Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України icon

Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Скачати 263.12 Kb.
НазваПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Дата конвертації01.12.2012
Розмір263.12 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


28.12.2006 р. № 864


Про планування діяльності та ведення документації

соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з

дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України


На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. № 631 „Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх” та забезпечення належної роботи соціальних педагогів в навчальних закладах

н а к а з у ю :

1. Затвердити кваліфікаційні характеристики соціального педагога, соціаль¬ного педагога по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога навчаль¬ного закладу системи Міністерства освіти і науки України (додатки 1-3).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р. за № 824/12698).

2.2 Проаналізувати стан кадрового забезпечення та до початку 2007-2008 навчального року увести посади соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами, практичних психологів в усі типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до нормативів їхньої чисельності (лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9-324).

3. Керівникам навчальних закладів забезпечити:

3.1 Планування діяльності соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами за річним та щомісячним планом роботи (додатки 4-5) за тимчасовими нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 6).

3.2 Ведення соціальними педагогами журналів реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7); графіків роботи на тиждень (додаток 8); журналів щоденного обліку роботи (додаток 9); соціальних паспортів класу (додаток 10); облікових карток соціального супроводу сімей дітей (додаток 11); актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей (додаток 12); переліків суб’єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13).

4. Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) у 1 півріччі 2007 року провести нараду керівників обласних психологічних служб щодо діяльності соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчального закладу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Т.в.о. Міністра Б.М. Жебровський


^ Кваліфікаційна характеристика

Соціальний педагог

Посадові обов’язки. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Виконує функції:

 діагностичну:

вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

 прогностичну:

прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

- консультативну:

дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з пи¬тань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-пе¬дагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;

- захисну:

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

- профілактичну:

переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

- соціально-перетворювальну:

надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахище¬них категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особис¬тості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

- організаційну:

координує діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майс¬терність, загальну культуру.

Повинен знати

Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”. Має знати вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, есте¬тику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічні прин¬ци¬пи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні про-цеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних ти¬пів; особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у позашкільних закладах, за місцем проживання; основи валео¬логії, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій тощо та їхній вплив на особистість; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; осно¬ви трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпе¬ки; Закон України „Про освіту”, Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; державну мову відповідно до чинного зако-нодавства про мови в Україні.


Повинен вміти

Застосовувати професійні знання в практичній діяльності, вивчати відхилення у поведінці школярів, молоді; проводити профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляти програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”, працювати з групами ризику в умовах нефор¬мального спілкування, сприяти прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців (клієнтів); організовувати взаємодію педагогічного колек¬тиву, батьків, громадських об’єднань та організацій, служб у справах непов¬нолітніх, служб соціального захисту, профспілок, правоохоронних органів, ме¬дич¬них установ тощо щодо виховання, оздоровлення, здійснення соціаль¬ного патронажу, профілактичної роботи і соціальної реабілітації дітей та підлітків.


Повинен мати

Розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток особистості дитини як найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички проведення співбесід, інтерв’ювання, вирішення конфліктних ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими.


Кваліфікаційні вимоги до категорій

Соціальний педагог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало во¬лодіє ефективними формами, методами організації педагогічної роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу якість своєї праці, має власні мето¬дичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога - не менше 8 років.


Соціальний педагог I категорії має вищу освіту зі спеціальностей „Со¬ціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, дотримується вимог етичного ко¬дек¬су, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значного рівня со¬ціаль¬но-педагогічної діяльності, відзначається загальною культурою, мораль¬ними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога - не менше 5 років.


Соціальний педагог II категорії має вищу освіту зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, дотримується вимог етичного кодексу, достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, ме¬то¬ди виховання, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога - не менше 3 років.


Соціальний педагог має вищу або середню освіту зі спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.


Кваліфікаційна характеристика

Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами

Посадові обов’язки. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей-інвалідів шкіл-інтернатів, спеціальних та санаторних шкіл, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, охорони здоров’я, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції, інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини з особливими потребами до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку

Здійснює функції:

 діагностичну:

вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; досліджує спрямованість впливу мік¬ро¬середовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного ви¬хов¬ного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

 прогностичну:

прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

- консультативну:

дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з пи¬тань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педа¬гогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які пот¬ребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;

- захисну:

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

- профілактичну:

переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

- соціально-перетворювальну:

надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-ви¬хов¬ного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді; прово¬дить роботу, спрямовану на відновлення фізичного стану дітей-інвалідів, їхніх соціальних функцій;

- організаційну:

координує діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Сприяє розвитку дітей з обмеженими можливостями, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної і економічної активності дітей-інвалідів, підприємницької ініціативи, інтелектуального, трудового потенціалу. Сприяє виявленню та розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихо¬ван¬ців через їхню участь у науковій, технічній, художній творчості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді з урахуванням медико-фізіологічних та соціально-психологічних можливостей. Залучає різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи з дітьми-інвалідами.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запо¬бігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя, займається профілактикою правопорушень неповнолітніх тощо. Постійно підвищує свій професійний рівень, педа¬гогічну майстерність, загальну культуру.


Повинен знати

Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”. Має знати вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів; особливості профілактики девіантної поведінки дітей з обмеженими можливостями різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості дітей-інвалідів; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, де виховується інвалід, у позашкільних закладах, спеціальних та лікувально-оздоровчих закладах, за місцем проживання; основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей-інвалідів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліт¬кових спілок, рухів, організацій тощо та їхній вплив на особистість; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; взагалі і дітей з особливими потребами зокрема, культурні, економічні, демографічні, еко¬логічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпеки; Закон України „Про освіту”, Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.


Повинен вміти

Застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати корекцію відхилень у поведінці дітей з особливими потребами; проводити профілактичну роботу з попередження їхньої девіантної поведінки, а також розробляти та організовувати програми та проекти виховної, превентивної, корекційної та реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами; впроваджувати масові, колективні та індивідуальні форми та методи реабілітації дітей та підлітків-інвалідів; розробляти соціальні моделі та застосовувати методи навчання, виховання та спілкування осіб з обмеженими фізичними можли¬востями; займатись посередницькою діяльністю в сфері виховання та со¬ціаль¬ної допомоги; працювати в умовах неформального спілкування, сприяю¬чи прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців (клієнтів).

Повинен мати

Розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяль¬ність; навички проведення співбесід, інтерв’ювання, вирішення конфлікт¬них ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими.


Кваліфікаційні вимоги до категорій

Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами вищої категорії має вищу освіту зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало во¬ло¬діє ефективними формами, методами організації соціально-педагогічної роботи серед дітей-інвалідів та їхніх батьків, дотримується вимог етичного кодексу, забезпечує високу якість своєї праці, має власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами - не менше 8 років.


Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має вищу освіту зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значного рівня соціально-педагогічної діяльності, дотримується вимог етичного кодексу, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами - не менше 5 років.


Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами II категорії має ви¬щу освіту зі спеціальностей „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота”, дос¬татній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи вихова¬ння дітей-інвалідів, дотримується вимог етичного кодексу, досяг вагомої якос¬ті соціально-педагогічної праці, відзначається загальною культурою, мо¬ральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами - не менше 3 ро¬ків.


Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами має вищу або се¬редню педагогічну освіту зі спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Со¬ціаль¬на робота”, професійно компетентний, дотримується вимог етичного кодексу, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.


Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_________ _____________

(підпис) (прізвище, і., п\б) ПОГОДЖЕНО

(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_______________

(підпис) (прізвище, і., п\б)


ПЛАН

роботи соціального педагога

(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

_____________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік
п\п Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування Термін проведення Де і з ким проводиться

1. Діагностичні

2. Прогностичні

3. Консультативні

4. Захисні

5. Профілактичні

6. Соціально-перетворювальні

7. Організаційні

Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка соціального педагога (соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами).


Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор_____________________

(назва навчального закладу)

___________ __________________

(підпис) (прізвище, і., п\б)


ПЛАН

роботи соціального педагога

(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

__________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на__________місяць 200___ року
п\п Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування Термін проведення Де і з ким проводиться Норми часу*

1. Діагностичні


2. Прогностичні


3. Консультативні


4. Захисні


5. Профілактичні


6. Соціально-перетворювальні


7. Організаційні


Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються соціальними педагогами (соціальними педагогами по роботі з дітьми-інвалідами) навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту РМК.


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор___________________

(назва навчального закладу)

___________________________

______ _________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


^ ГРАФІК РОБОТИ

соціального педагога

__________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Дні тижня Інтервали робочого часу

з______год.по_____год.

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Додаток 4

ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

соціального педагога

(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата К-сть

год. Вид роботи Короткий зміст роботи З ким проводилась К-сть

осіб


Додаток 5

ЖУРНАЛ

реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів

________________________________________

(назва навчального закладу)


№ п/п Дата проведення Проблема звернення Короткий запис змісту консультації


Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора навчального закладу, керівника районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста РМК.


Додаток 6

^ СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

______ класу ________________________

(назва навчального закладу)

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

200__ - 200__ навчального року


Класний керівник _____________________________________________


№ з/п

ПІП

дитини

Дата народження

Домашня адреса,тел.

ПІП батьків

Категорія (код)*

Дата

відвідув.

1.

2.

3.

...

(Відвідує і заповнює класний керівник)


* Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Мініс¬терства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опи¬нилися у складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Мінюсті України 12 лип¬ня 2006 р. за № 824/12698):

01 – інвалідність батьків або дітей;

02 – вимушена міграція;

03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;

04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

06 – насильство в сім’ї;

07 – безпритульність;

08 – сирітство;

09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

10 – відсутність житла або роботи;

11 – бездоглядність;

12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – інше (дописати)


I. Гендерна характеристика класу:

1.1 кількість хлопців - _______

1.2 кількість дівчат – ________


II. Стан здоров’я учнів:з/п ПІП

дитини Здоров(а) Тимчас.

розлади

здоров’я Хронічні

соматич.

хвороби Психо-

соматич.

захвор. Інвалід Прим.

1.

2.

3.

...

(Заповнює медпрацівник)


III. Види позанавчальної діяльності учнів:з/п ПІП

дитини Музична

школа Спорт.

секція Гурток,

клуб ін. Інше Не відв.

ПНЗ Прим.

1.

2.

3.

...

(Заповнює класний керівник)


IV. Соціальна поведінка учнів:з/п ПІП

дитини Скоїв(ла)

правопор. Стоїть на

обліку кр.

міліції Адиктивна

поведінка Системат.

порушує

дисципл. Конфлікти

з вчител.,

учнями

1.

2.

3.

...

(Заповнює класний керівник)


V. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:з/п ПІП

дитини Повна

сім’я Неповна

сім’я Вихов.

пр.батьк.

(опікуни) Мало-

забезпеч.

сім’я Багато-

дітна

сім’я Інше

1.

2.

3.

...

(Заповнює класний керівник)


На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт навчального закладу, журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (див. спільний наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р.), тощо


Додаток 7

^ ОБЛІКОВА КАРТКА

сім’ї дитини ___________________________

щодо якої здійснюється соціальний супровід


Тип сім’ї (поставити відповідну позначку)

багатодітна неповна малозабезпечена


Батько

_____________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Мати _____________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Кількість членів сім’ї, у т.ч. до 18 років

_____________________________________________________________________________

Місце проживання сім’ї

_____________________________________________________________________________

(індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підстава для організації соціального супроводу _____________________________________________________________________________

(див.додаток „Коди складної життєвої ситуації”)

Надана допомога

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суб’єкт(и) соціального супроводу

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терміни здійснення соціального супроводу

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну позначку):


Подолання сім’єю складної життєвої ситуації Відмова сім’ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам Переїзд сім’ї (зміна місця проживання) Рішення щодо неповнолітніх дітей Інше (написати)


Додаткова інформація

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Соціальний педагог н/закладу

____________________________________________________________________________


Додаток 8

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини


1. Прізвище, ім’я та по батькові заявника

_____________________________________________________________________________

2. Рік народження

__________________________________________________________________________

3. Адреса

__________________________________________________________________________

4. Вид та розмір пенсії (допомоги)

____________________________________________________________________________

5. Працює, розмір зарплати (не працює)

_____________________________________________________________________________

6. Особи, які прописані і проживають разом із заявником (склад сім’ї, їх вік, статус, розміри їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільг, субсидій, компенсацій тощо) :

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Підсобне господарство, характеристика, розміри

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Житлово-побутові умови проживання:

(стан житла, стан здоров’я, умови проживання, забезпечення паливом, невідкладні проблеми тощо)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Висновок в доцільності надання допомоги

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Члени комісії:

1. _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис)

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________


М.п. ”___” ________________200__ р.


Тимчасові нормативи часу

на основні види роботи соціального педагога*

№ позиції Найменування видівробіт Одиниця виміру обсягу роботи Нормативи часу (год)

Організаційно-методична робота

1. Складання плану роботи:

на місяць

на рік План

--“--

--“--

2,5

6,0

2. Складання звіту про виконану роботу:

за місяць (чверть)

за півріччя (рік) Звіт

--“--

--“--

4,0

8,0

3. Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками Один захід 7,0

4. Підготовка до педагогічних конси¬ліумів Один захід 5,0

5. Підготовка до виступів на батьків¬ських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів Один захід 3,0

6. Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факуль¬тативи, гуртки) Один захід 3,0

7. Робота в бібліотеці, самопідготовка Місяць 8,0

8. Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах) Один захід 5,0

9. Участь в навчально-методичних семі¬нарах (нарадах) психологів (соціаль¬них педагогів) Місяць 8,0

Психодіагностична робота

10. Індивідуальна психодіагностика (обст嬬ження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій) Один учень (дитина), педпрацівник, батько 6,0

11. Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обсте¬ження, обробка результатів, оформ¬лення висновків і рекомендацій) Один клас (група дітей), група педпра-цівників, батьків 16,5

Консультаційна робота

12. Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) у т.ч.:

дошкільного віку

початкових класів

середніх класів

старших класів

б) педпрацівників

в) батьків Одна бесіда


--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--


1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

13. Профконсультації з учнями (вклю-чаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.:

- середніх класів

- старших класів Один учень


--“--

--“--


3,0

5,0

14. Корекційно-відновлювальна та розви¬вальна робота з учнями (дітьми) у т.ч.:

а) індивідуальна

б) групова Один учень (дитина)

Один клас (група)


30,0

40,0

15. Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків Одна група 40,0

Психологічна просвіта

16. Виступи перед учнями (дітьми), пед¬пра¬цівниками, батьками, в установах та організаціях тощо Один виступ Фактично використаний час

Навчальна діяльність

17. Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факуль¬тативів, гуртків Одне заняття 1,0

Зв’язки з громадськістю

18. Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками Один захід 2,0

19. Відвідування батьків за місцем роботи Один захід 3,0

20. Вирішення питань з місцевими органа¬ми виконавчої влади та громадського самоврядування Один захід 2,5


* Примітки: приводяться упорядковані під звітність практичного психолога нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339.


Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу


До суб’єктів соціально-педагогічної діяльності відносяться державні, громадські організації, фізичні особи, що здійснюють соціальну політику в Україні та надають соціально-педагогічні послуги різним категоріям учнівської молоді.


Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, з якими взаємодіє соціальний педагог в мікрорайоні навчального закладу

Державні організації Державні виконавчі органи та органи місцевого самоврядування:

Структури Міністерства праці та соціальної політики: центри зайнятості, притулки для неповнолітніх, кризові центри.

Структури Міністерства охорони здоров’я: лікарні та поліклініки, санаторно-курортні установи, санітарно-профілактичні установи, анонімні медичні кабінети.

Структури Міністерства освіти і науки: відділи освіти, методичні кабінети, центри опіки та піклування (опікунські ради), центри практичної психології і соціальної роботи, навчальні заклади різних типів та форм власності, центри дитячої та юнацької творчості.

Структури Міністерства сім’ї, дітей та молоді: відділи у справах сім’ї та молоді, центри соціальних служб для молоді, дружні клініки для молоді, реабілітаційні центри

Структури Міністерства внутрішніх справ: виправно-трудові установи, приймальники-розподільники, служби у справах неповнолітніх, кримінальна міліція у справах неповнолітніх

Структури Міністерства культури: бібліотеки, кінотеатри, будинки культури інше.

Структури Державного комітету спорту і туризму: стадіони, басейни, спортзали, тіри, оздоровчі центри, спортивні секції, клуби інше

Недержавні організації Благодійні фонди, товариства, політичні партії та їх осередки, що працюють з молоддю та дітьми (СПОУ, Пласт, УНКМО інше), громадські об’єднання, приватні соціальні служби, відділення міжнародних організацій (ПРОООН, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного Хреста, тощо).

Фізичні особи Соціальні працівники, соціальні педагоги, практичні психологи, реабілітологи, медичні працівники, вчителі, тренери, волонтери.

Категорія: Практичний психолог і соціальний педагог | Додав: Бусінка (15.12.2009)Схожі:

Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconНаказ №268 Про проведення районних досліджень працівниками психологічної служби
«Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 06 р. №632 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 2006 р. №632 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 2006 р. №631 „Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПосадова інструкція
Міністерства освіти і науки України від 28. 12. 2006р. №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів,...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки
України від 23. 08. 06 р. N 631 ( v0631290-06 ) Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconМіністертсво освіти і науки України м. Київ Від 05. 03. 08 №1/9-128
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconЛист міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2000 р. №1/9-352 Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби
Ар крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології І соціальної роботи, практичних психологів (соціальних...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconРозвиток соціально-психологічної служби
Згідно з рекомендованими нормативами Міністерства освіти і науки України станом на 01. 06. 2013 рік навчальні заклади системи освіти...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconУдк378. 147: 37. 013. 42 Світлана Архипова, Леся Смеречак формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку
У статті здійснено спробу визначити зміст та особливості формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи