Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» icon

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура»
Скачати 108.67 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура»
Дата конвертації18.11.2013
Розмір108.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» в 2012/2013 навчальному році.


Фізична культура як складова загальної культури, суспільними проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного гармонічного розвитку людини.

Навчальний предмет «Фізична культура» у загальноосвітніх навчальних закладах має бути спрямованим на формування широкого комплексу життєво необхідних знань, рухових умінь та навичок, забезпечення різнобічного розвитку фізичних і безпосередньо пов’язаних з ними психічних якостей, оптимізувати стан здоров’я, розвинути здібності до розробки та реалізації проектів і програм формування свого здорового способу життя, що створює здорове середовище, оволодіти комплексом різноманітних засобів підтримки та зміцнення здоров’я.

Сучасна загальноосвітня школа виконує не лише навчально-виховні завдання, але і прагне до створення здоров’язбережувального навчального процесу. Формування знань учнів про потребу здорового способу життя – одне із завдань фізкультурної освіти. Критерієм ефективності цього процесу повинен бути рівень здоров’я дітей та молоді, рівень фізичної працездатності і соціальної дієздатності.

Фізичне виховання сьогодення потребує орієнтації на:

 • вироблення і реалізацію якісно нової, особистісно і компетентісно обґрунтованої основи до підходу збереження і підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності школярів та молоді на всіх етапах навчання з врахуванням особливостей їх рухового і психофізичного розвитку;

 • створення освітнього середовища, яке стимулює фізично рухову активність особистості та її організацію відповідно віковій та психофізичній специфіці розвитку організму;

 • інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей для додаткових форм фізичного виховання;

 • створення умов і механізмів фізичного виховання для занять різної спрямованості по інтересам;

 • формування стійкості до асоціальних впливів щодо виникнення шкідливих звичок і неадекватних видів поведінки.

Навчально-виховний процес з фізичної культури в 2012-2013 н.р. здійснюється за робочими навчальними планами, що складаються на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмету «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено:

 • у 1-4 класах - 3 години на тиждень;

 • у 5-7 класах – 2,5 години на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов – 2 год.);

 • у 8-9 класах – 3 години на тиждень;

 • у 10-11 класах – 2 години на тиждень;

 • у 10 - 11 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень.

Години з фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти, кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо.

Основним документом, на основі якого здійснюється вивчення предмета є навчальна програма. Для опанування змісту фізичної культури Міністерством рекомендовані наступні програми:

- «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» ( авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011р.);

- «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи» (авт. В.І. Майєр, в-во «Ранок», 2006);

- «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. В.В. Деревянко, В.О. Сілкова, в-во «Атол», 2006);

- «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи» (за ред. С.М. Дятленка, надрукована в посібнику „Фізична культура в школі. 5-11 класи. Для керівників закладів освіти, класних керівників, методистів та учителів фізичної культури, батьків”, в-во «Літера. ЛТД», 2011);

- «Плавання» для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. В.В. Деревянко, В.О. Сілкова);

- «Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи» (авт. В.І. Майєр, В.В. Деревянко, надрукована в посібнику „Фізичне виховання учнів з відхиленням у стані здоров’я”, в-во «Літера. ЛТД», 2012);

- «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи» (авт. В.М. Єрмолова та ін., в-во «Поліграфкнига», 2010).

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Початкова школа працює за новою програмою «Фізична культура» для 1-4 класів затверджено наказом МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050), яка розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462).

Навчальна програма робить акцент на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і покликана сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору. Навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.

Доцільно навчати молодших школярів руховим діям застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню емоційного клімату й формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.

Оцінювання учнів початкової школи здійснюється вербально.

У зв’язку з тим, що в учнів початкових класів відбувається інтенсивний розвиток більшості рухових якостей, формування різних систем організму, учителю необхідно знати, що в цьому віці найкраще розвиваються такі фізичні якості як швидкість, спритність, гнучкість і помірно — сила та витривалість. Тому уроки фізичної культури з учнями початкових класів рекомендуємо проводити спеціалісту з фізичної культури і спорту або відповідно підготовленому вчителю початкової школи.

Одна з провідних ролей в процесі збереження і формування здоров’я школярів належить вчителеві фізичного виховання. Успішна робота в сучасній школі вимагає високого професійного рівня підготовки вчителя. Одним з критеріїв професійного рівня вчителя, що виконує оздоровчі завдання, є формування його здоров’язбережувальної компетентності.

У загальноосвітніх навчальних закладах навчаються діти, які відповідно до стану здоров’я, фізичного розвитку, рівня фізичної підготовленості поділяються на три медичні групи: основну, підготовчу та спеціальну.

Заняття з кожною групою мають свої особливості, як організаційні, так і методичні (див. табл. 1). Дотримання цих рекомендацій при фізичному вихованні дітей, які мають відхилення у стані здоров’я, дозволить підвищити ефективність занять та сприятиме покращенню фізичного розвитку школярів.


Таблиця 1

^ Організаційні та методичні рекомендації щодо рухового режиму учнів, які належать до різних груп здоров’я


Групи

Організаційні рекомендації

Методичні рекомендації

^ 1-ша

основна

Навчальна, трудова та спортивна діяльність організується без будь-яких обмежень за загальною програмою фізичної культури та з виконанням навчальних нормативів (5-11 класи).

Рекомендовані додаткові заняття у спортивних секціях, участь у змаганнях.

^ 2-га

підготовча

Учні належать до групи ризику та потребують підвищеної уваги лікарів. Необхідне забезпечення систематичного обстеження.

Проведення загартування, дієтотерапії, дотримання раціонального режиму дня та рухового режиму.

Заняття за загальною програмою фізичної культури, але з можливою затримкою складання відповідних нормативів. Оцінювання учнів за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. Рекомендовані заняття у фізкультурно-оздоровчих групах загальної фізичної підготовки, прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях можлива за додатковим дозволом лікаря.

^ 3-тя

спеціальна

Систематичний лікарський контроль, додаткові спеціально організовані заняття фізичними вправами.

Руховий режим забезпечується з дотриманням показань до занять. Особливу увагу звернути на відновлення після вправ, забезпечення оздоровчого впливу на порушені функції.

Рекомендовано збільшення обсягу вправ на відновлення дихання, повільний темп виконання, систематичний контроль пульсу та стану. Заняття відбуваються за окремою програмою для спеціальних медичних груп. Участь у спортивних заходах обмежена.


Навчальні програми з фізичної культури характеризуються спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. Матеріал програм з фізичної культури спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-11 класах загальноосвітній навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля.

На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і нахилів, навчити учнів «слухати» й «оцінювати» свій фізичний стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення, а вчителям відійти від надто узагальнених, «розмитих» завдань навчання.

Оцінювання і перевірка знань, рухових умінь і навичок, техніки виконання фізичних вправ, навчальних нормативів і вимог навчальної програми є важливою складовою частиною навчально-виховного процесу. При оцінюванні вчитель фізичної культури має враховувати рівень досягнень учня, зважаючи на те, що основними функціями оцінювання є контролююча, навчальна, діагностична і виховна.

Під час оцінювання рекомендуємо:

 • здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня такі умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного підготовленості, стану здоров’я;

 • конкретизувати завдання, визначеного змістом даного уроку, за яке учня буде оцінено;

 • застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії);

 • врахувати: особисті досягнення учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів.

Оцінювання учнів здійснюється відповідно до вимог визначених навчальними програмами.

Залікові навчальні нормативи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Відповідно до ст.22 Закону України «Про загальну середню освіту», заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. Не можна допускати на уроках фізичної культури навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

У розкладі навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі у зв’язку з несприятливими погодними умовами виносять учителі фізичної культури (наказ МОН України від 01.06.2010 № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. за № 651/17946).

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за умови, якщо температура повітря не нижче:

-8°С для 1-2 класів;

-8°С - -11°С для 3-4 класів;

-12°С для 5-7 класів;

-12°С - -15°С для 8-11 класів.

При проведенні занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН України від 01.06.2010 № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. за № 651/17946).

Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов’язково потрібно проводити відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці предмету «Фізична культура» у класному журналі).

Вивчення предмета у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат також окремо.

При забезпеченні належного організаційно-методичного проведення уроку, особистісно-зорієнтованого навчання, індивідуально-дозованого навантаження, дотримання дисципліни, стану спортивного обладнання та інвентарю переважна кількість травм може бути попереджена. На уроках фізичної культури, спортивно-масових заходах систематично здійснювати візуальний контроль за самопочуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвентарю.

Для підготовки до державної підсумкової атестації в основній школі з фізичної культури рекомендуємо користуватися посібником «Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» (авт. Тимошенко О.В. та ін.) – Київ: Центр навчально-методичної літератури, 2012.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 360 «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році «Року спорту та здорового способу життя» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2011 № 1427 Міністерство рекомендує напередодні Дня фізичної культури і спорту (10 вересня 2012 року) провести у 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів урок «Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя та зміцнення миру».

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.02.2012 № 14.1/10-301 «Про видання навчальної літератури» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

Викладання фізичної культури за новою програмою розпочнеться з 5 класу з 2013/2014 навчального року.
Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура»
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту
Порту є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту
Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласної учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту
Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей...
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмета «Фізична культура» у 2013/2014 навчальному році
Основним завданням сучасної системи освіти є формування в школярів високого рівня культури здоров’я
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2013-2014 навчальному році Гавлюк В. В., методист з предмета фізична культура
Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2013-2014 навчальному році Основною метою навчального предмета «Фізична культура»
Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення навчального предмету „Фізична культура в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмету „Фізична культура” в загальноосвітніх навчальних закладах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи