Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни icon

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
НазваЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Сторінка1/8
Дата конвертації29.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Кримський юридичний інститут

Національного університету

«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»


Чернікова Л.Ф.


Навчально-методичний посібник

з дисципліни

«Українська мова за професійним спрямуванням»


Сімферополь, 2011


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»/Л.Ф.Чернікова. – Сімферополь; Кримський юридичний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. –


Рецензенти: Регушевський Є.С., доктор філологічних наук, професор

Розумейко М.С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Таврійського університету ім. В.І.Вернадського


В посібнику вміщено практичний матеріал, який охоплює основні питання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Практичні завдання допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятимуть і тести, призначені для самоперевірки. Тренувальні вправи мають закріпити матеріал і дати змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу.

Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів, а також тих, хто цікавиться питанням культури українського слова.

ВСТУП


Підготовка професійних юристів вимагає не тільки поглибленого, повного, всебічного засвоєння спеціальних дисциплін, а й мовних, до яких передусім і належить «Українська мова за професійним спрямуванням». Адже тільки систематичне, послідовне, вдумливе вивчення законів української мови, осягнення її тонкощів і специфіки допомагає точно висловити власну думку, передати зміст певного явища. Тому постійно постає проблема в удосконаленні мовленнєвої культури, збагаченні словникового запасу, умілому використанні мови у судочинстві.

Практична діяльність юристів постійно пов’язана з обміном інформацією в усній і письмовій формах, підготовкою та складанням правознавчих документів. Усе це потребує знань стилів сучасної української мови, зокрема офіційно-ділового стилю викладу матеріалу різноманітно-правових актів, управлінських, процесуальних (кримінальних і цивільних), адміністративно-правових документів, а також правил і норм літературної мови в юридичній сфері.

Як засвідчує практика, студенти-юристи потребують особливих знань саме в царині судочинства: укладанні документів, належним володінням термінологією, стилем викладу тощо.

Професія юриста передбачає необхідність точного вираження правових понять, категорій, правильного їх застосування. І тільки мова як засіб спілкування та пізнання сприяє цьому.

Отже, предметом вивчення є:

 • стильова різноманітність української мови як «інструмент» діяльності юристів;

 • специфіка мовних засобів;

 • документ як матеріальне втілення, реалізація письмової форми офіційно-ділового стилю.

 • специфіка мовних засобів;

 • документ як матеріальне втілення, реалізація письмової форми офіційно-ділового стилю.

Умови і специфіка існування професії юристів обов’язково передбачає майстерне володіння не лише спеціальними знаннями, а й українською мовою, уміння вправно її використовувати. Ось чому конкретним завданням навчальної дисципліни є:

 • викласти теоретичні засади мови і стилю судочинства;

 • визначити специфічні особливості мовних норм, сприяти виробленню міцних умінь і навичок вільно послуговуватися саме літературною мовою, уміло використовувати її виражальні засоби;

 • поглибити і закріпити основні знання стилістики української мови;

 • систематизувати знання зі складання документів відповідно до норм мови і права;

 • виробити навички вмілого та правильного вибору мовних засобів через їх зіставлення з наявними варіантами.

Тренувальні вправи для самостійної роботи.


 1. Розкриваючи дужки, запишіть правильно слова (разом, окремо чи через дефіс).

Вище (згаданий), історико (культурний), інженер (механік), науково (технічний), пів (Африки), культурно (освітній), віце (адмірал), ткацько (обробний), буряко (збиральний), рожево (золотий), жовто (гарячий), пів (олівця), міні (спідниця), лікар (еколог), генерал (майор), приватно (власницький), військово (зобов’язаний), стоп (кран), водно (спортивний), давно (минулий), нафто (сховище), суспільно(корисний), сила (силенна), легко (крилий), пів (відра), вище (зазначений), жар (птиця), бор (машина), унтер (офіцер), темно (шоколадний), радіо (фізик).


 1. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ(ий) і запишіть.

Викладач, Рига, чех, брат, Калуга, студент, Дрогобич, Іртиш, Париж, Кривий Ріг, Ладога, Запоріжжя, Золотоноша, Буг, Сиваш, волох, Кавказ, Лейпциг, Цюрих, Балхаш, гігант, Гаага, солдат.


 1. Чи правильно ми говоримо? Запишіть правильні варіанти.

Вести себе добре, прийняти участь, моральний облік, підписка газет, через пару місяців, обеззброїти злочинця, угон автомобіля, не хватає сил, недієспособні особи, органи самоуправління.


 1. Розкрийте значення термінів.

Офіційно-діловий стиль мовлення, рецидив, легалізація, досьє, кодифікація.


 1. Запишіть подані іншомовні слова українською мовою та поясніть їх значення.

Ажиотаж, амнистия, толерантный, авторалли, аффект, апелляция, субординация, кауистика, приоритет, альтернатива, легализация, рейтинг, спикер, пиар, круиз, инвестиция, патент, менталитет.


 1. За поданим початком утворіть речення (продовжіть речення) і запишіть.

а) Питання мовної політики в Україні…

б) Серед ділової кореспонденції важливе місце …

в) Ми маємо пам’ятати, що мову береже не тільки закон…

г) Розкриття злочинів – це здійснення міліцією…


 1. Запишіть, добираючи з дужок потрібний прийменник.

(По, після) отримання, (на, по) бажання, (по, через) непорозуміння, (на, за) вимога, (у, по) справа, (по, через) хвороба, (по, з) ініціатива, (по, після) приїзд, (по, у) будні, (по, у) напрямок, (по, на) адреса, (по, на) замовлення, (по, з) питання, (по, за) масштаб.


 1. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Основные особенности красноречия

Красноречие в Древней Греции рассматривалось как один из видов искусства. Однако в его классификации непосредственная связь проводилась лишь между красноречием, с одной стороны, и поэзией и актерским творчеством – с другой.

В высказываниях некоторых античных мыслителей можно встретить также уподобление риторике, живописи, скульптуре и даже архитектуре. Но такие высказывания весьма резки и часто неубедительны. Чаще же всего ораторское искусство рассматривалось как родная сестра поэзии и сценического искусства. И если, например, Аристотель в «Риторике» и особенно в «Поэтике», сравнивая красноречие и поэзию, находил нечто общее между ними, то Цицерон в своих публичных выступлениях прибегал к актерским приемам.

В позднейшие времена также устанавливались связи между ораторским искусством и поэзией, между красноречием и актерским творчеством. Например, М.В.Ломоносов в «Кратком руководстве к риторике на пользу любителей красноречия»первостепенное значение придавал именно художественным компонентам публичной речи.

Выдающийся русский судебный оратор и теоретик красноречия А.Ф.Кони много писал об ораторском искусстве как истинном творчестве, не лишенном художественности и даже элементов поэзии. Кони писал: «Красноречие – это и литературное творчество, но в устной форме. Оратор так же, как и поэт, обладает творческим воображением, и разница между ними та, что они к одной и той же действительности подходят с разных точек зрения».


9. Поясніть значення термінів.

Правоохоронний орган, громадський порядок, трансплантація, самоправство.


 1. Як ми говоримо:

Оплатити проїзд – платити за проїзд.

У транспорті останнім часом чуємо: «Оплатіть за проїзд!» Та чи правильно це? Поясніть. 1. Відредагуйте речення.

1.Повернувшись з командировки, я лічно вмішався в це діло і вніс предложення припинити оказувати допомогу тим підприємствам, що стали банкрутами.

2.Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засіданні співпали.


 1. Запишіть подані слова й словосполучення відповідно до норм сучасної української літературної мови.

Працювати по сумісництву, заходи по поліпшенню умов праці, по прізвищу Литвин, йти по вулиці, заступник по госпчастині, по проханню друга, інспекція по справам неповнолітніх, по питанню комерційної торгівлі, бюро по працевлаштуванню, юрист по покликанню, надіслати по адресу, надіслати по пошті.


 1. Поясніть значення термінів.

Презумпція, лексикографія, мовне кліше, комунікативна деонтика, преюдиція, адекватний, ідентичний.


 1. Відредагувати речення.

а) На протязі другої половини засідання виступило по крайній мірі десять делегатів і всі вони іскреннє підтримали ідею будівництва нових кирпічних заводів.

б) Ми все-таки настоюємо на голосуванні і просимо проголосувати за всі перечислені нами предложення.

в) Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання.


 1. Які іменники треба вживати у цих словосполученнях?

І. Підбивати підсумки/ підводити підсумки, позбутися шкідливих звичок / позбавитися шкідливих звичок, привести до падіння виробництва / призвести до падіння виробництва, взяти участь / прийняти участь, затвердити доповідь / ухвалити доповідь, піднімати питання / висувати питання.

ІІ. Опиратись на досвід / спиратись на досвід, присвоїти кошти / привласнити кошти, попасти в ціль / потрапити в ціль / влучити в ціль, присвоїти чергове звання / надати чергове звання, доказати причетність / довести причетність, заказати квиток / замовити квиток, віддавати перевагу / надавати перевагу, проблема заключається в / проблема полягає, рахувати недійсним / вважати недійсним.


 1. Запишіть слова разом або через дефіс.

Теле/прес/центр, електро/поїзд, двох/сот/ліття, двадцяти/п’яти/поверховий, грам/молекула, джерело/знавство, газо/мотор, лісо/смуга, віце/адмірал, борт/інженер, кіно/репортаж, пів/Криму, фото/журналіст, пів/відра, сніго/убирання, член/кореспондент, пів/овал, унтер/офіцер, кіно/зйомка, хліб/сіль.


 1. Подані розмовні форми замініть офіційними зворотами:

Обіймати дуже високу посаду, бухгалтерів звіт, Пономаренків паспорт, продукція доброї якості, день для роботи, щонайкраще виразити думку, точнісінько так, найцінніша річ, величезна споруда.


 1. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Искусство убеждать и воздействовать в суде

Все древние ораторы подчеркивали, что ораторское искусство по сути дела есть искусство убеждения. Так, Аристотель определял риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета; способы убеждения, по мнению Аристотеля, находятся в зависимости от характера говорящего, от настроения слушателей, от самой речи.

Таким образом, чтобы судебная речь прозвучала действительно убедительно, оратор должен иметь определенные качества, знания, уметь учитывать психическое и физическое состояние аудитории и произносить содержательные речи, в которых есть ответы на все важные вопросы рассматриваемого дела.

Для судебной речи характерно широкое использование логических доводов, аргументов, доказательств; при этом оратор стремится с помощью убедительных фактов оказать нужное воздействие на сознание слушателей. Убедить аудиторию – значит заставить её согласиться с мнением, взглядами, выводами оратора и, более того, заставить принять взгляды оратора как свои собственные. «Технология»убеждения сводится к тому, чтобы сделать аудиторию соучастницей процесса формирования вывода, которым на неё хотят повлиять, принятие которого от неё требуется. Судебный оратор располагает части своей речи, а также процессуальные и логические доказательства таким образом, чтобы убедительность речи возрастала по мере развёртывания её содержания.


 1. Поясніть значення термінів.

Інтернаціоналізм, офіційна мова, держава, кримінальна відповідальність.


 1. Відредагуйте речення.

а) Серед міроприемств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини.

б) Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити зовсім другий підхід.

в) Мені впало на думку домовитись за зустріч з тобою.


^ Апостроф, закономірності вживання.


 1. Замість рисок поставте, де потрібно, апостроф.

Без/ядерний, Лук/янчук, без/ідейний, валер/янка, повір/я, кар/єр, всер/йоз, матір/ю, В/ячеслав, возз/єднання, сім/янин, міжгір/я, Лук/янов, необ/єктивний, дріб/язковий, присв/ята, дерев/яний, мавп/ячий, в/єтнамка, пом/якшити, в/юнкий, львів/янин, зв/язок.


 1. Запишіть слова українською мовою.

Свекровью, льёт, солью, предъявить, имя, верфью, объединение, посвященный, племя, интервью, Заполярье, Вьетнам, пьют, кровью, Пятигорск, объезжать, вьёт, безыдейный, трехъярусный, матерью, безымянный, пядь, дезинформация.


 1. Знайдіть помилки в словосполученні й запишіть правильно.

а) За наказом директора – по наказу директора – згідно наказу директору.

б) По закону – за законом – згідно з законом.

в) Три громадянина – три громадянини.

г) Два тижня – два тижні.


 1. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники.

Шантаж, симптом, імідж, менталітет, рейтинг, пріоритет, екстраординарний, спікер, кон’юнктура, спонсор, ваучер.


 1. З поданими словами складіть речення, в яких кожне іншомовне слово було замінено українським.

Інтер’єр, круїз, інтеграція, меценат, субсидія, консиліум, конвенція, цейтнот, прерогатива, брокер, шеф, координувати.


 1. Користуючись «Словником іншомовних слів», визначте походження й значення поданих слів.

Ревю, феєрія, пунш, рандеву, штамп, брутто.


 1. Запишіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

а) Адвокат, дегустація, приватизація, адекватний, дебют, ефект, ідентичний, компенсація, лаконічний, репрезентація;

б) полеміка, експерт, корекція, дискусія, конгрес, проект преамбула, ізоляція, реєстр, альтернатива, символ, фіксація, вакансія, патент, домінувати.


 1. Відредагуйте речення.

а) Заходяче сонце залило обрій червоною барвою.

б) По долинам, низинам стелився густий клубочучийся хмарами туман.

в) У найближчий час зустрінемось.

г) Необхідно придержуватись мір пожежної безпеки.

д) Купаючи люди поспішили на берег.

е) Дивлячись на картину вона нам подобається.


 1. Поставте правильно наголос у словах.

а) Твердий, каталог, квартал, олень, циган, завдання, гуртожиток, загадка, перевертень, веретено, дочка, сільськогосподарський, подруга, приятель, решето, договір, пасти, одноліток, бавовняний, липкий, кидати, кілометр, випадок, одинадцять рукопис, вітчим, абиякий, кропива;

б) чотирнадцять, верба, соломина, п’ятниця, житло, середина, легкий, читання, спина, межа, смачний шофер, завжди, видання, крейдяний, урочисто, мабуть, навчання, дослідний, черговий, хутряний, граблі, коромисло, вимова.


 1. Перекласти українською мовою.

а) – угрожать огнестрельным оружием,

- совещание отменяется,

- принимать во внимание,

- снижение уровня общественной нравственности,

- глубокие преобразования,

- лицо, совершившее преступление,

- содержание в заключении,

- уголовное наказание,

- пожизненное содержание,

- доказать непричастность.

б) – депутаты подняли вопрос,

- выпал удобный случай,

- подавляющее большинство,

- мне пришло в голову,

- сочли целесообразным,

- пришло около 20 человек,

- юрист по призванию,

- встречный иск,

- право собственности на наследство,

- заявление по делам особого производства.

в) – нижеподписавшийся,

- вышеизложенный,

- упомянутый,

- внедряемый,

- непригодный,

- непредвиденный,

- первостепенный,

- заинтересованный,

- председательствующий,

- хозрасчетный. 1. Згідно правил графічних скорочень скоротить подані слова.

Товариш, рік (роки), гривня, область, корпус, розрахунковий рахунок, том (томи), частина, абонентська скриня, міністерство, сторінка, південно-західний, видавництво, та інше, цього року, основний, глава, година, збірник, стаття, факультет.


 1. Знайдіть помилки у реченнях (словосполученнях). Запишіть правильно.

а) – виголошувати порядок денний,

- саме найдоцільніше слово,

- передовий авангард,

- взаємно допомагати один одному,

- гармонічний розвиток особи,

- на протязі лекції,

- відтворити у своїх творах,

- дисциплінарний робітник,

- у січні місяці 2012 року,

- затрати на соціальне забезпечення

а) – півтора кілограма,

- математична дріб,

- гостра біль,

- наукова ступінь,

- сезонна продаж,

- два місяці,

- двадцять чотири депутата,

- розчинний кофе,

- три килима,

- чотири брата.


 1. Від поданих слів утворіть форму орудного відмінка.

Бар’єр, звір, мир, якір, Ігор, оратор, пісняр, Назар, яр, школяр, явір, пекар, бондар, газетяр, ліхтар.


 1. Доберіть до поданих дієслів відповідні слова і запишіть у формі словосполучень.

Затвердити, забезпечити, виконати, внести, подавати, зазначити, підкреслити, наголосити, підтримати, запобігти.


 1. Перекласти текст українською мовою.

Слушателям и прежде всего суду должно быть ясно, как формируется мысль, доказательство оратора, почему он одни доказательства отвергает, другие считает достоверными, третьи – сомнительными, противоречивыми. Судебный оратор как бы ведёт за собой аудиторию в поисках истины, единственно верного вывода по делу, делает её своим попутчиком на этом трудном пути. Таким образом, в основании судебного красноречия, как правильно указывал А.Ф.Кони, лежит необходимость доказывать и убеждать.

Для того, чтобы судебная речь была убедительной, необходимо соблюдать определенные условия. Юрист должен превосходно знать материалы дела, разбираться во всех обстоятельствах, доказательствах, правильно оценивать все факты, имеющие отношение к делу. Судебному оратору необходимо почувствовать все материалы к делу, уметь представить себе картину преступления, обстановку, в которой оно было совершено и т.п. А.Ф.Кони в ночь перед заседанием по делу об утоплении крестьянки Емельяновой её мужем ходил по своей квартире и обдумывал доводы обвинения. Он настолько ясно представил себе события совершённого преступления, все его детали, что, входя в среднюю комнату квартиры, «увидел» лежавшую в воде ничком, с распущенными волосами, несчастную Лукерью Емельянову, и ему стало жутко. Следовательно, юрист должен обладать сильным и художественным воображением для того, чтобы воздействовать на слушателей образами, должен быть глубоко убежденным в том, о чем он говорит, в чем желает убедить судей. А.Ф.Кони отмечал, что искренность по отношению к чувству и деловому выводу и утвержденному положению должна составлять необходимую принадлежность хорошей, т.е.претендующей на влияние речи. Искренность судебного оратора привлекает к себе внимание аудитории, вызывает уважение и расположение к нему, ибо искренний оратор глубоко убежден в правоте своих мыслей и действительно чувствует, то, что он выражает словами. Прокурор и адвокат приходят в суд не лицедействовать, а честно, прямо, аргументировано высказать своё мнение по делу и тем самым помочь суду в правильном осуществлении правосудия.


 1. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою. Із словосполученням складіть речення.

 • Исполняющий обязанности оперуполномоченного…

 • Интересуясь проблемами уголовного права…

 • Всегда поступай, обдумывая свои действия…

 • Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время…

 • Слушатель, старательно конспектирующий все лекции…
 1. Поясніть значення термінів і складіть з ними речення.

Правосвідомість, функціональний стиль, мовне кліше.


 1. Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому мовленні, уведіть їх у речення.

Вчинити злочин, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, на цей рахунок, за моєю думкою, одержувати перемогу, відігравати значення, підтвердити підсумки, терпіти поразку.

  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік
...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Київ 2008 р
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи