А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу icon

А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Скачати 92.15 Kb.
НазваА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Дата конвертації22.10.2013
Розмір92.15 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

імені А.С. Макаренка


Методичні матеріали

щодо кредитно-модульної системи

організації навчального процесу з курсу

«Проходження іонізуючого випромінювання через речовину та дозиметрія»

для студентів V курсу спеціальностей:

8.070101–Фізика


Суми-2010


Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Проходження іонізуючого випромінювання через речовину та дозиметрія» для студентів V курсу спеціальностей: 8.070101–Фізика/Уклад.: Денисенко В.Л. – 8 с.


Укладач: Денисенко В.Л. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної і теоретичної фізики СумДПУ імені А.С. Макаренка.


Затверджено вченою радою фізико-математичного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка

Протокол № ________ від ____________________2010 р.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Проходження іонізуючого випромінювання через речовину та дозиметрія»


 1. Опис предмета навчальної дисципліни

Курс V

Підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2,5


Змістовних модулів : 2


Загальна кількість годин: 90


Тижневих годин:

4


Шифр та назва напрямку: 0701 - Фізика


Шифр та назва спеціальності:

8.070101 Фізика


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Нормативна


Рік підготовки : 5


Семестр : 1, 2


Лекції (теоретична підготовка): 20 годин


Практичні: 10 годин


Індивідуальні: 0 години


Самостійна робота: 60 годин


Вид підсумкового контролю:

залік


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою та завданням навчального курсу є ознайомлення студентів з основними механізмами взаємодії заряджених частинок, γ-квантів, нейтронів та античастинок з речовиною, основними характеристиками іонізуючого випромінювання та поняттями, що характеризують біологічну дію випромінювання.


У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 1. знати:

 • основні механізми взаємодії заряджених частинок з речовиною:іонізаційне гальмування, пружне розсіяння, гальмівне, черенковське, синхротронне та перехідне випромінювання, внесок ядерних реакцій;

 • основні механізми взаємодії γ-квантів з речовиною: фотоефект, ефект Комптона, утворення електронно-позитронних пар, когерентне розсіяння і ядерний фотоефект;

 • основні механізми взаємодії нейтронів з речовиною (ядерні реакції);

 • основні характеристики випромінювання;

 • величини, що характеризують біологічну ефективність випромінювання.

 1. вміти:

 • розв’язувати задачі на взаємодію випромінювання з речовиною;

 • аналізувати літературу з розглянутих питань;

 • застосовувати одержані знання в інших дисциплінах.


ВСТУП

Програма курсу розрахована на ІІ семестр п’ятого року навчання студентів спеціальності «Фізика» та забезпечується такою кількістю годин:


Форма навчання

Курс

Семестр

Загальне наванта-ження

Кількість годин

Залік

Іспит

Аудиторні заняття

Самостійна робота студента

Години

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття


Д

V

ІХ, Х

90

30

20
10

60

2
ІІ. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ


п/п

Тема та зміст лекцій

з висвітленням основних питань

^ Кількість годин

Змістовий модуль І

І. Взаємодія важких заряджених частинок з речовиною
Вступ. Іонізаційні втрати енергії важких заряджених частинок.
2Втрати енергії при пружному розсіянні важких заряджених частинок.

2Багатократне розсіяння важких заряджених частинок. Пробіг важких заряджених частинок.

2Крива Брегга. Каналювання.

2

II. Проходження електронів через речовинуІонізаційні втрати енергії електронами.

2Радіаційні втрати енергії електронами.

2

III. Взаємодія γ-випромінювання з речовиноюФотоефект. Когерентне розсіяння. Комптон-ефект (прямий та зворотній).

2Утворення електронно-позитронних пар. Ядерний фотоефект.

2

Змістовий модуль ІІ

^ IV. Взаємодія нейтронів та античастинок з речовиноюВзаємодія нейтронів з речовиною.

1Взаємодія античастинок з речовиною.

1

^ V. Дозиметрія іонізуючого випромінюванняІонізуюче випромінювання. Направлене та ненаправлене випромінювання. Первинне та вторинне іонізуюче випромінювання. Потік. Інтенсивність випромінювання.

1Поглинання випромінювання в речовині. Поглинута доза. Одиниця вимірювання – грей. Експозиційна доза випромінювання (рентген). Еквівалентна доза.
Потужність дози. Активність радіоактивного препарату.

1^ Зміст практичних занять

(проробка теоретичного матеріалу та рішення задач за темою)

Тема: Взаємодія важких заряджених частинок з речовиною (4 год.).

Тема: Проходження електронів через речовину (2 год.).

Тема: Взаємодія γ-випромінювання з речовиною (2 год.).

Тема: Взаємодія нейтронів та античастинок з речовиною (1 год.).

Тема: Дозиметрія іонізуючого випромінювання (1 год.).


^ ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема I. Утворення дефектів. Процес зміщення. Дефекти Френкеля. Спонтанна рекомбінація. Порогова енергія. Переріз зміщення. (20 год.)


Тема II. Енергія зміщення та порогова енергія для електронів. Комп’ютерне моделювання. Електронний мікроскоп. Характеристичне випромінювання, викликане електронами. (14 год.)


Тема III. Характеристичне рентгенівське випромінювання. Гальмівне рентгенівське випромінювання. Короткохвильова межа. Закон Мозлі. Оже-електрони. (14 год.)


Тема IV. Характеристики нейтрона. Ядерні реакції поділу. Ядерна енергетика. (6 год.)


Тема V. Проблеми радіоактивного захисту. Безпека функціонування ядерних реакторів. Радіоактивне забруднення та проблеми безпеки навколишнього середовища. (6 год.)


Теоретичні питання до ЗАЛІКУ

з навчальної дисципліни «^ ПРОХОДЖЕННЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЧЕРЕЗ РЕЧОВИНУ ТА ДОЗИМЕТРІЯ»

 1. Іонізаційні втрати енергії важких заряджених частинок.

 2. Втрати енергії при пружному розсіянні важких заряджених частинок.

 3. Багатократне розсіяння важких заряджених частинок.

 4. Пробіг важких заряджених частинок.

 5. Крива Брегга.

 6. Каналювання.

 7. Іонізаційні втрати енергії електронами.

 8. Радіаційні втрати енергії електронами.

 9. Фотоефект.

 10. Когерентне розсіяння.

 11. Комптон-ефект (прямий та зворотній).

 12. Утворення електронно-позитронних пар.

 13. Ядерний фотоефект.

 14. Взаємодія нейтронів з речовиною.

 15. Взаємодія античастинок з речовиною.

 16. Іонізуюче випромінювання. Направлене та ненаправлене випромінювання.

 17. Первинне та вторинне іонізуюче випромінювання. Потік. Інтенсивність випромінювання.

 18. Поглинання випромінювання в речовині. Поглинута доза. Одиниця вимірювання – грей.

 19. Експозиційна доза випромінювання (рентген). Еквівалентна доза.

 20. Потужність дози. Активність радіоактивного препарату.


ІІІ. РОЗПОДІЛ БАЛІВ,

^ ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ ПІД ЧАС

ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ:

Л/р

Колоквіум

Всього

ЗМ І

20

50

70

ЗМ ІІ

30

30

Всього

50

50

100


Примітка: У випадку відсутності на занятті від загальної кількості отриманих балів віднімається 1 бал за кожний пропуск.


^ IV. Перелік літератури, рекомендованої

для вивчення курсу «Проходження іонізуючого випромінювання через речовину та дозиметрія»


 1. Л. Фелдман, Д. Майер. Основы анализа поверхности и тонких пленок. Москва, Мир, 1989.

 2. А.А. Ключников, Н.Н. Пучеров, Т.Д. Чеснокова, В.Н. Щербин. Методы анализа на пучках заряженных частиц. Киев, Наукова думка, 1987.

 3. А.П. Черняев. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Москва, Физматлит, 2004.

 4. К. Лейман. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефектов. Москва, Атомиздат, 1979.

 5. Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Э. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: в 2-х книгах. М., Мир, 1984.

 6. Andersen H.H., J.F. Ziegler. The Stopping and Ranges of ions in Matter. Pergamon Press, 1977.

 7. Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц. Механика. М., Наука, 1965.Схожі:

А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі спеціального курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі спеціального курсу «Випадкові процеси І поля»...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі спеціального курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі спеціального курсу «Іонна І електронна оптика»...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі спеціального курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі спеціального курсу «Комп’ютерне моделювання...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Фізика прискорювачів заряджених частинок»...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Ядерно-фізичні методи дослідження» для...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Додаткові розділи квантової механіки»...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та математика, Фізика та інформатика
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу icon«Квантова механіка» Для студентів ІV курсу спеціальності 070100 Фізика Суми-2009р
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Квантова механіка» Для студентів ІV...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу icon«Фізика плазми» Для студентів ІV курсу спеціальності 070100 Фізика Суми-2009р
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Фізика плазми» Для студентів ІV курсу...
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу icon«Іонна імплантація» Для студентів V курсу спеціальності 070101 Фізика Суми-2010 р
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Іонна імплантація»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи