Про затвердження типових форм первинного обліку icon

Про затвердження типових форм первинного обліку
Скачати 111.46 Kb.
НазваПро затвердження типових форм первинного обліку
Дата конвертації13.12.2013
Розмір111.46 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 264 від 27.07.98

м.Київ


vd980727 vn264


Про затвердження типових форм первинного обліку


На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики ( 326-93-п ) НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити типові форми первинного обліку з використання води і ввести їх в дію з 1 січня 1999 року:

ПОД-11 "Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями";

ПОД-12 "Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами";

ПОД-13 "Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються".

2. Управлінню статистичної методології та планування (Павелко Р.В.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам, іншим об'єднанням підприємств зразки затверджених форм первинної облікової документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


В.о. Голови комітету В.А.Головко


Вказівки по застосуванню та заповненню

типових форм NN ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13


Дані журналів первинного обліку є основою для заповнення статистичної звітності за формою N 2-тп (водгосп), складання проектів планів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, а також для розрахунків плати за використання води промисловими та сільськогосподарськими підприємствами.

Кожне підприємство (організація, установа) повинне мати укрупнену балансову схему прямоточного, оборотного водопостачання та водовідведення із зазначенням та нумерацією місць виміру забору (приймання) та скидання води, а також пунктів передачі її іншим споживачам.

Вимір витрат води проводиться у пункті обліку на кожному водозаборі та випуску зворотних вод, а також у системах оборотного водопостачання, повторного використання зворотних вод та у пунктах передачі (приймання води) іншим водокористувачам.

На кожний водозабір, скидання зворотних вод, пункт одержання та передачі свіжої та зворотної води, оборотну систему і т.п. відкривається окремий журнал або відводиться у ньому необхідна кількість листів.

До систем оборотного водопостачання відносяться системи технічного водопостачання, призначені для багаторазового використання води у технологічних циклах підприємства. Зворотна вода може подаватися без підготовки або проходити відповідну водопідготовку.

Річна витрата оборотної води чисельно дорівнює тій кількості свіжої води, яка була б подана на виробничі потреби при відсутності оборотного водопостачання.

До системи оборотного водопостачання не відносяться системи водопостачання, в яких для охолодження чи затримання (акумуляції) відпрацьованої води використовуються об'єкти єдиного державного водного фонду України (ріки, канали, озера, водосховища, за виключенням наливних водосховищ, ставків-охолоджувачів та інших водних об'єктів, спеціально відданих для вказаних цілей у відокремлене користування).

Склад та властивості зворотних вод визначаються на кожному випуску їх у водні об'єкти, а також на кожній свердловині, по якій зворотні води закачуються до підземних горизонтів.

При наявності на одному підприємстві декількох водозаборів та випусків зворотних вод на кожний з них ведуть журнал первинного обліку використання вод за кількісними та якісними показниками (типові форми NN ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13).

Вибір водовимірювальних приладів та обладнання визначається їх призначенням, величиною витрат води (максимальних та мінімальних), що необхідно вимірювати, продуктивністю водозабірних та водоскидних споруд, складом зворотних вод.

Підприємства, організації та установи, які користуються питною водою з комунальних водопроводів і скидають зворотні води до комунальної каналізації у разі відсутності водомірів або розміщення водомірних пристроїв з порушенням діючих Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, відсутністю паспорта водолічильника та умов встановлення водолічильників, розраховуються за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/с та дією її повним перерізом протягом 24 годин на добу (Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 1 липня 1994 р. N 65 ( z0165-94 ), пп.4.12; 9.6).

На підприємствах, організаціях та установах, що не мають відповідної водовимірювальної апаратури, витрати води за узгодженням з органами Держводгоспу та Мінекобезпеки України, як виняток, до встановлення контрольно-вимірювальних приладів, можуть визначатись розрахунково за обсягом продукції, що випускається, нормами водоспоживання та відведення зворотних вод на одиницю продукції, характеристиками працюючих насосів, витратами електроенергії чи іншим можливим методом. Показники витрати води заносяться до спеціального журналу за типовою формою N ПОД-12.

При обліку водоспоживання та водовідведення для потреб підприємств, організацій та установ розрахунок споживання та відведення вод проводиться за кількістю днів роботи, а для потреб населення - за кількістю календарних днів у звітному періоді.

Метод визначення кількості зворотних вод встановлюється при укладанні договору.

Порядок відомчого лабораторного контролю за скиданням зворотних вод у водні об'єкти (періодичність, місце відбору, перелік забруднюючих речовин (інгредієнтів), методи їх аналізу і т.п., що визначаються, та їх кількість, що скидається із зворотними водами, узгоджується з органами Держводгоспу та Мінекобезпеки України.

При заповненні форм слід керуватися вимогами та визначеннями, викладеними в "Інструкції щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 2-тп(водгосп) "Звіт про використання води".

Форми заповнюються та підписуються особою, що відповідає за ведення первинного обліку використання води на підприємстві, та затвердженою наказом директора (керівника) підприємства, організації, установи. Правильність заповнення форм та достовірність даних, що приведені в них, систематично перевіряються керівником відповідної служби підприємства, що підтверджується його підписом у журналі.

Записи у журналах NN ПОД-11, ПОД-12 ведуть щодобово.


Журнал обліку водоспоживання (водовідведення)

водовимірювальними приладами та обладняннями

(форма N ПОД-11)


Форма застосовується для визначення кількості води, що:

а) забирається із водних об'єктів чи з інших систем водопостачання;

б) передається іншим водокористувачам або скидається до водних об'єктів;

в) відводиться на поля фільтрації, у накопичувачі, випаровувачі і т.п.;

г) використовується у системах оборотного та повторно-послідовного водопостачання.

Записи у журналі за типовою формою N ПОД-11 ведуться на основі проведення замірів витрат води.

Графа 2 заповнюється на основі показників водомірювальної апаратури. При обліку води водомірами з підсумковим обладнанням до цієї графи заносяться попередні та наступні показники витратоміра у тис.куб.м. Різниця показників заноситься до графи 4 з підведенням підсумків за кожний місяць та в.цілому за рік.

Якщо облік води здійснюється витратоміром, який має реєструючий вторинний прилад, то у журналі записується порядковий номер діаграми, знятої з вторинного приладу. Після планіметрування діаграми у графі 4 вказується добова витрата води в куб.м/доб. Підсумкові витрати води за місяць та в цілому за рік проставляються у тис.м.куб.

При обліку води витратоміром з показуючим обладнанням у графі 2 у чисельнику вказуються одноразові дані, що зняті із вторинного приладу витратомірного обладнання, а у знаменнику - відповідні величини витрати води у куб.м/годину. Витрата води за кожну добу визначається множенням середньогодинної витрати води на кількість годин роботи витратоміра за добу і записується у графу 4. Підсумкові витрати води за місяць та в цілому за рік проставляються у тис.м.куб.

Журнал перевіряється та підписується керівником відповідної служби у терміни, що визначаються періодичністю проведення замірів витрати води.

У випадку виходу із ладу водовимірювального обладнання - облік використання води ведеться за типовою формою N ПОД-12.


За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

------------------------------------------------------------------ Дата ви-|Показники|Час ро- |Використання |Фонові по-|Підпис осо- міру |витрато- |боти ви-|води м3 (доб.)|казники |би, що здій- витрати |міру |тратомі-|тис.м3 (міс.) |якості во-|снює облік

|(приладу)|ру | |ди, що за-|

|чи N | | |бирається |

|діаграми | | | |

--------+---------+--------+--------------+----------+------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

і т.д.


Зразок обкладинки ______________________________ Типова форма N ПОД-11

підприємство, організація Затверджена наказом Ідентифікаційний Держкомстату України код за ЄДРПОУ |______________| 27.07.1998 р. N 264

Код за ДКУД |______________|


________________________________________________________

цех (дільниця)

________________________________________________________

найменування пункту обліку води та його місцезнаходження

________________________________________________________

тип водомірного обладнання та дата його атестації

________________________________________________________

вид та найменування джерела (приймальника) води


Журнал обліку водоспоживання (водовідведення)

водовимірювальними приладами та обладнанням


Почато _______________

Закінчено _______________


На останній сторінці у правому

нижньому куту друкувати:

У цьому журналі пронумеровано і

прошнуровано ____сторінок

Перевірив _______________ ___________ ___________________________

посада підпис ім'я, по батькові, прізвище "___"____________ 199__ р.


Формат А4


Журнал обліку водоспоживання (водовідведення)

побічними методами (форма N ПОД-12)


Застосовується на підприємствах, організаціях, цехах, дільницях, де відсутня водовимірювальна апаратура.

Якщо первинний облік вод здійснюється за кількістю витраченої електроенергії на перекачку 1 куб.м води, а у графі 3 - загальна витрата електроенергії за звітний період (місяць, рік) в тис.кВ.год., то витрата води визначається шляхом ділення показників графи 3 на показники графи 2 і записується до графи 4.

На насосних станціях витрати води встановлюються за кількістю годин роботи насосів та їх продуктивності. Остання визначається на основі експлуатаційних характеристик насосів, що одержуються за результатами заводських досліджень у вигляді залежностей напору, потужності і ККД від витрат води. У цьому випадку витрату визначають безпосередньо за кривою Q-H за величиною повного напору. При цьому необхідно вказувати час включення і виключення кожного насосу.

При обліку води за кількістю продукції, що виготовляється, у графі 3 проставляється добовий обсяг продукції у прийнятих одиницях виміру, а у графі 2 - необхідна кількість води на одиницю продукції (питома витрата). Добова витрата води визначається шляхом множення показників графи 2 і графи 3 та проставляється до графи 4.

Об'єм води, що споживається окремою технологічною установкою, визначається шляхом множення тривалості (у годинах) експлуатації цієї установки за звітний період на годинну витрату води, що проходить через установку.

Журнал щоденно перевіряється та підписується керівником відповідної служби.


За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

------------------------------------------------------------------ Число,|Питома витрата води |Обсяг виробленої про- |Викори- |Підпис місяць|на одиницю продукції|дукції (тонн, шт.,м3),|стання |особи,

|(м3), чи питома |чи витрата електроене-|води за |що

|витрата електроенер-|ргії за звітний період|звітний |здійс-

|гії (кВт/год) (м3); |(тис.кВт/год), чи кі- |період |нює

|чи продуктивність |лькість годин роботи |(тис.м3)|облік

|насосів (м3/час); чи|насосу на добу (год.),|гр.2 х |

|d вводу (S перерізу)|чи показники монометра|х гр.3 |

|(гр.3:V=2м/с х |(атм) | |

|х 3600х24) | | |

------+--------------------+----------------------+--------+------

1 | 2 | 3 | 4 | 5

------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

т.д.


Зразок обкладинки ______________________________ Типова форма N ПОД-12

підприємство, організація Затверджена наказом Ідентифікаційний Держкомстату України код за ЄДРПОУ |______________| 27.07.1998 р. N 264

Код за ДКУД |______________|


________________________________________________________

цех (дільниця)

________________________________________________________

найменування пункту обліку води та його місцезнаходження

________________________________________________________

вид та найменування джерела (приймальника) води


Журнал обліку водоспоживання (водовідведення)

побічними методами


Почато _______________

Закінчено _______________


На останній сторінці у правому

нижньому куту друкувати:

У цьому журналі пронумеровано і

прошнуровано ____сторінок

Перевірив _______________ ___________ ___________________________

посада підпис ім'я, по батькові, прізвище "___"____________ 199__ р.


Формат А4


Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються

(форма N ПОД-13)


Застосовується на всіх підприємствах (організаціях), що скидають зворотні води до природних водних об'єктів (поверхневі та підземні), на поля фільтрації, а також води, які передаються до міської каналізації і т.д.

Форма застосовується для обліку кількості (маси) інгредієнтів, що надходять у водні об'єкти у складі зворотних вод на кожному випуску. Записи у журналі за типовою формою N ПОД-13 ведуть на основі і в міру проведення фізико-хімічних та біологічних аналізів зворотних вод, результати яких записуються до графи 2.

Показник витрати зворотних вод у кожному рядку журналу повинен відповідати їхній витраті у день відбору проби і визначається за кількістю (масою) води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел згідно з показаннями водолічильників або за приладами зворотних вод. Підприємства, що мають великі водозабори і скидають зворотні води до комунальної мережі здійснюють облік кількості стічних вод:

1) за допомогою приладів обміну;

2) за добовою продуктивністю насосів (визначається за типовою формою N ПОД-12;

3) за проектним дебітом свердловини;

4) на підставі розрахункових витрат води на технологічні потреби (відповідно до пп.21.1; 21.2 вищезгаданих Правил).

При щоденному аналізі зворотних вод кількість (маса) забруднюючих речовин, що скидаються з ними, визначається як добуток концентрації відповідного інгредієнта на добову витрату зворотних вод і результати заносяться до графи 5. При періодичному аналізі, кількість (маса) забруднюючих речовин, що скидаються, визначається як добуток середньої концентрації конкретного інгредієнта та загального об'єму скинутих за звітний період зворотних вод.

Підсумкова кількість (маса) скинутих забруднюючих речовин за місяць і в цілому за рік проставляється у графі 5 в кілограмах або тоннах згідно з приміткою до таблиці 2 форми державної статистичної звітності N 2-тп (водгосп).

Журнал заповнюється у строки, що визначаються періодичністю проведення аналізів зворотних вод, що скидаються.

Для заповнення таблиці 2 форми державної статистичної звітності N 2-тп (водгосп) повинні використовуватися дані тільки тих журналів, які ведуться на скиданнях зворотних вод до природних водних об'єктів.


За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

------------------------------------------------------------------ Дата, міс-|Найменування|Концентрація|Скидання |Кількість |Підпис це взяття |інгредієнта |інгредієнта |зворотних|інгредієн- |особи, проби | |мг/л |вод, |та, що ски-|що зді-

| | |тис.м3/ |дається, кг|йснює

| | |добу | |аналіз

----------+------------+------------+---------+-----------+-------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

і т.д.


Зразок обкладинки ______________________________ Типова форма N ПОД-12

підприємство, організація Затверджена наказом Ідентифікаційний Держкомстату України код за ЄДРПОУ |______________| 27.07.1998 р. N 264

Код за ДКУД |______________|


________________________________________________________

цех (дільниця)

________________________________________________________

найменування пункту обліку якості води, що скидається

________________________________________________________

вид та найменування приймальника стічних вод


Журнал обліку якості стічних вод, що скидаються


Почато _______________

Закінчено _______________


На останній сторінці у правому

нижньому куту друкувати:

У цьому журналі пронумеровано і

прошнуровано ____сторінок

Перевірив _______________ ___________ ___________________________

посада підпис ім'я, по батькові, прізвище "___"____________ 199__ р.


Формат А4Схожі:

Про затвердження типових форм первинного обліку iconНаказ №554 Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві
Відповідно до Законів України «Про ціни і ціноутворення», «Про інвестиційну діяльність», Положення про Міністерство регіонального...
Про затвердження типових форм первинного обліку iconКритичний аналіз первинного обліку на предмет відповідності потребам юридичних осіб в умовах запровадження Податкового кодексу України
України, щодо регулювання первинного обліку, можна виділити основні положення, які ввійшли в дію з прийняттям 02. 12. 2010 р. Податкового...
Про затвердження типових форм первинного обліку iconНаказ №489 Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...
Про затвердження типових форм первинного обліку iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 20 квітня 2012 року №213 «Про організацію роботи з обліку дітей та підлітків шкільного віку» та для забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, наказую
Підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження списків первинного обліку дітей шкільного...
Про затвердження типових форм первинного обліку iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Про затвердження типових форм первинного обліку iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Про затвердження типових форм первинного обліку iconПовідомлення про утворення Керівник первинного осередку
Місцезнаходження керівних органів первинного осередку політичної партії
Про затвердження типових форм первинного обліку iconРішення №23/9 " 28 " березня 2012 року м. Кремінна Про порядок використання службового легкового автомобілю
Державного комітету статистики України від 17. 02. 1998 р. №74 «Про затвердження ти пової форми первинного обліку роботи службового...
Про затвердження типових форм первинного обліку iconРішення Христинівської районної ради «Про затвердження Положення про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища та міста району,та типових форм договорів»
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Про затвердження типових форм первинного обліку iconДодаток до наказу Міністерства юстиції України від 02. 08. 2005р. №82/5 заява про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом повідомлення про утворення
Керівник первинного осередку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи