Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики icon

Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики
Скачати 312.69 Kb.
НазваДеякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики
Дата конвертації02.12.2012
Розмір312.69 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

___________________І.В.Пчолар

"____"________200__р.


АКТ-ДОЗВІЛ

на проведення занять у кабінеті фізики в 2008 - 2009 навчальному році


Ми, що нижче підписалися, склали цей документ стосовно того, що:


1. У кабінеті фізики для учнів орга­нізовані робочі місця, які відпові­дають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки та ви­робничої санітарії.

2. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами тех­ніки безпеки ознайомлений.


Директор школи _____________________ /Пчолар І.В./

Голова ПК школи _____________________ /Шипош Г.П./

Зав.кабінетом _____________________ /Капраль М.М./

Голова м/о вчителів фізики _______________ /Кустрьо М.М./

Методист МУО ______________________ /Дворак Н.М./^ ДЕЯКІ ДОКУМЕНТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ


• Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики *

• Інструкція щодо техніки безпеки в кабінеті фізики *

• Порядок проведення інструк­тажів школярів *

• Інструкція щодо охорони праці для кабінетів фізики *

• Журнал реєстрації інструктажів *

• Техніка безпеки для учнів у кабі­неті фізики **

• Техніка електробезпеки в кабінеті фізики **

• Техніка безпеки при роботі з електронагрівальними приладами в кабінеті фізики **

Техніка безпеки при роботі зі скляним посудом у кабінеті фізи­ки**

^ Техніка безпеки під час екскурсій на уроках фізики **

* — папка з документами

** — стенд у кабінеті


Додаток 10

До пункту 4.3.6

Типового положення про навчання

з питань охорони праці


^ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 м.Ужгорода

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів

Кабінет фізики

Розпочато ________

Закінчено____________
п/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка інструктується

Клас

Вид інструктажу, його зміст, номер, найменування інструкції


Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проводила інструктаж


^ Підпис особи, яка проводила інструктаж


Підпис особи, яку інструк­тували


«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК___________________

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №7 м.Ужгорода

___________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009р.^ 2009 — 2010 навчальний рік

ІНСТРУКЦІЯ

щодо техніки безпеки в кабінеті фізики

 1. Будьте уважними та дисципліно­ваними, точно виконуйте вказів­ки вчителя.

 2. Не починайте виконання робіт без дозволу вчителя.

 3. Розміщуйте прилади, матеріа­ли, обладнання на своєму робо­чому місці у такий спосіб, щоби запобігти їх падінню або пере­киданню.

 4. Перед виконанням роботи необ­хідно уважно вивчити зміст і хід її виконання.

 5. Для запобігання падінню при проведенні дослідів скляні по­судини (пробірки, колби) обе­режно закріплюйте в лапці штатива.

 6. При проведенні дослідів не до­пускайте граничних наванта­жень вимірювальних приладів. Під час роботи зі скляними при­ладами будьте обережними. Не витягуйте термометри з пробірок із затверділою речовиною.

 7. Стежте за справністю всіх кріп­лень у приладах та пристосуван­нях. Не торкайтеся і не нахиляй­теся (особливо з неприбраним во­лоссям) до частин машини, що рухаються.

 8. Під час збирання експеримен­тальних установок використовуй­те дроти (з наконечниками та запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією без видимих ушко­джень.

 9. Під час збирання електричного ланцюга уникайте перетинання дротів. Забороняється користува­тися провідниками зі зношеною ізоляцією та вимикачами відкри­того типу (при напрузі вище 42 В).

 10. Джерело струму в електричному ланцюзі вмикайте останнім. Зібраний ланцюг вмикайте тільки після перевірки з дозволу вчите­ля. Наявність напруги в ланцюгу можна перевірити тільки за допо­могою приладів або покажчиків напруги.

 11. Не торкайтеся елементів, що пе­ребувають під напругою та в яких немає ізоляції. Не робіть повтор­ного з'єднання в ланцюгах та не змінюйте запобіжників до вимк­нення джерела електроживлення.

 12. Стежте за тим, щоби під час робо­ти випадково не торкнутися частин електричних машин, що рухають­ся. Не робіть повторного з'єднан­ня в ланцюгах до повної зупинки якоря або ротора машини.

 13. Не торкайтеся корпусів стаціо­нарного електроустаткування, за­тискачів відімкнених конденса­торів.

 14. Використовуйте інструменти з ізолюючими ручками.

 15. Після завершення роботи вимкніть джерело електроживлення, після чого розберіть електричний ланцюг.

 16. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

 17. Виявивши ушкодження в елект­ричних приладах, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення та по­відомте про це вчителя.

 18. Для приєднання користувачів до мережі користуйтеся штепсель­ними з'єднаннями.

 19. Під час ремонту та роботи елект­роприладів користуйтеся розет­ками, гніздами, затискачами, ви­микачами з контактними поверх­нями, що не виступають.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ ДЛЯ УЧНІВ


1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять. Інструктаж проводить працівник служби охо­рони праці, а за відсутності тако­го — особа, на яку наказом керів­ника покладено ці обов'язки.

Програма вступного інструктажу роз­робляється службою охорони праці закладу або призначеною керівником особою. Програма та тривалість вступ­ного інструктажу затверджується ке­рівником закладу освіти. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наведений у відповідній літературі.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі ре­єстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.


^ 2. Первинний інструктаж проводить­ся з групою учнів. Тематика інструктажу та порядок його про­ведення визначаються відповід­ними положеннями Міністерства освіти і науки України.


^ 3. Позаплановий інструктаж прово­диться при виявленні порушень вимог безпеки учнями під час навчально-виховного процесу, у випадку зміни умов виконання навчальних завдань, лаборатор­них робіт, інших видів завдань, передбачених навчальними пла­нами.


^ 4. Цільовий інструктаж з питань охо­рони праці проводять з групою учнів. Обсяг і зміст інструктажу визначається залежно від виду ма­сових заходів. Облік проведення цільових інструктажів здійсню­ється відповідно до чинних поло­жень Міністерства освіти і науки України в журналах обліку теоре­тичного й виробничого навчання.


^ 5. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, керівники гуртків, заві­дувачі кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними інструкці­ями та програмами.


^ 6. Відмітка про проведення первинно­го та позапланового інструктажів робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 10). Учні розпису­ються в журналі реєстрації інст­руктажів під час трудової й про­фесійної підготовки, починаючи з 9-го класу.

«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК___________/Шипош Г.П./

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

___________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009р.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо охорони праці для кабінетів (лабораторій) фізики при проведенні занять

 1. Загальні положення

  1. Директор школи, його заступник з навчально-виховної праці, за­відувач лабораторією, вчитель фізики, керівник гуртка зобов'­язані забезпечити безпечні умови праці для проведення занять у кабінеті фізики і несуть особи­сту відповідальність за порушен­ня норм охорони праці та сані­тарно-гігієнічних правил, неза­лежно від того, призвели ці по­ рушення до нещасного випадку чині.

  2. Директор школи зобов'язаний організувати щорічне комісійне приймання кабінету (лабора­торії) до нового навчального року, а також щорічну перевірку стану заземлення електрооблад­нання та перевірку опору ізоляції електромереж.

  3. Завідуючий кабінетом (учитель) фізики вживає необхідних заходів для створення здорових та безпеч­них умов для проведення занять, забезпечує виконання інструкцій щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних заходів; проводить за­няття та роботи за наявності відповідного обладнання та інших умов, передбачених прави­лами та нормами праці; забезпе­чує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів; здійснює інструк­тажі учнів з подальшим оформ­ленням у журналі; негайно спові­щає керівників закладу про кож­ний нещасний випадок.

  4. Лаборант працює під безпосе­реднім керівництвом завідуючого кабінетом (учителя) фізики, відповідає за правильність збері­гання та експлуатації устаткуван­ня, підготовку його для виконан­ня лабораторних та практичних робіт, демонстраційних дослідів, забезпечує профілактичне обслу­говування приладів та апаратури, пристосувань та приналежнос­тей; наявність засобів надання першої допомоги та протипожеж­ного інвентарю, стежить за вико­нанням учнями правил безпеки та санітарно-гігієнічних заходів.

  5. Завідуючий кабінетом, учитель та керівники гуртків фізики один раз за три роки проходять перепідго­товку за навчальним планом кур­су «Безпека життєдіяльності», зат­вердженим наказом Міністерства освіти України від 24.02.98 р. № 66.

  6. Живлення користувачів енергії має здійснюватися тільки від роз­подільних щитів та приладів, які мають суцільні огорожі, замика­ються на замок та позначені відповідними записами.

  7. На робочі столи учнів має пода­ватися напруга не вище 42 В змінного струму і не вище 110 В постійного струму. Електроустат­кування кабінету з напругою жив­лення вище вказаних значень за­землюється.

  8. Забороняється розміщувати елек­тророзетки у безпосередній близькості від стояків водопровід­них та опалювальних систем, радіаторів та раковин.

  9. Радіатори та трубопроводи опа­лювальної, каналізаційної та во­допровідної систем обладнують­ся діелектричною (дерев'яною) огорожею.

  10. Для забезпечення пожежної безпеки кабінети (лабораторії) фізики комплектуються проти­пожежним інвентарем та вогне­гасниками.

  11. Забороняється використовувати кабінети фізики для проведення занять з інших предметів, зборів.

 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

  1. Завідувач кабінетом (учитель) фізики повинен:

• при проведенні занять, виконанні демонстраційних дослідів, при постановці й проведенні лабора­торних і практичних робіт прове­сти з тими, кого навчають, інст­руктаж з охорони праці;

• переконатися у справності елек­троустаткування, апаратури, при­ладів, пристроїв;

• перед виконанням робіт ознайо­мити тих, кого навчають, з їх змістом і ходом виконання;

• перед початком усіх видів робіт перевірити відсутність напруги між усіма фазами і кожною фазою по відношенню до землі чи нуль­ового проводу на ділянці роботи;

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт

  1. Виконання і контроль за підго­товкою, проведенням занять, дослідів та інших видів робіт здійснюється учителем фізики.

  2. Перебування тих, кого навча­ють, у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики й у лабо­рантській допускається тільки в присутності завідувача кабіне­том або вчителя,

  3. Учні зобов'язані:

• не приступати до виконання робіт без дозволу вчителя;

• не залишати робочого місця без дозволу вчителя; • користуватися інструментом тільки з ізольованими ручками;

• розміщувати прилади, матеріали, І устаткування на своєму робочо­му місці так, щоб уникнути їх падіння;

• не вмикати джерела електрожив­лення без дозволу вчителя.

  1. Переключення в електричних схемах устаткування кабінету здійснюється тільки вчителем.

  2. Ввімкнення електроустаткування здійснюється послідовно від за­гального вимикача до вимикачів ланцюгів, що відходять. Вимк­нення відбувається в зворотному порядку. Перед ввімкненням за­гального вимикача необхідно пе­реконатися в тому, що всі інші вимикачі відімкнені.

  3. При збиранні експерименталь­них установок використовувати дроти з наконечниками й запобіж­ними чохлами, з міцною ізоля­цією без видимих ушкоджень.

  4. Джерело струму до електроланцюга підключати в останню чергу. Зібраний ланцюг вмикати тільки після перевірки і з дозволу вчите­ля. Наявність напруги в ланцюзі слід перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.

  5. Для приєднання споживачів до мережі користатися штепсельни­ми з'єднаннями.

  6. При проведенні дослідів не до­пускати граничних навантажень вимірювальних приладів вище зазначених позначок на шкалі приладів.

  7. При роботі з електричними ма­шинами дотримуватися заходів безпеки, що запобігають травму­ванню тих, кого навчають, части­нами машини, що обертаються, зберігати цілісність і кріплення захисних пристосувань та огоро­джень. Не нахилятися до частин машини, що обертаються.

  8. Під час проведення робіт кори­статися тільки справними приладами й обладнанням.

  9. Не торкатися неізольованих еле­ментів ланцюга, що перебувають під напругою. Не здійснювати приєднання в ланцюгах машин до І повної зупинки якоря чи ротора і електродвигуна й заміну запобіжників до вимкнення джерела електроживлення.

  10. Не торкатися корпусів стаціонар­ного електроустаткування, затис­качів відімкнених конденсаторів.

  11. Знайшовши несправність в електроустановках, що перебува­ють під напругою, негайно вимк­нути джерело електроживлення й повідомити про це вчителя.

  12. У разі необхідності робити огоро­дження безпосередньо робочого місця від невідімкнених частин електроустановок переносними ширмами, щитками і т. д., вивішу­вати плакати типу « Працювати тут».

 1. Вимоги безпеки після завершення роботи

  1. Відімкнути джерело електро­живлення, після чого здійснювати розбирання електроланцюгів.

  2. Ретельно прибрати робоче місце.

  3. Виходити з кабінету тільки з доз­волу вчителя.

 2. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  1. У разі виникнення аварій:

• при неспрацьовуванні захисту;

• при перевантаженнях;

• при коротких замиканнях елект­ропроводки, електричних машин і трансформаторів;

• при загорянні ізоляції;

• при потраплянні під напругу і т. п.

необхідно негайно натиснути на кнопку аварійного відключення. Слід вжити заходів залежно від ха­рактеру аварії:

• надання першої допомоги потер­пілим;

• ліквідація осередку пожежі;

• часткове відімкнення ушкодже­ного устаткування й вивезення його в ремонт.

  1. Роботу в аварійних випадках, а також короткочасні термінові роботи з усунення несправнос­тей устаткування, що можуть призвести до аварії, дозволяєть­ся здійснювати без попередньо­го запису в оперативному жур­налі не менш ніж двома особами з кваліфікаційною групою не нижче III.

  2. Роботи в аварійних випадках ма­ють виконуватися з дотриманням усіх технічних заходів, що забез­печують безпеку їх проведення, з подальшим оформленням запи­су в оперативному журналі.

«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК______________/Шипош Г.П./

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

_________________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009р.


^ ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ № 1

Техніка безпеки для учнів у кабінеті фізики

Загальні вимоги

• Директор школи, його заступник з навчально-виховної роботи, за­відувач лабораторією та вчитель фізики зобов'язані забезпечити безпечні умови праці в лаборато­ріях і несуть особисту відпові­дальність за порушення правил техніки безпеки й виробничої са­нітарії.

• Завідувач кабінетом (лаборато­рією) фізики та вчитель фізики:

а) забезпечують безпечний стан ро­бочих місць, приладів, устатку­вання, інструментів;

б) ведуть паспорт на кабінет (лабо­раторію) фізики і наявні в ньому устаткування і прилади;

в) систематично проводять інструк­таж учнів з техніки безпеки.

• Інструкція з техніки безпеки, розроблена завідувачем лабораторією з урахуванням місцевих особливостей, погоджена з місце­вим кабінетом профспілки і зат­верджена директором школи, по­винна знаходитися в лабораторі­ях фізики на видному місці.

^ Можливі небезпеки при роботі

• Неакуратність, неуважність, не­достатнє ознайомлення з прила­дами й незнання правил техніки безпеки можуть призвести до не­щасних випадків.

• При проведенні лабораторних робіт чи демонстрацій користуватися роз­битим скляним посудом чи посудом з тріщинами забороняється. В усіх дослідах, що вимагають нагнітан­ня або відкачування повітря зі скляних посудин, а також підви­щення в них тиску шляхом на­грівання, необхідно застосовувати захисні чохли або екрани з органіч­ного скла (для захисту учнів), а також захисні окуляри чи маски для демонстратора. Уламки скла зі столу не можна збирати руками. Для цього необхідно використову­вати щіточку і совок. У такий самий спосіб необхідно струшувати мета­леві ошурки, використовувані при спостереженні магнітних спектрів.

• Для запобігання нещасним ви­падкам прилади на демонстрацій­ному столі варто розміщувати у такий спосіб, щоб під час дослідів виключити будь-яку можливість по­трапляння деталей, що відлетіли, в учнів, для чого варто застосовувати захисні екрани з органічного скла.

^ Перед початком роботи

• Перш ніж приступити до вико­нання роботи, ретельно вивчіть її опис, з'ясуйте хід її виконання.

Під час роботи

• Будьте уважними, дисциплінова­ними, обережними, точно вико­нуйте вказівки вчителя.

• Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

• Розміщуйте прилад, матеріали, устаткування на робочому місці в порядку, зазначеному вчителем.

• Не тримайте на робочому місці предмети, що не потрібні при ви­конанні завдання.

• Здійснюйте збирання електричних ланцюгів, переключення в них, монтаж і ремонт електричних при­строїв тільки при відімкненому джерелі живлення.

• Не вмикайте джерела електро­живлення без дозволу вчителя.

• Перевіряйте наявність напруги на джерелі живлення чи інших час­тинах електроустановки за допо­могою покажчика напруги.

• Стежте, щоби ізоляція проводів була справна, а на кінцях про­водів були наконечники, при зби­ранні електричного ланцюга дро­ти розміщуйте акуратно, а нако­нечники щільно затискайте кле­мами.

• Виконуйте спостереження й ви­міри дуже обережно, щоб випад­ково не торкнутися оголених про­водів (струмоведучих частин, що перебувають під напругою).

.• Не торкайтеся конденсаторів навіть після відімкнення елект­ричного ланцюга від джерела електроживлення: їх спочатку потрібно розрядити.

^ Після закінчення роботи

• По закінченні роботи відімкніть джерела електроживлення, після чого розберіть електричний лан­цюг. Знайшовши несправність в електричних пристроях, що пе­ребувають під напругою, негай­но відімкніть джерела електро­живлення й повідомте про це вчителя.

«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК_____________/Шипош Г.П./

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

_________________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009р.


^ ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2


Техніка електробезпеки в кабінеті фізики


Загальні вимоги

Прилади, використовувані уч­нями, повинні мати обмежу­вальні пристрої, що виключають можливість ураження електро­струмом.

Корпуси приладів, де це необхід­но, повинні заземлюватися.


Забороняється:

• як заземлення використовувати опалювальні труби;

• залишати без догляду працюючі електронагрівальні прилади;

• під час дослідів тримати на столі сторонні предмети.


^ Перед початком роботи

• Необхідно детально ознайомитися з описом приладів і, перш ніж ввімк­нути прилад у ланцюг, перевіри­ти, чи відповідає напруга в мережі тій, на яку розрахований прилад.

• Використовувані прилади по­винні бути справні, відрегульовані, утримуватися в чистоті й ре­гулярно перевірятися.

^ Під час роботи

• Прилади не можна залишати біля краю столу. Їх необхід­но розташовувати у такий спо­сіб, щоб було зручно здійсню­вати виміри, не перегинаючись через них чи з'єднувальні про­води.

• Для вмикання й вимикання стру­му в ланцюзі необхідно викорис­товувати вимикачі й тільки за їх допомогою переривати струм. Усі розетки, щитки, вилки не по­винні мати тріщин, відколів і т. д.

• Викрутки, гострозубці, плоскогубці повинні мати ізольовані ручки.

• Наявність напруги в ланцюзі мож­на перевіряти тільки приладами.

• При проведенні дослідів із силь­ними магнітними полями необ­хідно зняти з руки годинник.


^ Після закінчення роботи

• Негайно вимкнути електроприлади.

• Відключення силової лінії кабі­нету фізики здійснюється од­ним загальним вимикачем учи­телем.

«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК_____________/Шипош Г.П./

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

_________________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009р.^ ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ № З


Техніка безпеки при роботі з нагрівальними приладами

з фізики


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

• Кожний демонстраційний дослід і лабораторне заняття повинне бути ретельно підготовлене й продумане у плані заходів безпе­ки, а при їх проведенні вчитель має подавати приклад щодо точ­ного дотримання правил техніки безпеки.

Забороняється:

• залишати без догляду працюючі електронагрівальні прилади;

• використовувати несправні елек­троприлади;

• застосовувати у спиртівках як па­ливо бензин;

• при проведенні дослідів використовувати посуд з тріщинами;

• для проведення дослідів викори­стовувати замість спеціальних підставок випадкові предмети (підручники, сумки і т. п.).

^ Перед початком роботи

• Прослухати інструктаж учителя про запобіжні заходи при роботі з електронагрівальними приладами.

• Познайомитися з ходом роботи.

^ Під час роботи

• На столі не повинно бути жодних сторонніх предметів.

• Не можна запалювати спиртівку від іншої й палаючої спиртівки.

Щоб уникнути вибуху спиртівки, не допускається вигоряння спир­ту більш ніж на 2/3 об'єму судини. Розлитий спирт не можна гасити водою, для цього використовують ковдру або азбестову сітку.

• Необхідно стежити, щоб по­лум'я не проникало усередину пальника.

^ Після закінчення роботи

• Погасити пальник спиртівки, закривши її захисним ковпачком.

• Черговим учням здати всі на­грівальні прилади вчителю.

• Про несправність у роботі при­ладів повідомити вчителя.

«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК_____________/Шипош Г.П./

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

_________________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009 р.


^ ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ № 4

Техніка безпеки при роботі зі скляним посудом у кабінеті фізики

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

• Жоден прилад не можна викори­стовувати без перевірки його вчи­телем.

• Варто пам'ятати, що стекло є крихким, легко ламається і тріс­кається при ударах, різкій зміні температури.

^ Можливі небезпеки при роботі

• Опіки рук при необережному по­водженні зі скляними трубками, склянками, колбами й інших хімічним посудом, нагрітим до ви­сокої температури.

• Поранення рук та обличчя при розриві посудин або приладів

у разі порушення правил застосу­вання виробів зі скла.

^ Перед початком роботи

• При збиранні скляних приладів шляхом з'єднання окремих їх ча­стин за допомогою гумових тру­бок, а також при інших роботах зі склом необхідно захищати руки рушником.

• Кінці скляних трубок і паличок для розмішування розчинів чи інших цілей мають бути оплав­лені, щоб не поранити руки.

^ Під час роботи

• Усі види механічної й термічної об­робки скла варто робити з викори­станням запобіжних окулярів.

• Посудину з гарячою рідиною не можна закривати притертою проб­кою доти, доки вона не остигне.

• Переносячи посудини з гарячою рідиною, варто брати їх руками, за­хищеними рушником, велику посу­дину при цьому слід тримати однією рукою за дно, іншою — за шийку

• При змішуванні чи розведенні ре­човин, що супроводжується виді­ленням тепла, варто користувати­ся порцеляновим чи термостійким тонкостінним хімічним посудом.

• Великі хімічні склянки слід піднімати двома руками, щоб відігнуті краї склянки упиралися на вказівні й великі пальці.

• Роботу з отрутними вогне- й ви­бухонебезпечними речовинами варто проводити в приладах чи посуді з високоякісного, термічно стійкого скла.

• Нагріваючи рідину в пробірці, необхідно тримати її так, щоб отвір пробірки був спрямова­ний у бік від себе й сусідів по парті.

• При обрізанні шматка скляної трубки треба зробити на ній надріз напилком чи іншим інструментом, після чого взяти трубку обома руками й легким натисканням у протилежному надрізу напрямку зламати її.

^ Після закінчення роботи

• Ретельно вимийте руки з ми­лом.

• У разі виявлення яких-небудь не­справностей у стані використову­ваних вами приладів доведіть це до відома вчителя.

• Дотримуйтесь правил особистої гігієни. При неохайному утриму­ванні рук під нігтями можуть нако­пичуватися шкідливі речовини, що І при потраплянні з їжею в організм можуть призвести до отруєння.

«УЗГОДЖЕНО»

Голова ПК_____________/Шипош Г.П./

Наказ №____ від ____________


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода

_________________________І.В.Пчолар

"____"__________________2009 р.

^ ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ № 5

Техніка безпеки під час екскурсій на уроках фізики

Загальні положення

• Як об'єкт екскурсії вибираються цехи, ділянки, установки, що за­безпечують повну безпеку при проведенні екскурсії.

• Місце проведення екскурсії, мар­шрут проходження, об'єкти демон­страції, день і час екскурсії узго­джуються представником школи з адміністрацією об'єкта екскурсії й оформляються службовою запис­кою за підписами директора шко­ли і представника підприємства.

• Керівниками екскурсії признача­ються: від школи — учитель фізи­ки; від підприємства — керівник чи заступник керівника підприємства.

• Керівники екскурсії повинні доб­ре знати об'єкт екскурсії, мати кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче III для устано­вок понад 1000 В, що підтвер­джується посвідченням установ­леної форми.

• Відповідальність за охорону жит­тя і здоров'я учнів під час екс­курсії несуть директор школи, учитель, керівник об'єкта екс­курсії.

• Керівники екскурсії повинні вес­ти постійний нагляд за учнями під час проведення екскурсії на тери­торії об'єкта.

• Перед кожною екскурсією учні мають бути ознайомлені із загаль­ною характеристикою об'єкта ек­скурсії, маршрутом проходження і запобіжними заходами, яких не­обхідно дотримуватися при про­веденні екскурсії.

• Число учнів одночасно не повин­не перевищувати 25 осіб і має узгоджуватися з керівником екс­курсії від підприємства.

• Допущені до екскурсії повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку при проведенні екс­курсії.

• Під час проведення екскурсії уч­ням забороняється у будь-який спосіб впливати на об'єкти екс­курсії без дозволу керівника.

• Забороняється проведення екс­курсії на відкритому чи закритому розподільних пристроях під час гро­зи, дощу, туману, у нічний час доби.

• У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії учні виводяться ке­рівниками екскурсії в заздалегідь обране безпечне місце. У разі не­щасливого випадку потерпілому надається перша допомога.

• Після завершення екскурсії керів­ники виводять учнів з об'єкта і перевіряють наявність учнів за списком.

^ Правила проведення екскурсії на підприємства з установками напругою до 1000 В

• При проведенні екскурсії на об'єк­ти з електроустановками напру­гою до 1000 В останні можуть де­монструватися учням у режимі комутації.

• Демонстрація електроустановок у режимах комутації (ввімкнення, відімкнення, зміна режимів робо­ти) може здійснюватися тільки керівником екскурсії, що працює на даному підприємстві.

• Всі електроустановки, на яких проводиться монтаж, ремонт, на­ лагодження, випробування, під час проведення екскурсії повинні мати огородження, що забезпечу­ють безпеку проведення екскурсії.

Проведення екскурсії в приміщеннях з акумуляторними установками до­зволяється тільки за умови нормаль­но діючої вентиляції.

^ Правила проведення екскурсії на підприємства з установками напругою вище 1000 В

• Екскурсії на об'єкти з установка­ми напругою вище 1000 В дозво­ляються тільки після оформлен­ня спеціального дозволу за підпи­сом керівника об'єкта екскурсії.

• Число учнів, що одночасно беруть участь в екскурсії на закритому чи відкритому розподільних при­строях з напругою вище 1000 В, не має перевищувати 5 осіб, а три­валість екскурсії має бути не більш ЗО хвилин.

• При екскурсіях у приміщення електроустановок, де розташовані низьковольтна апаратура дистан­ційного керування, мнемосхеми, число учнів, що одночасно беруть участь в екскурсії, повинне бути не менше 25 осіб, а тривалість екс­курсії — не більше години.

• Забороняється проводити екс­курсії на установки з напругою вище 1000 В під час їхнього ре­монту.

• Забороняється демонстрація ус­таткування під час проведення оперативних переключень.

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ЗОШ №12 м.Ужгорода


__________________І.В.Пчолар

"____"_______________2009 р.

ПЛАН

роботи кабінету фізики на 2009/2010 н.р.

№ п/п

Завдання

Виконавець

Термін виконання

Примітка

І. Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінету фізики

Оформити журнал з ТБ та призначити відповідального за дотриманням правил щодо його ведення.

Капраль М.М.

До 15.09, протягом року


Переглянути і списати непридатне до використання обладнання, внести відповідні зміни в інвентарну книгу.

Капраль М.М.

До 10.12


Оформити куточки: „Бібліотека літератури”, „Газети і журнали”, „Комп’ютерні програми по фізиці”, „Астрономія”, „Новинки науки і техніки”

Бронтарюк С.І., Капраль М.М.

І семестр


Забезпечити збереження та поповнення матеріально-технічної бази кабінету

Капраль М.М., Дворак Н.М.,

Кустрьо М.М.

Протягом року


Доукомплектувати прилади для проведення лабораторних робіт у 8 класах

Капраль М.М.

Жовтень-листопад
ІІ. Методична робота

Курсова перепідготовка вчителів

-

-


Провести відкриті уроки вчителів, що атестуються для шкільного м/о
Згідно плану


Проведення уроків вчителями фізики для курсів ЗІППО
Згідно плану ЗІППО


Проведення уроків вчителями фізики для шкільного м/о вчителів фізики

- "Реактивний рух" 9А,В кл.

- «Побудова зображень, які дає тонка лінза» 7 кл.

- " Деформація тіла. Сила пружності " 8кл.

- Л.Р.№5. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника. 9 кл.

- "Дія електричного поля на живі організми" 10 кл.

- Узагальнюючий урок «Електромагнітні коливання» 11 кл.

- «Радіоактивне перетворення атомних ядер»


Кустрьо М.М

Капраль М.М.

Капраль М.М.


Капраль М.М.

Капраль М.М.

Капраль М.М.

Бронтарюк С.І.

Згідно календ.плану


Силами вчителів розробити комплекти дидактичного, контролюючого матеріалів :

- для 9 класів


Капраль М.М.


Протягом року


Поновити інструкції робіт фізичного практикуму для 11 кл.

Капраль М.М.

квітень


Поновити практичні роботи з фізики для 10, 11 класів

Капраль М.М.

Протягом року


Поновити роздатковий матеріал – диференційовані індивідуальні завдання для учнів 7-11 класів

КапральМ.М., Бронтарюк С.І.

Протягом року


Поновити папку з олімпіадними завданнями

Капраль М.М.

Вересень-листопад


Складання опорних конспектів з фізики

Всі вчителі фізики

Протягом року
ІІІ. Позакласна робота

Проводити консультації, додаткові заняття із обдарованими учнями

Всі вчителі фізики

Згідно розкладу


Провести шкільну олімпіаду з фізики

-"-

Згідно плану


Прийняти участь у міській олімпіаді з фізики

Капраль М.М., Бронтарюк С.І.

Згідно плану


Відзначення ювілейних дат:

- рік Ейнштейна (11 кл.)

- Внесок вчених в розвиток астрономії (11 кл.)


Капраль М.М..

Бронтарюк С.І.


Згідно календ.плану


Провести конференції:

- Проблеми розвитку енергетики в Україні (10 кл.)

- Чорнобиль – загально-людська трагедіяКапраль М.М.

Бронтарюк С.І., Капраль М.М.


Згідно календ.плану


Виставка до л.р. "Вирощування кристалів" 10 кл.

«Плавлення і тверднення тіл» 8 кл.


Капраль М.М.

Капраль М.М.


Згідно календ.плану


Організувати виставку тематичних рефератів учнів 7-11 класів з фізики та астрономії

Капраль М.М., Бронтарюк С.І.

Згідно календ.плану
^ IV. Літня навчально-виробнича практика

Розробити тематику та графік проведення занять навчальної виробничої практики

Капраль М.М. (7,8,10 кл.)

квітень


Зав.кабінетом ______________________М.М.Капраль

Від 07.03.2001 № 1/9 - 97


Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів


Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів запроваджуються з метою реалізації завдань загальної середньої освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процесу, професійно-орієнтаційної роботи з учнями, підготовки їх до активної трудової діяльності, залучення до суспільно корисної праці.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-3(4)-х класів з 27-28 по 31 травня протягом 4 днів тривалістю не більш як 3 години на день, навчальна практика проводиться для учнів 5-8-х і 10-х класів з 31 травня по 12 червня протягом 10 днів: у 5-6-х класах по 3 години на день, 7-8-х класах - по 4 години, 10-х класах - по 5 годин на день.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики визначає адміністрація навчального закладу залежно від місцевих умов, специфіки та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників.

Ці години можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення навчальних екскурсій, у т.ч. комплексних, практикумів з фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії; занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках.

Під час навчально-виробничої практики учні можуть залучатись до різних видів суспільно корисної праці: самообслуговування, посильної участі у благоустрої навчального закладу, ремонті шкільного майна, меблів і обладнання, реставрації книг; виготовлення наочних посібників, охорони природи, пам'яток історії та культури тощо.

При організації навчальної практики враховується зміст навчальних програм, профільність навчання. У загальноосвітніх навчальних закладах з професійним навчанням, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах години навчально-виробничої практики (повністю або частково) можна використовувати на практичні роботи з оволодіння професією (спеціальністю).

Форми організації навчальної практики можуть бути різними залежно від її змісту, постійного чи тимчасового характеру роботи, матеріальної оснащеності, віку і підготовки учнів, кліматичних та інших особливостей. Окремі види практичних занять (навчальні екскурсії) спостереження за природою, практичні роботи на місцевості, суспільно корисна праця тощо) можуть проводитись під час навчального року.

У загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості, що мають навчально-дослідні ділянки та підсобні господарства, за виробничої потреби дозволяється за погодженням з відповідним органом управління освітою перенесення навчальної практики учнів на літній період.

Графік проведення навчальної практики затверджує директор загальноосвітнього навчального закладу. Для її проведення залучаються педагогічні працівники в межах їх річної тарифікації з урахуванням змісту навчальних програм та характеру практики. Заняття облікуються у класних журналах. Навчальна праця учнів оцінюється за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень і враховується при виведенні підсумкових річних оцінок.

Необхідною умовою організації навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

Нижче наводяться рекомендації щодо приблизного розподілу часу та можливих видів навчальної практики учнів. Конкретний зміст навчальної практики визначається в навчальному закладі з урахуванням особливостей і умов його роботи, змісту навчальних програм тощо.Схожі:

Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconЗатверджую
У кабінеті фізики для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки та виробничої...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconПро організацію роботи з охорони праці та дотримання правил техніки безпеки на 2012 / 2013 навчальний рік
З метою забезпечення нормативних показників з охорони праці та техніки безпеки, попередження нещасних випадків та організації роботи...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconАкт дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики в 20 20
В кабінеті інформатики для учнів організовано 9 робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconОхорона праці, безпека життєдіяльності та санітарно – гігієнічний стан в кабінеті фізики
Відповідальний за охорону праці і безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку в кабінеті фізики (особа повинна мати посвідчення з...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconАкт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у 2011-2012 навчальному році
У кабінеті інформатики для учнів організовано 7 робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconІнструкція № з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconАкт-дозвіл на проведення занять у кабінеті трудового навчання: майстерня
У кабінеті трудового навчання: майстерня для учнів організовані місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconАкт – дозвіл
У кабінеті (лабораторії) біології для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки,...
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconПлан роботи кабінету інформатики на 2011-2016 рр
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці
Деякі документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики iconПлан роботи кабінету інформатики та ікт на 2012-2013 навчальний рік
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи