Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > icon

Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про >
Скачати 211.21 Kb.
НазваДодаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про >
Дата конвертації01.12.2012
Розмір211.21 Kb.
ТипДодаток

< Додаток 1

до наказу по відділу освіти

Катеринопільської райдержадміністрації

від 02.01.2008 року № 3


<Положення>< >

<про ><районний ><методичний ><кабінет ><відділу ><освіти ><Катеринопільської ><районної ><державної ><адміністрації>

<1. ><Загальні ><положення>

 1. <Районний ><методичний ><кабінет ><(далі ><методкабінет) ><є ><структурним ><підрозділом
  ><відділу ><освіти ><районної ><державної ><адміністрації, ><предметом ><діяльності ><якого ><є ><підвищення
  ><науково-методичного ><рівня ><і ><фахової ><майстерності ><педагогічних ><і ><керівних ><працівників
  ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та ><позашкільних ><навчальних ><закладів.>

 2. <У ><своїй ><діяльності ><методкабінет ><керується ><Конституцією ><України, ><законами
  ><України ><"Про ><освіту", ><"Про ><загальну ><середню ><освіту", ><"Про ><дошкільну ><освіту", ><"Про
  ><позашкільну ><освіту", ><урядовими ><актами, ><іншими ><нормативно-правовими ><документами ><в
  ><галузі ><освіти, ><наказами ><та ><розпорядженннями ><Міністерства ><освіти ><і ><науки ><України, ><місцевих
  ><органів ><виконавчої ><влади ><та ><органів ><місцевого ><самоврядування, ><цим ><Положенням.>

 3. <Засновником ><районного ><методичного ><кабінету ><є ><відділ ><освіти ><Катеринопільської
  ><районної ><державної ><адміністрації.>

<Засновник ><здійснює ><фінансування ><методичного ><кабінету, ><надає ><необхідні ><будівлі, ><організовує ><їх ><ремонт, ><господарське ><обслуговування, ><забезпечує ><матеріально-технічну ><базу.>

 1. <Головною ><метою ><діяльності ><методкабінету ><є ><підвищення ><професійної
  ><компетентності ><педагогічних ><і ><керівних ><кадрів ><навчальних ><закладів ><району, ><організації
  ><удосконалення ><їх ><професійної ><майстерності.>

 2. <Діяльність ><методкабінету ><будується ><на ><загальних ><принципах ><освіти, ><андрагогіки
  ><зокрема, ><а ><саме:>

 • <гнучкості ><і ><прогностичності ><системи ><роботи ><з ><педагогічними ><і ><керівними ><кадрами;>

 • <рівності ><умов ><для ><кожного ><педагогічного ><працівника ><щодо ><повної ><реалізації ><його
  ><духовного ><та ><інтелектуального ><потенціалу;>

 • <добровільності ><вибору ><змісту, ><форм ><і ><методів ><підвищення ><професійної ><компетентності;>

 • <стимулювання ><підвищення ><рівня ><професійної ><компетентності ><педагогічних ><і ><керівних
  ><кадрів;>

 • <безперервності ><вдосконалення ><фахової ><майстерності ><та ><професійної ><компетентності
  ><кадрів.>

<1.6.>< ><Методкабінет ><є ><юридичною ><особою, ><має ><печатку, ><штамп, ><бланки ><зі ><своєю ><назвою.>

<2. ><Основні ><функції ><діяльності ><методкабінету>

<2.1. ><Основні ><функції ><діяльності ><методкабінету ><по ><роботі ><з ><педагогічними ><та ><керівними ><кадрами:>

<2.1.1.>< ><Цільові ><функції:>

 • <іноформаційно-коригуюча, ><що ><спрямована ><на ><корекцію ><та ><оновлення ><інформації, ><яка
  ><постійно ><змінюється ><в ><результаті ><розвитку ><науки, ><впровадження ><нових ><освітніх
  ><технологій;>

 • <компенсаторна, ><що ><спрямована ><на ><надання ><педагогам ><інформації, ><яка ><не ><була ><отримана
  ><ними ><під ><час ><навчання ><для ><здобуття ><вищої ><педагогічної ><освіти;>

 • <відновлювальна, ><що ><забезпечує ><оновлення ><тих ><знань ><та ><вмінь, ><які ><були ><частково ><забуті
  ><або ><втрачені ><у ><процесі ><трудової ><діяльності;>

 • <прогностична ><(або ><випереджувальна), ><що ><обумовлює ><бачення ><перспектив ><розвитку ><освіти
  ><та ><управління ><освітою, ><і ><спрямована ><на ><врахування ><новітніх ><ідей ><та ><технологій ><у
  ><педагогічній ><та ><керівній ><практиці.>

<2.1.2.>< ><Організаційні ><функції:>

 • <Діагностична. ><Вимагає ><систематичного ><вивчення ><реального ><рівня ><професійної
  ><компетентності ><педагогічних ><та ><керівних ><кадрів.>

 • <Моделююча. ><Перердбачає ><моделювання ><зміту, ><форм ><і ><методів ><підвищення ><фахової
  ><майстерності ><кадрів.>
 • <<<Організаційно-координуюча. ><Пов"язана ><з ><удосконаленням ><координації ><діяльності
  ><суб"єктів ><підвищення ><професійної ><компетенції ><на ><різних ><рівнях ><(від ><Центрального
  ><інституту ><післядипломної ><педагогічної ><освіти ><до ><методичних ><об"єднань ><навчальних
  ><закладів) ><з ><метою ><уникнення ><дублювання ><у ><змісті ><та ><організації ><роботи ><з ><педагогічними
  ><та ><керівними ><кадрами;>

 • <Контрольно-інформаційна. ><Передбачає ><створення ><та ><підтримку ><зворотного ><зв"язку,
  ><системи ><інформаційного ><забезпечення ><(бази ><даних ><про ><якісні ><та ><кількісні ><зміни) ><на ><всіх
  ><рівнях ><та ><підрозділах ><системи ><підвищення ><професійної ><помпетентності ><кадрів;>

 • <Маркетингова. ><У ><разі ><надання ><освітніх ><послуг ><><тому ><числі ><- ><платних) ><щодо ><підвищення
  ><професійної ><компетентності ><забезпечує ><конкурентноздатність ><підрозділу ><і ><спрямована ><на
  ><вивчення ><та ><врахування ><економічних, ><інноваційних, ><фінансових, ><соціальних ><та ><інших
  ><умов ><формування ><реклами ><та ><ціноутворення ><освітніх ><послуг ><у ><навчальних ><закладах ><та
  ><установах ><освіти.>

<2.1.3. ><Соціально-психологічні ><функції ><спрямовані ><на ><пропаганду ><підвищення ><рівня ><професійної ><компетентності ><педагогічних ><і ><керівних ><кадрів, ><що ><сприяє ><посиленню ><мотивації ><та ><розвитку ><їх ><творчої ><активності.>

<3. ><Напрями ><діяльності ><методкабінету:>

 1. <Організація ><безперервного ><удосконалення ><фахової ><майстерності ><та ><підвищення
  ><професійної ><компетентності ><педагогічних ><і ><керівних ><кадрів ><освіти;>

 2. <Організація ><ефективної ><системи ><методичної ><роботи ><з ><педагогічними ><та ><керівними
  ><кадрами ><освіти, ><спрямованої ><на ><розвиток ><їх ><творчої ><індивідуальності;>

 3. <навчально-методичне ><консультування ><педагогічних ><і ><керівних ><працівників ><освіти
  ><району;>

 4. <Виявлення, ><апробація ><та ><впровадження ><передових ><освітніх ><технологій ><і ><досягнень
  ><науки ><в ><педагогічну ><та ><управлінську ><практику;>

 5. <Участь ><в ><експертній ><оцінці ><якості ><та ><результативності ><навчально-виховної ><роботи
  ><педагогічних ><працівників ><відповідно ><до ><державних ><освітніх ><та ><освітньо-кваліфікаційних
  ><стандартів;>

 6. <Організація ><пошукових ><досліджень ><у ><галузі ><розробки ><й ><впровадження ><методик ><і
  ><технологій ><навчання ><та ><виховання, ><удосконалення ><форм ><і ><методів ><роботи ><з ><педагогічними ><та
  ><керівними ><кадрами ><освіти, ><участь ><в ><організації ><діяльності ><експериментальних ><педагогічних
  ><майданчиків, ><творчих ><груп ><тощо;>

 7. <Координація ><роботи ><керівників ><методичних ><кабінетів, ><методичних ><об"єднань,
  ><навчальних ><закладів;>

 8. <Співпраця ><з ><регіональними ><інтитутами ><післядипломної ><педагогічної ><освіти,
  ><вищими ><педагогічними ><навчальними ><закладами ><та ><науково-дослідними ><установами,
  ><громадськими ><та ><іншими ><організаціями;>

 9. <Організація ><і ><проведення ><представницьких ><педагогічних ><заходів: ><педагогічних
  ><виставок, ><творчих ><звітів, ><конкурсів, ><науково-практичних ><конференцій, ><педагогічних ><читань
  ><тощо;>

<ЗЛО. ><Проведення ><інформаційно-довідкової ><роботи, ><створення ><картотек, ><банків ><педагогічної ><інофрмації ><тощо;>

 1. <Організація ><розробки, ><апробації ><та ><розповсюдження ><навчально-методичної
  ><літератури;>

 2. <Організація ><та ><навчально-методичне ><забезпечення ><діяльності ><соціально-
  ><психологічної ><служби ><навчальних ><закладів;>

 3. <Вивчення ><стану, ><результатів ><та ><методики ><викладання ><предметів ><і ><курсів
  ><інваріантної ><та ><варіативної ><складових ><базового ><навчального ><плану ><та ><спеціальних ><дисциплін
  ><за ><замовленням ><органів ><управління ><освітою;>

 4. <Організація ><діяльності ><бібліотеки ><методкабінету, ><що ><здійснює ><свою ><роботу
  ><відповідно ><до ><чинного ><законодавства.>

<>>


<4. ><Завдання ><методичного ><кабінету:>

 1. <Вивчення ><рівня ><навчальних ><досягнень ><учнів ><загальноосвітніх ><навчальних ><закладів
  ><відповідно ><до ><Деражавного ><стандарту ><загальної ><середньої ><освіти, ><стану ><викладання
  ><предметів ><і ><курсів ><інваріантної ><та ><варіативної ><складових ><базового ><навчального ><плану ><та
  ><профільних ><дисциплін ><згідно ><із ><спеціалізацією ><закладу; ><надання ><допомоги ><в ><організації
  ><навчально-виховного ><процесу ><в ><навчальному ><закладі;>

 2. <Розробка, ><апробація ><та ><впровадження ><освітніх ><систем ><і ><технологій ><навчання,
  ><перспективного ><педагогічного ><досвіду ><в ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та ><позашкільних
  ><навчальних ><закладах, ><конструювання ><сучасних ><форм ><методичної ><роботи ><закладу;>

 3. <Організація ><діяльності ><наукових ><учнівських ><товариств ><та ><їх ><осередків ><у ><навчальних
  ><закладах, ><підготовка ><і ><проведення ><олімпіад ><з ><базових ><дисциплін, ><конкурсу ><"Учитель ><року",
  ><конкурсів ><- ><захистів ><науково-дослідницьких ><робіт, ><турнірів ><юних ><науковців.>

 4. <Вивчення ><та ><аналіз ><стану ><забезпечення ><навчально-виховного ><процесу ><кадрами ><з
  ><відповідною ><базовою ><освітою ><(освітньо-кваліфікаційним ><рівнем) ><та ><рівнем ><кваліфікації;>

 5. <Створення ><належних ><умов ><для ><безперервного ><фахового ><вдосконалення, ><підвищення
  ><професійної ><компетентності ><педагогічних ><і ><керівних ><працівників ><освіти;>

 6. <Проведення ><системи ><заходів, ><спрямованих ><на ><розвиток ><творчого ><потенціалу
  ><педагогів ><і ><керівників ><навчальних ><закладів, ><вивчення ><і ><узагальнення ><їх ><перспективного
  ><педагогічного ><досвіду ><та ><його ><впровадження, ><залучення ><кращих ><із ><них ><до ><конкурсів
  ><професійної ><майстерності, ><навчально-методичної ><та ><науково-дослідної ><роботи.>

<5. ><Структура ><та ><організація ><методичного ><кабітену>

 1. <До ><структури ><методкабінету ><входять ><завідуючий ><кабінетом ><і ><методисти ><відповідно
  ><до ><Основних ><напрямів ><діяльності ><та ><галузей ><знань ><згідно ><з ><інваріантною ><складовою ><змісту
  ><загальної ><середньої ><освіти. У складі методкабінету можуть створюватися лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи. >

 2. <Штат ><методистів ><визначається ><відділом ><освіти ><райдержадміністрації ><за ><потребою.>

 3. <Завідуючий ><методкабінетом ><призначається ><начальником ><відділу ><освіти. ><Завідуючий
  ><методкабінетом ><може ><бути ><педагогічний ><працівник ><з ><відповідною ><фаховою ><освітою, ><якому ><за
  ><результатами ><останньої ><атестації ><встановлена ><перша ><або ><вища ><кваліфікаційна ><категорія, ><та
  ><стаж ><роботи ><якого ><за ><фахом ><становить ><не ><менше ><5 ><років.>

 1. <Методист ><за ><основними ><напрямами ><діяльності ><призначаються ><завідуючим
  ><методкабінету ><з ><числа ><педагогічних ><працівників ><з ><відповідною ><фаховою ><освітою, ><яким ><за
  ><результатами ><останньої ><атестації ><встановлена ><перша ><або ><вища ><кваліфікаційна ><категорія ><при
  ><наявності ><стажу ><роботи ><за ><фахом ><не ><менше ><5 ><років.>

 2. <Завідуючий ><методкабінетом:>

 • <організовує ><роботу ><методичного ><кабінету, ><здійснює ><загальне ><керівництво ><діяльністю
  ><працівників ><і ><несе ><персональну ><відповідальність ><за ><результати ><роботи;>

 • <звітує ><перед ><відділом ><освіти ><райдержадміністрації ><і ><відповідним ><регіональним
  ><інститутом ><післядипломної ><педагогічної ><освіти;>

 • <здійснює ><добір ><методистів;>

 • <визначає ><функціональні ><обов'язки ><працівників ><методичного ><кабінету ><і ><ступінь ><їх
  ><відповідальності;>

 • <видає ><накази ><та ><розпорядження ><в ><межах ><своєї ><компетентності, ><організовує ><контроль ><за
  ><їх ><виконанням.>

 1. <Завідуючий ><методкабінетом ><є ><членом ><колегії ><районного ><відділу ><освіти.>

 2. <Методкабінет ><забезпечує:>

 1. <Реалізацію ><основної ><мети, ><завдання, ><змісту ><і ><напрямів ><роботи ><методичного
  ><кабінету ><згідно ><з ><чинним ><законодавством ><і ><даним ><Положенням.>

 2. <Готує ><і ><подає ><засновнику ><експертні ><матеріали ><для ><прийняття ><відповідних ><рішень ><з
  ><таких ><питань:>

<- ><організація ><навчально-методичного ><забезпечення ><навчальних ><закладів, ><підвищення
><кваліфікації ><та ><змісту ><атестації ><педагогічних ><працівників ><на ><підставі ><фахових ><висновків,
><відповідних ><дипломів, ><кваліфікаційних ><посвідчень;> • <забезпечення ><функціонування ><української ><мови ><як ><державної ><в ><навчальних ><закладах ><і
  ><установах ><освіти, ><сприяння ><навчанню ><представників ><національних ><меншин ><своєю ><мовою,
  ><зокрема, ><на ><території ><їх ><компактного ><проживання;>

 • <дотримання ><державних ><вимог ><щодо ><змісту ><освіти ><у ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та
  ><позашкільних ><навчальних ><закладах ><незалежно ><від ><типів ><і ><форм ><власності;>

 • <оптимізація ><державних ><вимог ><щодо ><змісту ><освіти ><у ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та
  ><позашкільних ><навчальних ><закладах ><незалежно ><від ><типів ><і ><форм ><власності;>

 • <оптимізація ><навчально-методичної ><роботи ><в ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та
  ><позашкільних ><навчальних ><закладах ><району.>

 1. <Формування ><бібліотечних ><фондів ><навчальної, ><навчально-методичної, ><довідкової,
  ><наукової, ><науково-популярної, ><художньої ><літератури ><і ><фахових ><періодичних ><видань.>

 2. <Інформаційно-консультативне ><обслуговування ><педагогічних ><та ><керівних
  ><працівників ><навчальних ><залів ><методкабінету.>

<5.9. ><Рада ><методкабінету ><є ><її ><колегіальним ><органом, ><який ><визначає ><перспективи ><розвитку ><методичної ><роботи ><в ><районі, ><розглядає ><її ><основні ><результати.>

<Раду ><очолює ><завідуючий ><методичним ><кабінетом. ><До ><складу ><ради ><входять ><керівники ><методичних ><об"єднань ><навчальних ><закладів, ><керівники ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та ><позашкільних ><навчальних ><закладів, ><методисти ><кабінету, ><працівники ><відділу ><освіти, ><представники ><наукової ><та ><педагогічної ><громадськості.>

<Склад ><ради ><методкабінету ><затверджується ><відділом ><освіти ><райдержадміністрації.>

<6. ><Фінансово-господарська ><діяльність ><методкабінету>

 1. <Фінансування ><методкабінету ><здійснюється ><за ><рахунок ><коштів ><відділу ><освіти
  ><райдержадміністрації, ><а ><також ><додаткових ><джерел ><фінансування, ><з ><яких ><формуються
  ><позабюджетні ><кошти.>

 2. <Виділення ><коштів ><проводиться ><на ><підставі ><кошторису, ><затвердженого ><відділом
  ><освіти ><райдержадміністрації.>

 3. <Додатковими ><джерелами ><фінансування ><методкабінету ><є:>

 • <дотації ><з ><місцевих ><бюджетів;>

 • <добровільні ><грошові ><внески, ><матеріальні ><цінності, ><одержані ><від ><підприємств, ><установ,
  ><організацій, ><окремих ><громадян;>

 • <кредити ><банків;>

 • <надходження ><за ><надання ><платних ><освітніх ><послуг ><навчальним ><закладам ><та ><установам
  ><освіти ><недержавної ><форми ><власності, ><організація ><та ><підприємствам, ><приватним ><особам ><тощо.>

<6.4.>< ><Позабюджетні ><кошти, ><одержані ><від ><додаткових ><джерел ><фінансування, ><зберігаються
><у ><відділеннях ><банків ><України. ><Вони ><знаходяться ><в ><розпорядженні ><трудового ><колективу
><методкабінету ><і ><використавуються ><лише ><за ><призначенням.>

<7. ><Матеріально-технічна ><база ><методкабінету>

 1. <Матеріально-технічна ><база ><методкабінету ><включає ><приміщення, ><комунікації,
  ><обладнання, ><та ><інші ><цінності.>

 2. <Майно ><методичного ><кабінету ><належить ><йому ><на ><правах, ><визначених ><чинним
  ><законодавством.>

 3. <Земельні ><ділянки ><методкабінету ><передаються ><йому ><у ><постійне ><користування
  ><відповідно ><до ><Земельного ><кодексу ><України.>

 4. <Основні ><фонди ><(приміщення, ><бібліотека, ><обладнання), ><оборотні ><кошти ><та ><інше
  ><майно ><методкабінету ><не ><підлягають ><вилученню, ><крім ><випадків, ><передбачених ><чинним
  ><законодавством.>

>>Схожі:

Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconДодаток 1 до наказу по відділу освіти від 03. 09. 12 року №318 І
«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 20. 07. 04 р. №601 «Про затвердження Положення про...
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 15. 02. 2008 №35 положення про відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconДодаток 1 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 29. 07. 2008 №337 план проведення серпневої конференції педагогічних працівників

Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconДодаток 3 до наказу відділу освіти від 02. 01. 2008 р. №3 положення про групу централізованого обслуговування закладів освіти
Група централізованого обслуговування закладів освіти створюється і функціонує при відділі освіти як структурний підрозділ, яке утворюється...
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconДодаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 12. 09. 2011р.№245
Білай І. В. – голова експертної групи, методист відділу освіти райдержадміністрації
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconВідділ освіти Катеринопільської райдержадміністрації Черкаської області Районний методичний кабінет україна пам’ятає ! Голодомор устами очевидців катеринопіль
Сліпченко О. В., методист районного методичного кабінету відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconНаказ №61 Про проведення підсумкової колегії відділу освіти Згідно Положення та плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, наказую: Провести 14 лютого 2012 року о 09 год підсумкову колегію у відділі освіти. Затвердити план роботи колегії (додається)
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Бізюкова Ф.І
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconНаказ №240/01-03 Про затвердження положень про сектори відділу освіти
Положення про відділ освіти Рожнятівської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації №300 від...
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconРішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет...
Додаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про > iconДодаток 4 до наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 11. 12. 2012 №562
Кузьменко Р. В. головний спеціаліст відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи