Проектної документації для будівництва icon

Проектної документації для будівництва
Скачати 109.75 Kb.
НазваПроектної документації для будівництва
Дата конвертації08.12.2013
Розмір109.75 Kb.
ТипДержавний стандарт
1. /ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Загальн_.docПроектної документації для будівництва


|

|

Державний стандарт України | Межгосударственный стандарт

---------------------------------- | ----------------------------------

|

Система проектної документації для будівництва | Система проектной документации для строительства

|

|

|

|

|

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|

ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) | ГОСТ 21.001-93

|

Видання офіційне | Издание официальное

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Межгосударственная научно-техническая комиссия

Державний комітет України у справах | по стандартизации и техническому нормированию

містобудування і архітектури | в строительстве

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

ПЕРЕДМОВА | ПРЕДИСЛОВИЕ

|

|

1. Розроблений | 1. Разработан

Державним підприємством "Центр методології, | Государственным предприятием "Центр методо-

нормування і стандартизації в будівництві" | логии, нормирования и стандартизации в стро-

(ДП ЦНС) Мінбуду Російської Федерації | ительстве (ДП ЦНС) Минстроя Российськой Фе-

| дерации

|

Внесений | Внесен

Мінбудом Росії | Минстроем России

|

2. Прийнятий | 2. Принят

Міждержавною науково-технічною комісією по | Межгосударственной научно-технической комис-

стандартизації і технічному нормуванню в | сией по стандартизации и техническому норми-

будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993 р. | рованию в строительстве (МНТКС) 10 ноября

| 1993 г.

|

|

За прийняття стандарту проголосували: | За принятие стандарта проголосовали:

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Назва держави |Назва органу державного | Наименование |Наименование органа

|управління будівництвом | государства |государственного управ-

| | |ления строительством

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Азербайджанська Респу- | Держбуд | Азербайджанская Рес- | Госстрой

бліка | | публика |

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Республіка Вірменія | Держупрархітектури | Республика Армения | Госупрархитектуры

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Республіка Бєларусь | Держбуд | Республика Беларусь | Госстрой

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Республіка Казахстан | Мінбуд | Республика Казахстан | Минстрой

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Киргизька республіка | Держбуд | Кыргызская республика | Госстрой

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Російська Федерація | Мінбуд | Российская Федерация | Минстрой

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Республіка Таджикістан | Держбуд | Республика Таджикистан| Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Україна | Держкоммістобудування | Украина | Госкомградостроите-

| | | льства

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Введений замість ГОСТ 21.01-77 наказом | 3. Взамен ГОСТ 21.001-77

Держкоммістобудування України від |

6.04.95 N 65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Даний державний стандарт України не може бути |Настоящий межгосударственный стандарт не может

повністю або частково відтворений, тиражований |быть полностью или частично воспроизведен, ти-

і розповсюджений як офіційне видання без дозво- |ражирован и распространен как официальное из-

лу Держкоммістобудування України. |дание без разрешения секретариата МНТКС.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Видавництво "Укрархбудінформ"

- 1 -

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Зміст Содержание

---------------------------------------------- --------------------------------------------

1. Галузь застосування ................... 1 | 1. Область применения .................. 1

|

2. Призначення стандартів СПДБ ........... 1 | 2. Назначение стандартов ............... 1

|

3. Класифікація і позначення ............. 2 | 3. Класификация и обозначение .......... 2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 2 -

|

|

Державний стандарт України | Межгосударственный стандарт

---------------------------------- | ----------------------------------

|

Система проектної документації для будівництва |

|

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |

|

|

Система проектной документации для строительств|

| ДСТУ Б А.2.4-5-95

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | (ГОСТ 21.001-93)

|

|

System of design dokuments for construction |

|

General principles |

---------------------------------------------- | -----------------------------------------

Чинний від 1995-07-01 | Дата введения 1995-07-01

|

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ | 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|

Даний стандарт установлює загальні положення| Настоящий стандарт устанавливает общие по-

з призначення Системи проектної документації для | ложения по назначению Системы проектной докуме-

будівництва (СПДБ), склад класифікаційних груп і | нтации для строительства (СПДС), состав класси-

правила позначення стандартів СПДБ, що поширюють-| фикационных групп и правила обозначения станда-

ся на всі види проектної документації для будів- | ртов СПДС, распространяемых на все виды проект-

ництва. | ной документации для строительства.

|

2. ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ СПДБ | 2. НАЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ СПДС

|

2.1. Система проектної документації для бу- | 2.1. Система проектной документации для

дівництва - комплекс нормативних організаційно- | строительства - комплекс нормативных организаци-

методичних документів, що установлюють загально- | онно-методических документов, устанавливающих

технічні вимоги, необхідні для розробки, обліку,| тобщетехнические требования, необходимые для ра-

зберігання і застосування проектної документації | зработки, учета, хранения и применения проектной

для будівництва об'єктів різного призначення. | документации для строительства обЬектов различ-

| ного назначения.

|

----------------------------------------------- | ------------------------------------------------

Видання офіційне | Издание официальное

- 3 -

|

2.2. Головне призначення стандартів СПДБ по-| 2.2. Основное назначение стандартов СПДС за-

лягає у встановленні єдиних правил виконання про-| ключается в установлении единых правил выполнения

ектної документації для будівництва, які забезпе-| проектной документации для строительства, обеспе-

чують: | чивающих:

- уніфікацію складу, правил оформлення і| - унификацию состава, правил оформления и

обігу документації з урахуванням призначення про-| обращения документации с учетом назначения проек-

ектних документів; | тних документов;

- комплектність документації, що видається | - комплектность выдаваемой заказчику докуме-

замовнику, з урахуванням спеціалізації підрядчи- | нтации с учетом специализации подрядчика, вида и

ка, виду і призначення документів, які ним вико- | назначения используемых им документов;

ристовуються; |

- максимально необхідний обсяг документації | - максимально необходимый обЬем документации

для проводження будівельно-монтажних робіт; | для производства строительно-монтажных работ;

- загальні правила виконання креслень і тек-| - общие правила выполнения чертежей и текс-

стових документів незалежно від призначення об'є-| товых документов независимо от назначения проек-

кта, що проектується, і виду проектних рішень; | тируемого обЬекта и вида проектных решений;

- уніфікацію форм проектних документів і | - унификацию форм проектных документов и

графічних зображень з виданням інформації, що не | графических изображений с исключением не требую-

потрібна споживачу; | щейся потребителю информации;

- уніфікацію термінів і понять, що застосо- | - унификацию терминов и понятий, применяемых

вуються в СПДС; | в СПДС;

- застосування проектної документації в ав- | - применение проектной документации в авто-

томатизованих системах проектування і управління | матизированных системах проектирования и управле-

будівельним виробництвом; | ния строительным производством;

- можливість якісного випуску проектної про-| - возможность качественного выпуска проект-

дукції та її репрографії; | ной продукции и ее репрографии;

Крім того, вимоги стандартів СПДБ повинні| Кроме того, требования стандартов СПДС до-

бути взаємопов'язані з вимогами стандартів відпо-| лжны быть взаимоувязаны с требованиями стандар-

відних уніфікованих систем документації, в т.ч. | тов соответствующих унифицированных систем доку-

державних стандартів Єдиної системи конструктор- | ментации, в т.ч. государственных стандартов Еди-

ської документації (ЄСКД), стандартів системи ре-| ной системы конструкторской документации (ЕСКД),

прографії та СФД, міжнародних стандартів ІСО і | стандартов системы репрографии и СФД, междунаро-

МЕК, а також іншими взаємопов'язаними нормативни-| дных стандартов ИСО и МЕК, а также с другими

ми документами. | взаимосвязанными нормативными документами.

|

3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОЗНАЧЕННЯ | 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

|

3.1. Стандарти СПДБ розподіляються за класи-| 3.1. Стандарты СПДС распределяются по клас-

фікаційними групами, що наведені в таблиці 1. | сификационным группам, приведенным в таблице 1.

|

|

- 4 -

Таблиця 1 Таблица 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Код | |

| | класифікаці- | |

| | йної групи | |

| Найменування класифікаційної групи |--------------| Наименование классификационной группы |

| | Код | |

| | классифика- | |

| | ционной | |

| | группы | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Загальні положення | 0 |Общие положения |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Загальні правила виконання креслень і | |Общие правила выполнения чертежей и |

|текстових документів | 1 |текстовых документов |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Умовні позначення і зображення на крес- | 2 |Условные обозначения и изображения на |

|леннях і схемах | |чертежах и схемах |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Правила виконання документації | 3 |Правила выполнения документации |

|інженерних вишукувань | |инженерных изысканий |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Правила виконання технологічної | 4 |Правила выполнения технологической |

|проектної документації | |проектной документации |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Правила виконання архітектурно-будівель- | 5 |Правила выполнения архитектурно-строите- |

|ної проектної документації | |льной проектной документации |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Правила виконання проектної документації | 6 |Правила выполнения проектной документации|

|інженерного забезпечення будівель і | |инженерного обеспечения зданий и соору- |

|споруд | |жений |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Правила виконання проектної документації | 7 |Правила выполнения проектной документации|

|інженерних споруд, зовнішних мереж і | |инженерных сооружений, наружных сетей и |

|комунікацій | |коммуникаций |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Правила виконання планувальної і місто- | 8 |Правила выполнения планированной и градо-|

|будівельної проектної документації | |строительной проектной документации |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Інші стандарти | 9 |Прочие стандарти |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5 -

3.2. Позначення стандартів СПДБ будуються | 3.2. Обозначения стандартов СПДС строятся

за класифікаційною ознакою і складаються з: | по классификационному признаку и составляются из:

- скороченого найменування категорії норма- | - сокращенного наименования категории норма-

тивного документу; | тивного документа;

- двозначного цифрового коду СПДБ за класи- | - двузначного цифрового кода СПДС по клас-

фікатором; | сификатору;

- порядкового номера стандарту (після крап-| - порядкового номера стандарта (после точки) крап

ки) в даній системі; | в данной системе;

- двох останніх цифр (після тире), що вказу-| - двух последних цифр (после тире), указыва-

ють рік прийняття стандарту. | ющих год принятия стандарта.

|

ПРИКЛАД | ПРИМЕР

ГОСТ 21. 0 01 - 93

----- ----- --- ----- -----

| | | | |

| | | | |

рік прийняття стандарту ______________|_____|____|____|_____|___ год принятия стандарта

| | | |

номер стандарта в | | | | номер стандарта в

класифікаційній групі ______________|_____|____|____|________ классификационной группе

| | |

код класифікаційної | | | код классификационной

групи ______________|_____|____|_____________ группы

| |

код СПДБ по класіфіка- | | код СПДС по классификатору

тору стандартів та | | стандартов и технических

технічних умов ______________|_____|__________________ условий

|

категорія міждержав- | категория межгосударствен-

ного стандарту ______________|________________________ ного стандарта

- 6 -

УДК 692:002:003.354

Ключові слова: Ключевые слова:

комплекс нормативних документів Системи комплекс нормативных документов Системы

проектної документації для будівництва, проектной документации для строительства,

призначення, склад класифікаційних груп, назначение, состав классификацийонных

правила призначення державних стандартів групп, правила обозначения государственных

СПДБ стандартов СПДССхожі:

Проектної документації для будівництва iconНаціональний стандарт україни система проектної документації для будівництва нормоконтроль проектної документації дсту б а 4-35: 2008
Цей стандарт визначає завдання нормоконтролю і установлює зміст і порядок його проведення суб'єктами господарської діяльності, які...
Проектної документації для будівництва iconДержавні будівельні норми україни проектування
Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
Проектної документації для будівництва iconНадання висновку про погодження проектної документації
Мета послуги – встановити відповідність проектної документації будівельним нормам і правилам, вимогам розпорядчих документів
Проектної документації для будівництва iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве
Проектної документації для будівництва iconСтандарт погодження реставраційного завдання на розроблення науково-проектної документації для реставрації об’єкта
Призначення послуги – погодження реставраційного завдання на розроблення науково-проектної документації для реставрації об’єкта нерухомої...
Проектної документації для будівництва iconНаціональний стандарт україни система проектної документації для будівництва позначення характеристик точності дсту б а 4-37: 2008
Розробники: О. Палійський, канд техн наук, П. Григоровський, канд техн наук науковий
Проектної документації для будівництва iconНачальнику управління охорони історичного середовища
Прошу надати висновок щодо проектної документації на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва...
Проектної документації для будівництва iconРішення № від 2012 року м. Кремінна Про надання дозволу на оформлення проектної документації на установку індивідуальних систем опалення
Кремінської міської ради питання надання дозволів на оформлення проектної документації на установку індивідуальної системи опалення...
Проектної документації для будівництва iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного)...
Проектної документації для будівництва iconНадання висновку щодо науково-проектної документації на реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на об’єкті
Надання послуги розпочинається у разі надання заяви про отримання висновку щодо науково-проектної документації на реставраційні,...
Проектної документації для будівництва iconНачальнику управління охорони
Прошу погодити реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації для реставрації об’єкта нерухомої культурної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи