Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» icon

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес»
Скачати 387.51 Kb.
НазваІндивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес»
Дата конвертації29.04.2013
Розмір387.51 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

(відповідно до вимог ECTS)


Ухвалено на засіданні

кафедри цивільного процесу


____________2007 р.,

протокол №_________


Харків

2007

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Цивільний процес»: Методичні рекомендації та завдання. /Уклад. Комаров В.В. Нац. юрид. акад.. України, 2007


Укладач: В.В. Комаров


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії


© Національна юридична академія України, 2007


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Творча (евристична), наближена до наукового осмислення робота студента у сучасній парадигмі освіти має принципове значення і можлива лише як результат високої організації навчання та ефективних технологічних схем самоосвіти. Така робота повинна бути індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.

Мета індивідуальної роботи - самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи.

Індивідуальна робота є видом поза аудиторної самостійної роботи студента начального, навчально-дослідницького чи практичного характеру, яке здійснюється в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу « Цивільний процес » у формі виконання науково - дослідницького завдання (надалі ІНДЗ). За змістом ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних у процесі лекційних, семінарських, практичних занять, охоплює декілька тем або зміст начального курсу в цілому.

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульної системі підготовки фахівців» індивідуальна робота студентів з цивільного процесу включає :

 • анотації прочитаної додаткової літератури з курсу;

 • підготовка постатейних матеріалів до Цивільного процесуального кодексу;

 • тематична підборка опублікованої судової практики;

 • есе за вузькоспеціальною проблематикою;

 • підготовка та проведення модельного (навчального) цивільного процесу;

 • складання термінологічних словників;

 • збір та формування матеріалів цивільної справи.


Вибір, порядок подання та оцінка ІНДЗ. Вибір студентом ІНДЗ здійснюється за погодженням з кафедрою на початку навчального року. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за академічною групою.

ІНДЗ подається на кафедру не пізніше 2 тижнів до екзамену. Можливий захист ІНДЗ шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.). Робота подається на папері та електронному носії. Навчальна діяльність студентів, які виконують курсові роботи з цивільного процесу та займаються науково-дослідною роботою як члени студентського наукового гуртка кафедри, за результатами захисту курсових робіт та виконання науково-дослідних робіт може зараховуватися за індивідуальну роботу.

За виконання індивідуальної роботи студент отримує 20 балів.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Модуль 1

(поточне тестування)

Модуль 2

(індивідуальна

робота)

Підсумковий іспит

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ ю4

ЗМ 5

ЗМ 6

20

50

1005

5

5

5

5

52. ТЕМАТИКА

^ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ


2.1. Анотації прочитаної додаткової літератури

з курсу


Анотація вивченої додаткової літератури є самостійною формою індивідуальної роботи студента, яка потребує відповідного ґрунтовного аналізу запропонованої додаткової літератури, на основі ретельного опрацювання наукового та інших текстів.

Анотація вивченої літератури є стислою характеристикою змісту книги, статті , інших матеріалів з формуванням власних узагальнень та оцінок щодо предмету дослідження анотованого джерела.

З урахуванням того, що професійна діяльність юриста потребує тлумачення норм права, володіння навичками кваліфікації різних правових ситуацій, юридичною технікою та здібностями обґрунтування прийнятих юридичних рішень, анотація має містити також висновки щодо практичної або теоретичної значущості анотованого джерела.

Структура анотації визначається самим студентом при допомозі наукового керівника.

Предметом оцінки індивідуального завдання є виконана студентом письмова робота. За рішенням керівника ІНДЗ основні результати індивідуальної роботи студентів можуть бути обговорені в межах академічної групи.


^ 2.2. Підготовка постатейного матеріалу до Цивільного процесуального кодексу


Підготовка постатейного матеріалу до Цивільного процесуального кодексу є формою індивідуальної роботи, яка спрямована на поглиблення, засвоєння змісту норм цивільного процесуального права та їх правильного застосування при розгляданні та вирішенні цивільних справ.

Відповідно до ст. 2 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього кодексу та закону України «Про міжнародне приватне право. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Як випливає з даної статті, ЦПК України є базовим нормативним актом, який регламентує порядок здійснення правосуддя у цивільних справах.

Разом з тим, застосування конкретних норм цивільного процесуального права потребує врахування вимог іншого законодавства, постанов Пленуму Верховного Суду України, в яких дається тлумачення чинного цивільно процесуального законодавства, та судової практики. Враховуючи те, що джерелами цивільного процесуального права є міжнародні договори і, зокрема, Європейська конвенція з прав людини, то в окремих випадках при застосуванні національного цивільного процесуального законодавства також потрібно враховувати вимоги міжнародних договорів та практику Європейського Суду з прав людини. Тому застосування статей ЦПК України в реальній судовій практиці потребує системного знання масиву чинного законодавства та практики його застосування.

Постатейний матеріал до Цивільного процесуального кодексу може складатися до окремих статей або до відповідних глав Цивільного процесуального кодексу. Завдання по підготовці постатейного матеріалу студент отримує від керівника індивідуальної роботи.


Форма підготовки постатейного матеріалу:


 1. Назва і текст статті Цивільного процесуального кодексу

 2. Порядок подачі постатейного матеріалу:

  1. витяги з Конституції України;

  2. витяги з Законів України;

  3. витяги з міжнародно - правових договорів;

  4. рішення Конституційного суду України;

  5. витяги з Постанов Пленуму Верховного Суду;

  6. дані судової практики по конкретних цивільних справах.

3. Постатейний матеріал оформляється з посиланням на джерела відповідно до вимог, які пред’являються до літературних робіт.


^ 2.3. Тематична підборка

опублікованої судової практики

« Застосування цивільного процесуального законодавства»


Тематична підборка опублікованої судової практики застосування цивільного процесуального законодавства є формою індивідуальної роботи студентів, яка спрямована на ґрунтовне вивчення судової практики та оволодіння навичками її аналізу та узагальнень щодо стану та тенденцій.


Здійснення правосуддя у цивільних справах завжди пов’язано з розглядом конкретних справ та прийняттям процесуальних рішень.

Особливості судового правозастосуван­ня і значимість процесуальної форми застосування норм цивільного процесуального права роблять проблему прак­тики застосування законодавства однією з найбільш актуальних. Ця проблема є невід'ємною частиною і на­вчального курсу. У юридичних вищих навчальних закладах в курсі цивільного процесу самостійним об'єктом вивчення є практика застосування чинного процесуального законодавства, тобто судова практика. Вона викли­кає інтерес перш за все тому, що є показником станови­ща судової діяльності і свого роду зразком застосування діючого законодавства. Не дивлячись на те, що в нашо­му національному законодавстві і правовій системі судо­вий прецедент не є джерелом права, об'єктивована в рішеннях судів практика застосування законодавства має силу авторитету.

Як відомо, на судову практику впливають і керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, який згідно законодавства про судоустрій вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам з питань застосування законодав­ства, які виникають при розгляді судових справ. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України обов’язкові для судів, інших органів і посадових осіб, які застосовують закон, з якого є роз’яснення.

Не менше значення в правовій системі, поряд із керівними роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України, мають і процесуальні рішення з окремих справ, які друкуються в офіційних виданнях. Як правило, це постанови і ухвали судової колегії у цивільних справах Верховного Суду України, а також ухвали і постанови відповідних обласних судів. Ухвали і постанови вищих судів впливають на судову практику, особливо коли в них аналізуються складні питання застосування чинного законодавства. Вони забезпечують єдність і закон­ність судового правозастосування при розгляді цивіль­них справ. Така роль судових рішень вищих судових органів з конкретних справ дала підставу називати їх прецедентами судового тлумачення правових норм. Якщо виходити з того, що прецедент судового тлумачен­ня, на відміну від судового прецеденту, не веде до ство­рення судами норми права, то це цілком допустимо. Рішення судів, які є зразком правильного застосування норм цивільного процесуального права, в силу своєї переконливості одержують загальновідомість, сталість і враховуються в судовій діяльності.

Тематична підборка опублікованої судової практики оформлюється у виді збірки підібраних процесуальних рішень.

Джерела опублікованої судової практики:

 1. Журн. « Бюлетень законодавства і юридичної практики»;

 2. Журн. «Бюлетень Міністерства юстиції України»;

 3. Журн. «Вісник Академії прокуратури України»;

 4. Журн. «Вісник конституційного суду»;

 5. Журн. «Вісник прокуратури»;

 6. Журн. «Земельне право»;

 7. Журн. «Судова практика»;

 8. Журн. «Підприємство, господарство і право»;

 9. Журн. «Право Європейського Суду з прав людини»;

 10. Журн. «Право України»;

 11. Журн. «Вісник Верховного Суду України»;

 12. Журн. «Адвокат»;

 13. Журн. «Судочинство і судоустрій в Україні»;

 14. Журн. «Апеляція»;

 15. Журн. «Юридична Україна»;

 16. Журн. «Юридичний журнал»;

 17. Газ. «Адвокатура»;

 18. Газ. «Закон і бізнес»;

 19. Газ. «Юридичний Вісник України»;

 20. Газ. «Юридична практика»;

Інтернет ресурси:

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.court.gov.ua

Верховний Суд України: www.scourt.gov.ua

Верховний Господарський Суд України: www.arbitr.gov.ua

Верховний Апеляційний Суд України: www.vasu.gov.ua

Законодавство:

 1. Закон України від 22.12.05р. «Про доступ досудових рішень» // Відомості Верховної Ради України, 2006, № 15,ст.128

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 740 « Про затвердження порядку введення Єдиного державного реєстру судових рішень» // Офіційний вісник України, 2006, № 22, ст. 1623Загальні положення цивільного процесуального законодавства

1.Практика застосування загальних положень ЦПК

2.Практика застосування Європейської конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні»

3.Практика Європейського суду з прав людини щодо України з питань цивільного процесу

4.Практика застосування судами Конституції України

5.Судова статистика та практика застосування судами вимог розумності строків судового розгляду справи

6.Принцип незалежності у практиці цивільного судочинства

7.Принцип гласності у практиці цивільного судочинства

8.Принцип мови судочинства у практиці цивільного судочинства

9.Принцип змагальності у практиці цивільного судочинства

10.Принцип дизпозитивності у практиці цивільного судочинства

11.Застосування іноземного права у судовій практиці

12.Актуальні питання застосування матеріального права у цивільного судочинства

13. Застосування цивільного права у цивільному судочинстві

14.Застосування законодавства про захист честі, гідності й ділові репутації, поновлення прав реабілітованих

15.Застосування законодавства про зобов’язання, що виникають з угод

Застосування законодавства про захист прав споживачів

16.Застосування законодавства про право власності

17.Застосування законодавства про приватизацію

18.Застосування житлового законодавства

19.Застосування земельного законодавства

20.Застосування трудового законодавства

21.Застосування сімейного законодавства

22.Застосування законодавства про спадщину

23.Застосування законодавства про зобов’язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди

24.Застосування законодавства про відшкодування моральної шкоди

25.Застосування законодавства про авторське право


Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ


26.Розмежування цивільної юрисдикції у судової практиці

27.Практика розмежування цивільної і господарської судової юрисдикції

28.Практика розмежування цивільної і адміністративної судової юрисдикції

29.Застосування правил загальної територіальної підсудності

30.Практика підсудності справ, в яких однією із сторін виступає суд чи суддя

31.Застосування правил і альтернативної підсудності

визначення підсудності у справах між громадянами України. проживають за ї межами

32.Застосування правил договірної підсудності

33. Застосування правил виключної підсудності

34.Передача справи із одного суду до іншого


Докази


35.Належність доказів

36.Допустимість засобів доказування

37.Обов’язок доказування та подання доказів

38.Обставини, визнані сторонами та іншими особами. які беруть участь у справі, як підстави звільнення від доказування

39.Застосування преюдицій у практиці цивільного судочинства

40.Застосування презумпцій у практиці цивільного судочинства

41.Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, як докази у цивільних справах

42.Показання свідка

43.Письмові докази

44.Експертиза у цивільному судочинстві

45.Висновок експерта у цивільній справі


Судові витрати


46.Практика застосування законодавства про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду судової справи

47.Розподіл судових витрат між сторонами

48.Судова практика стягнення витрат на правову допомогу


Процесуальні строки


49.Перебіг процесуальних строків

50.Поновлення та провадження процесуальних строків

51.Наслідки порушення процесуальних строків


Судові виклики і повідомлення


52.Порядок вручення судової повістки. Оголошення про виклик до суду


Учасники цивільного процесу


53.Процесуальні прав та обов’язки сторін

54.Процесуальна співучасть

55.Заміна неналежної сторони в процесі

56.Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

57.Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

58.Процесуальне правонаступництво

59.Добровільне представництво

60.Законне представництво

61.Участь адвоката у цивільному процесі

62.Участь у цивільному процесі органів державної влади та місцевого самоврядування надане

63.Участь прокурора у цивільному процесі


Пред’явлення позову


64.Пред’явлення позову. Позов. види позовів

65.Форма і зміст позовної заяви

66.Залишення позовної заяви без руху

67.Відкриття провадження у справі

68.Зустрічний позов

69.Об’єднання і роз єднання позовів


Провадження у справі до судового розгляду


70.Судові доручення

71.Забезпечення доказів

72.Витребування доказів

73.Призначення експертизи

74.Забезпечення позову

75.Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову

76.Призначення справи до розгляду


Судовий розгляд. Заочний розгляд справи


77.Процесуальні наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі

78.Процесуальні наслідки неявки у судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

79.Відмова позивача від позову та визнання позову відповідачем

80.Мирова угода сторін

81.Пояснення осіб. які беруть участь у справі

82.Дослідження та оцінка доказів

83.Відкладення розгляду справи

83.Таємниця нарадчої кімнати

84.Зупинення провадження у справі

85.Залишення заяви без розгляду

86.Заочний розгляд справи


Судове рішення. Ухвали суду. Протоколи


87.Вимоги до форми і змісту судового рішення

88.Форма і зміст ухвали суду

89.Окремі ухвали суду

90.Порядок ухвалення рішень і постановлення ухвал суду

91.Законність і обґрунтованість рішення суду

92.Рішення суду на користь кількох позивачів або кількох відповідачів

93.Виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні

94.Додаткове рішення суду

95.Набрання рішенням законної сили

97.Протоколи


Окреме провадження


100.Практика розгляду справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

101.Практика розгляду справ визнання фізичної особи недієздатною

102.Практика розгляду справ про ви поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

103.Практика розгляду справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

104.Практика розгляду справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

105.Практика розгляду справ про оголошення фізичної особи померлою

106.Практика розгляду справ про усиновлення

107.Практика розгляду справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

108.Практика розгляду справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

109.Практика розгляду справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

110.Практика розгляду справ про визнання спадщини відумерлою

111.Практика розгляду справ про надання фізичній особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

112.Практика розгляду справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

113.Практика розгляду справ про розкриття банками інформації. яка містить таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб


Перегляд судових рішень


114.Право на апеляційне оскарження судових рішень

115.Межі розгляду справи апеляційним судом

116.Підстави для скасування рішень апеляційним судом

117.Право на касаційне оскарження судових рішень

118.Об’єкти касаційного оскарження

119.Відкриття касаційного провадження та розгляд справ

120.Межі розгляду справи касаційним судом

121.Підстави для скасування рішень касаційним судом

122.Повноваження касаційного суду

124.Перегляд справ у зв’язку із нововиявленими обставинами

126.Перегляд судових рішень у зв’язку із винятковими обставинами

127.Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв’язку із винятковими обставинами


Виконання судових рішень


128.Загальні правила виконання судових рішень у цивільному процесі

129.Негайне виконання судових рішень

130.Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документ та до виконання

131.Мирова угода в процесі виконання

132.Відстрочка і розстрочка виконання

133.Заміна, встановлення способу і порядку виконання

134.Заміна сторони виконавчого провадження

135.Поворот виконання

136.Скарги на дії державного виконавця


Міжнародний цивільний процес


137.Визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

138.Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

139.Процесуальні права та обов’язки іноземних громадян

140.Позови до іноземних держав та міжнародних організацій

141.Підсудність судам України справ у спорах за участю іноземних громадян

142.Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів


^ 2.4. Есе за вузькоспеціальною проблематикою


Есе - наукові, критичні та інші нариси, які відзначаються оригінальністю суджень та вишуканістю форми.


Есе оформляється у вигляді письмової роботи в обсязі 5 - 7 сторінок. Представляється на папері та електронному носії.


 1. Доступність правосуддя у цивільних справах

 2. Структура ЦПК 2004 року та його основні новели

 3. Джерела цивільного процесуального права

 4. Міжнародні договори як джерела цивільного процесуального права

 5. Характеристика Постанови Пленуму Верховного Суду України « Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9

 6. Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах

 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України з питань цивільного процесу

 8. Судова практика, її роль у цивільному процесі

 9. Право на справедливий судовий розгляд

 10. Конституційні засади цивільного судочинства

 11. Принцип верховенства права та законності в цивільному процесі

 12. Гласність та відкритість судового розгляду

 13. Диспозитивність в цивільному процесі

 14. Змагальність в цивільному процесі

 15. Відвід суду

 16. Особи, які беруть участь у справі. Їх процесуальні права та обов’язки.

 17. Сторони - основні учасники цивільного процесу

 18. Співучасть у цивільному процесі, як різновид процесуальної множинності суб’єктів

 19. Підстави необхідної та факультативної співучасті

 20. Значення інституту неналежність відповідача у цивільному процесі

 21. Підстави процесуального правонаступництва

 22. Інститут третіх осіб в цивільному процесі

 23. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. від співучасників(співпозивачів. співвідповідачів).

 24. Участь у цивільному процесі уповноваженого Верховної Ради з прав людини

 25. Участь прокуратури у цивільному процесі

 26. .Поняття та види судового представництва

 27. Адвокат у цивільному процесі

 28. Законне представництво у суді

 29. Процесуальні види строків обчислення

 30. Судові витрати

 31. Сфери застосування заходів процесуального примусу

 32. Цивільна юрисдикція

 33. Розмежування юрисдикції цивільних, господарських, адміністративних судів

 34. Наказ та наказне провадження

 35. Окреме провадження в структурі цивільного процесу

 36. Підсудність цивільних справ

 37. Належність доказів і допустимість засобів доказування у судовій практиці

 38. Предмет доказування та обґрунтованість судових рішень

 39. Допит сторін, третіх осіб, їх представників, як свідків та їх правовий імунітет

 40. Показання свідків, порядок їх дослідження. Імунітет свідка

 41. Письмові та речові докази. Порядок їх дослідження

 42. .Судова експертиза та висновок експерта у цивільному процесі

 43. Позов та його види

 44. Пред’явлення позову та відкриття провадження по справі

 45. Відмова у прийняті заяви у цивільній справі

 46. Провадження у справі до судового розгляду

 47. Попереднє судове засідання

 48. Фіксування цивільного процесу

 49. Відкладення розгляду справи у судовій практиці

 50. Зупинення провадження у справі у судовій практиці

 51. Закриття провадження у справі у судовій практиці

 52. Залишення заяви без розгляду у судовій практиці

 53. Судове рішення, як акт правосуддя

 54. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення

 55. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

 56. Законна сила судового рішення. Об’єктивні та суб’єктивні межі законної сили судового рішення

 57. Види ухвал суду першої інстанції

 58. Заочний розгляд справи

 59. Стягнення та оскарження заочного рішення. Загальні правила окремого провадження

 60. Справи про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновленню цивільної дієздатності фізичної особи

 61. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 62. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньої або оголошення її померлою

 63. Справи про усиновлення

 64. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 65. Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

 66. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 67. Справи про визнання спадщини відумерлою

 68. Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

 69. Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 70. Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 71. Загальна характеристика апеляційного провадження

 72. Порядок реалізації права на апеляційне оскарження

 73. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції

 74. Повноваження суду апеляційної інстанції

 75. Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку і передачі справи на новий розгляд

 76. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції і ухвалення апеляційним судом нового рішення

 77. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції

 78. Загальна характеристика касаційного провадження

 79. Порядок реалізації права касаційного оскарження

 80. Повноваження суду касаційної інстанції

 81. Підстави для скасування судових рішень у касаційному порядку

 82. Провадження у зв’язку з ново виявленої обставини

 83. Міжнародний цивільний процес як галузь цивільного процесу

 84. Джерела міжнародного цивільного процесу, їх класифікація

 85. Виконання судових рішень як частина судового розгляду

 86. Система державної виконавчої служби

 87. Публічні торги у виконавчому провадженні

 88. Нотаріат як орган превентивного правосуддя

 89. Сучасні моделі нотаріату

 90. Виконавчий напис нотаріуса

 91. Компетенція нотаріальних органів

 92. Юрисдикція адміністративних судів

 93. Сучасні моделі адміністративної юстиції

 94. Законодавство про третейські суди

 95. Третейські суди в Україні

 96. Третейське судочинство: основні принципи

 97. Міжнародний комерційний арбітраж у системі міжнародної торгівлі

 98. Виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів^ 2.5. Підготовка та проведення модельного ( навчального ) цивільного процесу


Підготовка модельного (навчального) цивільного процесу є формою індивідуальної роботи студентів, яка здійснюється колективно за допомогою викладача-керівника шляхом відпрацювання певних процесуальних питань за матеріалами конкретної цивільної справи.


Метою запровадження такої форми індивідуальної роботи є наближення її до судової практики, посилення практичної спрямованості навчальної діяльності та придбання умінь правильно тлумачити норми права та застосовувати їх при вирішенні конкретної цивільної справи, напрацювання навиків фактичного та юридичного обґрунтування власної точки зору, правової позиції та складання цивільно-процесуальних документів.


Підготовка та організація модельного (навчального) цивільного процесу має здійснюватися за матеріалами судової практики, на основі фабули конкретної справи.

Вимоги до фабули справи:

  • Актуальність розглянутих у справі правових питань та їх практична значущість;

  • У справі мають приймати участь різні за своїм процесуальним статусом суб’єкти;

  • Обставини справи мають бути такими, щоб можна було опрацювати основні процесуальні питання порядку розгляду та вирішення цивільної справи з прийняттям процесуальних рішень.

Підбір цивільної справи здійснює викладач – керівник, який розподіляє «процесуальні ролі» за обраною цивільною справою між студентами. Студенти отримують від викладача-керівника завдання щодо їх відпрацювання.

Організація індивідуальної роботи студентів щодо опрацювання фабули справи та відповідної «процесуальної ролі» зводиться до наступного:

а) вивчення обставин конкретної цивільної справи, а саме:

  • уточнення заявлених вимог, сукупності юридичних фактів, якими вони обґрунтовуються, та кола наданих до суду доказів для їх доведення;

  • уточнення заперечень проти заявлених вимог, сукупності юридичних фактів, якими вони обґрунтовуються, та кола наданих до суду доказів для їх доведення;

  • визначення кола осіб, які заінтересовані у розгляді справи, та їх процесуального статусу;

б) здійснення правової кваліфікації правовідносин, що є предметом судового розгляду:

   • з’ясування характеру спірних правовідносин;

   • визначення сукупності норм права, що регулюють ці відносини;

   • визначення предмету доказування, коло належних та допустимих у справі доказів

в) ретельне вивчення та аналіз законодавство, що підлягає застосуванню;

г) формування правової позиції шляхом її фактичного (посилання на юридичні факти та інші обставини, які мають правове значення для розгляду справи, їх аналіз)та юридичного обґрунтування ( посилання на відповідні норми матеріального та процесуального права, які підлягають застосуванню);

д) складання відповідних процесуальних документів.


Виконання отриманих завдань щодо формування правової позиції та складання відповідних процесуальних документів здійснюється під педагогічним контролем викладача, який працює з академічною групою.


Завершальним етапом індивідуальної роботи є проведення модельного (навчального) процесу або використання його фрагментів при вивченні відповідних тем з навчальної дисципліни.

Модельний навчальний процес має бути проведений по завершенні вивчення курсу «Цивільного процесу» наприкінці навчального року.

За результатами проведеної роботи кожний студент має представити досьє по справі, яке складається з відповідних процесуальних документів (позовна заява, ухвала про відкриття провадження у справі, судове рішення тощо). До досьє має бути доданий короткий звіт про виконання роботи з зазначенням справи, за фабулою якої проводилася робота, закони, які були застосовані при розгляді та вирішенні справи, та викладена у письмовій формі правова позиція як учасника цивільного судочинства.


^ 2.6. Складання термінологічних словників

Термінологічний словник - це словник термінів та визначень певної галузі знань. Він має містити пояснення значення термінології цивільного процесу, приклади застосування та інші відомості


Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права


1.Форми захисту цивільних прав. 2.Цивільне процесуальне право. 3.Предмет цивільного процесуального права. 4.Метод цивільного процесуального права. 5.Система цивільного процесуального права. 6.Цивільний процес. 7.Джерела цивільного процесуального права. 8.Процесуальне провадження. 9.Стадія процесу. 10.Наука цивільного процесуального права.


Тема 2. Принципи цивільного процесуального права


1.Принципи цивільного процесуального права 2.Організаційні принципи цивільного судочинства 3. Функціональні принципи цивільного судочинства 4.Принцип законності 5.Гласність судового процесу .6.Змагальність. 7.Диспозитивність. 8.Рівність учасників процесу. 9.Незалежність суддів. 10.Усність судового процесу.


Тема 3.Цивільні процесуальні правовідносини


1.Цивільні процесуальні правовідносини. 2.Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 3.Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 4.Об’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 5.Зміст цивільних процесуальних правовідносин. 6.Особи, які беруть участь у справі. 7.Цивільна процесуальна правоздатність .8.Цивільна процесуальна дієздатність 9.Інши учасники цивільного процесу. 10.Заінтересованість у вирішенні справи.


Тема 4. Склад суду. Відводи

1. Суд. 2.Суддя. 3.Право на належний суд. 4.Суд першої інстанції. 5. Суд касаційної інстанції. 6. Повноваження суду. 7.Відвід судді. 8. Силовідвід судді. 9. Підстави для відводу судді. 10. Ухвала про відвід.


Тема 5. Цивільна юрисдикція

1.Цивільна юрисдикція. 2.Виключна юрисдикція 3.Альтернативна юрисдикція. 4.Договірна юрисдикція. 5.Юрисдикція за зв’язком справ. 6.Критерії (загальні правила) визначення цивільної юрисдикції. 7. Юрисдикція господарських судів. 8.Юрисдикція адміністративних судів. 9.Компетенція. 10. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду.


Тема 6. Підсудність цивільних справ

1. Підсудність. 2.Функціональна (предметна) підсудність. 3.Територіальна підсудність. 4.Загальна територіальна підсудність. 5.Альтернативна територіальна підсудність. 6.Договірна територіальна підсудність. 7.Виключна територіальна підсудність. 8.Підсудність за зв’язком справ. 9.Підсудність за вказівкою суду. 10.Передача справ з одного суду до іншого.


Тема 7. Сторони в цивільному процесі

1.Сторони. 2.Позивач .3.Відповідач. 4.Обов’язкова співучасть. 5.Факультативна співучасть 6.Заміна неналежного відповідача. 7.Процесуальне правонаступництво. 8.Підстави процесуального правонаступництва. 9.Процесуальні права сторін. 10.Процесуальні обов’язки сторін.


Тема 8. Треті особи в цивільному процесі


1. Треті особи 2.Підстави участі у процесі третіх осіб. 3.Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 4.Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 5.Юридична зацікавленість третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 6.Юридична зацікавленість третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 7.Вступ третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору .8.Ритягнення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. 9.Клопотання про притягнення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.10. Права та обов’язки третіх осіб.


Тема 9 Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

1.Форми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник цивільного процесу. 3. Прокурор як учасник цивільного процесу. 4. Органи державної влади як учасники цивільного процесу.

5. Органи місцевого самоврядування як учасники цивільного процесу. 6. Фізичні та юридичні особи, які можуть звертатися до суду із заявами про захист інтересів інших осіб. 7.Форми участі прокурора в цивільному процесі. 8. Конституційні функції прокурора. 9. Органи місцевого самоврядування. 10.Органи державної влади.


Тема 10 Представництво в суді

1. Процесуальне представництво. 2.Добровільне (договірне) представництво. 3.Адвокат. 5. Фахівець у галузі права. 6. Законне представництво. 7.Представництво за призначенням .8. Представництво юридичних осіб. 9.Представництво фізичних осіб 10.Документи, що посвідчують повноваження представника.


Тема 11. Інші учасники цивільного процесу

1.Інші учасники процесу. 2.Секретар судового засідання. 3.Судовий розпорядник. 4.Свідок .5.Експерт. 6.Перекладач. 7.Спеціаліст .8.Особа, яка надає правову допомогу. 9.Відвід експерта .10.Імунітет свідка.


Тема 12. Процесуальні строки


1.Процесуальні строки. 2.Строки, встановлені законом .3.Строки, встановлені судом. 4.Обчислення процесуальних строків .5.Зупинення процесуальних строків. 6.Поновлення процесуальних строків. 7.Продовження процесуальних строків. 8.Розумний строк .9.Абсолютно визначені строки. 10.Невизначені строки.


Тема 13. Судові витрати


1.Судові витрати. 2.Судовий збір .3.Ціна позову. 4.Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи .5.Витрати на правову допомогу .6.Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. 7.Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. 8.Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справ. 9.Розподіл судових витрат. 10.Звільнення від сплати судового збору.


Тема 14. Заходи процесуального примусу


1.Заходи процесуального примусу. 2. Види заходів процесуального примусу .3. Підстави застосування заходів процесуального примусу. 4. Порядок застосування процесуального примусу. 5. Попередження. 6. Видалення із зали судового засідання. 7. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом .8. Привід. 9. Ухвала про привід. 10. Порядок виконання ухвали про привід.


Тема 15. Доказування та докази в цивільному процесі


1.Доказування. 2. Докази. 3.Предмет доказування .4.Належність доказів. 5.Доказування доказів. 6.Обовязки доказування і надання доказів. 7.Підстави звільнення від доказування. 8.Визнані факти. 9.Види доказів. 10.Оцінка доказів.


Тема 16. Позов


1.Позов. 2.Елементи позову. 3.Предмет позову. 4.Підстави позову. 5.Зміст позову. 6.Позов про присудження .7.Позов про визнання. 8.Позови перетворювальні. 9.Об’єднання позовів .10.Роз’єднання позовів.


Тема 17. Пред’явлення позову, відкриття провадження у справі


1.Передумова права на пред’явлення позову. 2. Порядок пред’явлення позову. 3.Позовна заява. 4. Заперечення проти позову .5.Зустрічний позов. 6.Зміна предмета позову. 7.Залишення позовної заяви без руху. 8. Повернення позовної заяви. 9.Відкриття позовної заяви. 10.Відкриття провадження у справі.


Тема 18. Провадження у справі до судового розгляду


1.Підготовка справи до судового розгляду. 2.Попереднє судове засідання. 3.Врегулювання спору до судового розгляду. 4.Процесуальні дії з підготовки справи до судового розгляду. 5.Судові доручення. 6.Способи забезпечення доказів. 7.Види забезпечення позову. 8.Фіксування попереднього судового засідання. 9.Судові повідомлення .10.Судові виклики.


Тема 19.Судовий розгляд цивільних справ


1.Судовий розгляд. 2.Судове засідання. 3.Підготовча частина судового розгляду 4.Розгляд справи по суті. 5.Судові дебати. 6.Перерва в судовому засіданні. 7.Відкладення розгляду справи. 8.Зупинення провадження в справі. 9.Закриття провадження в цивільній справі. 10.Залишення заяви без розгляду.


Тема 20. Рішення суду першої інстанції


1.Рішення суду. 2.Ухвала суду. 3.Законність рішення. 4.Обґрунтованість рішення. 5.Зміст рішення. 6.Законна сила рішення суду. 7.Виправлення описки чи явної арифметичної помилки. 8.Додаткове рішення. 9.Роз’яснення рішення суду 10.Окрема ухвала.


Тема 21.Заочний розгляд справи


1.Заочний розгляд справи. 2. Заочне рішення. 3. Перегляд заочного рішення. 4.Оскарження заочного рішення. 5.Скасування заочного рішення. 6. Законна сила заочного рішення .7.Заочне провадження. 8.Неявка відповідача як умова проведення заочного розгляду справи. 9. Повідомлення про заочне рішення. 10.Заява про перегляд заочного рішення.

Тема 22. Наказне провадження

1.Наказне провадження. 2.Стягував. 3.Боржник. 4.Стадії наказного провадження. 5.Судовий наказ. 6.Зміст судового наказу. 7.Умовний наказ. 8. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 9. Заява про видачу судового наказ. 10.Законна сила судового наказу.


Тема 23. Окреме провадження

1.Окреме провадження. 2.Заявник. 3.Заінтересована особа .4.Усиновлення .5.Порядок розгляду справ окремого провадження. 6. Межі розгляду справ окремого провадження. 7.Розгляд судом справ про визнання фізичної особи недієздатною. 8.Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 9. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.10. Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою.


Тема 24. Апеляційне провадження

1.Суд апеляційної інстанції 2.Апеляційне провадження 3.Апеляція. 4.Повна апеляція.5.Неповна апеляція 6.Межі розгляду справи апеляційним судом. 7. Суб’єкти права апеляційного оскарження. 8. Об’єкти права апеляційного оскарження. 9.Повноваження апеляційного суду. 10. Нове рішення апеляційного суду.


Тема 25. Касаційне провадження

1.Суд касаційної інстанції. 2 Суб’єкти касаційного оскарження. 3.Строк касаційного оскарження. 3. Касаційна скарга. 4.Підстави касаційного оскарження. 5.Обєкти касаційного оскарження. 6. Повернення касаційної скарги. 7. Відмова у відкритті касаційного провадження. 8. Доповнення касаційної скарги. 9. Зміна касаційної скарги. 10.Відкликання касаційної скарги.


Тема 26. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами

1. Право оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.

2. Суб’єкт оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.

3. Рішення, які можуть бути оскаржені у зв’язку з винятковими обставинами.

4. Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами. 5. Порядок подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами .6.Допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами. 7. Рішення Верховного Суду України при перегляді судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами .8. Підстави для скасування чи зміни судових рішень при перегляді справи у зв’язку з винятковими обставинами. 9. Ухвали Верховного Суду України. 10.Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.


Тема 27. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

1. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. 2.Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. 3. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. 4.Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень суду. 5.Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень суду. 6.Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами судового наказу. 7. Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами заочного рішення .8.Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку нововиявленими обставинами. 9.Розгляд заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. 10.Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.


Тема 28. Виконавче провадження


1.Виконавче провадження. 2.Державний виконавець. 3.Негайне виконання 4.Сторони виконавчого провадження. 5.Виконавчий лист .6.Виконавчий збір. 7.Місце виконання рішення. 8.Заходи примусового виконання рішень. 9.Поворот виконання. 10.Судовий контроль за виконанням судових рішень.


Тема 29. Міжнародний цивільний процес


1.Міжнародний цивільний процес. 2.Джерела міжнародного цивільного процесу. 3.Процесуальна правосуб’єктність іноземних осіб. 4.Підсудність цивільних справ з іноземним елементом. 5.Позов до іноземної держави. 6.Доручення до іноземних судів .7.Дипломатичний імунітет. 8.Рішення іноземного суду .9.Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню .10.Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню


Тема 30. Господарське судочинство


1.Господарське судочинство. 2.Суб’єкти господарського судочинства. 3.Стадії господарського судочинства .4.Претензія. 5.Справи, що виникають з корпоративних відносин. 6.Запобіжні заходи. 7.Постанова господарського суду. 8.Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України. 9.Наказ господарського суду. 10.Судовий імунітет судових рішень.10.Усиновлення


Тема 31. Адміністративне судочинство


1.Адміністративне судочинство. 2.Адміністративна юрисдикція. 3.Право на звернення до адміністративного суду. 4.Адміністративний позов. 5.Учасники адміністративного процесу. 6.Предметна підсудність адміністративних справ 7.Інстанційна підсудність адміністративних справ. 8.Письмове провадження 9.Примирення сторін у адміністративному процесі. 10.Постанова адміністративного суду.


Тема 32. Нотаріальний процес


1.Нотаріальний процес. 2.Суб’єкти нотаріального процесу .3.Стадії нотаріального процесу. 4.Нотаріальне провадження. 5.Посвідчення безспірних прав.6.Посвідчення безспірних фактів .7.Охоронні нотаріальні дії. 8.Виконавчий напис. 9.Посвідчу вальний напис.10.Зупинення нотаріального провадження.


Тема 33. Третейське судочинство


1.Третейське судочинство. 2.Третейський суд .3.Третейський суддя. 4.Підвідомчість справ третейським судам 5.Третейська угода. 6.Склад третейського суду .7.Учасники третейського розгляду. 8.Компетенція третейського суду. 9.Рішення третейського суду .10.Виконання рішень третейського розгляду.


^ 2.7. Збір та формування матеріалів цивільної справи


Збір та формування матеріалів цивільної справи – праксеологічний аспект професійної діяльності правника у сфері здійснення правосуддя.


Правосуддя у цивільних справах здійснюється шляхом розгляду та вирішення цивільних справ.

Цивільну справу у законодавстві та судовій практиці пов’язують зі спором про право. Співвідношення понять «цивільна справа» та «спір про право» нагадує таке співвідношення, яке існує між поняттям цивільного договору як правочину та цивільного договору як правового документу.

Оскільки у цьому аспекті цивільна справа як набір процесуальних та інших документів є документарним інформаційним джерелом здійснення правосуддя, важливе значення має професійна підготовленість правника щодо збору та формування матеріалів цивільної справи та роботи з процесуальними документами.

Формування матеріалів цивільної справи та цивільної справи в цілому, безпосередньо впливає на якість здійснення судочинства і виступає як система, комплекс професійних навичок та дій, як процес упорядкування накопиченої у ході судочинства сукупності цивільно-процесуальних та інших документів у єдиний документарний блок (цивільну справу), який достовірно відбиває факт, зміст та результат судового провадження з метою здійснення завдань цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ ( див. В. Зеленецкий. Формирование уголовного дел.// Закон и жизнь. – Май. 2007.-с. 23).


Рекомендована література:


   • П.Ф. Елисейкин. Понятие и содержание гражданского дела // Вопросы теории и практики гражданского процесса. Выпуск 1.- Саратов.- 1976 – с. 79-87

   • В. Зеленецкий. Формирование уголовного дела // Закон и жизнь. – Май. 2007.-с. 23

   • Формування кримінальної справи // Вісник Академії прокуратури України. – Київ: Вид-во Академії прокуратури України, 2007.ж- №1.- с. 35-40.

   • Правила формування кримінальної справи // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал. – Київ: Вид. Міжвідомчого науково-дослідного центру РНБО України. – 2007. – №15. – с. 89-94 .

   • Понятие и виды компонентного состава уголовного дела // Кримінальне право України. Теорія і практика. Київ. - 2007. - № 2-3. – с. 3-14.Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі


 1. Ухвала про залишення позовної заяви без руху

 2. Ухвала про повернення позовної заяви

 3. Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі

 4. Ухвала про відкриття провадження у справі


Провадження у справі до судового розгляду 1. Ухвала попереднього судового засідання

 2. Рішення про задоволення позову про стягнення позику зв’язку з його визнанням у попередньому судовому засіданні

 3. Ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою від позову у попередньому судовому засіданні

 4. Ухвала про забезпечення доказів

 5. Ухвала про забезпечення позову


Судовий розгляд


 1. Ухвала про призначення справи до розгляду

 2. Ухвала про заміну неналежного відповідача

 3. Ухвала про залучення співвідповідача без згоди позивача

 4. Ухвала про зупинення провадження у справі

 5. Ухвала про закриття провадження у справі

 6. Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду

 7. Рішення про відмову в позові про встановлення земельного сервітуту


Заочний розгляд справи


 1. Заочне рішення про відмову у стягненні заробітної плати та відшкодування моральної шкоди

 2. Ухвала про скасування заочного рішенняНаказне провадження


 1. Судовий наказ

 2. Ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу

 3. Ухвала про скасування судового наказуСудові витрати


 1. Ухвала про відстрочення сплати судового збору

 2. Ухвала про відкриття провадження у справі та визначення розміру судового збору

 3. Ухвала про повернення зайво сплаченого судового збору

 4. Ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову із стягненням з відповідача понесених позивачем судових витрат


Окреме провадження


 1. Рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 2. Ухвала про призначення судово-психіатричної експертизи, у справі про визнання фізичної особи недієздатною


Апеляційне провадження


 1. Ухвала про залишення без розгляду апеляційної скарги

 2. Ухвала про поновлення строку апеляційного оскарження

 3. Ухвала про повернення апеляційної скарги

 4. Ухвала про повернення неналежно оформленої справи до суду першої інстанції

 5. Рішення про скасування рішення суду першої інстанції у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення нового рішення

 6. Ухвала про скасування заочного рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд

 7. Ухвала про залишення ухвали районного суду про повернення позовної заяви без змін

 8. Ухвала про зміну ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову


Касаційне провадження


 1. Ухвала про повернення касаційної скарги

 2. Ухвала про прийняття касаційної скарги, зупинення виконання рішення Ухвала про відкликання касаційної скарги

 3. Ухвала про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін

 4. Ухвала про скасування судового рішення апеляційного суду і залишення в силі рішення суду першої інстанції у справі про господарський спір

 5. Ухвала про скасування ухвал суду першої та апеляційної інстанцій з передачею справи на новий розгляд у справі за позовом на неправомірні дії районного суду

 6. Рішення про скасування судових рішень першої та апеляційної інстанцій з ухваленням нового рішення у справі про земельний спір


^ Провадження у зв’язку з винятковими обставинами


 1. Ухвала про скасування судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами і закриття провадження у справі через неоднакове застосування одного і того самого закону

 2. Ухвала про скасування судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з передачею справи на новий розгляд через порушення Україною міжнародних зобов’язань


Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами


 1. Ухвала про залишення заяви про перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами без руху

 2. Ухвала про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

 3. Ухвала про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами


Процесуальні питання виконання судових рішень


 1. Ухвала про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред’явлення його до виконання

 2. Ухвала про зміну способу і порядку виконання рішення

 3. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження

 4. Ухвала про відмову у задоволенні заяви про поворот виконання суду


Виконавче провадження


 1. Ухвала про закриття провадження у справі за скаргою на дії державного виконавця, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства

 2. Ухвала з розгляду скарги на дії начальника ВДВС у ході виконання виконавчих написів


Відновлення втраченого судового провадження


 1. Заява про відновлення втраченого судового провадження

 2. Ухвала про залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху

 3. Ухвала про відмову в задоволенні заяви про відновлення втраченого судового провадженняЗМІСТ


1.Загальні методичні рекомендації..................................................................

2. Тематика індивідуальних завдань………………………………………..

2.1 Анотації прочитаної додаткової літератури з курсу...................................

2.2 Підготовка постатейного матеріалу до Цивільного процесуального кодексу.............................................................................................................

2.3 Тематична підборка опублікованої судової практики...............................

2.4 Есе за вузькоспеціальною проблематикою..................................................

2.5 Підготовка та проведення модельного (навчального) цивільного процесу..............................................................................................................

2.6 Складання термінологічних словників..........................................................

2.7 Збір та формування матеріалів цивільної справи ..............................Схожі:

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconПитання до екзамену з дисципліни «Цивільний процес» ( 3 курс денна) Підготувала по підручнику «Цивільний процес України»
Підготувала по підручнику «Цивільний процес України» д ю н., професора Фурси С. Я. (2009р.)
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconПитання на іспит з навчальної дисципліни “цивільний процес”
Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconПрограмні питання на залік з навчальної дисципліни “цивільний процес”
Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconУкладач: канд юрид н., доцент Черняк Ю. В. Порівняльний цивільний процес
Курс «Порівняльний цивільний процес» є спеціальною нормативною учбовою дисципліною, яка викладається студентам iv-го курсу спеціальності...
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconІндивідуальна робота з учнями
Богуславської сзш І-ІІІ ступенів №1 відбулося третє засідання ршппд на тему: Індивідуальна робота з учнями
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Вища освіта і Болонський...
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconПрограма навчальної дисципліни політична еліта (шифр І назва навчальної дисципліни)
Завдання для підсумкового контролю знань студентів (питання для контрольної роботи)
Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес» iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи