Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу icon

Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу
Скачати 315.56 Kb.
НазваФізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу
Круцевич Т.Ю
Дата конвертації13.09.2013
Розмір315.56 Kb.
ТипДокументи

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА


1 клас

загальноосвітніх навчальних закладів


Авторський колектив:


Круцевич Т.Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор педагогічних наук, професор;

Єрмолова Валентина Михайлівна, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, відмінник освіти України; кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

Іванова Любов Іванівна, доцент кафедри реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; кандидат педагогічних наук;

^ Кривчикова Олена Дмитрівна, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України; кандидат педагогічних наук;

^ Смоліус Галина Григорівна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України


^ Пояснювальна записка


Навчальна дисципліна «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.

Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

Основна мета предмета «Фізична культура» – набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета предмету «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх в повсякденній та ігровій діяльності;

 • розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей;

 • збереження та зміцнення здоров’я школярів;

 • формування загальних уявлень про:

 • фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку;

 • історію та сьогодення Олімпійських ігор та олімпійського руху;

 • забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості;

 • формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

 • формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

 • реалізація комунікативної функції фізичного виховання;

 • формування морально-вольових якостей та позитивного відношення до оточуючої дійсності.


Змістом предмету “Фізична культура” у початковій школі є рухова активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий підхід до застосування рухових дій у різних умовах) та функціональних (здатність до оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), які відображають низку вимог до фізкультурної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

У даній програмі ключові компетентності виступають індикаторами – результатами навчальних досягнень. Тому державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів являють собою сукупність ключових компетентностей і відображають базовий зміст програми.

Основними компонентами змісту предмету “Фізична культура” є:

 • інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмету на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

 • операційний, що поєднує в собі підходи до засвоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;

 • мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значущих і особистісно орієнтованих потреб.


Базуючись на Державному стандарті, навчальна програма виконує одночасно дві функції: є критеріями для планування навчання, і в той же час, критеріями для оцінки навчальних досягнень учнів.

У програмі вимоги викладені у певній послідовності з урахуванням ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); особливостей психічних процесів ; особливостей діяльності учня залежно від характеру знань, які засвоюються. Зважаючи на це, державні вимоги задекларовані за мірою ускладнення: «називає», «розпізнає», «пояснює», «характеризує», «виконує», «використовує», «володіє», «дотримується».

Програма розроблена за моделлю “на базі стандартів” відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановую Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р. Вона робить акцент на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і покликана сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору.

При розробці навчальної програми «Фізична культура» враховані основні вимоги до складання навчальних програм:

 • узгодженість зі стандартами галузі:

 • відповідність мети, завдань і змісту;

 • відповідність загальним дидактичним принципам;

 • відповідність вибору методів навчання структурним компонентам змісту навчання (розуміння притаманних предмету основних понять, закономірностей тощо; значимість засвоєного у розвитку особистості);

 • придатність для всіх учнів:

 • врахування вікових особливостей;

 • врахування статевих особливостей;

 • врахування регіональних (місцевих) особливостей;

 • врахування рівня здатності учнів;

 • наступність і прогрес:

 • наступність змісту (для 1-4 і 5-9 класів);

 • наступність досягнень (для 1-4 і 5-9 класів);

 • зручність використання:

 • ступінь деталізації;

 • доступність розуміння підходу до побудови програми;

 • доступність термінів, що використовуються;

 • доступна для непрофесіоналів мова написання.


Предметом навчання у початковій школі в галузі физичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Програма предмету “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:

І. Теоретико-методичні знання.

ІІ. Способи рухової діяльності:

 • школа культури рухів з елементами гімнастики;

 • школа пересувань;

 • школа м’яча;

 • школа стрибків;

 • школа активного відпочинку (рекреації);

 • школа розвитку фізичних якостей;

 • школа постави.

ІІІ. Додатки:

 • Використання бальної оцінки в системі педагогічного контролю фізичної підготовленості школярів.

 • Система оцінювання фізичної підготовленості школярів 7-10 років.

 • Лист контролю фізичної підготовленості учня.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура».
 • ^

  Тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2-4 класів.


 • Орієнтовний перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

 • Умови виконання вправ для визначення резервних можливостей учнів.
 • Інформація для вчителя фізкультури щодо олімпійської тематики.


На відмінність від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

До школи культури рухів увійшли вправи основної гімнастики, стройові вправи і команди, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.

До школи пересувань увійшли життєзабезпечуючі способи пересувань: ходьба, біг, танцювальні кроки, лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної, ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються для вивчення інших складових програми.

Школа м’яча включає вправи з малим і великим м’ячем. Пропоновані вправи дозволять школярам в подальшому оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.

Школа стрибків об’єднує види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, висоту, довжину, опорні стрибки.

До школи активного відпочинку (рекреації) увійшли рухливі й народні ігри, які систематизовані за відповідними «школами». Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних «шкіл». Крім того, ця «школа» містить основи туризму. Всі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.

У школі розвитку фізичних здібностей запропоновано вправи, що систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей.

Школа постави спрямована на формування стереотипу правильної постави. Виховання відчуття правильної постави досягається за умови багаторазового повторення правильного положення тіла з різних вихідних положеннях та під час пересування.

Порушення постави визначається візуально: під час зовнішнього огляду перевіряють висоту розміщення плечових ліній, нижніх кутів лопаток. Асиметрію лопаток визначають і за допомогою вимірів сантиметровою стрічкою методом “трикутник”: дитина перебуває у своїй звичайній позі, а вимірюють сантиметровою стрічкою такі показники: від VII шийного хребця (який найбільше виступає) до нижнього кута лівої та правої лопатки. Якщо постава фізіологічно нормальна, то ці відстані рівні.

До школи постави увійшли вправи, що сприяють вихованню координації рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.

Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.

Теоретичний матеріал тісно пов’язаний із практичним. Він передбачає формування в учнів основ знань про особисту гігієну, загартування, самоконтроль, організацію найпростіших форм самостійних занять фізичними вправами, історію та сьогодення олімпійського руху. Планування теоретичного матеріалу може здійснюватись як на самостійні теоретичні уроки так і вивчатись у процесі уроків фізичної культури.

У кінці кожної «школи» надаються орієнтовні навчальні нормативи й вимоги. У таблицях контрольних навчальних нормативів і вимог із деяких видів випробувань з’являється поняття «норма». Поняття “норма” характеризує належний (“безпечний”) рівень фізичного здоров’я.

З метою визначення вихідних даних (вересень-жовтень) та динаміки фізичної підготовленості учнів проводиться визначення їх резервних можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:

 • швидкості – біг до 30 м (залежно від віку і статі);

 • витривалості – біг, спортивна ходьба або змішане пересування на довгі дистанції (залежно від віку і статі);

 • гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи ;

 • сили – підтягування у висі та у висі лежачи;

 • спритності – “човниковий” біг 4 х 9 м з перенесенням предмета;

 • швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця.

Визначення резервних можливостей учнів рекомендується здійснювати декілька разів протягом навчального року. Види діяльності та час для його проведення вчитель обирає з врахуванням пори року, матеріально-спортивної бази школи. Наведені вище види вправ можуть бути доповнені іншими вправами (на розгляд учителя).

Результати, досягнуті учнями протягом навчального року під час визначення їхніх резервних можливостей не оцінюються. Вони є орієнтирами для подальшої корекції роботи учнів для вдосконалення рівня власної фізичної підготовленості й дають учителю можливість вносити корективи з метою ефективного використання різних форм і методів навчання.

Для контролю фізичної підготовленості школярів можна використовувати індекси фізичної підготовленості та листок фізичної підготовленості, який вкладається в щоденник (Додаток 1, 3). Для цього на кожного учня заводиться лист контролю фізичної підготовленості, до якого тричі на рік вносяться результати вимірів довжини, маси тіла та рухових тестів, кількість випадків захворювань протягом року та відвідування занять фізичною культурою і спортом у позаурочний час. Якщо учень не виконує біг на витривалість, або не має можливості визначити силу кисті (динамометрія), то фізична підготовленість розраховується за трьома тестами (стрибок у довжину з місця, ,біг 30 м, проба Руф’є).

Оцінку індексів здійснюють за 12-бальною шкалою (Додаток 2).

Відповідно до завдань навчальної програми, підвищення мотивації учнів до самовдосконалення, підхід до оцінювання рівня їхніх навчальних досягнень базується на використанні основних характеристик фізично освіченої особистості, якими необхідно керуватися під час виставлення тематичних, семестрових та річної оцінки:

№ п/п

Компонент оцінювання

% в оцінці рівня навчальних досягнень

Спосіб оцінювання

1.

Ставлення до уроків, відвідування, участь, підготовленість до уроку

10 %

Спостереження вчителя

2.

Навички і вміння, визначені навчальною програмою, вміння застосовувати їх в ігрових ситуаціях

20 %

Об’єктивне тестування, спостереження вчителя,

самооцінювання (починаючи з 3 класу)


3.

Розвиток фізичних якостей (сила, витривалість, швидкість, гнучкість)

20 %

Моніторинг

4.

Особистий прогрес учня у показниках фізичної підготовленості

20 %

Моніторинг

5.

Знання та їх застосування на практиці (основні поняття, визначені програмою, правила ігор, розуміння процесів, що відбуваються в організмі під час виконання вправ тощо)

15 %

Спостереження вчителя, самооцінювання (починаючи з 3 класу), тестування

6.

Поведінка: соціальна поведінка, відвідування спортивної секції, участь у змаганнях, дотримання правил безпечної поведінки і збереження здоров’я на уроках та у позаурочних заходах

15 %

Спостереження вчителя, взаємне оцінювання серед учнів, самооцінювання (починаючи з 3 класу)
ВСЬОГО:

100 %

Оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу здійснюється вербально. Навчальні нормативи і вимоги, представлені у програмі для першого класу, слугують тільки орієнтиром для вчителів і батьків, а також дозволяють вносити корективи у подальшу роботу. Оцінювання навчальних досягнень учнів другого здійснюється за рішенням педагогічної ради навчального закладу (спільний наказ МОН України та АПН України від 12.07.02 № 401/52 „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”) (Додаток 4).

Починаючи з другого класу, теоретичні знання оцінюються за дванадцятьма теоретичними тестами, що дає змогу виставити оцінку за дванадцятибальною шкалою – оцінка відповідає кількості правильних відповідей (Додаток 5). Виходячи з умов навчального закладу та потреб навчального процесу учитель може сам підбирати запитання для визначення знань учнів.

Програма передбачає реалізацію змісту обсягом трьох годин на тиждень. У ній не подається точна кількість годин на вивчення тих чи інших розділів. Враховуючи рівень фізичної підготовленості учнів, їх інтереси та здібності, стан матеріально-спортивної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель самостійно виділяє певну кількість годин на вивчення складових кожної «школи».

^ Орієнтовна сітка розподілу програмового матеріалу в навчальних годинах для уроків фізичної культури


Розділи і теми

Кількість годин

класи

1

2

3

4

І. Теоретико-методична підготовка

3

3

3

3

ІІ. Способи фізкультурної діяльності:

 1. Школа культури рухів з елементами гімнастики

 2. Школа пересувань

 3. Школа м’яча

 4. Школа стрибків

 5. Школа активного відпочинку (рекреації)

 6. Школа сприяння розвитку фізичних якостей

 7. Школа постави
 1. Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей
 1. Резервний час


17


26

12

8

17


17


25

14

8

16


17


24

16

8

15


17


24

17

8

10


У змісті відповідних розділів програми


На всіх уроках2


202


202


206


20

Всього:

105

105

105

105


Зважаючи на регіональні особливості й умови навчання на місцях, в реалізацію змісту базової програми допускається внесення змін і доповнень обсягом не більше 20–30 % від загальної кількості годин.

Регіональні програми з доповненнями та змінами погоджуються з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями освіти і науки державних адміністрацій і надсилаються для затвердження у відповідному порядку до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. На уроках фізичної культури здійснюються міжпредметні зв’язки з історією, музикою, хореографією, основами здоров’я та іншими предметами.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

 • забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного розвитку та підготовленості;

 • забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання та здійснення міжпредметних зв’язків;

 • забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної та інструктивної спрямованості;

 • формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості й активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування адекватних методів навчання.

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, уроки фізичної культури повинні викликати в учнів позитивні емоції, з цією метою необхідно творчо використовувати ігрові методи, музичний супровід, сучасні комп’ютерні технології тощо.

Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі (узимку в тиху погоду при температурі не нижчій – 12 градусів). У приміщенні, де проводяться уроки фізичної культури, температура повітря має бути не нижча +14 градусів.

У теплу погоду на відкритому повітрі та у спортивному залі форма одягу учнів – спортивні труси, футболка, спортивне взуття, у прохолодну погоду – спортивний костюм.

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням (індивідуальний підхід) та ті, які їм не протипоказані. Крім цього, для учнів спеціальної медичної групи організуються 2 обов’язкові додаткові заняття за спеціальною програмою, які проводить відповідно підготовлений учитель. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійснюється відповідно до вимог навчальної програми з фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні взаємини між учасниками навчально-виховного процесу ґрунтуються на принципах педагогіки співробітництва, що передбачає взаємну довіру, взаємоповагу, що сприяють вирішенню завдань фізичного виховання учнів сучасної школи.

Комплексне вирішення завдань фізичного виховання школярів – справа всього педагогічного колективу, що здійснюється відповідно до Положення про організацію фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 02.08.05 № 458) і Системи організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 21.07.03 № 486).


1 клас

Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Теоретико-методичні знання


Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров’я. Життєво важливі способи пересування людини. Постава як основа здоров’я. Режим дня. Особиста гігієна. Спортивний одяг і взуття. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури. Міфи і легенди Староданьої Греції про виникнення Олімпійських ігор.

^

ІІ. Способи рухової діяльності


 1. Школа культури рухів з елементами гімнастики:

 • організовуючі вправи: стійки, команди, шикування, розмикання і змикання;
 • загальнорозвивальні вправи;
 • положення тіла у просторі:

- сіди,


 • упори,
 • виси,

 • елементи акробатики: групування;^

Учень, учениця:

має уявлення:

про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров’я; про значущість правильної постави; режим дня;


називає:

життєво важливі способи пересування людини; предмети спортивного одягу та взуття; де і коли зародилися Олімпійські ігри; на честь кого проводили давні Олімпійські ігри;


виконує:

організовуючі вправи: основну стійку, стійку ноги нарізно, широку стійку; команди «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Кроком руш!», «Клас, стій!», «У колону по одному - Ставай!», «В одну шеренгу – Ставай!», «У коло – Ставай!», «Відставити!»; розмикання приставними кроками в колоні, у шерензі, у колі; повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком);

загальнорозвивальні вправи: без предмета (імітаційного характеру), із гімнастичною палицею, з прапорцями, з м’ячами, із скакалкою; комплекс для формування правильної постави та профілактики плоскостопості; комплекс ранкової гігієнічної гімнастики; комплекс фізкультурної паузи;

положення тіла у просторі:

сіди (ноги нарізно, на п’ятах, зігнувши ноги );

упори (присівши, лежачи, лежачи ззаду, стоячи, стоячи на колінах);

виси (стоячи, лежачи);

елементи акробатики: групування (сидячи, лежачи), перекати в групування, перекид боком;

дотримується:

правил рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури;^

Орієнтовні навчальні нормативи і вимогиЗміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Стройові команди і прийоми:

а) команди “Рівняйсь!”, “Струнко!”, “Вільно!”;

б) повороти “Праворуч!”, “Ліворуч!”;

в) поворот “Кругом!”;


а)


а), б)


а), б), в)

з незначними помилками


а), б), в)

Комплекси:

а) ранкової гігієнічної гімнастики;

б) для формування правильної постави;

в) для запобігання плоскостопості;

г) фізкультурної паузи

Не виконує жодного


1


2


3

Акробатичні елементи на вибір:

а) групування сидячи;

б) перекати в групуванні;

в) перекид боком

не виконує

жодного

елементу


12


3

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)

дівч.– 2

хл. - 3

дівч.– 4

хл. - 6

Безпечний рівень:

дівч.– 6

хл. - 10

Результат, вищий за безпечний рівень

Нахил тулуба із положення сидячи (см)

дівч.– 1

хл. - 0

дівч.– 2

хл. - 1

Безпечний рівень:

дівч.– 4

хл. - 2

Результат, вищий за безпечний рівень

Підтягування у висі лежачи (разів)

дівч. – 2

хл. - 3

дівч. – 5

хл. - 6

Безпечний рівень:

дівч. – 7

хл. - 9

Результат, вищий за безпечний рівень
Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 1. Школа пересувань:
 • ходьба;
 • біг;
 • танцювальні кроки;
 • лазіння та перелізання;
 • пересування на лижах:

- організовуючі команди і прийоми,


- пересування,


- повороти, • плавання:

 • вправи на суші;
 • вправи у воді;^

Учень, учениця:


виконує:

ходьбу: на носках, п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою»; ходьбу на підвищеній опорі (гімнастична лава, низька колода) з різним положенням рук, чергуючи з присіданнями, нахилами;

біг: з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок, із зміною напрямку; із різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 х 9 м; біг з високого старту до 30 м; біг до 500 м; чергування ходьби та бігу до 1000 м;

танцювальні кроки: приставний крок в сторону, вперед, назад; крок галопу; крок польки; елементи українських народних танців, танцювальна комбінація на 32 такти;

лазіння по горизонтальній та похилій (кут 20 градусів) гімнастичній лаві в упорі стоячи на колінах; по гімнастичній стінці у різних напрямках;

перелізання через перешкоду, висотою до 80 см; підлізання під перешкодою;

пересування на лижах:

організовуючі команди і прийоми: перенесення лиж, пересування в колоні з лижами, команди: “Лижі на плече!”, “Лижі під руку!”, “Лижі до ноги!”, “На лижі ставай!”;

пересування ступаючим і ковзним кроком; подолання дистанції до 600 м;

повороти на місці переступанням навколо п’ят і носків лиж;

плавання:

вправи на суші – підготовчі вправи для звикання до води;

вправи у воді - вправи для ознайомлення з диханням у воді; рухи руками і ногами, стоячи на дні; вправи для пересування по дну ( ходьба по дну перехресним кроком, приставним кроком, з різними положеннями рук, ходьба із прискоренням, вправи на занурення та відкривання очей у воді; вправи для навчання диханню; вправи на спливання (“поплавок”,“медуза”, “зірочка”); ковзання на грудях та на спині;

дотримується:

правил безпеки під час виконання видів пересувань.
^

Орієнтовні навчальні нормативи і вимогиЗміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

“Човниковий біг” 4х9 м (с)

дівч.– 15,4

хл. - 14,8

дівч.– 14,7

хл. - 14,2

Безпечний рівень:

дівч.– 14.1

хл. - 13.6

Результат, вищий за безпечний рівень

Чергування ходьби та бігу до

1000 м (м)

дівч. – 600

хл. - 800

дівч. – 700

хл. - 900

Безпечний рівень:

дів. – 800

хл. - 1000

Результат, вищий за безпечний рівень

Танцювальні кроки на вибір:

а) приставний крок;

б) крок галопу;

в) крок польки;

г) танцювальна комбінація на 32 такти123танцюваль-на комбінація

Лазіння та перелізання, на вибір:

а) по горизонтальній лаві в упорі стоячи на колінах;

б) по похилій лаві в упорі стоячи на колінах;

в) по гімнастичній стінці;

г) через перешкоду, висотою до

80 см


1


2


3


4

Пересування на лижах, на вибір:

а) ступаючим кроком;

б) ковзним кроком;

в) повороти переступанням навколо носків лиж;

г) повороти переступанням навколо п’ят лиж


а)


а),г)


а),г), в)


а),б), г), в)

Плавання:

а) ходьба по дну;

б) “медуза” або “зірочка”;

в) ковзання на грудях;

г) ковзання на спині


а)


а), б)


в) або г)


б), в), г)
Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 1. Школа м’яча:
 • вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим);
 • вправи з великим м’ячем (гумовим, футбольним №3, волейбольним, для міні-баскетболу);
Учень, учениця:

виконує:

вправи з малим м’ячем: тримання м’яча, підкидання м’яча правою і лівою рукою; ловіння м’яча однією та двома руками після відскоку від стіни, підлоги; метання м’яча правою і лівою рукою із-за голови, стоячи на місці; метання м’яча у вертикальну ціль з відстані 8-10 м;

вправи з великим м’ячем: тримання м’яча; підкидання м’яча і ловіння його після відскоку від підлоги; передавання м’яча з рук у руки у колі, в колоні, шерензі, праворуч, ліворуч, над головою, під ногами; перекидання м’яча у парах; удари м’яча об підлогу однією та двома руками; ведення м’яча на місці правою і лівою рукою; ведення м’яча носком у кроці; зупинка м’яча, що котиться підошвою; ведення м’яча носком; удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу;

^

дотримується:

правил безпеки під час занять з м’ячем

Орієнтовні навчальні нормативи і вимогиЗміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Метання малого м’яча з-за голови у ціль (1 х 1м ) з відстані 6 м із 5 спроб (попадань):

хлопці

дівчата1

жодного попадання2

13

24

3

Ведення м’яча на місці:

а) правою рукою або лівою рукою, (ударів):

хлопці

дівчата4 і менше

3 і менше5

48

610

8

Зупинка м’яча, що котиться, підошвою із 5 спроб:

хлопці

дівчата1 або жодної зупинки

жодної зупинки2


13


24


3
Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 1. Школа стрибків:

 • стрибки;
 • стрибки зі скакалкою;
 • стрибки в глибину;
 • стрибки у висоту;
 • стрибки у довжину з місця поштовхом двома ногами^

Учень, учениця:


виконує:

стрибки на місці на одній, двох ногах, з поворотами праворуч, ліворуч, кругом; з просуванням вперед, назад, у присіді правим та лівим боком;

стрибки зі скакалкою: стрибки поодинці, парами через довгу скакалку, що гойдається, обертається вперед, назад; стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед;

стрибки в глибину з висоти до 40 см з м’яким приземленням; зіскок із гімнастичної лави вигнувшись;

стрибки у висоту через гімнастичну палицю, гумову мотузку з місця, з прямого розбігу; застрибування на підвищену опору (3-4 мати, складені один на одний) і зістрибування вигнувшись;
^

стрибки у довжину з місця поштовхом однієї, двох ніг;


дотримується:

правил безпеки під час занять стрибковими вправами.^

Орієнтовні навчальні нормативи і вимогиЗміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Стрибок у довжину з місця (см)

дівч. – 75

хл. – 85

дівч. – 85

хл. – 95

Безпечний рівень:

дівч. – 90

хл. – 100

Результат, вищий за безпечний рівень

Стрибок у висоту з прямого розбігу (см):

дівчата

хлопці


менше 50

менше 55


50

55

Безпечний рівень:

дівч. – 60

хл. – 65

Результат, вищий за безпечний рівень

Стрибки через скакалку на двох ногах (разів):

дівчата

хлопціменше 8

менше 58

510

715

9
Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


5. Школа активного відпочинку (рекреації):

рухливі ігри
^

Учень, учениця:


бере участь у рухливих іграх та застосовує їх під час активного відпочинку:

для школи культури рухів: “Совонька”, “Колобки та їжачки”, “Збирання листя”, “Слухай сигнал”, «Театр звірів», «Життя лісу», «Літає – не літає», «Клас, струнко!», “На свої місця”, “Вершники-спортсмени”, «Швидко стати в шеренгу», “Переліт птахів”, “Секретне завдання”, “Тихо-гучно”;

для школи пересувань: «Ой, у полі жито», “По гриби”, “До своїх прапорців”, “Ми весела дітвора” ,“Виклик номерів”, “Вовк у канаві”, “Будиночки”, “Іподром”, “Горобці й ворони”, “Ловіння мавп”; для плавання – “Бігом по воді”, «Рибаки і рибки», «Квач на воді», для занять на лижах - “Прокладання залізниці”, “Потяг”;

для школи м’яча: “Липкі кущики”, “Хто влучніше?” “Гравець у колі”, “Влучно в ціль”, “Світлофор”, “Хвостики ”,“Жонглер”, “Передав – сідай!”, “Займи вільне коло”, “Займи вільне коло”, «Приборкувач м’яча»;

для школи стрибків – “Хто більше?”, “Стрибунці-горобчики”, “Стрибки по “купинах”, «Через зони»;

дотримується:

правил рухливих ігор та безпеки під час їх проведення^

Орієнтовні навчальні нормативи і вимогиЗміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Вміння грати у народні та рухливі ігри (к-сть ігор)


1


2


3


4
Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 1. Школа сприяння розвитку фізичних здібностей :

 • сили;
 • швидкості;
 • витривалості;
 • гнучкості;
 • координації.^

Учень, учениця:


застосовує:

вправи для розвитку:

сили: вправи з подоланням власної ваги на похилій площині; лазіння в упорі на колінах та упорі присівши, перелізання через перешкоди з опорою на руки; підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці), вистрибування вгору із присіду;

швидкості: повторний біг 3-4 х 10 м; біг в упорному положенні; прискорення з різних вихідних положень; біг на місці з максимальною частотою кроків;

витривалості: біг почергово з ходьбою, пересування на лижах; біг на дистанцію до 400 м;

гнучкості: махові рухи руками і ногами у різних напрямках з амплітудою, що поступово збільшується, нахили тулуба в різних напрямках у положенні стоячи, пружинячі нахили у положенні сидячи; викрути рук з гімнастичною палицею, пружинячі рухи у широкій стійці, “напівшпагат, “шпагат”;

координації, пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, подолання природних перешкод; пересування із зупинками за зоровим і слуховим сигналами, під час пересування раптові зупинки у заданій позі за сигналом, “човниковий” біг 4 х 9 м, 3 х 10 м; рухливі народні ігри та естафети;

дотримується:

умов і правил безпеки виконання вправ.

Зміст навчального матеріалу
^

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 1. Школа постави:
 • загальнорозвивальні вправи без предметів на місці
 • загальнорозвивальні вправи в русі;

 • загальнорозвивальні вправи з предметами;
 • вправи на відчуття правильної постави;
 • вправи для профілактики плоскостопості
^ Учень, учениця:

виконує:

загальнорозвивальні вправи без предметів на місці:

вправи для м’язів: нахили та повороти голови;

вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса: згинання та розгинання верхніх кінцівок, колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині;

для м’язів тулуба з вихідних положень стоячи, сидячи, лежачи: нахили вперед, в сторони, назад, повороти тулуба, пружинячі рухи;

для м’язів живота з вихідного положення лежачи на спині, животі, підйом з положення лежачи в положення сидячи;

для м’язів спини: вправи з вихідного положення лежачи на животі;

для м’язів нижніх кінцівок та збільшення рухливості культових суглобів: присіди, напівприсіди, згинання та розгинання ніг, відведення ніг в сторони з різних вихідних положень, вправи на рівновагу;

загальнорозвивальні вправи в русі: різновиди ходьби, бігу, стрибки, вправи на координацію.

загальнорозвивальні вправи з предметами:

викрути рук зі скакалкою, з гімнастичною палицею;

вправи на відчуття правильної постави:

біля вертикальної осі, гімнастичної стінки, біля дзеркала;

вправи для профілактики плоскостопості:

ходьба на носках, з перекатами з п’ят на носки, “гусінь”, “ведмідь клишоногий”, ходьба, біг, стрибки;

дотримується:

вимог щодо послідовності виконання вправ на формування правильної постави.^

Орієнтовні навчальні нормативи і вимогиЗміст навчального матеріалу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

Комплекси:

а) формування правильної постави;


б) для запобігання плоскостопості.


Не виконує жодного


1


2


3

Схожі:

Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconФізична культура 1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconФізична культура 1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 1 – 4 класи
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура»
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconПрограма фізична культура
Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Фізична культура 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив: Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи