Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліни
Скачати 87.55 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни
Дата конвертації29.04.2013
Розмір87.55 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


ПРОГРАМА


НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Харків

2011


Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. С. Марченко, О.М. Левковець. – Х. : Нац. університет «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2011. –


У к л а д а ч і: Л.С. Шевченко,

О.С. Марченко,

О.М. Левковець


^ Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії

(протокол № від )


1. ВСТУП

Економіка підприємства вивчає теорію і практику господарської діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, а саме: 1) економічні закони, закономірності та форми їх прояву в господарюванні на рівні підприємства; 2) ресурсне забезпечення, формування і раціональне використання виробничого потенціалу підприємства; 3) фінансово-економічні результати та шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є формування системи наукових поглядів на господарську систему підприємства, основних умінь по ефективному використанню ресурсів підприємства з метою отримання прибутку та підвищення конкурентоспроможності підприємства. При цьому майбутнім фахівцям з права необхідно отримати спеціальні економічні знання щодо способів виживання підприємства в умовах економічної кризи: реструктуризації, санації та процедури банкрутства суб’єктів господарювання, створення комплексної системи економічної безпеки підприємства.

Специфіка освітньої професійної програми навчання студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство» обумовлює зв’язок навчальної дисципліни «Економіка підприємства» з курсами економічної теорії, національної економіки, міжнародної економіки, менеджменту, цивільного, господарського, фінансового, трудового й адміністративного права.

У результаті вивчення основ економічної теорії студенти повинні:

знати цілі, функції та особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки; маркетингову концепцію управління підприємством; основи планування виробничої та комерційної діяльності підприємства; принципи формування трудових ресурсів підприємства, організації та стимулювання праці на підприємстві; структуру та шляхи підвищення ефективності використання капіталу підприємства; зміст інвестиційної, інноваційної, виробничої, фінансової, антикризової діяльності підприємства; методи економічного аналізу витрат, доходів та прибутку підприємства; сучасні методики ціноутворення та оцінки конкурентоспроможності підприємства; основні засади створення комплексної системи економічної безпеки підприємства;

уміти користуватися сучасною науковою, методичною та довідковою літературою; аналізувати фінансову звітність підприємств (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал); оцінювати конкурентоспроможність підприємства за різними показниками і критеріями; розробляти бізнес-план підприємства; досліджувати основні ризики та загрози господарській діяльності підприємства, створювати систему убезпечення підприємства від економічного шпигунства та рейдерства; формулювати пропозиції та конкретні рекомендації щодо удосконалення методів господарювання.


2. ЗМІСТ

^

Розділ 1. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства. Цілі, функції, принципи функціонування та основні напрями діяльності підприємства.

Структура підприємства. Економічний потенціал підприємства та ефективність його використання.

Види та організаційно-правові форми підприємств.


^ 2. Підприємство і ринок. Маркетингова концепція

управління підприємством

Сучасна концепція маркетингу та її застосування на підприємстві. Еволюція господарської діяльності підприємства під впливом концепції маркетингу. Зміст маркетингової діяльності підприємства. Стратегічний і оперативний маркетинг. Комплекс маркетингу. Управління маркетингом та маркетингове управління підприємством: сутність, особливості пріоритетів, вплив на систему господарювання.

Розроблення ринку підприємства. Сегментування ринку, його критерії та фактори. Вибір цільового ринку.

Аналіз ринкового середовища підприємства. Ринок юридичних послуг як складова ринкового середовища підприємства. Юридичний консалтинг.


^ 3. Планування діяльності підприємства. Бізнес-план

Сутність і цілі планування. Система планів підприємства.

Планування виробничої діяльності підприємства: сутність, принципи, методи. Розроблення виробничої програми.

Планування комерційної (маркетингової) діяльності підприємства. Розроблення маркетингової програми.

Бізнес-план підприємства: сутність, функції, основні розділи, порядок (етапи) розроблення. Основні вимоги до оформлення. Участь корпоративного юриста в розробленні бізнес-плану.

Планування і бюджетування.


Розділ ІІ. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


^ 4. Персонал підприємства. Організація та стимулювання праці

Поняття, класифікація, структура персоналу підприємства.

Планування чисельності персоналу. Аудит персоналу. Показники, що характеризують стан персоналу на підприємстві. Зовнішній та внутрішній ринок праці підприємства, їх взаємозв’язок.

Продуктивність праці та резерви її підвищення. Виробіток і трудомісткість.

Організація оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Формування фонду заробітної плати на підприємстві. Участь працівників у розподілі прибутку.


^ 5. Капітал підприємства

Власний і запозичений капітал підприємства. Статутний капітал. Поняття активів підприємства.

Основні фонди підприємства: сутність, класифікація, структура, використання. Амортизація. Первісна, відновна (балансова), залишкова, ліквідаційна вартість. Показники ефективності відтворення та використання основних фондів. Поняття виробничої потужності підприємства.

Оборотні засоби підприємства: сутність, склад, структура, джерела формування. Оборотні засоби у сфері виробництва (оборотні фонди): елементний склад, характеристика, політика ресурсозбереження. Оборотні засоби у сфері обігу (фонди обігу). Показники ефективності використання оборотних засобів.

Нематеріальні ресурси підприємства: сутність, види, вплив на конкурентоспроможність підприємства. Промислова та інтелектуальна власність. Інші нематеріальні ресурси.

Нематеріальні активи: поняття, охорона та реалізація права власності. Патент, авторське право, ліцензія. Ефективність використання нематеріальних активів.


^ Розділ ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ


6. Інвестиційна діяльність підприємства

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація та структура інвестицій. Інвестиції та інновації.

Джерела фінансування інвестицій. Залучення іноземних інвестицій на підприємство.

Інвестиційний проект. Розрахунки обсягу необхідних інвестицій з урахуванням ринкової ситуації та стану господарської діяльності підприємства.

Поняття ефективності інвестицій. Експрес-методи оцінки ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Оцінка ефективності інвестиційних проектів із застосуванням концепції дисконтування.


^ 7. Інноваційна діяльність підприємства.

Інновації: сутність, види. Роль інновацій у розвитку підприємства.

Інноваційна діяльність підприємства та її пріоритети. Інноваційний продукт та інноваційна продукція підприємства.

Організація інноваційного процесу на підприємстві. Інформаційне забезпечення нових розробок. Моніторинг інновацій. Комерціалізація результатів науково-дослідницької діяльності. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Інноваційне підприємство. Інноваційна інфраструктура підприємства.


^ 8. Витрати виробництва і реалізації продукції. Ціноутворення

Поняття та класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Собівартість продукції (послуг), її види. Кошторис виробництва. Калькуляція собівартості, класифікація витрат за статтями. Основні фактори зниження собівартості.

Продукція підприємства: товарна, реалізована. Система цін на продукцію підприємства. Склад і структура ціни. Методи ціноутворення.


^ 9. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати

Фінанси підприємства. Грошові фонди, джерела формування, напрями використання.

Доходи підприємства: поняття, види, джерела. Податки та збори до державного і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів. Формування і розподіл прибутку. Рентабельність, її види.

Фінансова звітність. Баланс підприємства, основні співвідношення в балансі. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал.

Показники структури капіталу. Показники ділової активності підприємства. Показники ліквідності та фінансової стійкості.

Оцінка вартості підприємства і бізнесу.


^ 10. Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства та продукції, їх взаємозв’язок. Чинники конкурентоспроможності підприємства. Поняття конкурентної діагностики.

Показники та критерії комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства.

Оцінка ринкової частки та ринкової позиції підприємства.


^ 11. Антикризова діяльність підприємства. Економічна безпека підприємства

Система виживання підприємства в умовах економічної кризи. Реструктуризація підприємства. Розроблення та здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації суб’єктів господарювання.

Сутність, цілі та методи санації (фінансово-економічного оздоровлення підприємства).

Сутність, причини, симптоми банкрутства. Процес та форми ліквідації збанкрутілого підприємства.

Економічна безпека підприємства: сутність і види. Основні ризики та загрози господарській діяльності підприємства. Корпоративна розвідка та економічне (промислове) шпигунство. Рейдерство: економічна природа, види, наслідки. Створення комплексної системи економічної безпеки підприємства.


  1. ^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М, Березіна, Н. В, Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390 с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Куденко, С. М. Осипенко, М. В. Черкащина, Л. Г. Шкодіна. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 218с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касянова, А. Я. Берсуцький, І. В. Савченко та ін.; за ред. Б. Г. Шелегеди. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 394с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. у структурно-логічних схемах / Н. О. Власова, В. В. Гармаш, С. М. Шинкар, Л. І. Безгінова, С. М. Сукачова. – Харків : Харк. держ. університет харчув. та торгівлі, 2008. – 279с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528с.

Економіка підприємства [Текст] / за ред. О. В. Посилкіної. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 488с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за заг. ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2005. – 569с.

Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2006. – 614с.

Економіка промислового підприємства [Текст] : підруч. / за ред. Тюриної Н. М. – Львів : «Новий світ - 2000», 2008. – 312с.

Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. проф. Л. Г. Мельника. – 2-е изд., испр. – Сумы : ИТД «Университ. книга», 2003. – 638с.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, К. Г. Губін. – Х. Нац. Університет «Юрид акад....
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Національна економіка» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська, Г. Ю. Дарнопих...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, О. В. Роздайбіда, В. А. Лизогуб. – Х....
Програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство», галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укл.: М. Ф. Безродний,...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток фінансової думки» / Г. Ф. Москалик – Кременчук: кіду, 2011. – 16с
Програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Хіх-хх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. –...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни світоглядна публіцистика
Світоглядна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи