Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\

Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
НазваПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
Сторінка1/4
Дата конвертації29.11.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4
1. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/_нструкц_я про Порядок видач_ дозвол_в Держг_промнаглядом.doc
2. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про Держг_рпромнагляд.doc
3. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок орган_зац_х державного нагляду за ОП .doc
4. /Типов_ Положення/Держг_рпромнагляд/Положення про порядок проведення державнох експертизи з ОП.doc
5. /Типов_ Положення/Перел_к нормативно-правових акт_в з ОП на 1 липня 2009 року.doc
6. /Типов_ Положення/Перел_к роб_т з п_двищеною небезпекою.doc
7. /Типов_ Положення/Положення про Державний реєстр нормативно-правових акт_в з ОП.doc
8. /Типов_ Положення/Положення про розробку _нструкц_й з ОП.doc
9. /Типов_ Положення/Порядок опрацювання _ затвердження власником нормативних акт_в про ОП що д_ють на п_дприємств_.doc
10. /Типов_ Положення/Порядок проведення медогляд_в.doc
11. /Типов_ Положення/Порядок розсл_дування НВ, ПЗ в_д 2004р.doc
12. /Типов_ Положення/Типове Положення про навчання та _нструктаж_ з ОП.doc
13. /Типов_ Положення/Типове положення про ком_с_ю з ОП п_дприємства.doc
14. /Типов_ Положення/Типове положення про службу ОП.doc
Про затвердження Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони кабінет міністрів україни постанова від 23 листопада 2006 р. N 1640 Київ Про затвердження Положення про Державний комітет
Положення про порядок організації державного нагляду за охороно державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 30. 03. 2004 n 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 06. 2004 за n 778/9377, наказую
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з пита державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 08. 06. 2004 n 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" n 2694-12 І встановлює порядок опрацювання І затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві Загальні питання
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"
Положення про комісію з питань охорони праці підприємс державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду наказ 21. 03. 2007 n 55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про службу охорони праці. Нпаоп 00 35 державний комітет україни з нагляду за охороною праці наказ 15. 11. 2004 n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з нагляду за охороною праці

26.01.2005 N 15


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці

(НПАОП 0.00-4.12-05)


{ У тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"

замінено словами "суб'єктами господарювання" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }


1. Загальні положення


1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення)

встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони

праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової

діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів

навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.


1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні

системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових

осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі

виникнення аварій.


1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання

усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами

господарювання (далі - підприємства) незалежно від форми власності

та видів діяльності. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }


1.4. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити

навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів

господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та

підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання

робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це

територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з нагляду за охороною праці (далі -

Держгірпромнагляд).

До письмового повідомлення суб'єкт господарювання надає

інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне

забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної

освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного

законодавства.

{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 273

( z1334-07 ) від 16.11.2007 }


1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення

здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а

контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів

виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.


1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів

господарювання, які проводять навчання працівників з питань

охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр

Держгірпромнагляду та навчальні підрозділи експертно-технічних

центрів Держгірпромнагляду.

{ Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }


1.7. Визначення понять і термінів

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються

у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників,

учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних

знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення

робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу

шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є

потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням,

управлінням, застосуванням технічних засобів праці або

технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем

ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди

здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де

є потреба в професійному доборі, вимог відповідних

нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання

виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства

після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під

безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером)

професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого

працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і

протипожежного тренувань.


2. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під

час професійного навчання працівників на підприємстві


2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а

саме: предмета "охорона праці" (професійно-технічні навчальні

заклади), навчальних дисциплін "основи охорони праці" (вищі

навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі навчальні

заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами

з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються

спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі освіти і науки за погодженням із спеціально вповноваженим

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у

навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.


2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх

вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу

Міністерства освіти України від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 )

"Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки

життєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого

Міністерством юстиції України 03.02.99 за N 59/3352.


2.3. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою,

визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною

програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально

вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти

і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

При цьому теоретична частина предмета "охорона праці"

вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та

підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання

охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах

спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання

технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі

навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні

питання безпеки праці.

Теоретична частина предмета "охорона праці" під час

професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не

належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в

обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення

кваліфікації - не менше 8 годин.

Обсяг годин предмета "охорона праці" не може зменшуватись під

час розробки робочих навчальних планів і програм.


2.4. При підготовці в професійно-технічних навчальних

закладах працівників за професіями, пов'язаними з роботами

підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог

Положення про порядок трудового і професійного навчання

неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та

важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки,

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94

N 130, зареєстрованого в Мін'юсті України 20.01.95 за N 14/550 (у

редакції наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 N 244

( z1257-03 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України

30.12.2003 за N 1257/8578).


3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони

праці на підприємстві


3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі

роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час

трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за

рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з

питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від

нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення

аварії.


3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з

урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових

актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні

положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також

формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з

питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.


3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони

праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві

здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким

роботодавцем доручена організація цієї роботи.


3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації

навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування

навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм,

форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо)

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

{ Пункт 3.4 в редакції Наказу Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 273

( z1334-07 ) від 16.11.2007 }


3.5. Навчання з питань охорони праці може проводитись як

традиційними методами, так і з використанням сучасних видів

навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням

технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних

навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.


3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною

пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання

(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з

підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять

перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,

а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і

періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку

знань з питань пожежної безпеки.


3.7. Особи, які суміщують професії, проходять навчання,

інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх

основних професій, так і з професій за сумісництвом.


3.8. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на

підприємстві для працівників організується навчання: лекції,

семінари та консультації.


3.9. Перевірка знань працівників з питань охорони праці

проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці,

додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.


3.10. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на

підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань

охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої

затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається

керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків

яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби

створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють

керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби

охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних

служб, представник профспілки або вповноважена найманими

працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії

підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили

навчання.

Участь представника спеціально вповноваженого центрального

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його

територіального управління у складі комісії обов'язкова лише під

час первинної перевірки знань з питань охорони праці в

працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної

небезпеки.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не

менше трьох осіб.


3.11. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим

положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань

охорони праці.


3.12. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці

працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається

членами комісії та затверджується роботодавцем.


3.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці

працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться

комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори,

модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними

білетами у вигляді усного або письмового опитування.


3.14. Результат перевірки знань з питань охорони праці з

робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у

професійному доборі, до виконання яких допускається працівник,

оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з

питань охорони праці (додаток 1).

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили

задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з

питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та

посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних

нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного

виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов

перевірку знань.

Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку

знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності

працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків

вирішується роботодавцем. { Пункт 3.14 доповнено абзацом третім

згідно з Наказом Державного комітету України з промислової

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 273 ( z1334-07 ) від

16.11.2007 }


3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з

питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є

обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.


3.16. При незадовільних результатах перевірки знань з питань

охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти

повторне навчання і повторну перевірку знань.


3.17. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі

посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку

знань з питань охорони праці.


3.18. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація

проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення,

облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік

посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці)

покладається на суб'єкт господарювання, яким проводилось навчання

з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки

знань з питань охорони праці не менше 5 років.


3.19. Відповідальність за організацію і здійснення

інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань

охорони праці покладається на роботодавця.


3.20. Представники профспілок, уповноважені найманими

працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки

знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони

праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у

порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за

участю представника спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з нагляду за охороною праці.


3.21. Страхові експерти з охорони праці Фонду соціального

страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

України як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з

питань охорони праці проходять навчання з питань охорони праці

відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку,

визначеному правлінням Фонду, за участю представника спеціально

вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за

охороною праці.


4. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони

праці


4.1. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах,

зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому

наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15

( z0232-05 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від

15.02.2005 N 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у

професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та

Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 )

і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 з

N 18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне

спеціальне навчання і перевірку знань відповідних

нормативно-правових актів з охорони праці.


4.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може

проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і іншим

суб'єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням

порядку проводить відповідне навчання. { Абзац перший пункту 4.2

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 273

( z1334-07 ) від 16.11.2007 }

У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне

навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної

підготовки.


4.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться

роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами,

які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих

умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються

наказом.


4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення

спеціального навчання проводиться комісією підприємства.

У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з

питань охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться

комісією спорідненого підприємства або територіального управління

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з

нагляду за охороною праці.


5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

посадових осіб


5.1. Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і

перевірку знань з питань охорони праці (додаток 3), під час

прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються

згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань

охорони праці посадових осіб (додаток 4).


5.2. Перші заступники та заступники міністрів, керівників

інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та

заступники міністрів, керівників інших центральних органів

виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
  1   2   3   4Схожі:

Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\1. Загальні положення
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (підприємство, організація, установа) журнал
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою державний комітет україни з нагляду за охороною праці нака з 26. 01. 2005 n 15
Наказ від 26. 01. 2005 n 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Наказ №34 Про затвердження Переліку посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Наказ №8 Про планове навчання і перевірку знань працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,...
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці (нпаоп 00 12-05) { у тексті Правил слова \"суб\Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи