Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Сторінка1/3
Дата конвертації29.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3


міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

з навчальної дисципліни


Державне (конституційне) право зарубіжних країн”


Харків


2007

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК


для самостійної роботи

та семінарських занять

з навчальної дисципліни

Державне (конституційне) право зарубіжних країн”


(відповідно до вимог ECTS)


Харків

2007


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.:В.О. Ріяка, К.О. Закоморна – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 45 с.


У к л а д а ч і : В.О. Ріяка,

К.О. Закоморна


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 7 від 05.09.2007 р.)


© Національна юридична академія України, 2007


Зміст


  1. Вступ...........................................................................................3

  2. Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських

занять, самостійної роботи.......................................................4

  1. Програма навчальної дисципліни “Державне (конституцій

не) право зарубіжних країн”......................................................6

  1. Завдання до семінарських занять та самостійної

роботи........................................................................................15

5. Основні поняття і терміни........................................................20

6. Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань

студентів.....................................................................................31

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

навчально-дослідні завдання)..................................................33

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Державне

(конституційне) право зарубіжних країн”..............................34

9. Критерії оцінки успішності студентів ....................................41

10. Список рекомендованої літератури.......................................43


1. ВСТУП


На сучасному етапі “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю “Правознавство”. Державне (конституційне) право зарубіжних країн – це ключова галузь публічного права, основне призначення якої полягає у сприянні становленню українського громадянського суспільства та формуванню правової культури населення. Вивчення навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” надасть можливість студентам отримати знання про організацію діяльності органів публічної влади та про основи конституційно-правового статусу людини та громадянина в зарубіжних країнах.

У межах навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” вивчається: предмет, методи та джерела державного (конституційного) права; конституційно-правові основи суспільного ладу; основи конституційно-правового статусу людини та громадянина; форма держави; конституційно-правовий статус глави держави, парламенту, уряду; конституційні основи судової влади; місцеве управління та самоврядування; основи конституційного права США, Великої Британії, ФРН, Італії, Франції, РФ, Польщі, КНР, Японії та ін. зарубіжних країн.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право зарубіжних країн” студенти повинні:

знати поняття державного (конституційного) права зарубіжних країн як галузі права, науки, навчальної дисципліни; методи та джерела конституційного (державного) права; основні теорії конституції; конституційно-правові основи суспільного ладу; основи конституційно-правового статусу людини та громадянина; форми правління держави; форми політико-територіального устрою держави; політичний режим; конституційно-правовий статус вищих органів державної влади; конституційно-правовий статус органів місцевого управління та самоврядування; основи конституційного права США, Великої Британії, ФРН, Франції, Італії, РФ, КНР та ін. країн.

вміти проводити поглиблений науковий аналіз, зокрема порівняльно-правовий, конституційної та законодавчої бази, навчально-методичної та наукової літератури з державного (конституційного) права зарубіжних країн; визначати особливості та спільні закономірності розвитку конституційного права в зарубіжних державах; формулювати ключові поняття та терміни державного (конституційного) права зарубіжних країн.


^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ п/п


Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

семінари

самостійна

робота

Змістовий модуль І.Державне

(конституційне) право як

галузь права, наука, навчальна дисципліна (46 год)

1

Предмет, джерела і система дер-жавного (конституційного) права зарубіжних країн

8

4

2

2

2

Наука державного (конституційного) права

4

22

3

Конституції зарубіжних країн

8

4

2

2

4

Основи суспільного (конституційно-го) ладу

7

4

2

1

5

Політичні партії та партійні системи

3

21

6

Основи правового статусу особи

8

4

2

2

7

Держава як основний елемент по-літичної системи і як конституцій-но-правовий інститут

2

2

8

Форма держави в зарубіжних країнах

6

42

Змістовий модуль ^ II. Конституційно-правовий статус органів публічної влади (30 год)


9

Виборче право і виборчі системи зарубіжних країн. Референдум

7

4

2

1

10

Глава держави в зарубіжних країнах

4

22

11

Парламент в зарубіжних країнах

7

4

2

1

12

Уряд в зарубіжних країнах

3

21

13

Судова влада

4

22

14

Місцеве самоврядування та місцеве управління. Муніципальна діяльність

3

21

15

Конституційне регулювання зовнішньої політики зарубіжних країн

2

2

Змістовий модуль iii. Основи конституційного права окремих держав (54 год)

16

Основи конституційного права США

7

4

2

1

17

Основи конституційного права Великої Британії

4

22

18

Основи конституційного права ФРН

5

2

2

1

19

Основи конституційного права Франції

5

2

2

1

20

Основи конституційного права Італії

4

22

21

Основи конституційного права Японії

4

22

22

Основи конституційного права Швейцарії

4

22

23

Основи конституційного права Канади

2

2

24

Основи конституційного права РФ

5

2

2

1

25

Основи конституційного права Польщі

2

2

26

Основи конституційного права Болгарії

2

2

27

Основи конституційного права КНР

4

22

28

Основи конституційного права Індії

2

2

29

Основи конституційного права Бразилії

2

2

30

Основи конституційного права Арабських країн та Ізраїлю

2

2
Разом

142*

60

20

50


* До загальної кількості годин входить і індивідуальна робота студентів, яка становить 12 год


ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національної юридичної

академії України імені Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ)ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”


Розділ i. Державне (конституційне) право як галузь права, наука, навчальна дисципліна


^ Предмет, джерела і система державного

(конституційного) права зарубіжних країн


Предмет державного (конституційного) права зарубіжних країн. Державно-правові відносини в зарубіжних країнах, їх суть, види, характерні риси. Суб’єкти державно-правових відносин, їх класифікація й особливості. Система галузі і навчального курсу зарубіжного державного права. Історичний, функціональний, системний і статистичний методи вивчення державно-правових інститутів зарубіжних країн. Джерела державного (конституційного) права.


^ Наука державного (конституційного) права


Зародження і розвиток вітчизняної науки державного права зарубіжних країн. Основні напрямки сучасної зарубіжної науки державного права.


^ Конституції зарубіжних країн


Поняття, сутність та функції конституції. Класифікація конституцій. Структура конституції. Мова та стиль конституції. Порядок прийняття конституцій. Способи їх зміни. Припинення їх дії. Питання міжнародних відносин в текстах конституцій. Інститут конституційного нагляду (контролю). Види та моделі конституційного нагляду.

^ Основи суспільного (конституційного) ладу


Поняття суспільного (конституційного) ладу. Основні складові системи суспільного ладу. Їх характеристика і конституційно-правове регулювання. Політична система суспільства та її елементи. Економічна система суспільства. Соціальна система та соціальна структура. Духовно-культурна сфера та її конституційне закріплення.


^ Політичні партії та партійні системи


Політичні партії як елемент політичної системи. Класифікація партій. Функції політичних партій. Партії і державний апарат. Політичні партії і церква. Інституціоналізація політичних партій. Можливість фінансування державою політичних партій. Партійні системи. Багатопартійність, її причини.


^ Основи правового статусу особи


Поняття, структура, принципи правового статусу людини та громадянина. Обов’язки громадян і підданих у зарубіжних країнах. Класифікація прав і свобод. Особисті, політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні права і свободи. Конституційні й судові гарантії.

Громадянство (підданство), порядок його набуття та припинення.


^ Держава як основний елемент політичної системи і як конституційно-правовий інститут


Конституційні принципи організації та діяльності держави. Загальні конституційні характеристики інституту держави. Державний суверенітет. Державна влада. Верховенство, незалежність, повнота, виключність та єдність державної влади. Єдність державної влади та розподіл її на гілки. Основні функції держави.

^ Форма держави в зарубіжних країнах


Різноманітність форм сучасних держав та її причини. Форми правління: монархія і республіка. Нетипові форми правління. Форми політико-територіального устрою зарубіжних країн: унітарна і федеративна держава. Автономія. Поняття політичного та державного режимів. Демократичний та недемократичний політичний режим.


Розділ ii. Конституційно-правовий статус органів публічної влади


^ Виборче право і виборчі системи зарубіжних країн. Референдум


Поняття та різновид виборів. Виборче право в об’єктив-ному та суб’єктивному значенні. Принципи виборчого права. Абсентеїзм. Види виборчих цензів. Порушення рівного виборчого права. Організація і порядок проведення виборів. Основні стадії виборчого процесу. Поняття і види виборчих систем. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Методи визначення виборчого метру (квоти). Розподіл мандатів всередині списку (система вільних списків, система зв’язаних списків). Різні види обмеження принципу пропорційності. Поєднання пропорційних і мажоритарних виборчих систем (ФРН, Італія). Референдум, його види та оцінка. Практика застосування.


  1   2   3Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять Та самостійної роботи з навчальної дисципліни " ораторське мистецтво"
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись і до розуму, і до почуттів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 115 с
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять iconВідповідно до вимог ects
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи