Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 icon

Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44
НазваПоложення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44
Дата конвертації01.12.2012
Розмір65 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ НОРМ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Лист від 26.01.2011 р. № 1/9-44


На численні звернення щодо застосування пункту 3.20 Типового положення про атестацію педагогіч­них працівників, затвердженого наказом Міністер­ства освіти і науки від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (далі— Типове поло­ження) роз'яснюємо.

З метою захисту трудових прав вчителів та викла­дачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, передбачено, що вони атестуються лише з того предмета, який викладають за спеціальніс­тю. Необхідною умовою при цьому є обов'язкове підвищення кваліфікації з тих навчальних дис­циплін, які вчитель викладає.

Враховуючи, що Типове положення набрало чинності ЗО грудня 2010 року, тобто вже після розподілу педагогічного навантаження вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, а також керуючись принципом неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, при оплаті праці вчителів, які викладають два і більше предметів, до кінця поточного навчально­го року слід застосовувати правила, встановлені пунктом 2.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти від 20.08.93 р. № 310 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти від 01.12.98 р. №419). Тобто у таких випадках необхідно керуватися нормативним документом, який діяв на початку навчального року.

У подальшому органам управління освітою спіль­но з інститутами післядипломної педагогічної освіти необхідно планувати курси підвищення кваліфікації вчителів, які викладають два і більше навчальних предметів, застосовуючи очно-дистанційні, дис­танційні, варіативні та інші форми навчання, які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.

Щодо питань про порядок атестації педагогіч­них працівників, які на початку навчального року подали заяви про відмову від чергової атестації, роз'яснюємо, що відповідно до частини 1 стат­ті 27 Закону України «Про загальну середню освіту» (далі— Закон) атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років. Із дня набрання чинності За­коном, інші нормативно-правові акти застосову­ються в частині, що не суперечить цьому Закону (ст. 48).

З огляду на викладене, відмова від атестації не допускається з дня набрання чинності Законом України «Про загальну середню освіту» (23 червня 1999 року). Працівники, які подали заяви про від­мову від атестації, у поточному навчальному році мають атестуватися на загальних підставах.

Перший заступник Міністра,

Голова комісії з реорганізації Б. Жебровський


^ КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

ВІДПОВІДАЄ МІНОСВІТИ

Згідно з п. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ (далі— Закон № 1060) педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. У 2011 році атестація педагогічних працівників здійснюватиметься відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове поло­ження № 930). Нагадаємо: Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міносвіти від 20.08.93 р. № 310 (далі — Положення № 310), утратило чинність з 30.12.2010 р.

У листі, що коментується, Міносвіти роз'яснює питання, пов'язані із застосуванням норм Типо­вого положення № 930. Розглянемо їх доклад­ніше.

^ УЧИТЕЛЬ ВИКЛАДАЄ ДВА І БІЛЬШЕ ПРЕДМЕТІВ

Відповідно до п. 3.20 Типового положення № 930 учителі та викладачі, які мають пе­дагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педа­гогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення ква­ліфікації. При цьому, як підкреслює Міносвіти, необхідною умовою є обов'язкове підвищення кваліфікації з тих навчальних дисциплінах, які вчитель викладає.

Нагадаємо: згідно з п. 2.6 Положення № 310 учителі та викладачі, які мали педагогічне наван­таження з кількох предметів, атестувалися з того предмета, який викладали за спеціальністю. Оплата відповідно до встановленої в результаті атестації кваліфікаційної категорії поширювалася на все педагогічне навантаження до наступної атестації. Однак при цьому Положенням № 310 не було передбачено обов'язкове підвищення кваліфікації з тих навчальних дисциплін, які вчитель викладав не за спеціальністю. Згідно з п. 3.4 Положення № 310 атестація передбачала попереднє (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації на підставах вільного ви­бору змісту, програми та форми навчання.

У зв'язку з цим у багатьох керівників навчаль­них закладів виникло запитання: як же бути з пе­дагогічними працівниками, яким кваліфікаційні категорії було присвоєно раніше відповідно до вимог пп. 2.6 та 3.4 Положення № 310 та які наразі ведуть викладацьку діяльність з кількох предметів?

Міносвіти підкреслило: ураховуючи, що Типове положення № 930 набрало чинності 30.12.2010 р., тобто вже після розподілу педагогічного навантаження вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, а також керуючись принципом недо­пустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, при оплаті праці вчителів, які викладають два і більше предметів, до кінця поточного навчального року слід за­стосовувати правила, установлені п. 2.6 Поло­ження № 310. Отже, у таких випадках необхідно користуватися нормативним документом, який діяв на початок навчального року.

У подальшому органам управління освіти спільно з інститутами післядипломної педаго­гічної освіти необхідно планувати курси підви­щення кваліфікації вчителів, які викладають два і більше навчальних предметів, застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання, які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.

Приклад. Учитель загальноосвітньої школи у 2010 — 2011 навчальному році має педагогічне навантаження з трьох предметів: математики, фізики та інформатики. При цьому він має повну вищу освіту за спеціальністю «вчитель матема­тики і фізики». За результатами атестації у квітні 2009 року йому було присвоєно І кваліфікаційну категорію як учителю математики і фізики. Попе­редньо педпрацівник проходив курси підвищення кваліфікації за цією ж спеціальністю.

Виходячи з роз'яснень Міносвіти оплата відпо­відно до встановленої І кваліфікаційної категорії поширюватиметься на все педагогічне наванта­ження вчителя до кінця 2010 — 2011 навчально­го року, незважаючи на те, що він не проходив курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «інформатика». У подальшому, якщо він викла­датиме декілька предметів, йому доведеться проходити курси підвищення кваліфікації за всіма навчальними дисциплінами, які він викладає.

^ УЧИТЕЛЬ НА ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО

РОКУ ПОДАВ ЗАЯВУ ПРО ВІДМОВУ

ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Нагадаємо: раніше на підставі п. 3.2 Поло­ження № 310 педагогічні працівники могли від­мовлятися від проходження чергової атестації. У такому разі їм установлювалася кваліфікаційна категорія на рівень нижче за ту, яку вони мали за підсумками попередньої атестації (кваліфі­каційна категорія «спеціаліст» у цьому випадку залишалася без змін); працівникам, для яких не були передбачені кваліфікаційні категорії, визначалася оплата праці за нижчим посадовим окладом), зупинялася дія педагогічного звання.

Не допускалася тільки відмова від проходження атестації педагогічними працівниками, щодо яких виникло питання про їх невідповідність по­саді.

Тепер же п. 1.5 Типового положення № 930 передбачено: атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою. При цьому жодних винятків зазначена норма не передбачає. Це означає, що зараз відмо­витися від проходження атестації педагогічний працівник не може. Це відповідає ч. 4 ст. 54 Закону № 1060, згідно з якою всі педагогічні працівники без винятків підлягають атестації.

Крім того, у листі, що коментується, Міносвіти роз'яснило: відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV (далі — Закон № 651) атестація педагогічних працівників є обов'язковою та здійснюється, як правило, один раз на п'ять років. Із дня набуття чинності Законом №651 інші нормативно-правові акти застосовуються в час­тинах, що не суперечать цьому Закону (ст. 48).

Таким чином, відмова від проходження атес­тації не допускається з дня набуття чинності За­коном № 651, тобто з 23.06.99 р.

У зв'язку з цим педпрацівники, які подали заяви про відмову від проходження чергової атестації, у поточному навчальному році по­винні проходить атестацію на загальних під­ставах.

У цьому випадку норма п. 1.5 Типового по­ложення № 930 не суперечить чинному законо­давству.

Світлана МЕРЕНКОВА, провідний контролер-ревізор КРВ у м. ХарковіСхожі:

Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Лист мон №1/9-44 від 26. 01. 11 року міністерство освіти І науки україни №1/9-44 від 26 січня 2011 року Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим
Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України
Затвердити і ввести в дію Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, доопрацьоване з урахуванням пропозицій,...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Лист мон №1/9-44 від 26. 01. 11 року міністерство освіти І науки україни №1/9-44 від 26 січня 2011 року Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників (додається) для розгляду Типового положення про атестацію педагогічних працівників на загальних зборах трудових колективів навчальних закладів до 28. 01. 2011 року
Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 року №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України, молоді та спорту №1473 від 20. 12. 2011 "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників зі змінами І доповненнями відповідно до наказу мон україни №1473 від 20. 12. 11 року " Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550
...
Положення про атестацію педагогічних працівників лист від 26. 01. 2011 р. №1/9-44 iconНаказ №245 Про атестацію педпрацівників установ освіти Великомихайлівського району у 2010-2011 навчальному році
Закону України „Про освіту”, наказів Міністерства освіти України від 20. 08. 1993 №310 „Про затвердження Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи