Укладачі Д. Д. Романовська icon

Укладачі Д. Д. Романовська
Скачати 132.38 Kb.
НазваУкладачі Д. Д. Романовська
Дата конвертації29.11.2013
Розмір132.38 Kb.
ТипДокументи

29. «Основи психології та педагогіки» спецкурс для підготовки учнів 10-11 класів до олімпіади з педагогіки і психології


Укладачі

Д.Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

О.В. Ілащук, методист-психолог НМЦ

практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Пояснювальна записка


Школа - це майстерня, де формується думка

підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках,

якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

^ А. Барбюс


Перед сучасною школою постає завдання максимального розкриття й розвитку потенціалу кожної особистості, її підготовки до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє психологія.

По-перше, психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприяють або заважають досягнення успіху у певних життєвих ситуаціях.

По-друге, психологічні знання необхідні для пристосування до змін у навколишньому середовищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сьогодення, не може самореалізуватися в суспільстві. Знання психології створюють базу для самовиховання та впливу на інших людей.

По-третє, психологічно-орієнтовані курси, факультативи рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з метою розв’язання ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та забезпечення педагогічного навантаження педагогічним працівникам психологічної служби навчального закладу (лист МОМС України від 04.07.2012 №4/9 - 488).

Тому, завдання психолого-педагогічної науки і впровадження її в практику є не тільки бажаними, а й обов’язковими.

Але, сьогодні невелика кількість курсів та факультативів включають в себе педагогічні знання, які необхідні учням старшої школи для якісної підготовки до участі в олімпіаді з педагогіки і психології. Тому, дана програма підготовлена для того, щоб учень глибше оволодів не тільки психологічними, а й педагогічними знаннями та усвідомив, для чого йому потрібні ці знання та як їх використовувати у навчальній, а згодом і професійній діяльності.

Мета курсу:

 • ознайомлення із базовими теоретичними знаннями з психології та педагогіки;

 • розвиток вмінь, навиків щодо практичного використання отриманих психолого-педагогічних знань.

Програма курсу має такі завдання :

 • надати учням базові знання з психології;

 • розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти розвитку творчого мислення учнів та здатності до критичної обробки інформації;

 • розвинути навчально-пізнавальні здібності;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї, висувати і верифікувати гіпотези;

 • показати суть професійної діяльності педагога;

 • визначити загальні засади педагогічної науки;

 • виокремити мету виховання в сучасній педагогіці;

 • ознайомити із постановкою навчальної мети, відбору, структурування змісту уроків;

 • розвинути вміння здійснювати психологічний аналіз різноманітних педагогічних ситуацій.

Як бачимо, зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами психології та педагогіки, етики спілкування та розвитку творчого потенціалу особистості. Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів.

Під час уроків рекомендується проводити діагностичні тестування та аналіз психолого-педагогічних ситуацій для надання учням певних відомостей про власну особистість та розуміння вчинків інших людей.

Успішність вирішення завдань організації роботи з учнями із основ психології та педагогіки значною мірою залежить від організації навчального процесу, тому, вчитель, має використовувати можливість вільно вибирати методичні шляхи й організаційні форми навчання. Також, практичний психолог (педагогічний працівник) може, в рамках програми, самостійно будувати курс навчання: варіювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, міняти послідовність вивчення тем тощо.

Отже, призначення цієї програми – допомогти педагогічному працівнику та практичному психологу підготувати учнівську команду до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з психології та педагогіки .

Курс розрахований на 40 години і складається з таких розділів:

І. Предмет психології як науки (5 год)

ІІ. Особливості пізнавальних процесів (6 год)

ІІІ. Психологія особистості (9 год)

IV. Основи вікової та педагогічної психології (7 год)

V. Предмет і завдання педагогіки (3 год)

^ VI. Навчання як головний шлях до освіти (6 год)

VII. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу (4 год)

Прослухавши курс, учні повинні знати:

 • завдання і предмет психолого-педагогічної науки;

 • психологічні особливості особистості;

 • рушійні сили психічного розвитку особистості;

 • вікові психологічні особливості дітей різного віку;

 • параметричні показники аналізу групових процесів, групову динаміку;

 • психологію навчання та виховання дітей та підлітків;

 • ознайомитися з психолого-педагогічною діяльністю та особистістю вчителя;

 • соціально-психологічні проблеми школи та інших навчальних закладів.

У результаті вивчення курсу учні повинні вміти:

 • розкривати зміст основних психологічних понять, давати їх визначення;

 • проводити аналіз процесу міжособистісної взаємодії;

 • аналізувати динаміку психічного розвитку дитини в онтогенезі;

 • аналізувати психологічну структуру педагогічної діяльності.

 • визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання;

 • визначати психологічні факти, механізми, закономірності розвивального навчання.

Отже, вивчення тем курсу є важливою складовою психологічної культури та фахового рівня не тільки майбутнього психолога чи педагога, а спеціаліста будь якої іншої сфери діяльності.


^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основи психолого-педагогічних знань

(40 год)

10-11 класи


^ Форма заняття

Зміст навчального матеріалу


Кількість

годин

І. Предмет психології як науки (5 год)

Лекція

Предмет і завдання психології, її місце в системі наук

1

Лекція

Основні етапи розвитку психології.

Розвиток сучасної вітчизняної психології

1

Лекція

Методи дослідження психології

1

Лекція

Галузі психології. Загальна психологія.Вікова психологія . Педагогічна психологія. Соціальна психологія

1

Контроль знань

Підсумкова контрольна робота.

1

ІІ. Особливості пізнавальних процесів (6 год)

Лекція

Психологія сприймання.

1

Лекція

Психологія мислення.

1

Лекція

Психологія пам'яті.

1

Лекція

Психологія уваги.

1

Практичне

Методи діагностики пізнавальних процесів.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

ІІІ. Психологія особистості (9 год)

Лекція

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

1

Лекція/

Практичне

Характер і темперамент людини. Методи вивчення особливостей темпераменту.

2

Лекція

Поняття про задатки та здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Рівні розвитку здібностей.

2

Лекція


Структура Я-концепції. Самооцінка та рівень домагань.

1


Лекція


Емоційно-вольові процеси. Емоції і почуття.ІІ .Психологія особистості (110аньічної сфериню ефективностіології

1

Лекція


Психічні стани.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

^ IV. Основи вікової та педагогічної психології (7 год)

Лекція

Предмет, завдання, методи вікової та педагогічної психології.

1

Лекція

Закономірності та динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі.

1

Лекція

Психічний розвиток дитини до вступу в школу.

1

Лекція


Психічний розвиток та формування особистості молодшого школяра.

1

Лекція


Психологічні особливості розвитку та формування особистості в підлітковому віці.

1

Лекція


Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці.

1

Лекція

Психологія учбової діяльності як специфічної форми пізнавальної активності людини.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

^ V. Предмет і завдання педагогіки (3год)

Лекція


Педагогіка, її місце в системі наук.

1

Лекція


Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

^ VI. Навчання як головний шлях до освіти (6год)

Лекція

Процес навчання, його особливості. Основні вимоги до уроку.

1

Лекція

Рушійні сили навчального процесу. Техніка й технологія організації учнів на навчальну діяльність.

1

Лекція


Мотиви навчання. Методи та прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів.

1

Лекція


Форми, методи, засоби організації навчання. Типи сучасних уроків. Психологічні показники особистісно зорієнтованого уроку

1

Лекція


Інноваційні педагогічні технології навчання. Програма спостереження й аналізу уроку.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1

^ VII. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу (4 год)

Лекція


Сутність виховання, його мета. Виховна мета як одна зі складових триєдиної мети традиційного уроку.

1

Лекція


Завдання складових виховання (морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного).

1

Практичне

Спілкування як фактор розвитку особистості.

Практичне заняття з розвитку навичок само презентації.

1

Контроль знань

Підсумкове заняття.

1Рекомендована література для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології
^

1. Загальні літературні джерела


 1. Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. – 223с.

 2. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

 3. Платонов К. К. Занимательная психология. – М. Прогресс - Лейпциг, 1978. – 351с.

 4. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с.
^

1.2. Рекомендована література для підготовки до олімпіади за розділами педагогіки


 1. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А.О.Гін. – 2-ге вид. – доп. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2007. – 100 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 5. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-327.

 6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

 7. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020р.) (Проект). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2009/proekt2010_2020.doc.

 8. Лещенко М. П. Щастя дитини – єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: навч.-метод. побіб. – К.: АСМІ, ч. 1. – 2003. – 304 с.

 9. Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 33 (3 травня). – С. 11.

 10. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І.Пометун. – К., 2007. – 144 с.

 11. Словник-довідник з професійної педагогіки / Під ред. А. В. Семенової. – Одеса: „Пальміраˮ, 2006. – 364 с.

 12. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання / Н.З.Софій, В.У.Кузьменко. – К.: Крок за кроком, 2003. – 116 с.

 13. Сущенко А.В. Гуманізація педагогічного процесу в основній школі: теорія і практика : монографія / А.В.Сущенко. – Запоріжжя: Х-прінт, 2002. – 359 с.

 14. Щербань М. П. Прикладна педагогіка: [навч.-метод. посіб.] / М. П. Щербань. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.

 15. Ten Recommendations to the European Educational Community on the New Role of the Teacher. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.daf-netzwerk.org/arbeitsgruppen/ag2/dokumente.php?downloadid=667.
^

1.3. Рекомендована література для підготовки до олімпіади за розділами психології


 1. Білоус Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 10, 11, 12.

 2. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 9.

 3. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.

 4. Воронова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров'я: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Алатон, 2009. – 200 с.

 5. Джонсон Д. В. Удосконалення вміння спілкуватись // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6.

 6. Зубченко О. В. Взаємозв'язок самооцінки підлітків із їх соціометричним статусом у групі однолітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 5.

 7. Листопад М. Професійне самовизначення старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5.

 8. Мешко Г. М., Мешко О. І. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4.

 9. Пивоварова О. В. Методи розвитку творчого мислення // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2.

 10. Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10.

 11. Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. Біологія: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. Закл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 288 с.: іл.

 12. Тагліна О. В. Основи здоров'я: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Тагліна, І. Ю. Кузьміна. – Х.: Вид-во „Ранокˮ, 2009. – 176 с.: іл.

 13. Федотова Т. В. Основні підходи до проблеми розвитку креативності особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 9.

 14. Шапранова Т., Родькина К. Профілактика навчального стресу // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7.Схожі:

Укладачі Д. Д. Романовська icon32. «Основи психології особистості» спецкурс для учнів 10-11 класів
Романовська Д. Д., завідувач нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Укладачі Д. Д. Романовська iconФакультативний курс «Статеве виховання»
Курс забезпечений навчально-методичним посібником "Основи психосексуальної культури" (автори Д. Романовська, С. Собкова), рекомендованим...
Укладачі Д. Д. Романовська iconЧернівецької області
Д. Д. Романовська, завідувач нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Укладачі Д. Д. Романовська iconД. Д. Романовська Корекційно-розвивальна програма
Робота з корекції пізнавальної сфери молодшого школяра проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність...
Укладачі Д. Д. Романовська iconЗатверджено” Рішенням обласної Експертної комісії нмцппср іппочо від 27 лютого 2013 року протокол №23 голова Експертної комісії Д. Д. Романовська «Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків»
Васильєва Г. В., практичний психолог Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату
Укладачі Д. Д. Романовська iconІсторія укладачі завдань
Фарбак Т. М. – завідувач відділу суспільно-гуманітарних дисциплін чоіппо імені К. Д. Ушинського
Укладачі Д. Д. Романовська iconМетодичні вказівки до вивчення теми "Ряди". Укладачі: В. О. Борисенко, В. В. Левчук, В. С. Мартиненко, В. Д. Подільчук. Кдтеу. К, 1992 р ст. 16-19
Л-ра: Методичні вказівки до вивчення теми “Ряди”. Укладачі: В. О. Борисенко, В. В. Левчук, В. С. Мартиненко, В. Д. Подільчук. Кдтеу....
Укладачі Д. Д. Романовська iconУкладачі Каліта В. В. Чернова Л. М. Кузнецова Т. О
«Учитель –методист» Харцизької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов
Укладачі Д. Д. Романовська iconАстрономія укладачі завдань
Марченко В. В. – доцент Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, кандидат фізико-математичних...
Укладачі Д. Д. Романовська iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів
Укладачі: к е н. Юрій Е. О., викладач Грубляк О. М., асистенти Сокровольська Н. Я. Нікіфоряк Л. С підлипчак О. А
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи