Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації29.04.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

"Основи безпеки життєдіяльності

 у надзвичайних ситуаціях"

 

(відповідно до вимог ESTC)

 

 

2007

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях" (відповідно до вимог ESTC) /Уклад. Ковжога С.О., Малько О.Д., Писарєв А.В., Тузіков С.А..- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007.- 44 с.- 2,07;

 

 

 

З М І С Т

1. Вступ...........................................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин.....................................................................5

3. Програма навчальної дисципліни……………………………………….7

4. Плани практичних і семінарських занять………………………………11

5.  Завдання до практичних вправ…………………………………………18

6.  Словник основних термінів…………………………………………......28

7.  Контрольні запитання до заліку………………………………………..38

8.  Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни……..40

 

 

 

1. ВСТУП

 

Дисципліна “Основи безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях” є нормативною навчальною дисципліною академії і має на меті забезпечити студентів сучасними знаннями про загальні особливості та чинники надзвичайних ситуацій, їх вплив на життя і здоров’я людини і на цій основі сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності фахівця вміння і навички для захисту населення та працівників правоохоронних органів від шкідливих та небезпечних факторів надзвичайних ситуацій.

Завданнями дисципліни є: вивчення джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх ознак і видів, а також чинників, які впливають на життєдіяльність людини; складу, завдань та режимів функціонування державної системи захисту населення від надзвичайних ситуацій; формування вмінь і навичок обґрунтовано визначати й застосовувати способи, засоби та заходи у сфері захисту населення і працівників правоохоронних органів у надзвичайних ситуаціях за умов мирного часу та в особливий період.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: теоретичні положення про безпеку й небезпеку довкілля, надзвичайні ситуацій, вплив факторів навколишнього середовища на життєдіяльність людини; основні положення законодавчих та нормативно-правових документів, які регулюють відносини у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій; про державну систему захисту населення від надзвичайних ситуацій; способи, засоби й заходи у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій; діяльність щодо захисту працівників, об’єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій.

вміти: проводити розрахунки показників небезпек і надзвичайних ситуацій; вибирати й застосовувати необхідні методи оцінки їх можливих наслідків, вирішувати завдання з оцінки радіаційно й хімічно небезпечних ситуацій; визначати найбільш доцільні способи, засоби та заходи захисту працівників правоохоронних органів у небезпечній ситуації.

 

2. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни “Основи безпеки життєдіяльності

 в надзвичайних ситуаціях”

 

 

 

 

Тема

Всього

годин

У тому числі

Практичні

заняття

Самостійна

робота

Безпека життєдіяльності людини як наукова категорія, галузь знань і навчальна дисципліна

3

2

1

Фактори навколишнього середовища, як джерела небезпек

8

6

2

Взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною і можливі наслідки їх впливу на організм людини

3

2

1

Загальні механізми токсичної дії отруйних речовин та принципи терапії отруєнь

3

2

1

Характеристика надзвичайних ситуацій та їх наслідків

12

8

4

Оцінка радіаційно небезпечних ситуацій

15

10

5

Оцінка хімічно небезпечних ситуацій

6

4

2

Державна система захисту населення від надзвичайних ситуацій

6

4

2

Основні способи, заходи та засоби захисту населення і працівників у надзвичайних ситуаціях

9

6

3

Організаційні основи підготовки працівників правоохоронних органів до дій в умовах надзвичайних ситуацій

17

12

5

Організація навчання керівного складу і працівників правоохоронних органів діям в умовах надзвичайних ситуацій

24

8

16

Разом

106

64

42

               

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національної юридичної

академії України ім.Ярослава Мудрого

(протокол № 11 від 29.06.2007 р.)

 

 

3. ПРОГРАМА Навчальної дисципліни

^ "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ"

 

1. Безпека  життєдіяльності людини як наукова категорія, галузь знань і навчальна дисципліна

Безпека життєдіяльності як наукова категорія і галузь знань. Предмет і завдання навчальної дисципліни. Система “людина – навколишнє середовище” та її компоненти. Екологічні засади життєдіяльності людини. Небезпеки в навколишньому середовищі та їх загальна характеристика. Ризик як кількісна характеристика небезпек.

 

^ 2. Фактори навколишнього середовища як джерела небезпек

Основні чинники навколишнього середовища, які загрожують життєдіяльності людини. Загальна характеристика впливу вражаючих, шкідливих та небезпечних факторів. Фізичні, хімічні, біологічні і психологічні фактори навколишнього середовища, можливий характер та наслідки їх впливу на людину.

 

^ 3. Взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною і можливі наслідки їх впливу на організм людини

Види взаємодії іонізуючих випромінювань з атомами (молекулами) речовин. Дія іонізуючих випромінювань на живі організми і людину. Групи критичних органів людини до дії іонізуючих випромінювань. Основні етапи дії випромінювань на організм людини. Клінічні форми й наслідки дії одноразових доз опромінення. Принципи і норми радіаційної безпеки.

 

^ 4. Загальні механізми токсичної дії отруйних речовин та принципи терапії отруєнь

Поняття про отруйні речовини (ОР) та їх класифікація. Загальні механізми токсичної дії ОР та небезпечних хімічних речовин (НХР) на організм людини. Біохімічні та структурно функціональні порушення організму та їх можливі наслідки. Загальні принципи терапії отруєнь.

 

^ 5. Характеристика надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Поняття та ознаки надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження і рівнями. Визначення рівня надзвичайної ситуації за допомогою критеріїв, які встановлені. Характеристика джерел виникнення і наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Аварії і катастрофи на потенційно небезпечних об’єктах як основні джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Наслідки аварій і катастроф на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій  соціально-політичного характеру та їх можливі наслідки. Характеристика засобів і факторів ураження, що зумовлюють виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

 

6. Оцінка радіаційно небезпечних ситуацій

Поняття і зміст оцінки радіаційно небезпечних ситуацій. Виявлення масштабів і характеру забруднення (зараження) місцевості методом прогнозування і за даними розвідки. Характеристика зон забруднення і порядок їх нанесення на карту. Методика і вирішення задач щодо визначення можливих доз опромінення працівників, тривалості і початку роботи (перебування) в районах забруднення (зараження), показників захисних властивостей захисних споруд.

 

7. Оцінка хімічно небезпечних ситуацій

Поняття і зміст оцінки хімічно небезпечних ситуацій. Виявлення масштабів зараження навколишнього середовища (місцевості) за даними прогнозу і засобів хімічної розвідки. Визначення показників масштабу і наслідків хімічного зараження.

 

8. Державна система захисту населення від

надзвичайних ситуацій

Правові основи захисту населення від надзвичайних ситуацій. Принципи, мета і завдання функціонування державної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (цивільного захисту).Призначення, організаційний склад та режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. Органи управління, сили і засоби цивільного захисту.

 

9. Основні способи, заходи та засоби захисту населення і працівників у надзвичайних ситуаціях

Основні способи і заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Організація оповіщення й інформування населення про надзвичайні ситуації. Евакуаційні заходи і укриття в захисних спорудах. Інженерний, медичний, радіаційний, хімічний і біологічний захист. Методи та засоби виявлення і вимірювання іонізуючих випромінювань та індикації НХР. Класифікація засобів захисту людини. Характеристика та загальні правила використання засобів індивідуального та колективного захисту. Визначення показників захисних можливостей засобів захисту. Вибір найбільш доцільних способів і засобів захисту працівників (організації роботи, виконання функціональних обов’язків, перебування) в умовах НС.

 

^ 10. Організаційні основи підготовки працівників правоохоронних органів до дій в умовах надзвичайних     ситуацій

Планування підготовки об’єктів ЦЗ до дій в надзвичайних ситуаціях. Склад та завдання органів управління, сил та засобів цивільного захисту. Зміст роботи органів управління з організації захисту працівників.

З’ясування правових засад забезпечення захисту життя і здоров’я працівників (особового складу) від негативного впливу іонізуючого випромінювання. Уточнення складу і змісту документів з планування захисту працівників від надзвичайних ситуацій. Уточнення призначення і складу сил і засобів ЦЗ правоохоронного органу. Організація роботи начальника і штабу ЦЗ щодо забезпечення  захисту працівників при загрозі впливу іонізуючого випромінювання. Організація роботи начальника і штабу ЦЗ щодо забезпечення захисту працівників в умовах радіоактивного забруднення.

 

^ 11. Організація навчання керівного складу і працівників правоохоронних органів діям в умовах надзвичайних ситуацій

Організація навчання керівного складу і працівників діям в надзвичайних ситуаціях. Структура і зміст системи навчання працівників у сфері цивільного захисту. Принципи, методи й організаційні форми навчання. Методика підготовки і структура навчальних занять, які проводяться з працівниками підприємств, установ та організацій з метою захисту від надзвичайних ситуацій. Відпрацювання методики проведення заняття за темою завдання.

 

 

^ 4. ПЛАНИ практичних занять

 з дисципліни

Основи безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях”

 

І СЕМЕСТР

 

Тема 1. „Безпека життєдіяльності  людини як наукова категорія, галузь знань і навчальна дисципліна” (2 год)

 

План

 

1. Безпека життєдіяльності як наукова категорія і галузь знань.

2. Предмет та завдання  дисципліни “Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях”.

3. Екологічні засади життєдіяльності людини в біосфері.

4. Джерела та загальна характеристика небезпек у навколишньому середовищі.

 

Список літератури

 

Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005.– С. 9 – 12.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: Навчальній посіб. – К., Л.: 1999 – С. 12-14.

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини.: Навч. посіб. – Л. Бескід Біт. 2005. – С. 13,15 – 17, 19 – 20.

 

Тема 2. „Фактори навколишнього середовища(6 год)

 

План

 

1. Поняття про вражаючі, шкідливі й небезпечні фактори навколишнього середовища.

2. Характеристика впливу на людину фізичних факторів.

3. Характеристика впливу на людину хімічних факторів.

4. Характеристика впливу на людину біологічних та психологічних факторів.

 

Список літератури

 

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2002. – 327 с.

Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005 .– С. 13-24.

3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 1999. – С.32 –37.

 

Тема 3. “Взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною і можливі наслідки їх впливу на організм людини”( 2 год)

 

План

 

1. Механізми взаємодії іонізуючих випромінювань з речовиною.

2. Можливі наслідки опромінення іонізуючими випромінюваннями.

3. Принципи й норми радіаційної безпеки.

 

Список літератури

 

Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: Закон України від 14.01.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 6. – Ст. 211; Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 115.

Норми радіаційної безпеки України. (НРБУ-97).

Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 60 – 70.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 1999. – С.50 – 54.

 

Тема 4.Загальні механізми токсичної дії отруйних речовин і принципи терапії отруєнь” (2 год)

 

План

 

1. Поняття і класифікація отруйних речовин.

2. Шляхи проникнення отруйних речовин в організм людини та механізми їх токсичної дії.

3. Принципи терапії отруєнь.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В.. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005.– С. 71 – 76.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. К.: Знання, 1999. – С.58-59.

 

Тема 5. “Надзвичайні ситуації і характер їх впливу на навколишнє середовище і життєдіяльність людини” (8 год)

План

 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій .

2. Особливості надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3. Наслідки аварій і катастроф на потенційно небезпечних об’єктах.

4. Зміст надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру.

5. Наслідки надзвичайних ситуацій, що спричинені терористичними актами.

6. Засоби і фактори ураження, які спричиняють виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

7. Характеристика вражаючої дії зброї масового ураження.

8. Характеристика вражаючої дії звичайних засобів ураження.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 368 від 24.03.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.

Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 25 – 38.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 1999. – С. 43 – 60.

 

Тема 6. „Оцінка радіаційно небезпечних ситуацій” (10 год)

План

 

1. Зміст і методи оцінки радіаційно небезпечних ситуацій.

2. Методика оцінки радіаційно небезпечних ситуацій при аварії на АЕС

3. Методика оцінки радіаційно небезпечних ситуацій при ЯВ.

4. Вирішення задач з оцінки радіаційно небезпечних ситуацій.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В.. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 76 – 82.

Демиденко Г. П., Кузьменко Е. П., Орлов П. П. Защита объектов народного хозяйства от ОМП: Справ. – К.: Вища школа, 1989. – С. 139 – 151.

 

Тема 7. „Оцінка хімічно-небезпечних ситуацій”

(4 год)

План

 

1. Оцінка хімічно небезпечних ситуацій методом прогнозування.

2. Оцінка хімічно небезпечних ситуацій за даними радіаційної розвідки.

3. Вирішення задач з оцінки хімічно небезпечних ситуацій. 

4. Вирішення задач з оцінки радіаційно небезпечних ситуацій.

5. Визначення часу безпечного перебування людини в ізольованих умовах.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

 

1.Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В.. Безпека   життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. - с.87-94.

2.Демиденко Г. П., Кузьменко Е. П., Орлов П. П. Защита объектов народного хозяйства от ОМП. Справочник. К.: Вища школа, 1989. –с. 161 -165.

3. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. посіб.. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с. 207-213.

 

ІІ СЕМЕСТР

Тема 8 . „Державна система забезпечення безпеки і захисту населення України” (4 години).

1. Правові  засади  цивільного захисту.  

2. Мета і завдання цивільного захисту. 

3. Єдина державна система  цивільного захисту.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

1. Про правові засади цивільного захисту:  Закон України від 24.06.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 29. – Ст. 1946;  Вісн. Верхов. Ради України. – 2004. – № 39. – Ст. 488.

2. Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В.. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. - с. 116-119.

3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб, К.: Знання, 1999.- с. 120-145.

4. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. посіб.. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с. 8 -39.

 

Тема  9. „Основні способи, заходи та засоби   захисту людини” (6 годин).

1. Основні способи і заходи в сфері  захисту.

2.  Засоби індивідуального захисту.

3.  Засоби колективного захисту.

4. Захист людини у радіаційно небезпечній ситуації.

5. Режими  радіаційного захисту.

6. Порядок дій  у радіаційно небезпечній ситуації.

7. Захист  людини в хімічно небезпечній ситуації.

8. Захист  людини у випадку загрози або скоєння терористичного акту.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Методи і засоби виявлення і виміру іонізуючих випромінювань.

2.Методи і засоби індикації небезпечних хімічних і отруйних речовин.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

1.  Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 08.06.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 28. – Ст. 1155.

2. Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. -  с. 104-116.

3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – К.:  Знання, 1999. - с. 120-145.

4. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навч. посіб.. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – с. 84 -159.

 

Тема: 10. „Організаційні основи підготовки працівників підприємств, організацій й установ (об’єктів ЦЗ) до дій в  надзвичайних ситуаціях” (12 годин).

1. Планування цивільного захисту.

2. Органи управління, сили і засоби цивільного захисту.

2. Робота органів управління з організації  захисту працівників.

4. Правові засади забезпечення захисту життя і здоров’я працівників (особового складу) від негативного впливу іонізуючого випромінювання. 

5. Уточнення призначення і складу сил і засобів ЦЗ правоохоронного органу.

6. Уточнення складу і змісту документів з планування захисту працівників від надзвичайних ситуацій.

7. Організація роботи начальника і штабу ЦЗ щодо забезпечення захисту працівників при загрозі впливу іонізуючого випромінювання.

8.Організація роботи начальника і штабу ЦЗ щодо забезпечення захисту працівників в умовах радіоактивного забруднення.

 

С п и с о к  л і т е р а т у р и

1. Про правові засади цивільного захисту:  Закон України від 24.06.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 29. – Ст. 1946;  Вісн. Верхов. Ради України. – 2004. – № 39. – Ст. 488.

2. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 08.06.2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 28. – Ст. 1155.

3. Про захист людини від впливу іонізуючого  випромінювання: Закон України  від 14.01.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 6. – Ст. 211; Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 115.

4. Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В.. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. -  с. 116 – 119.

 

  1   2   3   4Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconВідповідно до вимог ects
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
Кримінальне право України (Загальна частина)” / Уклад.: Л. М. Кривоченко, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, Л. М. Демидова та ін. – Х.: Нац...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять Та самостійної роботи з навчальної дисципліни " ораторське мистецтво"
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись і до розуму, і до почуттів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи