Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення icon

Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення
Скачати 132.54 Kb.
НазваПоложення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення
Дата конвертації29.11.2012
Розмір132.54 Kb.
ТипПоложення
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням _____ сесії Ізюмської

міської ради 6 скликання

від ___.___.2011 № ________


Міський голова

______________________О.А.Божков


«ПОГОДЖЕНО»

Начальник Головного управління

освіти і науки Харківської

облдержадміністрації


___________________Р.В.Шаповал

„____” _______________ 2011


Положення

про відділ освіти Ізюмської міської ради

(нова редакція)


м. Ізюм

2011 р.


1. Загальні положення.


1.1. Відділ освіти Ізюмської міської ради (попередня назва: відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради) (далі - відділ освіти) є виконавчим органом Ізюмської міської ради, який утворюється Ізюмською міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольним Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Ізюмської міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються Ізюмською міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Структура і штатний розпис відділу освіти затверджуються міським головою за поданням начальника відділу освіти.

1.4. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5. Засновником управління освіти є: Ізюмська міська рада, код ЄДРПОУ 26201641.

1.6. Організаційно-правова форма управління освіти: орган місцевого самоврядування.


^ 2. Основні завдання відділу освіти.


2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в м. Ізюмі, Харківської області (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів комунальної власності з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами комунальної власності, розташованими на території міста.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами: вдосконалення професійної кваліфікації педкадрів працівників. їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.


^ 3. Основні функції відділу освіти

(відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень).


3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста Ізюма Харківської області:

3.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами комунальної власності, розташованими на території міста;

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста Ізюма (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.8. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.9. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста безкоштовної повної загальної середньої освіти;

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

3.2.6. Погоджує та затверджує в установленому законодавством порядку статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної форми власності, готує їх до державної реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних, погоджує річні плани роботи навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.2. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.3. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.6.4. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.5. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.6. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів;

3.6.7. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.8. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах;

3.6.9. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.10. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.11. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.12. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти закладів освіти міста.

3.7. Інша діяльність управління освіти:

3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті Ізюмі (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.


^ 4. Права відділу освіти.


4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.3. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

4.4. Сприяти в організації надання закладами освіти платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей, в порядку передбаченому законодавством.

4.5. В установленому законодавством порядку укладати договори оренди з фізичними та юридичними особами щодо оренди не експлуатованого майна та вільних площ закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти;

4.6. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.


^ 5. Керівництво та апарат відділу.


5.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво відділом освіти, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників відділу;

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти Ізюмської міської ради, функціональні обов'язки його працівників;

5.2.3. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників комунальних навчальних закладів і установ освіти відповідно до діючого законодавства;

5.2.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

5.2.7. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

5.2.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти;

5.2.9. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.11. Відкриває рахунки у територіальному органі Державної казначейської служби України, має право першого підпису;

5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

5.3. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника відділу освіти і за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

5.4. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також - кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями):

5.4.1. Посада заступника начальника відділу освіти встановлюється при наявності не менш, ніж 700 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів;

5.4.2. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на відділ;

5.4.3. Посада спеціаліста відповідної категорії з дошкільного виховання встановлюється на 30 дошкільних навчальних закладів міста, але не менш, ніж 1 посада на управління;

5.4.4. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти встановлюється не менш, ніж 1 на відділ;

5.4.5. Посада спеціаліста відповідної категорії з охорони дитинства встановлюється на

5000 дітей і підлітків у віці до 18 років, але не менш, ніж 1 посада на управління;

5.4.6. Посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в місті не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш ніж 1 посада на відділ.

5.5. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

5.6. При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється міський методичний кабінет загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.8. Для забезпечення виконання своїх функцій при відділі освіти при ньому можуть створюватися інші структурні підрозділи у відповідності з діючим законодавством.

5.8. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


^ 6. Ліквідація та реорганізація відділу.


6.1. Ліквідація та реорганізація відділу освіти здійснюється за рішенням сесії Ізюмської міської ради.

6.2. Після прийняття рішення про ліквідацію відділу освіти створюється ліквідаційна комісія у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.3. Майно, яке залишилось після сплати всіх обов’язкових платежів і розрахунків з кредиторами, передається територіальній громаді в особі Ізюмської міської ради.

6.4. Відділ освіти вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.


Секретар міської ради А.В.КуклаСхожі:

Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconПоложення про відділ освіти, затвердженого рішенням сесії Ізюмської міської ради від 18. 08. 1999 №550, наказую : Призначити відповідальними за підготування проектів господарських договорів по відділу освіти наступних осіб
Закону України «Про освіту», п. 8 Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням сесії Ізюмської міської ради від 18. 08. 1999...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconПоложення про загальний відділ Чернівецької міської ради Загальні положення Загальний відділ є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Загальний відділ Чернівецької міської ради (надалі – Відділ) створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconУкраїна харківська область виконавчий комітет ізюмської міської ради відділ освіти
Відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради надсилає методичні рекомендації, які необхідно врахувати при складанні...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconРішення 23 сесії міської ради V скликання №500 Положення про відділ державної реєстрації Чернівецької міської ради I. Загальні положення
Відділ державної реєстрації Чернівецької міської ради (далі по тексту – Відділ) є виконавчим органом Чернівецької міської ради, реорганізованим...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconСтатут дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради Хмельницької області (нова редакція) (нова редакція) м. Дунаївці 2008р. І. Загальні положення
Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconРішення 23 сесії міської ради V скликання 27. 12. 2007 №500 положення про відділ комп'ютерно-технічного забезпечення Чернівецької міської ради. Загальні положення
Відділ комп'ютерно-технічного забезпечення (надалі Відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconСтатут Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (нова редакція) І. Загальні положення
Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області є загальноосвітнім навчальним...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconРішення 23 сесії міської ради V скликання від 2007 р. № Положення про відділ інвестицій Чернівецької міської ради загальні положення відділ інвестицій Чернівецької міської ради (надалі Відділ) є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Відділ інвестицій Чернівецької міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconПоложення про відділ інформаційного забезпечення освіти Затверджено рішенням Ради Відділу від 12. 10 Пр. №3 І. Загальні положення
Відділ інформаційного забезпечення освіти (надалі Відділ) є структурним підрозділом Донецького обласного інституту післядипломної...
Положення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення iconУкраїна харківська область виконавчий комітет ізюмської міської ради відділ освіти
Мону від 22. 10. 2010 року №1/9-750 відділ освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради звертається з проханням провести відповідну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи