Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Скачати 346.45 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Дата конвертації29.04.2013
Розмір346.45 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кримський юридичний інститут


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

З навчальної дисципліни


МИТНЕ ПРАВО”


(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІІІ курсу
Сімферополь - 2009


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно до вимог ECTS) для студентів 3 курсу / Уклад: М.Г. Шульга, А.В. Руденко – Сімферополь: Кримський юридичний інститут Нац. юрид. акад. України, 2009.


У к л а д а ч і: М.Г. Шульга

А.В. Руденко


Зміст 1. Вступ…………………………………………………………………..……… 4

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних (семінарських) занять,

самостійної роботи…….……………………………………………...………. 6

3. Програма навчальної дисципліни „Митне право” ……….………….... 7

4. Завдання до практичних (семінарських) занять та самостійної роботи ….. 10

5. Самостійна робота студентів............................................................................ 21

6. Поточний модульний контроль знань студентів ….………………………. 22

7. Індивідуальна робота студентів ………………………..…..………………... 25

8. Підсумкова оцінка успішності студентів з навчальної

дисципліни „Митне право”................................................................................ 27

9. Контрольні питання до заліку з навчальної дисципліни „Митне право”..... 28

10. Основні терміни............................................................................................... 30


1. Вступ


Митне право є однією із навчальних дисциплін, за допомогою норм якої регулюються правові відносини, що виникають у процесі здійснення переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон. Її вивчення сприяє засвоєнню майбутніми фахівцями знань щодо норм права, які визначають напрями діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

Курс митного права передбачає опанування певним інструментарієм науки митного права, вивчення основних принципів переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, застосування митних режимів, митного оформлення, порядку декларування, організації та здійснення митного контролю, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та застосування митними органами заходів адміністративного примусу.

Програма навчальної дисципліни включає питання про: митну політику України та митне право; організацію діяльності митної служби України; організацію та здійснення митного контролю; поняття та види митного режиму; переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України; митне оформлення й декларування; підприємницьку та посередницьку діяльність в галузі митної справи; митно-тарифне регулювання та стягнення митних платежів; порушення митних правил і відповідальність за них.

Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, практичних (семінарських) занять, індивідуальних і групових консультацій для студентів, виконання студентами самостійних завдань, а також науково-дослідницької роботи студентів.

Підсумковою формою контролю знань є проведення модульного контролю та залік у шостому семестрі, які мають за мету перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, нормативного матеріалу, вміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних завдань.

У результаті вивчення митного права студенти повинні:

- знати предмет, метод і систему митного права, зв’язок цієї галузі права з іншими галузями права; основні проблеми науки митного права; порядок організації та діяльності митної службі, її склад; види та порядок здійснення митного контролю; види та характеристики митних режимів; порядок переміщення та пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України; порядок здійснення митного оформлення; головні ознаки митно-тарифного регулювання та стягнення митних платежів; питання відповідальності за порушення митних правил.


- вміти використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері державного управління; аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері; користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою, електронними юридичними базами даних, іншими інформаційними джерелами.


^ 2. Загальний розрахунок годин лекцій,

практичних (семінарських) занять

та самостійної роботи№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні (семінарські) заняття

самостійна

робота

1

Митна політика України та митне право

5

2

1

2

2

Організація діяльності митної служби України

5

2

1

2

3

Організація та здійснення митного контролю

5

2

1

2

4

Поняття та види митного режиму

5

2

1

2

5

Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України

5

2

1

2

6

Митне оформлення. Декларування

5

2

1

2

7

Підприємницька та посередницька діяльність в галузі митної справи

4

2
2

8

Митно-тарифне регулювання та стягнення митних платежів

4

2
2

9

Порушення митних правил і відповідальність за них

6

2

2

2

Разом

54*

18

8

18

*В загальний розрахунок включається 10 год. на індивідуальну роботу.

^ 4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Т е м а 1. Митна політика України та митне право.

(семінарське заняття)


П л а н 1. Митна справа як складова частина зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України.

 2. Поняття, зміст, принципи митної політики України.

 3. Митна територія України. Митний кордон.

 4. Предмет, метод і принципи митного права України.

 5. Взаємозв’язок митного права та інших галузей права.

 6. Поняття та система джерел митного права.

 7. Розвиток митної справи в контексті інтеграції України в Європейське співтовариство.П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Як митна політика сприяє забезпеченню економічної безпеки держави?

 2. Як забезпечується регламентація митної політики?

 3. Назвіть засоби реалізації митної політики?

 4. Дайте характеристику міжнародно-правового співробітництва України в митній сфері.

 5. Які основні методи правового регулювання використовуються митним правом?

 6. Дайте характеристику загальноправових та галузевих принципів митного права.

 7. Які види відносин регулюються митно-правовими нормами?

 8. Визначте склад митних правовідносин?

 9. Дайте характеристику суб’єктів митних правовідносин.

 10. Дайте характеристику об’єкта митних правовідносин.

 11. Дайте характеристику митно-правової норми (поняття, структура, види, дія в часі і просторі).

 12. Дайте характеристику джерел митного права.С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Авер’янов В.Б. Митна політика в житті держави // Уряд. кур’єр. – 1998. – 16 лип.

Кивалов С.В. Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине. – Одесса, 1994. – 71 с.

Кивалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украины. – Одесса, 1995. – 128 с.

Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2001. – 256 с.

Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа. – К.: Атіка, 2004. – 680 с.


Т е м а 2. Організація діяльності митної служби України.

(семінарське заняття)


П л а н 1. Державна митна служба України як суб’єкт митного права. Основні завдання і функції митної служби.

 2. Система митних органів України та її правовий статус.

 3. Служба в митних органах України: вимоги до кандидатів, порядок проходження, атестація працівників митної службі України.

 4. Соціально-правовий захист працівників митних органів.

 5. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами.П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Сформулюйте основні завдання митних органів України.

 2. Як взаємодіють митні органи з органами охорони державного кордону та правоохоронними органами?

 3. Визначте основні завдання регіональної митниці, митниці, митного поста.

 4. Які функції здійснює митна варта?

 5. Керуючись Митним кодексом України та іншими нормативними актами, визначте: а) сукупність повноважень (прав та обов’язків) посадових осіб митних органів; б) обмеження, що пов’язані зі службою в митних органах.

 6. Визначте умови та межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митних органів.

 7. Визначте умови, за яких настає відповідальність митних органів або їх посадових осіб за незаконні рішення, дії чи бездіяльність, що суперечать чинному законодавству.С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Митне право України: Навч. посіб. – Львів: Новий світ 2000, 2007. – 240 с.

Настюк В. Роль правової культури у формуванні професіоналізму працівника митних органів// Право України. – 2005. - № 5. – С. 101-104


Т е м а 3. Організація та здійснення митного контролю

(семінарське заняття)


П л а н 1. Мета митного контролю.

 2. Поняття, види, принципи та функції митного контролю.

 3. Зона митного контролю. Режим зони митного контролю.

 4. Права та обов’язки посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю.

 5. Форми митного контролю.

 6. Особливі процедури митного контролю.

 7. Час перебування під митним контролем.

 8. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем.П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Хто має право здійснювати митний контроль? Який встановлено строк для пред’явлення митному органу транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України? Які документи необхідні для цього?

 2. Охарактеризуйте такі форми здійснення митного контролю: перевірка документів на товари і транспортні засоби; митний огляд товарів і транспортних засобів.

 3. Дайте характеристику методів митного контролю.

 4. Які технічні засоби використовуються для проведення митного контролю?

 5. Що може бути визнано зоною митного контролю? Дайте характеристику зони митного контролю.

 6. Як здійснюється митний контроль за двоканальним методом (система “зеленого та червоного коридорів”) у пунктах міжнародних пасажирських перевезень?

 7. Як застосовуються міжнародні стандарти при здійсненні митного контролю (Чикагська конвенція 1994 р. про міжнародну цивільну авіацію; Митна конвенція 1975 р. про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП)?

 8. Як здійснюється процедура відбору проб та зразків? Залучення спеціалістів і експертів для надання допомоги при проведенні митного контролю.

 9. Який встановлено порядок видачі дозволів на вивезення культурних цінностей, які мають значну історичну, наукову, художню або іншу цінність?

 10. Тривалість перебування під митним контролем.


С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Методи і техничні засоби митного контролю. Підручник. / Ємченко І. В., Закусілов А. П. –К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – 2-ге вид., перероб и доп. / Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А. – К.: Знання, 2006. – 394 с.

Дорофієва Л. М. Дізнання в митних органах України: монографія. – Х.: Видавець СПД Вапнярчук Н. М., 2006. –192 с.

Митний контроль на залізничному транспорті / В.А. Писарєв, П.В. Пашко; За ред. П. В. Пашка. –К.: Знання, 2004. – 404 с.


Т е м а 4. Поняття та види митного режиму

(семінарське заняття)


П л а н


1. Митний режим: правова природа, поняття та класифікація.

2. Загальна характеристика митних режимів.

3. Вибір та зміна митного режиму.


П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Дайте характеристику видам митних режимів залежно від їх ролі та місця в загальному процесі господарської діяльності.

 2. Визначте умови переміщення товарів відповідно до митних режимів імпорту, експорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення).С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Коментар до митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Кал енського. – К.: Юстиніан, 2004. – 736 с.

Таможенный кодекс Украины: Комментарий. Изд. второе, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2006. – 604 с.

Митне право України: Навч. посіб. – Львів: Новий світ 2000, 2007. – 240 с.


Т е м а 5. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

(семінарське заняття)


П л а н


 1. Основні принципи переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

 1. Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

 2. Порядок ввезення (пересилання) громадянами предметів в Україну та вивезення (пересилання) предметів із України.

 3. Порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

 4. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

 5. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.


П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Визначте правові засади заборони ввезення в Україну та вивезення з України товарів і транспортних засобів.

 2. Які види продукції та відходів виробництва підпадають під особливий режим переміщення через митний кордон України?

 3. В якому порядку здійснюється вивезення (пересилання у несупроводжуваному багажі), а також пересилання в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземцями і особами без громадянства за митний кордон України товарів та інших предметів, придбаних в Україні?

 4. Як здійснюється оформлення міжнародних поштових відправлень? Охарактеризуйте митні і поштові правила стосовно міжнародних поштових відправлень.

 5. Як здійснюється оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України?

 6. Який порядок переміщення іноземної валюти готівкою через митний кордон України?


С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Таможенный кодекс Украины: Комментарий. Изд. второе, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2006. – 604 с.

Владимиров К. Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навч. посіб. – 2-ге вид. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.


Т е м а 6. Митне оформлення. Декларування.

(семінарське заняття)


П л а н


 1. Поняття, мета, місце і час здійснення митного оформлення.

 2. Порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів.

 3. Декларування товарів і транспортних засобів. Порядок його здійснення.

 4. Форми митного декларування.

 5. Правовий статус декларанта.


П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Від чого залежить місце та час митного оформлення?

 2. Як здійснюється митне оформлення товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації?

 3. Чи можливий спрощений порядок митного оформлення?

 4. Чи можливо вносити зміни та доповнення до митної декларації?

 5. Як здійснюється декларування товарів і транспортних засобів? Форма декларування. Місце та строки декларування.

 6. Які документи необхідно пред’явити митному органу при подачі декларації?

 7. Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення деяких видів товарів.

 8. Визначте обов’язки та права декларанта.

 9. Які вимоги ставляться до обладнання транспортного засобу для перевезення товарів під митним контролем?

 10. Обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, що ставляться при здійснені митного оформлення.


С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Настюк В.Я. Норми митного права: теорія і практика застосування: Монографія. – Х. – : Факт, 2003. – 215 с.

Митна справа: Навч. посіб. / Дубчак В. І., Мартинюк О. В. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.

Таможенное оформление морских грузов / О. М. Ганжин, В.Г. Деркач, П.В. Пашко; Под ред. Н.Н. Каленского, П.В. Пашко. – К.: О-во «Знання» КОО, 2003. –195 с.


Т е м а 7. Підприємницька та посередницька діяльність у галузі митної справи.

(для самостійного вивчення)


План


 1. Підприємницька діяльність із надання послуг у галузі митної справи.

 2. Митний брокер. Порядок реєстрації брокерської діяльності.

 3. Митний перевізник.


П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Визначте правовий статус митного брокера.

 2. Який порядок видачі ліцензії на здійснення брокерської діяльності?

 3. Яки вимоги пред’являються до митного перевізника?С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Таможенный кодекс Украины: Комментарий. Изд. второе, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2006. – 604 с.


Т е м а 8. Митно-тарифне регулювання та стягнення митних платежів.

(для самостійного вивчення)


П л а н 1. Поняття митних платежів, їх види.

 2. Мито. Митний тариф України.

 3. Види та ставки мита, порядок їх установлення. Митно-тарифна рада.

 4. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

 5. Визначення митної вартості товарів, що ввозяться (імпортуються) в Україну та вивозяться (експортуються) з України.

 6. Країна походження товару. Сертифікат про походження товару.

 7. Митні пільги. Тарифні пільги (тарифні преференції).

 8. Митна статистика.П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Який порядок формування митного тарифу України?

 2. У чому полягає міжнародне співробітництво України у сфері розробки та застосування уніфікованої товарної номенклатури?

 3. Як здійснюється нарахування мита на товари, що підлягають митному обкладенню?

 4. Як забезпечується застосування та дотримання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (Правил Інкотермс)?

 5. На які товари можуть встановлюватися індикативні ціни? Хто їх визначає? Чи допускається відхилення від індикативних цін?

 6. Які товари та предмети, що ввозяться (пересилаються) громадянами на територію України, звільняються від обкладення митом?

 7. Процедура застосування особливих різновидів мита.С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Владимиров К. Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навч. посіб. – 2-ге вид. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.

Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –432 с.

Митне регулювання: Навч. посіб. / В. М. Голомозий, Л. А. Панкова, та інші – Львів.: Національний університет „Львівська політехника”, 2004 –- 240 с.

Вишняков О. Режим генералізованих тарифних преференцій ЄС // Право України. – 2006. – № 10. – С. 37-42.

Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Науково-практичний посібник / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О. – К.: Ніка-Прінт, 2005 – 832 с.


Т е м а 9. Порушення митних правил і відповідальність за них.

(практичне заняття)


П л а н 1. Поняття порушення митних правил.

 2. Суб’єкти відповідальності за порушення митних правил.

 3. Види порушень митних правил і відповідальність за такі порушення.

 4. Види стягнень за порушення митних правил.

 5. Порядок провадження у справах про порушення митних правил. Стадії провадження. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил.

 6. Заходи забезпечення провадження у справах про порушення митних правил.

 7. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил.

 8. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил.

 9. Види постанов у справі про порушення митних правил.

 10. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил.

 11. Виконання постанов у справах про порушення митних правил.

 12. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.П и т а н н я д л я с а м о п і д г о т о в к и 1. Посилаючись а відповідні статті Митного кодексу України, дайте законодавче визначення порушення митних правил.

 2. Визначте елементи складу порушення митних правил.

 3. Дайте характеристику суб’єкта порушення митних правил.

 4. Визначте дію законодавства про відповідальність за порушення митних правил.

 5. Визначте загальні правила і строки накладання стягнень за порушення митних правил.

 6. Визначте види та розмір стягнень, що передбачені за вчинення порушень митних правил.

 7. Як виконується постанова про накладення стягнення за порушення митних правил?

 8. Як відшкодовуються витрати у справі про порушення митних правил?

 9. Як забезпечується законність при застосуванні заходів впливу за порушення митних правил.З а в д а н н я 1. Громадянин РФ С. на власному автомобілі Опель-Вектра прослідував в Україну через зону (коридор) спрощеного митного контролю. При цьому заявив інспекторам митниці, що ніяких речей, які необхідно заявити у митному відношенні, не провозить. Громадянин С. не викликав підозри у робітників митниці, тому огляд транспортного засобу не проводився. Проїхавши близько 500 метрів С. зупинив свій автомобіль на площадці біля кафе, що знаходиться рядом з територією митного пункту пропуску. Зразу після зупинки із автомобіля Фольксваген, що стояв поруч, вийшов чоловік та підійшов до С. Після короткої бесіди чоловік дістав з кишені гроші та почав розраховуватись з С. Інспекторам митниці, які тільки звільнились зі зміни, показались підозрілими дії двох осіб біля автомобіля, який щойно пройшов митний контроль. На їх прохання пояснити про причину зупинки, чоловіки спробували сісти у машини та зникнути, але були затримані робітниками митниці. При наступному детальному огляді під заднім сидінням автомобіля Опель був виявлений комп’ютер-ноутбук SONY. З пояснень С. комп’ютер він придбав у Росії за замовленням знайомого гр-на України К., який і чекав його в автомобілі біля кафе з метою отримати товар та розрахуватися за нього.

Визначте відповідальність С. та К. за порушення митних правил?

 1. 28 січня 2006 р. вантажним відділом Магістральної митниці було оформлено вантажну митну декларацію на тимчасове ввезення корпорацією “Автоінвестпром” транспортного засобу RENAULT LAGUNA. 28 січня 2007 р. закінчився передбачений законодавством строк, до якого корпорація “Автоінвестпром”, в собі керівника П., повинна була надати документи, необхідні для здійснення митного контролю, та вивезти транспортний засіб за межі митної території України, але зазначені дії корпорацією проведені не були, у зв’язку з чим інспектором митниці було складено протокол про порушення митних правил. Постановою начальника митниці не керівника корпорації “Автоінвестпром” було накладено штраф у розмірі 15000 грн.

Визначте законність постанови начальника митниці.

 1. Гр. П., провідник вагону № 4 потягу 7 сполученням “Санкт-Петербург-Севастополь”, намагався ввезти в Україну з приховуванням від митного контролю (у купе провідника з правової сторони нижньої шафи, а також у між стельовому просторі за гучномовцями) компакт диски 3830 шт., але був затриманий при сумісному митно-прикордонному огляді. Згідно з висновком експерта загальна вартість компакт-дисків склала 38 300 грн.

Визначте відповідальність П. за порушення митних правил? Який орган повинен розглядати справу про порушення митних правил? Складіть проект постанови у справі про порушення митних правил.

 1. 7 лютого 2008 р. гр. України О. на потязі № 19 “Москва-Харків” при проведенні митного контролю усно та письмово заявив інспекторам митниці, що переміщує в ручній поклажі 10 шкіряних курток на суму 5000 грн. При подальшому огляді інспекторами митниці його поклажі було виявлено ще 5 шкіряних курток на суму 2500 грн., та 10 курток з текстильних матеріалів на суму 1000 грн. Постановою начальника митниці на гр-на О. був накладений штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а товар, що не був задекларований, конфіскований. Не погодившись з рішенням начальника митниці, гр. О. через два дні подав скаргу до районного суду за місцем свого проживання.

Розгляньте цю справу та визначте законність дій її учасників.


С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и


Митне право України: Навч. посіб. / М.Г. Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2005. – 100 с.

Таможенный кодекс Украины: Комментарий. Изд. второе, перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2006. – 604 с.

Митне право України: Навч. посіб. – Львів: Новий світ 2000, 2007. – 240 с.

Митне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. В. В. ченцова. – К.: Істіна, 2007. – 328 с.

Додін Є. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України// Право України. - 2006. - № 8. – С. 110-115 1. ^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу з навчальної дисципліни “Митне право” та формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання.

Формами самостійної роботи студентів є:

– доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання завдань по темах практичних занять;

 • підготовка письмових відповідей на питання для самопідготовки;

 • робота в інформаційних мережах;

 • вибір теми, розробка плану та написання реферативної роботи;

 • вибір теми, розробка плану та написання доповіді;

– самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення.


Результативність самостійної роботи виявляється під час заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, поточного модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів у сесію.


^ 6. ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Опис предмета курсу
Курс

Напрям,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчального курсу

(структура залікового

кредиту)


Кількість кредитів

ECTS: 1.5


Модулів: 3


Змістових модулів: 2


Загальна кількість

годин: 54


Тижневих годин: 2-4


6.0601

“Право”


7.06001

“Спеціаліст”Обов’язкова:


Модуль I


Лекції: 18

Практичні (семінарські) заняття: 8


Модуль ІI


Індивідуальна робота: 10


^ Модуль ІII


Самостійна робота:

18

Види контролю:

поточний модульний

контроль; залікНавчальна дисципліна “Митне право” складається із 2 змістових модулів:


Змістовий модуль І.

Тема 1. Митна політика України та митне право


Тема 2. Організація діяльності митної служби України


Тема 3. Організація та здійснення митного контролю


Тема 4. Поняття та види митного режиму


Змістовий модуль ІІ.

Тема 5. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України


Тема 6. Митне оформлення. Декларування


Тема 7. Підприємницька та посередницька діяльність в галузі митної справи


Тема 8. Митно-тарифне регулювання та стягнення митних платежів


Тема 9. Порушення митних правил і відповідальність за них.


^ Організація поточного модульного

контролю


Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Митне право” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК).

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу відповідного змістовного модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

– рівень знань за результатами практичних та семінарських занять;

– виконання модульних контрольних завдань у формі тестування (у тому числі, з використанням комп’ютерних технологій).

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем після вивчення тем кожного змістового модуля.

Змістові модулі І, ІI оцінюються від 0 до 20 балів. Оцінка складається з двох компонентів:

– від 0 до 5 балів по всіх змістових модулях виставляється студенту за результатами роботи на практичних та семінарських заняттях;

– від 0 до 15 балів виставляється за виконання модульних контрольних завдань.

Перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК визначається на останньому практичному чи семінарському занятті відповідного семестру.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами ПМК складає 40 балів.

Результати ПМК вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з навчальної дисципліни.

В разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студент може за дозволом викладача скласти їх до наступного ПМК. Час та порядок складання визначається викладачем разом з кафедрою.


^ 7. Індивідуальна робота студентів


Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців індивідуальна робота студента може включати:

– анотацію прочитаної додаткової літератури з навчального курсу, бібліографічний опис літератури;

– конспектування монографічної літератури з тематики навчального курсу;

– підготовку есе (рефератів) та їх презентацію на практичних семінарських заняттях;

– зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз статті (статей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України, та інших нормативних актів з митного права.

– підготовку та формування матеріалів справи про адміністративне правопорушення;

– роботу в студентському науковому гуртку, написання наукових доповідей та їх презентацію на засіданнях гуртка, опублікування наукових статей та тез наукових доповідей, участь у конференціях;

– узагальнення правозастосовчої практики.

Напрямок та форму індивідуальної роботи студент визначає на початку вивчення навчального курсу самостійно. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студента здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за студентською навчальною групою.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами індивідуальної роботи, становить 10 балів.


^ Теми для написання рефератів


 1. Митне право в системі галузей українського законодавства (порівняльно-правовий аналіз).

 2. Методи митно-правового регулювання (теоретичні та практичні аспекти).

 3. Учасники митно-правових відносин: поняття, класифікація, статус.

 4. Міжнародні митні конвенції та угоди як джерела митного права.

 5. Митні органи як суб’єкти митно-правових та інших правовідносин (компетенція митних органів в сфері митної справи).

 6. Правоохоронна діяльність митних органів.

 7. Країна походження товару.

 8. Митний брокер, його правове становище.

 9. Правове регулювання та практика застосування митної процедури тимчасового збереження товарів.

 10. Митний перевізник як учасник митно-правових відносин.

 11. Форми та способи проведення митного контролю. Управління ризиками в митній справі.

 12. Митні та інші види мита: поняття, співвідношення та практика застосування.

 13. Митна вартість товарів: зміст, методи визначення, порядок заявлення й контролю.

 14. Загальний порядок та особливості сплати митних платежів.

 15. Правовий аналіз та практика застосування митних режимів тимчасового ввозу та тимчасового вивезення товарів.

 16. Правове регулювання та практика застосування митного режиму митного складу.

 17. Митний режим транзиту.

 18. Митні режими переробки товарів.

 19. Правове регулювання та практика застосування митних режимів знищення та відмови на користь держави.

 20. Правове регулювання та практика застосування митних режимів реімпорту та реекспорту товарів.

 21. Митне оформлення й контроль товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності.

 22. Переміщення товарів у міжнародних поштових відправленнях.

 23. Переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

 24. Принципи митного оформлення товарів та транспортних засобів.

 25. Митна вартість товару.

Студент може виконувати есе (реферат) з теми, якої нема у списку. Для цього тема есе (реферату) повинна бути узгоджена з викладачем.


^ 8. ПІДСУМКОВА ОЦІНКА УСПІШНості студентів

з навчальної дисципліни

МитНЕ ПРАВО”


Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з навчальної дисципліни “Митне право” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою.

Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ проводиться у формі заліку з вузлових питань, відповідь на які має бути творчою й ілюструвати уміння використовувати отримані знання. Питання, які включаються до білетів, доводяться до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах, які виставлені за результатами ПМК, індивідуальної роботи та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:Оцінка за шкалою

ECTS

ВИЗНАЧЕННЯ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за

100-бальною шкалою, що використовується в НЮАУ

A

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90-100

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89

C

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певному кількістю недоліків

75-79

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-69

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перекласти

2

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-349. контрольні питання до ЗАЛІКУ

з навчальної дисципліни

^ МИТНЕ ПРАВО”


 1. Поняття та предмет митного права.

 2. Система митного права.

 3. Джерела митного права.

 4. Поняття митних взаємовідношень.

 5. Поняття та структура митно – правової норми.

 6. Митний кордон та митна територія.

 7. Митна справа в Україні.

 8. Державна митна служба в Україні.

 9. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами, установами та організаціями.

10. Форми діяльності митних органів.

11. Митний контроль. Час перебування під митним контролем.

12. Форми митного контролю.

13. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю.

14. Зони митного контролю.

15. Здійснення митного контролю.

16. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що знаходяться під митним контролем.

17. Звільнення від митного контролю.

18. Види митних режимів. Вибір та зміна митного режиму.

19. Імпорт (випуск товарів для вільного використання)

20. Експорт товарів.

21. Реімпорт та реекспорт товарів.

22. Транзит товарів.

23. Тимчасове ввезення (вивезення) товарів.

24. Митний ліцензійний склад.

25. Магазин безмитної торгівлі.

26. Спеціальна митна зона.

27. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон в Україні.

28. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

29. Порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів.

30. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

31. Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях.

32. Ввезення і вивезення культурних цінностей через митний кордон України.

33. Переміщення валюти через митний кордон України.

34. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України.

35. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України.

36. Особливості переміщення через митний кордон товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності .

37. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем.

38. Державний експортний контроль.

39. Митне оформлення. Місце і час здійснення митного оформлення.

40. Декларування товарів. Форми та місце декларування.

41. Митний брокер. Порядок здійснення брокерської діяльності.

42. Митний перевізник.

43. Правові основи митно-тарифного регулювання.

44. Мито. Митний тариф України.

45. Види ставок мита.

46. Види мита.

47. Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів.

48. Країна походження товарів.

49. Митні пільги.

50. Поняття тарифних пільг (тарифних преференцій)

51. Митні платежі.

52. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

53. Порушення митних правил і відповідальність за них.

54. Види порушень митних правил.

55. Види стягнень за порушення митних правил.

56. Порядок провадження у справах про порушення митних правил.

57. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

58. Проходження служби в митних органах України.

59. Правовий захист працівників митних органів України.

60. Оскарження неправомірних дій митних органів України та їх службових осіб.


^ 10. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


Адміністративне правопорушення (проступок)

Адміністративне стягнення

Акцизний сбір

Валютні цінності

Вантажна митна декларація

Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію
України

Вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної
території України

Вільний обіг

Декларант

Декларація митної вартості

Державна митна служба України

Експертиза

Заходи нетарифного регулювання

Зона митного контролю

Зона спрощеного митного контролю

Індикативна ціна

Контрафактні товари

Конфіскація

Країна походження товару

Культурні цінності

Митна варта

Митна декларація

Митна політика

Митна служба України

Митна справа

Митна територія

Митне оформлення

Митне право

Митний брокер

Митний контроль

Митний кордон

Митний огляд

Митний перевізник

Митний пост

Митний режим

Митниця

Митні органи

Митні правила

Митні процедури

Нерезиденти

Переміщення товарів через митний кордон України

Посадова особа

Право інтелектуальної власності, суб'єкти права та
об'єкти права інтелектуальної власності

Правопорушник

Пропуск товарів і транспортних засобів через митний
кордон України

Регіональна митниця

Режим в пункті пропуску

Режим зони митного контролю

Спеціально виготовлене сховище (тайник)

Товари

Транспортні засоби

Фізична особа

Штраф

Юридична особа


Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних (семінарських) занять

з навчальної дисципліни

МИТНЕ право”


(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІІІ курсу


У к л а д а ч і: М.Г. Шульга

А.В. Руденко


Відповідальний за випуск ^ Ю.П. Битяк


Редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка:


План 2008


Підп. до друку 2008. Формат 84х108 1/32. Папір друк. № 2.

Друк офсетний. Умовн. друк. арк. Облік.-вид. арк. Вид. № .

Тираж прим. Зам. № . Ціна договірна.

___________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська 77

___________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська 77
Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять Та самостійної роботи з навчальної дисципліни " ораторське мистецтво"
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись і до розуму, і до почуттів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 115 с
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять iconВідповідно до вимог ects
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи