Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права icon

Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права
Скачати 81.58 Kb.
НазваКонтрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права
Дата конвертації29.04.2013
Розмір81.58 Kb.
ТипДокументи

Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права

(ІІ семестр)

 1. Поняття науки теорії держави і права; її предмет.

 2. Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ.

 3. Функції теорії держави і права та її місце у системі юридичних наук.

 4. Основні причини виникнення «первісних» і «сучасних» держав.

 5. Теорії походження держави.

 6. Поняття та ознаки держави. Поняття державного суверенітету.

 7. Поняття державної влади, її ознаки.

 8. Поняття соціальної сутності держави. Основне призначення держави у суспільстві.

 9. Плюралізм державорозуміння у сучасному державознавстві. Основні концепції про поняття держави.

 10. Типологія держав. Основні підходи до визначення типів держави.

 11. Поняття типу держави. Поняття перехідного типу держави. Види типів держави.

 12. Поняття та ознаки функцій держави.

 13. Види функцій держави. Поняття, ознаки, сутність та різновиди сучасної демократичної держави соціальної орієнтації як держави перехідного типу.

 14. Внутрішні функції сучасної демократичної держави соціальної орієнтації.

 15. Зовнішні функції сучасної демократичної держави соціальної орієнтації.

 16. Поняття та основні риси громадянського суспільства.

 17. Соціальна демократична правова держава як організація публічної влади громадянського суспільства, її поняття та сутність.

 18. Поняття й ознаки соціальної держави, її основні функції. Формування соціальної держави в Україні: стан і перспективи.

 19. Поняття та елементи форми держави. Основні форми держави ( монократична, сегментарна, полікратична ).

 20. Поняття та види форм державного правління.

 21. Поняття, ознаки та види сучасних монархій.

 22. Поняття, ознаки та види сучасних республік. Форма правління сучасної української держави.

 23. Поняття та види форм державного устрою. Державний устрій сучасної української держави.

 24. Поняття та основні риси унітарної форми державного устрою.

 25. Поняття та основні риси федеративної форми державного устрою.

 26. Конфедерація як форма об`єднання держав.

 27. Поняття та види державного режиму. Державний режим сучасної української держави.

 28. Характерні риси демократичного режиму.

 29. Характерні риси тоталітарного режиму.

 30. Державний режим сучасної української держави.

 31. Поняття та елементи механізму держави, його призначення.

 32. Поняття і призначення апарату держави. Основні моделі державного апарату (моноцефальна, централізовано – сегментарна, моно теократична).

 33. Принципи організації та діяльності апарату сучасної демократичної соціально – орієнтованої держави.

 34. Поняття та ознаки органу держави.

 35. Класифікація державних органів. Державні органи сучасної України.

 36. Державні службовці: поняття і види.

 37. Політична система суспільства: поняття, її компоненти та види.

 38. Політична організація суспільства, її поняття та елементи.

 39. Поняття та склад механізму політичної влади. Поняття та склад механізму політичної опозиції.

 40. Держава як суб’єкт політичної системи суспільства. Ознаки держави, які визначають її провідну роль у політичній системі.

 41. Громадянські об`єднання у політичній системі суспільства: поняття і види.

 42. Політичні партії у політичній системі суспільства: поняття і види. Функції політичних партій та їх характеристика.

 43. Форми взаємодії держави з громадськими об`єднаннями.

 44. Забезпечення демократії і самоврядування народу – основний напрямок функціонування політичної системи громадянського суспільства.

 45. Поняття та види демократії.

 46. Поняття та види самоврядування народу.

 47. Політична система сучасного українського суспільства.

 48. Виникнення і розвиток вчення про правову державу в політико – правовій світовій думці. Поняття правової держави.

 49. Характеристика «змістових» ознак правової держави.

 50. Характеристика «формальних» ознак правової держави.

 51. Закріплення засад правової держави у Конституції України. Формування правової держави в Україні: стан і перспективи.

 52. Взаємозв’язок правової держави, соціальної демократичної держави і громадянського суспільства.

 53. Основні права людини: поняття, ознаки, сутність, класифікація.

 54. Тенденції розвитку прав людини у сучасний період.

 55. Основні обов’язки людини: поняття та види.

 56. Межи здійснення прав людини у державно – юридичній практиці: поняття, підстави та види правообмежень ( за міжнародними актами та Конституцією України ).

 57. Юридичні гарантії прав людини: поняття, види.

 58. Міжнародно – правові гарантії прав людини: поняття, види. Всесвітні та регіональні ( зокрема, європейські ) міжнародні юридичні гарантії прав людини.

 59. Імплементація міжнародно – правових принципів та норм щодо прав людини у державно – юридичну практику: поняття, стадії, механізм. Впровадження міжнародних норм з цього питання в юридичну практику України.

 60. Поняття, ознаки, сутність та елементи загальносоціального права.

 61. Поняття, сутність та елементи юридичного ( позитивного ) права.

 62. Співвідношення загальносоціального та юридичного права.

 63. Плюралізм праворозуміння у сучасному правознавстві. Основні підходи до розуміння права.

 64. Поняття, сутність і призначення об’єктивного юридичного права.

 65. Властивості та ознаки об’єктивного юридичного права.

 66. Соціальна цінність об’єктивного юридичного права: суб’єктивні та об’єктивні передумови; поняття та ознаки.

 67. Поняття та види функцій об’єктивного юридичного права.

 68. Поняття, ознаки та види принципів об’єктивного юридичного права. Принципи сучасного права України.

 69. Соціальна норма: загальне поняття, ознаки і види.

 70. Ознаки, які відрізняють юридичні норми від інших видів соціальних норм (звичаєвих, моральних, релігійних, корпоративних).

 71. Суб’єктивне юридичне право: поняття, елементи, види.

 72. Суб’єктивний юридичний обов’язок: поняття, елементи, види. Взаємозв’язок суб’єктивних юридичних прав і обов’язків.

 73. Правовий статус особи: поняття, склад, види, значення.

74.Правовий статус особи і громадянство, їх взаємозв’язок.

75.Тенденції розвитку правового статусу особи у демократичних державах соціальної орієнтації.

76.Особистісна цінність юридичного права: поняття та ознаки.

77.Взаємозв’язок держави і об’єктивного юридичного права.

78.Правові форми здійснення функцій держави.

79.Поняття та види юридичних актів.

80.Взаємозв’язок об’єктивного юридичного права з економікою і політикою.

81.Поняття, елементи і види правосвідомості.

82.Взаємодія правосвідомості і юридичного права. Функції правосвідомості.

83.Правовий нігілізм і правовий фетишизм як прояви деформації правосвідомості.

84.Правова культура особи: поняття, елементи, значення для формування правової держави в Україні.

85.Поняття та засоби правового виховання особи.

86.Система об’єктивного юридичного права: поняття, основні риси та елементи.

87.Критерії (підстави) будови системи права.

88. Поняття, властивості і види предмета правового регулювання.

89.Поняття, елементи та основні види метода правового регулювання.

90.Поняття, ознаки та види галузей права.

91.Поняття, та види інститутів права.

92. Поняття, ознаки публічного та приватного права.

93.Поняття та ознаки юридичної норми. Ознаки її загального характеру.

94.Поняття структури юридичної норми. Елементи юридичної норми, їх поняття та види.

95.Класифікація юридичних норм.

96.Форми викладу юридичних норм у статтях нормативно-правових актів.

97.Поняття та види нормативно-правових приписів, їх співвідношення з юридичними нормами та статтями нормативно-правових актів.

98.Поняття, ознаки та види правовідносин.

99.Поняття суб’єкту правовідносин. Правоздатність і дієздатність, як юридичні властивості суб’єктів правовідносин.

100.Види суб’єктів правовідносин.

101.Об’єкти правовідносин: поняття та види.

102.Поняття, ознаки та класифікація юридичних фактів, їх значення.

103.Поняття, основні риси та види правотворчості.

104. Принципи правотворчості сучасних демократичних держав соціальної орієнтації.

105.Форми (джерела) об’єктивного юридичного права: поняття та види. Форми сучасного права України.

106. Поняття, юридичні властивості та види нормативно-правових актів. Поняття та критерії визначення юридичної сили нормативно – правових актів.

107.Закон: поняття, ознаки, види. Законодавчій процес в Україні: поняття та стадії.

108. Підзаконні нормативні акти державних органів України та органів місцевого самоврядування ( поняття, види).

109.Специфічні юридичні акти, які можуть набувати нормативного значення за законодавством України.

110.Напрями дії в часі нормативно – правових актів України.

111.Чинність нормативно-правових актів України у часі (набрання, призупинення чинності, припинення чинності).

112.Чинність нормативно-правових актів України у просторі та за колом осіб.

113.Поняття та елементи системи нормативно-правових актів.

114.Поняття та елементи системи законодавства. Поняття та склад законодавства України.

115.Співвідношення системи права, системи законодавства, системи нормативно – правових актів і системи інших форм права.

116.Поняття та необхідність систематизації нормативно-правових актів. Способи систематизації.

117.Поняття, ознаки, види та значення інкорпорації нормативно-правових актів.

118.Поняття, види, ознаки та значення кодифікації нормативно-правових актів.

119.Законодавча (правотворча) техніка: поняття та склад.

120.Правомірна поведінка: поняття, ознаки, значення, склад.

121. Види правомірної поведінки.

122. Поняття та форми реалізації юридичних норм.

123.Застосування юридичних норм: поняття, основні риси, значення.

124.Загальні вимоги правильного застосування юридичних норм.

125. Поняття, юридичні властивості та види актів застосування юридичних норм (правозастосувальних актів).

126. Основні стадії застосування юридичних норм.

127. Юридичні колізії, їх поняття, види та способи їх подолання у процесі правозастосування.

128. Поняття та види прогалин у законодавстві. Способи їх подолання у процесі застосування юридичних норм.

129. Поняття, необхідність та значення тлумачення юридичних норм, його основні риси.

130. Поняття та види тлумачення - уяснення (з’ясування) юридичних норм.

131.Основні способи тлумачення-з`ясування юридичних норм.

132.Тлумачення-роз’яснення юридичних норм: поняття, призначення, види.

133.Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.

134.Законність і правопорядок: поняття, значення та співвідношення.

135. Принципи законності.

136. Поняття гарантій законності, їх види та значення.

137. Поняття та види юридичних гарантій законності.

138. Правопорушення: поняття, ознаки, склад.

139. Види правопорушень.

140. Поняття та види причин правопорушень. Причини правопорушень в сучасних умовах України та шляхи їх усунення.

141. Юридична відповідальність: поняття та основні риси.

142. Види юридичної відповідальності.

143. Підстави, принципи та функції юридичної відповідальності.

144. Поняття та елементи правової системи.

145. Тип правової системи: поняття та види. Загальна характеристика основних типів правової системи.

146. Поняття правового регулювання, його сфери та стадії.

147. Способи та типи правового регулювання.

148. Механізм правового регулювання: поняття та елементи.

149. Поняття та умови ефективності правового регулювання.Схожі:

Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconКонтрольні залікові питання з курсу теорії держави і права
Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconКонтрольні залікові питання з курсу теорії держави І права ( I семестр, заочна форма навчання, 1 курс)
Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconЕкзаменаційні питання з курсу історія держави і права України
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconШмельова Г. Г. Короткий російсько-український та українсько-російський термінологічний словник: Теорія держави і права Сімферополь — 2012 Передмова
У словнику вміщені визначення основних понять з теорії держави і права, які подаються за темами курсу. Таке їх розміщення зумовлене...
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconПитання на іспит з теорії держави для студентів І курсу денної форми навчання
Сучасний підхід до класифікації загальнонаукових методів дослідження держави і права
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання і система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система і функції юридичної науки. Об’єкт і
Об’єкт і предмет науки. Об’єкт і предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення і місце теорії права...
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconПитання для підготовки до екзамену з курсу теорії держави і права для студентів заочної форми навчання
Поняття механізму й апарату держави. Принципи організації і діяльності апарата сучасних держав
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави і права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавнього...
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Контрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи