Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне icon

Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне
Скачати 443.01 Kb.
НазваДержавний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне
Сторінка1/3
Дата конвертації22.10.2013
Розмір443.01 Kb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3

ДСТУ 3302-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів з баз даних

СТРУКТУРА СИСТЕМИ СЛОВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Видання офіційне


Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1996

ДСТУ 3302—96

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом програмних систем НАН України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 січня 1996 р. № 39

 3. Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO/IEC 10027:1990 «Information Technology. — Information re­source dictionary System (IRDS) Framework»

 4. ^ ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 5. РОЗРОБНИКИ: Л.Бабко, В.Грищенко, канд. фіз.-мат. наук, Л.Мікулінська, А.Скляров, канд. екон. наук

© Держстандарт України, 1996

^ Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Держстандарту України

ДСТУ 3302—96

ЗМІСТ

с

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення 2

 4. Графічні зображення 4

 5. Структура стандартів для системи словників інформа­ційних ресурсів 6
 1. Призначення стандартів 6

 1. Стандарти для системи словників інформаційних ресурсів 7
 1. Види інтерфейсів 7

 2. Метод моделювання даних 8

 3. Формати обміну даними 8
 1. Забезпечення сфер застосування 8

 2. Засоби забезпечення, що використовують стандарти . 8

6 Вміст даних системи словників інформаційних ресурсів . . 9

 1. Рівні даних 9

 2. Поняття типів та примірників 9

 3. Контейнери даних 10

 4. Ідентифікування рівнів даних 10
 1. Основний рівень 10

 2. Рівень визначення словника

інформаційних ресурсів 10

 1. Рівень словника інформаційних ресурсів ... 11

 2. Прикладний рівень 12

6.5 Пари рівнів 12

6.5.1 Пара рівня визначення словника інформаційних

ресурсів 13III

ДСТУ 3302—96

 1. Пара рівня словника інформаційних ресурсів 13

 2. Пара прикладного рівня 15
 1. Роль методів моделювання даних 15

 1. Можливість розширення системи словників інформаційних ресурсів 15

7 Засоби системи словників інформаційних ресурсів ... 16

7.1 Основні засоби керування базами даних 16

 1. Запровадження обмежень 16

 2. Керування доступом 16

 3. Контрольний журнал 17

 4. Обмеження та значення за промовчанням . . 17

 5. Цілісність бази даних 17

 6. Засоби запитів та виведення звітів 17

 7. Доступ до віддалених даних 17

7.2 Конкретні засоби керування інформаційними
ресурсами 17

 1. Іменування 18

 2. Статус вмісту словника 18

 1. Керування життєвим циклом інформаційної системи 18

 1. Керування версією 18

 2. Виділення розділів 18

 3. Виділення підмножин 19

 4. Створення копії 19

 5. Аналіз впливу на шлях запиту 19

8 Інтерфейси системи словників інформаційних

ресурсів 19

 1. Розміщення інтерфейсів 19

 2. Опис інтерфейсу 21

IV

ДСТУ 3302—96

С.

 1. Інтерфейс системи словників інформаційних ресурсів типу процесор-процесор 21

 2. Екранний інтерфейс 21

 3. Інтерфейс командної мови 23
 1. Використання послуг системи словників інформаційних ресурсів у послугах бази даних ... 23

 2. Експорт та імпорт даних системи словників інформаційних ресурсів 24

 3. Послуги, забезпечені інтерфейсами 24

Додаток А. Абетковий покажчик термінів

англійською мовою 26

V

^ ДСТУ 3302—96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ З БАЗ ДАНИХ

СТРУКТУРА СИСТЕМИ СЛОВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ

РЕСУРСІВ

^ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО БАЗАМ ДАННЫХ

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ СЛОВАРЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ

РЕСУРСОВ

DATABASE STANDARDS SYSTEM

INFORMATION RESOURCE DICTIONARY SYSTEM FRAMEWORK

Чинний від 1997—01—01

^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт установлює рівні даних, засоби та інтерфейси систе­ми словників інформаційних ресурсів, яка використовується для ке­рування та документування інформаційних ресурсів прикладних сфер.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2872—94 Системи оброблення інформації. Мови програ­мування. Терміни та визначення;

ДСТУ 2874—94 Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення;

ДСТУ 2938—94 Системи оброблення інформації. Основні по­няття. Терміни та визначення;

^ Офіційне видання

ДСТУ 3302—96

ДСТУ 3302—96


ДСТУ 2940—94 Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення.

^ З ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення.

 1. База даних (database) —Сукупність взаємопов'язаних да­них, організованих згідно зі схемою бази даних так, щоб з ними міг працювати користувач (ДСТУ 2874).

 2. Визначення словника інформаційних ресурсів (informa­tion Resource Dictionary definition) —Сукупність об'єктів, які разом визначають дані, що можуть зберігатися у словнику інформаційних ресурсів.

 3. Дані (data) — Інформація, подана у формалізованому ви­гляді, придатному для пересилання, інтерпретування чи оброблення за участю людини або автоматичними засобами (ДСТУ 2938).

 4. Експорт (export) — Функція одержання даних із системи словників інформаційних ресурсів та пакування їх у файл експорту-імпорту.

 5. Життєвий цикл (life cycle) — Концептуальна схема, яка використовується для відображення еволюції об'єктів у часі.

 6. Значення (value) — Абстрактна величина з однією харак­теристикою, згідно з якою вона може порівнюватися з іншими аб­страктними величинами (ДСТУ 2872).

 7. Імпорт (import) — Функція приймання даних з файла ек­спорту-імпорту до системи словників інформаційних ресурсів.

 8. Інтерфейс (interface) — Визначений набір послуг, які на­даються процесором (ДСТУ 2938).

 9. Керування доступом (access control) — Розмежування та обмеження доступу користувачів згідно з їх правами (ДСТУ 2940).
 1. Керування інформаційними ресурсами (information re­source management) — Використання й супровід інформаційних ре­сурсів, які належать до одного або кількох словників інформаційних ресурсів.

 2. Клієнт (client) — Користувач, що замовляє послуги, пе­редбачені інтерфейсом сервера.

 3. Контейнер даних (data container) —Ділянка абстрактної пам'яті, в яку можуть бути записані примірники даних.

 4. Контрольна перевірка (auditing) — Визначення того, чи попередньо зроблені зміни у наборі даних виконані правильно і у відповідний час.

 5. Користувач (user) —Особа або прикладна програма, яка замовляє послуги для керування даними.

 6. Метод моделювання даних (data modelling approach) — Сукупність правил для визначення структури даних, обмеження ці­лісності та послуг маніпулювання даними.
 1. Носій даних (storage medium) —Пристрій, на який можуть бути записані дані.

 2. Об'єкт (object) — Будь-яке поняття або предмет, що на­лежать до предметної сфери (ДСТУ 2872).

 3. Обмеження цілісності (constraint) — Обмеження на зна­чення певного набору об'єктів даних.

 4. Основний рівень (fundamental level) — Рівень даних, на якому визначаються типи об'єктів, які можуть бути записані у визна­ченні словника інформаційних ресурсів.

 5. Пара прикладного рівня (application level pair) — Спіль­ний опис прикладного рівня та його схеми на рівні словника інфор­маційних ресурсів.

 6. Пара рівнів (level pair) — Два суміжні рівні даних, вищий з яких завжди містить «тип» інформації, що стосується «примірників» на нижчому рівні.

 7. Пара рівня визначення словника інформаційних ресур­сів (information Resource Dictionary definition level pair) — Спільний опис рівня визначення словника інформаційних ресурсів та його схе­ми на основному рівні.
 1. ^ Пара рівня словника інформаційних ресурсів (informa­tion Resource Dictionary level pair) — Спільний опис рівня словника інформаційних ресурсів та схеми словника інформаційних ресурсів на рівні визначення словника інформаційних ресурсів.

 2. Послуга (service) — Надання функційних можливостей од­ного процесора іншим процесорам (ДСТУ 2874).

 3. Прикладна схема (application schema) — Опис примір­ників даних, які в будь-який час можуть міститись у прикладній базі даних.

 4. Прикладний рівень (application level) — Рівень даних, на якому визначаються примірники даних.

 5. Процесор (processor) — Функційний пристрій, що забез­печує конкретне застосування певної сукупності команд (ДСТУ 2938).

 6. ^ Реальна система (real system) —Сукупність комп'ютерів, програмних засобів, периферійних пристроїв, терміналів, операторів комп'ютера, фізичних процесів, засобів пересилання інформації і т. ін., яка складає автономне ціле, здатне виконувати оброблення та/або пересилання інформації.
 1. ^ Рівень визначення словника інформаційних ресурсів (information Resource Dictionary definition level) — Рівень даних, на якому визначається потенційний вміст словника інформаційних ре­сурсів.

 2. ^ Рівень словника інформаційних ресурсів (information Resource Dictionary level) — Рівень даних, на якому визначаються інформаційні ресурси предметної сфери.


2

З

ДСТУ 3302—96

 1. Розділ (partition) — Підмножина об'єктів словника інфор­маційних ресурсів і/або об'єктів визначення словника інформаційних ресурсів.

 2. Сервер (server) — Процесор, який надає послуги іншому процесору.

 3. Система керування базою даних (database management system) — Сукупність засобів керування створенням, використанням та обслуговуванням бази даних.

 4. Система словників інформаційних ресурсів (information Resource Dictionary System) — Інформаційна система, що містить інформацію про одну або кілька прикладних систем.

 5. Словник інформаційних ресурсів (information Resource Dictionary) — Частина сховища, якою керує система словників ін­формаційних ресурсів і в якій можуть міститися інформаційні ресур­си однієї предметної сфери.

 6. ^ Статус вмісту словника (status of dictionary content) — Стан сукупності даних у словнику, який вказує, що дані можуть бути вільно модифіковані, не модифіковані або вважатися архівними.

 7. Схема бази даних (database schema) — Формальний опис даних згідно з конкретною моделлю даних (ДСТУ 2874).
 1. Схема визначення словника інформаційних ресурсів (information Resource Dictionary definition schema) — Схема, що є описом об'єктів, які у будь-який момент часу можуть належати до визначення словника інформаційних ресурсів.

 2. ^ Схема даних (data schema) — Логічне подання організації даних.

 3. Схема словника інформаційних ресурсів (information Resource Dictionary schema) — Схема, що є описом інформаційних ресурсів, які у будь-який момент часу можуть міститись у словнику інформаційних ресурсів.

 4. Тип об'єкта (object type) — Пойменована сукупність об'єк­тів зі спільними властивостями.

 5. Фаза життєвого циклу (life cycle phase) —Складова жит­тєвого циклу.

 6. Файл експорту-імпорту (export/import file) — Файл, сфор­мований функцією експорту даних та прийнятий функцією імпорту даних.

 7. Цілісність бази даних (database integrity) — Відповідність усіх даних бази даних визначеному несуперечливому набору правил.

Абетковий покажчик вміщених у розділі термінів англійською мовою наведено у додатку А.

^ 4 ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

У розділі наводяться рисунки, які ілюструють описані стандар­том процесори та інтерфейси.

ДСТУ 3302—96

Процесори подаються у вигляді зображення, як показано на рисунку 1.Рисунок 1 — Зображення процесора та його інтерфейсу

Ім'я у зображенні є іменем процесора.

Інтерфейс подається прямокутною частиною зображення (ри­сунок 1). Цифра ідентифікує інтерфейс, а ім'я та опис інтерфейсу наводяться у супровідному тексті.

Передбачається, що кожний процесор має один інтерфейс, в якому послуги робляться доступними.Зображення особи і носія даних наведено відповідно на рисун­ках 2 і 3.Рисунок 4 — Зображення зв'язку клієнт-сервер


Рисунок 2 — Зображення особи Рисунок 3 — Зображення носія даних Зв'язок клієнт-сервер зображено на рисунку 4.
4

5

ДСТУ 3302—96

ДСТУ 3302—9б


Термін «клієнт» застосовується для користувача послуг, що на­даються в інтерфейсі.

Процесор, що надає послуги в інтерфейсі, називається сервер. Процесор може виконувати роль як клієнта, так і сервера. Процесор може бути сервером щодо одного інтерфейсу і клієнтом щодо ба­гатьох інтерфейсів.

Клієнт може бути особою або процесором залежно від харак­теру інтерфейсу.

Використання інтерфейсу клієнтом позначається як лінія, що з'єднує їх зображення. Використання процесором носія даних поз­начається як лінія поміж їхніми зображеннями. Передбачається, що на зображенні клієнт перебуває ліворуч від сервера.

^ 5 СТРУКТУРА СТАНДАРТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ СЛОВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

5.1 Призначення стандартів

Призначенням стандартів для системи словників інформаційних ресурсів є забезпечення спільної основи для розроблення словників інформаційних ресурсів.

Словник інформаційних ресурсів є спільно використовуваним сховищем для визначення інформаційних ресурсів, що належать до усієї предметної сфери чи її частини. Він може містити повну або часткову інформацію про:

—: дані предметної сфери;

 • комп'ютеризовані або некомп'ютеризовані процеси, що мо­жуть бути придатні для подання та підтримання даних предметної сфери;

 • доступне середовище технічних засобів, на яких такі дані можуть подаватися;

 • організацію ресурсів, що можуть використовувати інформа­цію;

— осіб, які відповідають за створення цієї інформації.
Система словників інформаційних ресурсів — це система, яка

забезпечує засоби створення, обслуговування та доступу до словни­ка інформаційних ресурсів і його опису.

Вміст словника інформаційних ресурсів може порівнюватися з вмістом звичайної прикладної бази даних.

Дані у словнику інформаційних ресурсів можуть належати до таких об'єктів, як типи елементів даних, файли даних, комп'ютерні програми та підсистеми.

5.2 ^ Стандарти для системи словників інформаційних ресурсів

Цей стандарт установлює структуру стандартів для системи словників інформаційних ресурсів, види даних разом з основними процесорами та пов'язаними з ними інтерфейсами, а також послуги, передбачені інтерфейсами.

5.2.1 Види інтерфейсів

Існують такі види інтерфейсів для процесорів:

 • програмно-процедурний виклик;

 • синтаксис для інтерпретації під час виконання;

 • угоди щодо послуг.

Інтерфейс виклику процедури встановлює послідовний набір параметрів та відповідних правил для оператора CALL стандартної мови програмування. Виклик процедури може також бути неявним, що означає використання оператора, який транслюється в оператор CALL до початку компіляції.

Синтаксис для інтерпретації під час виконання подібний до то­го, що призначається для користувача-особи, з тією різницею, що лінґвістичні форми інтерпретуються під час виконання спеціальним процесором у стандартну мову програмування.

Угоди щодо послуг є стандартним набором угод, не залежних від мови програмування, для визначення списків параметрів та еле­ментів послуг у застосуванні в середовищі відкритої системи.

Існують такі види інтерфейсів для особи:

 • панелі (формати абстрактних екранів);

 • конкретний синтаксис;

 • графіка.

Панельний вид інтерфейсу встановлює групу послуг, які, мож­ливо, були визначені з використанням деяких інших видів інтерфей­су.

Конкретний синтаксис (як, наприклад, командна мова) є тради­ційним способом визначення інтерфейсів для особи.

Вид графічного інтерфейсу може бути використаний спільно або з інтерфейсом, або з абстрактним синтаксисом.

Вид інтерфейсу, який може бути використаний для визначення як інтерфейсів для процесорів, так і інтерфейсів для особи, є абст­рактним синтаксисом. Абстрактний синтаксис визначає семантику набору послуг без приписування їм будь-якої лінгвістичної форми для використання особою під час ініціювання або виклику кожної послуги.

Абстрактний синтаксис установлює семантику інтерфейсу, і особа може ініціювати стандартну послугу багатьма різними спосо­бами, такими як, наприклад, засоби меню, дотик до екрану або ви­користання спеціалізованої клавіатури. Аналогічно, інтерфейс проце-


6

7

ДСТУ 3302—96

V.

сора також можна розробляти з використанням кількох видів інтер­фейсу залежно від вимог.

5.2.2 Метод моделювання даних

Метод моделювання даних — це клас правил для визначення структури даних і семантик відповідних послуг маніпулювання даними.

Кожний стандарт для інтерфейсу з особою або для інтерфейсу, що обслуговує інший процесор, залежить від одного чи більше ме­тодів моделювання даних.

Прикладами методів моделювання даних є методи, засновані на мові баз даних або спеціалізовані для мови програмування.

5.2.3 Формати обміну даними

Якщо стандарт для системи словників інформаційних ресурсів призначається для пересилання даних з однієї реальної системи в іншу, то з цього стандарту повинен братися чи в ньому визначатися формат обміну даними. Пересилання може здійснюватися або за допомогою засобів зв'язку, або фізичним переміщенням даних з од­ного місця в інше.

5.3 Забезпечення сфер застосування

Цей стандарт призначено для забезпечення робіт зі стандар­тизації форматів для обміну даними, а також для полегшення роз­роблення несуперечливих стандартів у багатьох прикладних сферах.

Стандарт для системи словників інформаційних ресурсів можна використовувати у межах окремих прикладних сфер. Його можна також використовувати як засіб установлення зв'язків між окремими прикладними сферами. Це дозволяють правила, згідно з якими дані, які подаються в одній реальній системі, можуть визначатися, зміню­ватися та розширюватися відповідно до конкретних вимог.

5.4 Засоби забезпечення, що використовують стандарти

Забезпечення робіт зі стандартизації за допомогою стандартів можна досягнути різними способами залежно від сфери застосуван­ня та використовуваних технологій. Наприклад:

 • стандартизовані послуги на рівні інтерфейсу;

 • вміст даних під час використання загальних послуг;

 • формати пересилання даних.

Стандарт для послуг на рівні інтерфейсу визначає в загальних термінах вміст певних частин словника інформаційних ресурсів, ви­значення словника інформаційних ресурсів та послуги, за допомо­гою яких до їх вмісту може бути забезпечено доступ та маніпулю­вання.

8

ДСТУ 3302—96

Стандарт вмісту даних визначає у точних термінах вміст якоїсь частини словника інформаційних ресурсів відповідно до певного за­пропонованого методу моделювання даних. Послуги, які можуть на­даватися для цих даних (разом з семантикою таких послуг), можуть явно чи неявно входити до спільних послуг маніпулювання даними, пов'язаних з цим методом моделювання даних.

Стандарт для формату пересилання даних є стандартом, роз­робленим для полегшення взаємодії кількох реальних систем за до­помогою стандартизації форматів різних типів повідомлень, які поси­лаються з однієї реальної системи в іншу. Формат пересилання да­них може бути конкретизований стосовно сфери застосування.

^ 6 ВМІСТ ДАНИХ СИСТЕМИ СЛОВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

6.1 Рівні даних

В основу структури системи словників інформаційних ресурсів покладено поняття чотирьох рівнів даних і пов'язаних з ними трьох «пар рівнів». Призначенням цих чотирьох рівнів даних є забезпечен­ня можливості поширення типів даних, які можуть зберігатися в словнику інформаційних ресурсів.

Розуміння рівнів та пар рівнів є вирішальним для розуміння то­го, як словник інформаційних ресурсів співвідноситься зі своїм се­редовищем та як система словників інформаційних ресурсів надає послуги своїм користувачам.

6.2 Поняття типів та примірників

Мови програмування та системи керування базами даних (СКБД) використовують різні підходи до відокремлення програм від даних.

Тип даних визначається або у програмі, або у спеціальній мові (у випадку СКБД), яка використовується для визначення даних. Це визначення типу даних по суті створює відкритий контейнер даних. Він ідентифікується або як тип запису, або як таблиця, або іншим способом.

Прикладні програми посилаються на тип даних у завантажному модулі програми. Коли такі програми виконуються, вони викликати­муть дані (кожне з яких іноді називається примірником) для зане­сення до файлу чи до бази даних.

Якщо є потреба доступу до конкретного типу даних, то у прог­рамі слід посилатися на тип даних і послідовно вибирати конкретні примірники цього типу.

9

ДСТУ 3302-96

ДСТУ 3302—96


Поняття рівнів даних системи словників інформаційних ресурсів є розширенням поняття типу даних і поняття примірника.

6.3 ^ Контейнери даних

Поняття контейнера даних відрізняється від понять типу чи схе­ми. Контейнер даних — це ділянка віртуальної пам'яті, в якій можуть бути записані примірники даних. Контейнер даних може містити дані або бути порожнім.

Типи даних описуються мовою визначення даних. Контейнер даних може бути порожнім у будь-який момент часу. Примірники типу можуть бути записані лише після створення контейнера.

Сукупність правил, що керують тим, як примірники даних у кон­тейнері даних повинні відповідати типам даних, з якими вони пов'я­зані, називається методом моделювання даних. З кожною парою рів­нів можуть бути пов'язані один чи більше методів моделювання да­них.

Семантика кожної послуги, передбаченої для пари рівнів, по­винна бути конкретною для кожного методу моделювання даних.

6.4 Ідентифікування рівнів даних

Установлюються чотири рівні даних:

 • основний рівень;

 • рівень визначення словника інформаційних ресурсів;

 • рівень словника інформаційних ресурсів;

 • прикладний рівень.

6.4.1 Основний рівень

Призначенням основного рівня є опис типів об'єктів, дані про які можуть бути записані на рівні визначення словника інформацій­них ресурсів.

Визначення типів даних, які можуть зберігатися на рівні визна­чення словника інформаційних ресурсів, називається схемою визначен­ня словника інформаційних ресурсів. Для опису схеми визначення словника інформаційних ресурсів слід використовувати метод моде­лювання даних. Цей метод може бути визначений стандартом мови бази даних.

6.4.2 ^ Рівень визначення словника інформаційних ресурсів

Призначенням рівня визначення словника інформаційних ресур­сів є зберігання визначень словника інформаційних ресурсів.

Типи даних, примірники яких записані у визначеннях словника інформаційних ресурсів, визначаються на основному рівні.

Може існувати довільна кількість визначень словника інформа­ційних ресурсів, які описуються однією схемою визначення словника інформаційних ресурсів.

Частина визначення словника інформаційних ресурсів, на яку посилаються як на схему словника інформаційних ресурсів, описує типи об'єктів, дані про які можуть зберігатися в одному чи кількох словниках інформаційних ресурсів.

Визначення словника інформаційних ресурсів може містити як одну, так і кілька схем словника інформаційних ресурсів. Частина вмісту визначення словника інформаційних ресурсів може перебу­вати у стадії розроблення та передбачає заміну вмісту схеми слов­ника інформаційних ресурсів або додання визначення у схему слов­ника інформаційних ресурсів. Інші визначення могли раніше бути замінені та віднесені до категорії архівних.

Вміст схеми словника інформаційних ресурсів може бути ви­значений за допомогою стандартів розробником визначень словника інформаційних ресурсів або користувачем.

У будь-який момент часу схема словника інформаційних ресур­сів є підмножиною визначення словника інформаційних ресурсів.

Визначення словника інформаційних ресурсів містить інформа­цію, яка використовується для керування інформаційними ресур­сами.

6.4.3 ^ Рівень словника інформаційних ресурсів

Може існувати будь-яка кількість словників інформаційних ре­сурсів, що одночасно описуються однією схемою словника інформа­ційних ресурсів.

Частина вмісту словника інформаційних ресурсів визначає типи для прикладного рівня.

Наприклад, словник інформаційних ресурсів може містити ін­формацію про те, що «службовець» та «перелік замовлень» є двома типами записів. Словник інформаційних ресурсів також повинен міс­тити інформацію про те, які програми використовують ці типи записів.

Певна інформація у словнику інформаційних ресурсів буде ви­значати схеми активних на цей час баз даних, а інша інформація — схеми неактивних баз даних. У словнику інформаційних ресурсів мо­же бути також інформація про застосування (аналіз, проектування, керування).

Призначенням даних у словнику інформаційних ресурсів є на­дання можливості для словника інформаційних ресурсів забезпечу­вати проектування, створення та функціювання комп'ютеризованих інформаційних систем, а також інші функції, для яких система слов­ників інформаційних ресурсів може бути придатним інструментом.

Більшість примірників даних у словнику інформаційних ресурсів розміщуються проектувальником або розробником інформаційних систем. У деяких випадках запис даних у словник інформаційних


10

11

ДСТУ 3302—96

ДСТУ 3302—96


ресурсів може виконуватись автоматично програмним продуктом (наприклад, компілятором мови), який підтримує ведення конкретної розробки.

Типи даних у словнику інформаційних ресурсів цілком визна­чаються даними, які зберігаються у застосованій схемі словника ін­формаційних ресурсів. Вони можуть бути розширені розробником або користувачем словника інформаційних ресурсів.

Не існує обмежень на типи даних, які можуть зберігатися на рівні словника інформаційних ресурсів.

^ 6.4.4 Прикладний рівень

Прикладний рівень — це рівень, на якому записуються примір­ники даних про предметну сферу.

Дані, віднесені до прикладного рівня, призначаються для кори­стувачів інформаційної системи.

Наприклад, дані, віднесені До Іваненка, який є службовцем, по­винні існувати на прикладному рівні так само, як і дані про замов­лення 738942 на товар від 17 травня 1992 р.

Дані про тип, а точніше, про загальне поняття «службовець», будуть записані до словника інформаційних ресурсів. Типи даних записуються до словника інформаційних ресурсів, а відповідні при­мірники перебувають на прикладному рівні. Початковий модуль при­кладної програми посилається на типи даних, визначені на рівні словника інформаційних ресурсів.

Дані прикладного рівня оброблюються за допомогою програм, створених розробником інформаційних систем. Можуть бути вико­ристані програми загального призначення, відповідно адаптовані розробником інформаційних систем. Ці програми можуть бути напи­сані стандартною мовою програмування чи створені якимось іншим способом, можливо, за допомогою засобів ґенерації прикладних програм більш високого рівня. У будь-якому разі програми чи за­соби мов більш високого рівня завжди мають містити посилання на типи даних, визначені у словнику інформаційних ресурсів.

€.5 ^ Пари рівнів

Система словників інформаційних ресурсів надає послуги на двох рівнях: рівні визначення словника інформаційних ресурсів та рівні словника інформаційних ресурсів. У кожному випадку послуги можуть бути подані як такі, що діють на парі рівнів. Пара рівнів складається з двох суміжних рівнів даних. Вищий з двох рівнів зав­жди буде містити «тип» інформації, що відповідає «примірникам» на нижчому з двох рівнів. Частина даних вищого з двох рівнів, яка ви­значає типи для нижчого рівня, називається схемою для нижчого рівня.

Успішне функціювання системи словників інформаційних ресур­сів потребує несуперечності даних на нижньому рівні кожної пари рівнів з конкретною версією схеми на верхньому рівні пари рівнів.

Якщо схема, для якої існують дані на нижчому рівні, зміню­ється, то між цими даними і схемою повинна підтримуватися несу­перечливість.

Важливо зазначити, що верхній рівень пари рівнів може також містити інформацію, яка не є інформацією про типи стосовно при­мірників нижнього рівня.

Три пари рівнів ідентифікуються таким чином:

 • пара рівня визначення словника інформаційних ресурсів;

 • пара рівня словника інформаційних ресурсів;

 • пара прикладного рівня.

Тільки перші дві пари рівнів є предметом розгляду стандартів системи словників інформаційних ресурсів. Кожна забезпечена пос­луга в стандарті на систему словників інформаційних ресурсів нале­жить до пари рівнів, а не до одного рівня. На рисунку 5 наведено приклади об'єктів на чотирьох рівнях так, як вони інтерпретуються у контексті відповідних пар рівнів.

6.5.1 ^ Пара рівня визначення словника інформаційних
ресурсів


Пара рівня визначення словника інформаційних ресурсів скла­дається з основного рівня та рівня визначення словника інформа­ційних ресурсів.

Стандарти системи словників інформаційних ресурсів описують послуги визначення словника інформаційних ресурсів, які виконують­ся у визначенні словника інформаційних ресурсів. Ці послуги вико­нуються за допомогою посилання на схему визначення словника ін­формаційних ресурсів на основному рівні.

6.5.2 ^ Пара рівня словника інформаційних ресурсів

Пара рівня словника інформаційних ресурсів складається з рів­ня визначення словника інформаційних ресурсів та рівня словника інформаційних ресурсів.

Стандарти системи словників інформаційних ресурсів визнача­ють послуги словника інформаційних ресурсів, які виконуються за допомогою посилання на схему словника інформаційних ресурсів на рівні визначення словника інформаційних ресурсів.

Коли розробляється та документується проект бази даних чи сукупність прикладних програм, то слід користуватися послугами словника інформаційних ресурсів, забезпеченими на цій парі рівнів.


12

13

ДСТУ 3302—96

ДСТУ 3302—96^ Основний рівень

^ Тип зв'язку

Тип об'єкта

Рівень визна­чення словника інформа­ційних ресурсів^ Поле в типі запису

Поле є

елемент даних

Тип запису

Елемент даних

Поле

Поле

Елемент даних

^ Тип запису
Рівень словника інформа­ційних ресурсів
^ Таб.

номер

службовця

Таб. номер

Служ­бовець
Службовець
^ Таб. номер

...

Прик­ладний рівень

123456
^ Пара

прикладного

рівня

Пара рівня словника інформаційних ресурсів

^ Пара рівня визначення слов­ника інформацій­них ресурсів
  1   2   3Схожі:

Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconДержавний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення дсту 3008-95 Видання офіційне держстандарт україни
ПрIн) Київської міської дер­жавної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (Укрінтеї);...
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconДержавний стандарт україни інформація та документація одномовний тезаурус методика розроблення Видання офіційне
Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України від 5 травня 2001 р. №216
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconДсту гост 1-2006 держспоживстандарт україни
Бібіліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : видання офіційне. Уведено вперше. Взамен гост 1-84, гост 16-79....
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconПоложення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення На виконання статті 9 Закону України "Про захист персональних даних" Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, що додається
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека терміни та визначення дсту 2272-93 Держстантарт України Київ удк 001. 4: 614. 84: 006. 354 Група тоо
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconПорівняльна характеристика електронних та паперових ресурсів семенюк Д. Науковий керівник Ткачук Г. В. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Сьогодні інформаційні технології, особливо мережні визначають майбутнє будь-яких комунікацій. Відсоток опублікованих даних у мережі...
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconПерелік баз персональних даних
Перелік баз персональних даних Державного закладу «Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області» Міністерства...
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconБази даних в інформаційних системах
БД) на електронних носіях. Для подальшого перетворення, передачі та використання бд застосовують спеціальні програми – системи управління...
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни система стандартів з баз даних структура системи словників інформаційних ресурсів видання офіційне iconРеферат з курсу " Моніторинг навколишнього середовища" на тему : " Роль Геоінформаційних систем (гіс)
Геоінформаційна система або скорочено гіс є похідною баз данних, а скоріше системи керування базами даних ( скбд ), але з розширеною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи