Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників icon

Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників




Скачати 170.61 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників
Дата конвертації01.12.2012
Розмір170.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Поняття про атестацію педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

^ Завдання атестації: сприяти підвищен­ню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань пе­дагогів, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльнос­ті, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і роз­витку дітей.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Аналіз наявної практики показав, що вплив атестації на рівень навчально-виховного процесу в закладі освіти може бути як позитивним, так і негативним.

Позитивний — можливий за умови су­ворого дотримання усіх нормативних ви­мог до організації і проведення атеста­ції. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів.

Негативний — можливий за умови не­якісної організації та формального прове­дення атестації, що призводить до конфлік­тів у педагогічному колективі і, внаслідок цього, відволікає педагогічний колектив від безпосередньої роботи до з'ясування міжособистісних взаємин. Цей вплив від­повідно ускладнює, гальмує і знижує рівень навчально-виховного процесу.

Унаслідок зазначеного вище виникає необхідність системного підходу до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворо­го дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації та проведення атестації, відпра­цювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно оці­нювати того, хто атестується.

Атестація педагогічних працівників — складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої актив­ності, стимулювання діяльності, диференці­йоване оцінювання результатів педагогічної роботи.

^ Під час підготовки та проведення атеста­ції педагогічних працівників доцільно дотри­муватися таких положень:

  1. Підготовка, проведення атестації, а та­кож її результати повинні бути спрямо­вані на утвердження високої ролі педа­гогічного працівника, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу та серед колег, учнів, вихованців та їхніх батьків.

  2. Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, ква­ліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної доку­ментації мають бути доступними для педагогів, які атестуються. З порядком і термінами проведення атестаційної експертизи педагога слід ознайомити заздалегідь.

  3. Робота атестаційних комісій має бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні педагогом ці­лей освіти і виховання на сучасному етапі.

  4. Атестація педагогічного працівника роз­глядається як процес, що триває протя­гом навчального року і має три складові: аналітичну, організаційну, методичну.

  5. За кожною складовою атестаційного процесу повинен здійснюватися всебіч­ний моніторинг. Моніторингові дослі­дження під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ма­ють значення у формуванні системнос­ті атестації, об'єктивності її проведення, необхідності відповідних коригувань.





^ План роботи атестаційної комісії

План роботи атестаційної комісії повинен містити конкретні заходи, які виконуються членами атестаційної комісії і спрямовані на створення умов для проходження атестації педагогічними працівниками. План роботи атестаційної комісії приймається на засіданні комісії та затверджується головою атес­таційної комісії, керівником закладу або установи. Орієнтовний план роботи атестаційної комісії може бути таким:



ЗАТВЕРДЖЕНО Голова атестаційної комісії

(П. 1. Б. голови атестаційної комісії)
« » 200_ р.

^ ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ



з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

^ Відмітка про виконання

1

Підготовка та видання наказу «Про проведення атеста­ції педагогічних працівників у поточному навчальному році»

до 20.09

керівник закладу або установи




2

Створення атестаційної комісії

до 20.09

керівник закладу або установи




3

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

— розподілу функціональних обов'язків між членами
атестаційної комісії;

— планування роботи атестаційної комісії;

— складання графіку засідання атестаційної комісії




голова атестаційної комісії




4

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників

вересень

заступник голови атеста­ційної комісії




5

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних праців­ників

вересень

голова, члени атестацій­ної комісії




6

Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію, подання адміністрації (ради навчального закладу)

20.09-10.10

секретар атестаційної комісії




7

Засідання атестаційної комісії з розгляду отриманих заяв




голова атестаційної комі­сії; секретар атестаційної комісії




8

Підготування та видання наказу «Про атестацію педа­гогічних працівників»

до 20.10

голова атестаційної комі­сії; секретар атестаційної комісії




9

Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, дія надання консультативної допомо­ги у підготовці та проведенні атестації

до 20.10

голова атестаційної комісії




10

Складання планів індивідуальної підготовки і прове­дення атестації педагогами, які атестуються

до 30.10

секретар атестаційної ко­місії; голови МО — чле­ни атестаційної комісії




11

Відвідування навчально-виховних заходів під час ви­вчення системи і досвіду роботи педагогів, які ате­стуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації)

листопад — березень

члени атестаційної комісії




12

Засідання атестаційної комісії (за потреби)

листопад — березень

голова атестаційної комісії




13

Провести засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів

січень

керівник закладу або установи




14

Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками

лютий

голови МО — члени атестаційної комісії




15

Проведення шкільних методичних об'єднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи

березень

голови МО — члени атестаційної комісії




16

Оформлення атестаційних листів

до 20.03

секретар атестаційної комісії




з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

^ Відмітка про виконання

17

Засідання атестаційної комісії щодо прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційних катего­рій, тарифних розрядів, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня

квітень

голова атестаційної ко­місії; члени атестаційної комісії




18

Остаточне оформлення атестаційних листів за підсум­ками засідання атестаційної комісії

квітень

секретар атестаційної комісії




19

Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів

травень

голова атестаційної комісії




20

Підготування звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року

травень

секретар атестаційної комісії




Прийом заяв від педагогічних працівників (до 10 жовтня щорічно)

Згідно розділу ІІІ, пункту 3.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, педагогічні праців­ники подають заяви щодо атестації. Рекомендуємо приймати заяви від педагогічних працівників та реєструвати їх у журналі реєстрації атестаційних заяв або у книзі вхідної документації освітнього закладу.

Перед проходженням чергової атестації подається заява:

ЗРАЗОК:

Голові атестаційної комісії

(назва закладу або установи)

П.І.Б.

Посада педагогічного працівника,

який бажає атестуватися

П.І.Б. (повністю)

Заява

Прошу атестувати мене в поточному навчальному році у черговому порядку на присвоєння (відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Учитель-методист».

Попередньо був атестований «__» ______ 200_ р. Результати попередньої атестації: ______

_________________________________________________________________________________

^ Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.


^ Дата Підпис


Керуючись правом на позачергову атестацію, педагогічний працівник подає відповідну заяву:

ЗРАЗОК:


Голові атестаційної комісії

(назва закладу або установи)

П.І.Б.

Посада педагогічного працівника,

який бажає атестуватися

П.І.Б. (повністю)

Заява

Прошу атестувати мене в поточному навчальному році у позачерговому порядку на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «Учитель-методист».

Попередньо був атестований «__» ______ 200_ р. Результати попередньої атестації: ______

__________________________________________________________________________________

^ Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрямок, дату підвищення кваліфікації).

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.


^ Дата Підпис



Атестаційна комісія повинна звернути увагу пе­дагогічних працівників, що, згідно з розділом 1, п. 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, позачергова атестація проводиться не рані­ше як через три роки з дня видання керівником освітнього закладу відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації (два навчальних роки по­спіль атестацію проходити не можна).

Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

Атес­таційна комісія має право атестувати педагогічного пра­цівника позачергово за поданням керівника або ради закладу. Враховуючи права тих, хто атестується, атеста­ційна комісія повинна ознайомити педагогічного пра­цівника зі змістом відповідного подання, довести своє рішення і графік атестації. У поданні слід обґрунтувати мотиви позачергової атестації. Ними можуть бути:

• зниження рівня навчально-виховної роботи порів­няно з результатами попередньої атестації;

  • послаблення активності в методичній роботі, зни­ження внаслідок цього рівня професійної майстер­ності;

  • послаблення дисциплінарної відповідальності, на­явність стягнень.

У поданні слід викласти причини, які зумовлюють рішення адміністрації (ради) про позачергову атеста­цію та її мотиви.

Подання готується на підставі документів про ви­вчення стану роботи педагогічного працівника, даних порівняння результативності навчально-виховного процесу за міжатестаційний період.


^ План індивідуального проходження атестації

Рівень роботи педагогічного працівника має ви­рішальне значення для підвищення його кваліфіка­ційної категорії. Тому особливої значущості набуває об'єктивність вивчення якості роботи педагога, який атестується.

Головними вимогами до вивчення досвіду роботи педагогічного працівника є системність та загальні критерії оцінювання. Для системного неупередженого вивчення системи і досвіду роботи пропонується план індивідуального проходження педагогічним працівни­ком атестації протягом поточного навчального року.

План складається спільно педагогічним праців­ником і членом атестаційної комісії (керівник МО, наставник), який закріплений за педагогічним пра­цівником для надання консультативної допомоги та вивчення системи і досвіду роботи педагога. План по­годжується з головою профспілкового комітету і за­тверджується керівником закладу або установи.

Умови атестації, вимоги до педагогічного праців­ника, який атестується, а також кількість відвідувань навчальних занять та позакласних заходів не обме­жуються. Але вони мають бути узгоджені з кваліфіка­ційними характеристиками педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії, сплано­вані на початку атестації та внесені до індивідуального плану педагогічного працівника.

Орієнтовний план підготовки педагога до атестації може бути таким*:


ЗРАЗОК:

Погоджено

голова комітету профспілки

Затверджено

керівник освітньої установи

План індивідуального проходження атестації педагогічного працівника



' № з/п

Зміст роботи

Терміни

Відмітка про виконання

І

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних пра­цівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 р. № 310, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мініс­терства освіти України від 01.12.98 р. № 419

вересень




2

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками педагогічних праців­ників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії (відповідно до посади і кваліфікаційної категорії)

вересень




3

Консультація з членом атестаційної комісії щодо порядку проходження атестації

дата




4

Відвідування уроку членами атестаційної комісії: тема уроку: тема уроку: тема уроку:

дати




5

Відвідування позакласних заходів членами атестаційної комісії: тема заходу: тема заходу:

дати




6

Виступ на педагогічній раді за темою:

дата




7

Виступ на засіданні методичного об'єднання за темою:

дата







8

Складання авторської програми за темою:

термін







9

Участь у професійному конкурсі

термін




10

Розроблення методичних рекомендацій за темою:

термін







^ Підпис педагогічного працівника, який атестується

Дата складання плану

Після затвердження плану індивідуального прохо­дження атестації педагогічного працівника та графіка атестації, зміни в цих документах з ініціативи адміністрації допускаються тільки за наявності письмової згоди педагога, який атестується.

Перенесення термінів з ініціативи педагога допускається лише за наявності його письмового звернення до атестаційної комісії закладу або установи.

* Наведені заходи є прикладами, а не обов'язковими умовами атестації.

Учитель

Посадові обов'язки. Планує, здійснює навчання, виховання учнів, сприяє становленню їх як особис­тостей. Забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм на рівні обов'язкових державних вимог. Вико­ристовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдаровань. Проводить індиві­дуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей Укра­їни, країни походження, дбайливе ставлення до нав­колишнього середовища. Готує вихованців до свідо­мого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігій­ними групами. Додержується педагогічної етики, по­важає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вжи­ванню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, стату­су освітньої установи. Контролює забезпечення здо­рових, безпечних умов навчання та праці. Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей. Постійно підвищує свій професійний рівень, педаго­гічну майстерність, загальну культуру.

^ Повинен знати. Для вирішення педагогічних зав­дань повинен мати знання в обсязі відповідної вищої або середньої спеціальної освіти. Мусить знати пред­мет викладання; дисциплін психолого-педагогічного циклу, у тому числі педагогіку, психологію, вікову фі­зіологію; методики викладання предмета та виховної роботи; цілі, принципи, організацію, нормативне за­безпечення шкільної освіти, зокрема стосовно пред­мета, що викладається; навчальні плани, програми, підручники; методичні рекомендації; форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення; індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними; соціальні, культурні, інші умови навчання і виховання; прин­ципи, якими керуються провідні вчителі; основні на­прямки і перспективи розвитку освіти; Закон України «Про освіту», інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинен вміти ефективно застосовувати професій­ні знання в практичній педагогічній діяльності.

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як осо­бистості та найвищої цінності суспільства, творчу пе­дагогічну діяльність.



Схожі:

Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, рекомендації нмц). січень Таранушенко Т. М. (Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) Писаренко В. О. Методист рмц 2
Підготовка до атестації педагогічних працівників (Типове положення про атестацію педагогічних працівників, рекомендації нмц)
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconНаказ №101 Про підсумки атестації педагогічних працівників загальноосвітніх закладів району у 2011-2012 навчальному році
Атестацію педагогічних працівників проведено згідно поданих заяв, зареєстрованих у журналі реєстрації. Розроблено заходи з організації...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconПротокол №2 засідання районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки
Підготовка до атестації педагогічних працівників. ( Типове положення про атестацію педагогічних працівників, рекомендації нмц)
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconРішення щодо перенесення проходження атестації. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою
З метою проведення атестації педагогічних працівників школи та керуючись наказом мон україни №930 від 06. 10. 2010р. «Про затвердження...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення > Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників,росту...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconНаказ №249 м. Шахтарськ Про створення міської експертної групи з атестації педагогічних працівників у 2012-2013 навчальному році
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconНаказ №223 Про проведення атестації педагогічних працівників району у 2013-2014 навчальному році
Провести атестацію педагогічних працівників району у 2013-2014 навчальному році відповідно до вимог Типового положення про атестацію...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconПро створення районної атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників у 2012-2013 навчальному році
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України
Затвердити і ввести в дію Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, доопрацьоване з урахуванням пропозицій,...
Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників поняття про атестацію педагогічних працівників iconПротокол №1 від р. План заходів з підготовки та проведення атестації
Розглянути вимоги до педагогічних працівників згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України зі змінами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи