of Payments (Платіжний балансу);

CCFF – Compensatory and Contingency Financing Facility (Механізм Компенсаціонного і надзвичайного фінансування, ССФФ);

CPI – Consumer Price Index ( Індекс цін споживача, ІСЦ);

EFTA – European Free Trade Association (Европейська асоціація вільної торгівлі, ЕАВТ);

EMC – European Monetary System ( Европейська валютна ситема, ЕВС);

IBRD – International Bank for Reconstruction and Development (Міжнародний Ванк Реконструкції і Розвитку, Всесвітній Ванк);

IMF – International Monetary Fund (Міжнародний валютний фонд, МВФ);

OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development (Організація Економічного Співробітництва і Розвитку, ОЕСР);

SDR – Special Drawing Rights (Міжнародна розрахункова одиниця, СДО);

SNA – System of National Accounts (Система національних рахунків, СНР);

VAT – Value Added Tax (Налог на додаткову вартість, НДВ);

VER – Voluntary Export Restraints (Добровільне обмеження експорту).


1.3. Інтернет-абревіатури.


Окрему групу абревіатурних скорочень складають абревіатури. що виникли під час листування у всесвітній мережі Інтернет. Найбільш поширені з них такі:

BTW – By The Way – до речі

BOT – Back On Topic – повертаючись до теми спілкування

FWIW – For What It’s Worth – справжня ціна

FYI – For Your Information – до вашого відома

GIGO – Garbage In Garbage Out – за що купив за те і продав

HTH – Hope This Help – сподіваюся, це допоможе

IBTD – I Beg To Differ – вибачте, але я з вами не згоден

ICQ – I Seek You – я шукаю вас

IIWM – If It Were Me – що до мене

IMNO – In My Considered Opinion – за моїм переконанням

IOW – In My Humble Opinion – на мою скромну думку

KISS – Keep It Simple Stupid – будь простіше

LOL – Laughing Out Loud – від дущи сміюся

NBFD – No Big Fucking Deal – не має особого значення

NRN – No Reply Necessary – відповідь не обов’язкова

OBTW – Oh By The Way – о, доречі

OTOH – On The Other Hand – з іншого боку

PLS – Please – будь ласка

RBTL – Read Between The Lines – читати між рядками

TAFL – Take A Flying Leap – відсилаю повітряний поцілунок

TIA – Thanks In Advance – заздалегідь спасибі

TKVM – Thank You Very Much – дуже дякую

TLA – Three Letter Acronim – скорочення з трьох літер

YGBK – You Gotta Be Kidding – ти розігруєш мене


1.4. Акроніми та абревіатури.


Внаслідок дуже тісного зв’язку усної та письмової форми мови, іноді дуже важко розрізнити усічення, створені в усному мовленні, від графічних абревіатур. Тим більше, що останні все частіше з’являються в усному мовленні і широко використовуються у спілкуванні.

Протягом Першої Світової Війни і після неї традиція називати країни, урядові, соціальні, військові, індустріальні й торговельні організації й посадових осіб не тільки їхніми повними назвами, але й початковими скороченнями, отриманими з літер, стала дуже популярною не тільки в англомовних країнах, а й в усьому світі. Пізніше тенденція стала ще більш явною, наприклад, СРСР, the U. N.; the U. N. O.; M.P. Сьогодні тенденція полягає в тому, щоб опустити крапки між літерами: GPO ( General Post Office). Деякі скорочення однак з’являються в обох формах: EPA and E. P. A. ( Enviroment Protection Agency). Такі слова, сформрвані з початкової літери або літер від кожної із послідовних частин словосполучення має два можливих типи орфоепічної кореляції між письмовими й розмовними формами.


  1. Якщо скороченна письмова форма пишеться та читається як звичайне англійське слово, то сформрване у такий спосіб слово називається акронім. Акроніми утворюються з початкових літер слів, що входять у словосполучення, об’єднане загальним змістом. Наприклад:

AIDS – acquired immune deficiency syndrome,

USA – United States of America.

Цей спосіб формування нових слів стає усе більше популярним в майже всіх галузях людської діяльності. і особливо в політичному й технічкому словниках. Наприклад:

U. N. O., також UNO [‘ju:nou] – United Nations Organization,

NATO – the North Atlantic Treaty Organization,

SALT – Strategic Arms Limitation Talks.


Останній приклад показує, що акроніми частіше омонімічні до звичайних слів; іноді навмисно обрані, щоб створювати деякі асоціації. Таким чином, наприклад, the National Organization for Women називається NOW.

Акроніми стали настільки популярними, що іхня кількість виправдала публікацію спеціальних словників, типу „ Комп’ютерний посібник по використанню акронімів” Д.Д. Спенсер (1974). Ми згадаємо тільки один приклад від комп’ютерної термінології – досить іронічний GIGO, що означає garbage in, garbage out. Акроніми становлять особливий інтерес, тому що вони ілюструють роботу лексичної адаптивної системи.


  1. Інша підгрупа складається із початкового скорочення з буквенним збереженням читання. тобто як ряд літер. Вони також зберігають кореляцію зі зразками. Приклади відомі:

B. B. C. [‘bi:’bi: ‘ci:] – the British Broadcasting Corporation,

G. I. [‘dzi:’ai] – Government Issue.

Останне скорочення було спочатку американізмом, але було твердо встановлене також в британській англійській мові.

Інші приклади початкових скорочень із збереженням буквенного читання:

S.O.S. [‘es’ou’es] – Save Our Souls – кодовий сигнал надзвичайної небезпеки.


Корелята скорочень у спеціальних словниках.


Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням, наприклад:

CAD (Computer-Aided Design) – САПР ( Система автоматизованого проектування).

У разі відсутності українського еквівалента перекладач передає зміст корелят за допомогою одного із способів, що викладається нижче”

  1. Запозичення англійського скорочення. Цей спосіб застосовується для передачі буквенно-цифрових скорочень, що входять до складу різних систем позначень або індексації, специфікацій тощо.

Методом прямого запозичення на українську мову можуть передаватися марки літальних апаратів (В737-200).

  1. Передача англійського скорочення методом транслітерації:

FOB (Free on Board) – ФОБ

Без лапок і великими літерами пишеться багато асимілюючих термінів свого часу запозичених із англійської мови методом транслітерації:

Назва радіо лакаційної установки радар (radar) – це скорочення від radio detecting and ranging.

Використовуючи словосполучення „промінь лазера”, ми навряд чи замислюємося над тим, що слово лазер – це також скорочення: ( laserlight amplification [by] stimulated emission [of] radiation).

Передача англійського скорочення методом транслітерації не застосовується у тому випадку, коли український варіант скорочення асоціюється з яким-небудь українським значущим словом:

COMAR (Computer for Aerial Reconnaissance)Комп’ютер розпізнавання образів, що працює в системі обробки результатів аерофоторозвідки.

  1. Передача англійського скорочення методом транскрипції:

EAGLE (Elevation Angle Guidance Landing Equipment) – посадочний радіомаяк „Голок” з управлінням по куту місця.

В данному випадку передається не буквенний склад англійського скорочення, а його вимова, співпадаюча за звучанням із значущим словом eagle.

  1. Описовий переклад англійського скорочення. Цей спосіб передачі англійського скорочення звичайно зводиться до перекладу корелята скорпочення з урахуванням його мікроконтексту. Спосіб використовується в тих випадках, коли застосування описаних вищн методів виявляється скрутним або не можливим, що часто має місце при передачі відсутнії словниках скорочень. Описовий переклад повинен повністю виявляти технічну суть корелят, наприклад:

WIDE (Wide-angle Infinity Display Equipment) – призначена для тренажерів ширококутна система прид’явлення візуальної інформації, що поступає від ЕОМ, про повітряну обстановку.

  1. Створення нового українського скорочення. Данний спосіб може бути рекомендований тільки в тих випадкаї, коли перекладач працює в тісному контакті з фахівцями галузі.


^ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРИВІАТУР В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ


2.1. Перекладацькі труднощі.


Науково-технічна література є сферою штрокого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 % усіх слововживань та 15% словникового складу. З точки зору їхнього перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що сотанні , як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їхне розуміння, звичайно, не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення.

Значна кількість скорочень, що вживається в англійській науково-технічній літературі, є омонімічними, тобто мають різне значення при тотожності графічної форми. Це може становити певну складність для перекладача, тому що у таких випадках іноді буває важко визначити за формою скорочення його значення. Так, скорочення а (.) представляє близько трьох десятків термінів, з них. зокрема:

acceleration – прискорення, розгін;

absolute – абсолютний;

accommodation – пристосування, розміщення, розподіл;

administration – адміністрація, управління;

aircraft – літальний апарат, повітряне судно;

ampere – ампер;

amplitude – амплітуда;

angstrome – ангстрем;

anode – анод;

area – площа;

atom – атом;

automobile – автомобіль.

Омонімічними можуть бути і дво-, три- та чотирилітерні скорочення. Наприклад:

Abs absolute – абсолютний,

absorption – поглинання,

abstract – анотація, реферат;

AD attention device – пристрій сигнаалізції,

avalanche diode – лавинний діод,

average deviation – середне відхилення;

anal. analogy – аналогія,

analysis – аналіз.

Певні форми термінів, що вони їх позначають, можуть належати до однієї і тієї ж галузі, що становить ще значнішу складгість для перекладача. Наприклад:

СAT позначає:

computer-aided testing – коп’ютерне випробування,

computer-aided typesetting – комп’ютерний набір.

computer-aided typesetter – набірна машина керована комп’ютером.

Для визначення значення таких скорочень необхідно часто враховувати широкий контекст.

Слід мат на увазі, що в англійській науково-технічній літературі вживаються міжнародно узгоджені скорочення іншомовного ( найчастіше французького) походження. Наприклад:

CIPM ( Comite International des Poids et Mesures) – Міжнародний комітет мір та ваги, МКМВ.

Тому перекладачу у випадку невідомих скорочень іноді доводиться звертатися до перекладних словників скорочень й інших мов.

Оскільки скорочення представляє певне повне слово або словосполучення, то існує чотири основних способи їхньої передачі на українську мову, два з яких є власне перекладом ( за допомогою відповідного скорочення або повного слова чи словосполучення), а два – транскодування( самого скорочення чи відповідного слова або словосполучення).


2.2. Переклад відповідним скороченням.


MPS ( main propulsion system) – ГРУ ( головна рушійна установка),

MTF (modulation transfer system) – ФПМ ( функція передачі модулфції),

PC (personal computer) – ПК (персональний коп’ютер)?

Mx (Maxwell) – Мкс ( максвел),

NMR (microwave integrated circuit) – НВЧ ІМ ( інтегрована мережа надвисокої частоти),

Mhz (megahertz) – Мгц (мегагерц),

DTL (diode transistor logic) – ДТЛ (діодно-транзисторна логіка),

ESP (electrostatic precipitator) – ЕФ (електрофільтр).

Данний спосіб передбачає використання існуючої у мові перекладу абревіатури-відповідника або створення її ( у випадку авторських скорочень). Слід зазначити, що у мові перекладу скорочення може бути побудованним за тією ж моделлю, що й у мові оригіналу ( наприклад, ABE – ПРД „ повітряно-реактивний двигун), або за іншою моделлю ( наприклад, coul – Кл „ кулон”, blstg – ВР „вибухова речовина”). Такі скорочення звичайно зафіксовані у словниках скорочень.


2.3. Переклад відповідною повною формою.


Інший спосіб перекладу на українську мову англійських абривіатур – це переклад відповідною повною формою слова або словосполучення. Наприклад:

Br Std ( British Standard) – Британський стандарт,

C &C (computer and communications) – (інтегровані) засоби обчислюваної техніки та зв’язку,

CRS (Center for Resourse Studies) – Центр вивчення ресурсів (Канада),

DDT ( digital data transmission) – передача цифрових данних,

deg (degree) – градус,

Geol Surv (Geological Survey) – Геологічна служба (США),

POC ( proof of concept) – перевірка концепції,

REF (reference) – посилання,

SDF (system diagnostics facility) – апаратне забезпечення діагностичної системи.

Цей спосіб використовується тоді, коли у мові перекладу відсутне відповідне скорочення, причому для перекладу необхідно визначити повну форму скорочення у мові оригіналу ( за словником або текстом оригіналу). Якщо в оригіналі скорочення вживається кілька разів, перекладач може ввести в текст перекладу відповідне скорочення у дужках після подання повної форми скорочення і далі в тексті перекладу вживати відповідне скорочення українською мовою. Наприклад:


The epistemic operator of EA should be interpreted as „absolute knowability”. But it is questionable that EA might succeed in explicating the constructive aspects of theorems of classical arithmetic.

Епістемічний оператор епістемічної арифметики (EA) слід інтерпретувати як „абсолютна всеобізнаність”. Але не зрозуміло, чи може EA експлікувати конструктивні аспекти теорії класичної арифметики.


Повна форма скорочення звичайно перекладається якомога точніше за допомогою калькування так, щоб з відповідної перекладенної повної форми можна було утворити скорочення.Наприклад:

WMO (World Meteorological Organization) – Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Однак у певних випадках доводиться відходити від дослівного перекладу з тим, щоб врахувати норми мови перекладу та повніше передати зміст скорочення. Наприклад:

WCIP (World Climate Impact Studies Program) – Всесвітня програма дослідження впливу клімату на діяльність людини,

TFD (time and frequency dissemination) – передача по радіо сигналів точного часу та частот.


2.4. Транскрибування або транслітерування абревіатур.


Скорочення та абревіатури також можна передавати на українську мову за допомогою транскодування (транскрибування або транслітерування).


Для правильного перекладу необхідно дотримуватися якої-небудь системи міжнародної транскрипції або міжалфавітної відповідності. Більшість схем перекладацької транслітерації зводяться до наступного:


англійська

літера

українська літера

англійська літера

українська літера

A

a, e

N

н

B

б

O

о, оу

C

с, ц, к

P

п

D

д

Q

к

E

і, у

R

р

F

ф

S

с

G

г, дж

T

т

H

г

U

у, ю

I

і, ай

V

в

J

дж, ж

W

в

K

к

X

кс

L

л

Y

і, и

M

м

Z

з, ц


Тут особливо слід зазначити сполучення букв, які передаються звуками відповідно до правил читання (наприклад, ch –і, aw –i про, оу й т.д.).


Але єдиної системи таких відповідностей на сьогоднішній день не існує. Тільки в США діють, принаймі, два різних принципи перекладацької транскрипції: the Library of Congress System й the Russian Translation Project of the American Council of Learned Societies. Кілька різних підходів існує у Великобританії: так названа Liverpool scheme (British Academy system) i the University Teachers of Russian and Slavonic Languages’ system. Багато авторів „ корегують” ці системи через ті абоо інші, найчастіше емоційно-оцінні, міркування. Зміни, втім, стосуються лише частковостей; основна частина відповідночтей зустрічається досить регулярно.


Нижче наведені приклади транслітерування / транскрибування англійських абривіатур на українську мову:


ICAO (International Civil Aviation Organiyation – ІКАО ( Міжнародна оргшанізація цивільної авіації),


NATO (North Atlantic Treaty Organization) – НАТО,


IMCO (Intergovernmental Maritime Consulting Organization) – ІМКО (Міжнародна морська консультативна організація),


IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) – ІЮПАК ( Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії).


Якоїсь певної закономірності щодо вибору між транскодуванням та перекладом повних форм відповідних скорочень, очевидно, немає. Однак слід зауважити, що існує тенденція до транскодування англійських широковживаних скорочень, що позначають важливі міжнародні організації, агенства, об’єднання, корпорації тощо. Наприклад:


UPI (United Press International – агенство ЮПІ,

GATT – ГАТТ,

Benelux – Бенілюкс.

Транскодуються й деякі інші скорочення та складноскорочені слова. Наприклад:

teflon – тефлон,

maser – мазер,

opcode – опкод,

pixel (picture element) – піксел (елемент відображення),

Internet – Інтернет,

vocoder (voice coder) – вокодер,

INMARSAT (International Maritime Satellite Organization) – ІНМАРСАТ.

Транскодування також можна і повну вихідну форму відповідного скорочення. Наприклад:

CAT – Катерпіллар (американська компанія, що виробляє шляхобудівні машини та дизельні двигуни),

AP – (агенство) Асошиейтед прес.

Такий спосіб використовується взагалі досить рідко, перш за все тоді, коли скорочення позначає компанію або інше підприємство і його відповідник у вигляді скорочення або повної форми, відсутній у мові перекладу.

Так само рідко, але зараз частіше, особливо у нових галузях науки і техніки, використовується перенос скорочення у його оригінальній формі у тексті перекладу, не рідко у сполученні із пояснювальним загальним слвом. Наприклад:

DIP – (корпус типу) DIP,

EGA – (графічний стандарт) EGA,

OS 2 – (операційна система) OS 2,

CD-ROM – (дисковод) CD-ROM.

Найчастіше перенос оригінальної форми скорочення до тексту перекладу використовується тоді, коли у мові перекладу відсутній адекватний відповідник ( а це має місце перш за все у текстах із найновіших галузей, наприклад, інформційних технологій тощо);

Cubic announces first 128MB SIMMs.

Фірма Cubic анонсує перші (модулі пам’яті) SIMM на 128 Мб.

IBM sets for its ATM coming-out party.

IBM виводить в світ сімейство АТМ-продуктів.

Toshiba offers CD-ROM drive especially for notebook computers.

Компанія Тошиба виробляє дисководи спеціально для ноутбуків.

LAN and E-mail are the key aspects of IT.

Локальні мережі та E-mail є найважливішими напрямками розвитку інформаційних технологій.

Слід, однак, зазначити, що перекладач повинен намагатися знаходити адекватні відповідники тих англійських скорочень, що позначають важливі поняття нових галузей науки і техніки. Наприклад, англійську абревіатуру CD-ROM, що продовжує вживатися у перекладній літературі, цілком можна замінити на українську абревіатуру КД-ПЗП, адже кожний з її двох компонентів має свої відповідники в українській мові: CD – КД ( компакт-диск), ROM – ПЗП (постійний запам’ятовуючий пристрій).

Скороченння у складі термінів також перекладаються зазначеними вище способами. Наприклад:

E-region – шар іоносфери Е,

LED-coupled solid-state relay – оптрон,

F-series – ряд Фуре,

VTO shuttle – багаторазовий повітряно-космічний корабель (БПКК) з вертикальним стартом,

B signal – сигнал синього кольору,

CAD software – програмне забезпечення (ПЗ) САПР,

Q switch – перемикач надійності/якості,

NEP system – ядерний електро-ракетний двигун.


1.5. Переклад ініціалів імен людей


Певну складність у перекладі науково-технічної літератури становлять ініціали (скорочення) імен. У більшості випадків ініціали подаються у текстах тільки після того, як попередньо вже подано повну форму імені. Одна у деяких випадках ініціали можуть вживатися без їхної попередньої розшифровки, і саме перед перекладачем постає завдання адекватно пере5дати ініціали на українську мову без знання повної форми імені, що їх позначають ініціали.

Передача деяких ініціалів не становить труднощів, тому що вони мають однозначні українські відповідники. До них, зокрема, відносяться наступні:

M. ( M. Berry – М. Беррі),

T.( T. Angelidis – Т. Ангелідіс),

D. (D. Bowen – Д. Боуен),

F. (F. Bunchaft – Ф. Бунчафт),

J. ( J. Bub – Дж. Баб),

R. (R. Clifton – Р. Кліфтон),

L. (L. Hoijer – Л. Гойджер),

N. (N. Strang – Н. Стренг).

Однак більшість англійських ініціалів мають не один, а кілька українських відповідників, і до передачі таких ініціалів потрібно підходити дуже уважно – зокрема, необхідно знати повну форму імені, що позначено ініціалом. Наприклад:

Англійський ініціал А. Може передаватися українською мовою як

A. (Alex – Алекс),

O. ( Alexander – Олександр),

E. ( Andrew – Ендрю).

Ініціали C як

K. ( Catharine – Кетрін),

C. (Cecil – Сесіл).

Ініціали E як

I. (Evelin – Івлін),

E. (Edwin – Едвін),

A. (Eileen – Айлін).

Ініціали G як

Дж. (Geoffrey – Джофрі),

Г. (Gladyc – Гледіс).

Ініціали I як

І. (Ingram – інгрем),

Я.(Iago – Яго),

Й. (Ian – Йен),

А. (Isaac – Айзек),

Е. (Irwin – Ервін).

Ініціали U як

Ю. (Una – Юна),

У. (Ursula – Урсула),

А. (Ulrica – Алріка),

Е. (Urban – Ербан).

При передачі англійських ініціалів треба пам’ятати, що вони не транскодуються (транслітеруються/транскрибуються), а передаються першою літерою українського відповідника повної форми англійського імені. Необхідно зважати також на те, що в англомовних наукових текстах можуть подаватися не тільки англійські прізвища із ініціалами, а й інші (французькі, німецькі тощо), тому перекладачу обов’язково потрібно визначити національну належність прізвища з ініціалом для правильної передачі останнього. Наприклад, якщо H.(enry). Primas – француз, то ініціал H. передається літерою А.; а не Г. ; якщо А ( ntonio). Cordero – іспанець, то тут проблеми з передачею ініціала не буде, тому що всі іспанські імена, що починаються на А; так само починаються і в українській мові.

Коли у тексті оригіналу відшукати це не вдається, то перекладачу доцільно включити прізвище з ініціалами в їх оригінальній формі у текст перекладу, тим більше що зараз спостерігається тенденція до включення у текст перекладу прізвищ з ініціалами у англійському написанні.

Навчально-методичне видання


Михайлова Ольга Іванівна

Тарасюк Катерина Іванівна


АНГЛІЙСЬКА МОВА.


АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ, НАПІВСКОРОЧЕННЯ, ІНІЦІАЛИ ІМЕН ЛЮДЕЙ, АБРЕВІАТУРИ, ЩО ВИНИКЛИ ПІД ЧАС ЛИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ТА АКРОНІМИ.


Підп. до друку 22.04.08. Формат 60x84/16. Патр офс.Офс. друк. Ум. фарбовідб.40. Ум. друк. арк. 9,07. Обл.-вид. арк. 9,75. Тираж 50 пр. Замовлення № 18-1. Вид. № 5/1, ТОФ Видавничий Дім Спорт
Схожі:

Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПротокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол №5 від 16. 12. 2008 р., протокол №6 від 18. 12. 2008 р
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Богуславської рда. Протокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол...
Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПоложення про позашкільний навчальний заклад { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 616 ( 616-2005-п ) від 21. 07. 2005 n 993 ( 993-2008-п ) від 05. 11. 2008 }
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 січня 1994 р. N 45
Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПротокол перевірки завдань учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 23 січня – 24 січня 2010 року

Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПротокол перевірки завдань учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 23 січня – 24 січня 2010 року

Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПротокол перевірки завдань учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 26 січня – 27 січня 2013 року

Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПротокол перевірки завдань учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 23 січня – 24 січня 2010 року

Протокол №3 від „27 січня 2008 iconРішення педагогічної ради (протокол №5 від 11 січня 2008 року) та з метою створення умов для розвитку творчої самореалізації учнів, виховання національної свідомості учасників навчально-виховного процесу Наказу ю
Відповідальним особам: учителям – предметникам, класним керівникам, керівникам спецкурсів системи «Азимут» забезпечити участь учнів...
Протокол №3 від „27 січня 2008 iconНаказ №1577 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 р за №57/16073 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Україні ( 996-14 ) та на виконання плану заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України...
Протокол №3 від „27 січня 2008 iconРішення №454 від 04 січня 2008 року Про обласний бюджет Львівської області на 2008 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, та керуючись п. 17 ст....
Протокол №3 від „27 січня 2008 iconПротокол засідання радою ліцею № від Протокол засідання Голова ради ліцею №1 від 5 січня 2010р. І. Д. Доценко Голова науково методичної ради ліцею Л. А. Овчиннікова
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу: Мізєва Н. С., Грибан М. Ф., Хоменко К. С
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи