Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено icon

Програма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Скачати 396.61 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір396.61 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Кафедра міжнародної інформації


Укладач: к.політ.н., ас. Кучмій О.П.


МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності “Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1/2011.1

від „ 29 ” серпня 2011 р.

Зав. кафедри


_____________ М.М.Рижков

Підпис


Директор

Інституту міжнародних відносин


_____________ В.В.Копійка

Підпис


КИЇВ – 2011

Навчальна програма з дисципліни «Міжнародна інформація».

Укладач: кандидат політичних наук, доцент Кучмій Олена Петрівна


^ Лектор: к.політ.н., доц. Кучмій О.П.


Викладачі: к.політ.н., доц. Кучмій О.П.

к.політ.н., доц. Шевченко О.В.

к.політ.н., ас. Запорожець О.М.

к.політ.н., ас. Піпченко Н.О.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.


___________________________

^ Підпис голови НМК факультету/ інституту


ПЕРЕДМОВА

Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV курсі 7 семестру в обсязі 144 годин, з них: 40 годин лекцій, 32 годин практичних занять і 72 години самостійної роботи. Закінчується іспитом.

^ Метою і завданням навчальної дисципліни “Міжнародна інформація” є вивчення сучасного стану і тенденцій глобальних комунікаційних процесів, визначення їх впливу на світову, регіональну і національну політику; аналіз впливу ІКТ на розвиток глобального інформаційного суспільства; дослідження та прогнозування проблем міжнародного співтовариства в галузі інформації і комунікації; вивчення стратегій і практики міжнародної інформаційної політики; дослідження інформаційної складової глобальної економіки, безпеки, зовнішньої політики та міжнародного права; аналіз впливу інформаційного простору України на політичні та економічні аспекти інтеграції країни в світовий інформаційний простір, політико-правовий аналіз інформаційної політики України та практичних її результатів у співробітництві з різноманітними міжнародними організаціями та іншими акторами міжнародних відносин.

^ Предмет навчальної дисципліни “Міжнародна інформація” включає систему міжнародних відносин в умовах глобалізації комунікації; специфіку, тенденції та перспективи міжнародної інформаційної політики.

^ Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати: 1) зміст основних понять міжнародної інформації; 2) сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в галузі інформації і комунікації; 3) роль та функції міжнародних організацій у формуванні і реалізації ідеології інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку; 4) практику реалізації міжнародної інформаційної політики на глобальному, регіональному (європейському) та національному рівнях; 5) напрямки та переваги міжнародного співробітництва України в галузі інформації і комунікації з іншими державами, міжнародними організаціями, інститутами, фондами та вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Міжнародна інформація” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як “Теорія міжнародних відносин”, “Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах”, “Зовнішня політика України”, “Міжнародні організації”, “Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах” та “Міжнародна інформаційна безпека”.

^ Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Міжнародна інформація” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально 40 балів за усні відповіді або 20 – за доповнення на практичних заняттях, 40 – за письмові самостійні роботи, 20 – за модульну контрольну роботу в кожному зі змістових модулів.

- усна відповідь, домашня письмова робота –

10 балів;

- доповнення –

5 балів;

- письмові самостійні –

10 балів

- модульна контрольна робота –

20 балів


Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

Змістовий модуль 1

( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2

( ЗМ2 )

КПМ

Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

30%

k1=0,30

30%

K2=0,30

40%

kісп1=0,4

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100


Розрахунок підсумкової оцінки за семестр (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп .


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».


Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни “Міжнародна інформація”.

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


теми
^

Назва теми


Кількість годин

лекції

семінари

самостійна

робота студента

контрольна

модульна

робота


всього

в т. ч.

виконання

домашніх

завдань


Змістовий модуль І.

^ ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

1

Міжнародні інформаційні відносини як спеціалізована галузь міжнародного співробітництва

4

4

4

2
2

Інформаційна парадигма цивілізаційного розвитку.

6

6

12

10
3

Міжнародна, регіональна та національна інформаційна політика

9

8

16

14^ Проміжний заліковий модуль 1


1

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем 1:

20

18

32

26

1


Змістовий модуль ІІ.

прикладні аспекти міжнародних інформаційних відносин

4

Міжнародна, регіональна та національна інформаційна безпека

4

4

10

8
5

Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний бізнес

4

2

4

2
6

Міжнародна інформація у системі міжнародних відносин

8

6

16

14
7

Міжнародне інформаційне право

3

2

10

8^ Проміжний заліковий модуль 2


1

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем 2:

20

14

40

20

1


Всього годин 144, з них:

40

32

72

46

2Загальний обсяг 144 год., в тому числі:

Лекцій – 40 год.

Семінари/лабораторні, практичні – 32 год.

Самостійна робота - 72 год.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


ТЕМА 1. Міжнародні інформаційні відносини як спеціалізована галузь міжнародного співробітництва (12 год.)


Лекція 1. Науково-технологічний прогрес та його вплив на сучасну систему міжнародних відносин

Вплив інформаційних та технологічних революцій на розвиток сучасного суспільства. Науково-технологічний прогрес і міжнародні відносини. Перспективи інноваційного науково-технологічного розвитку. Міжнародне право і науково-технологічний розвиток. Інформаційний вимір міжнародного співробітництва. Міжнародно-правове регулювання науково-технологічного співробітництва.


Семінарське заняття 1. Науково-технологічний прогрес та його вплив на сучасну систему міжнародних відносин

План

 1. Науково-технологічний прогрес і міжнародні відносини.

 2. Інформаційний вимір міжнародного співробітництва.

 3. Міжнародне право і науково-технологічний розвиток.Лекція 2. Міжнародних інформаційних відносин як спеціалізованої галузі міжнародного співробітництва

Формування міжнародних інформаційних відносин як спеціалізованої галузі міжнародного співробітництва. Основні поняття міжнародних інформаційних відносин Принципи міжнародних інформаційних відносин. Суб’єкти та об’єкти міжнародних інформаційних відносин. Проблема асиметрії інформаційного розвитку та «інформаційний розрив».


^ Семінарське заняття 2. Міжнародних інформаційних відносин як спеціалізованої галузі міжнародного співробітництва

План

 1. Формування міжнародних інформаційних відносин як спеціалізованої галузі міжнародного співробітництва

 2. Суб’єкти та об’єкти міжнародних інформаційних відносин.

 3. Проблема асиметрії інформаційного розвитку та «інформаційний розрив».


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Засвоїти основні поняття міжнародних інформаційних відносин (2 год.)

2. Виконати домашнє індивідуальне завдання 1.

 • Проаналізувати наслідки інформаційної та технологічної революцій для міжнародного розвитку.

 • З’ясувати специфіку впливу науково-технологічного прогресу на міжнародне право.

 • Визначити перспективи інноваційного науково-технологічного розвитку та його впливу на міжнародне співробітництво (2 год.)


Джерела інформації: [2, 3, 17, 19, 28, 30, 31, 43, 55, 58, 75, 76, 79]


ТЕМА 2. Інформаційна парадигма цивілізаційного розвитку (24 год.)


Лекція 3. Інформаційна парадигма цивілізаційного розвитку.

Концептуальні підходи до вивчення феномену глобалізації комунікації. Наукові теорії трансформації міжнародних відносин на основі феномену глобалізації комунікації. Рух антиглобалістів. Альтерглобалізм. Якісні та кількісні дослідження процесів глобалізації для країн світу. Прогностичний аналіз мегатрендів міжнародного розвитку.


Семінарське заняття 3. Інформаційна парадигма цивілізаційного розвитку

План

 1. Концептуальні підходи до вивчення феномену глобалізації комунікації.

 2. Рух антиглобалістів. Альтерглобалізм.

 3. Глобальні тенденції розвитку людства до 2025 рр.: сценарії глобалізації. Перспективні аналітичні дослідження глобалізації до 2050 р.


Лекція 4. Становлення глобального інформаційного суспільства. Моделі інформаціоналізму.

Теоретичні і прикладні аспекти становлення та розвитку глобального інформаційного суспільства. Моделі становлення інформаційного суспільства. Міжнародні, регіональні та національні стратегії побудови інформаційного суспільства. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Декларація глобальної цивілізації (2001р.).


Семінарське заняття 4. Сучасні моделі інформаціоналізму.

План

 1. Основні характеристики інформаційного суспільства. Базова типова структура побудови інформаційного суспільства.

 2. Моделі побудови інформаційного суспільства: характеристика, спільні та відмінні риси.

 3. Особливості національних підходів країн та регіонів світу до розбудови інформаційного суспільства (пріоритети, стратегії, практика).


Лекція 5. Світовий саміт з інформаційного суспільства як стратегія глобального інформаціоналізму.

Світовий саміт з інформаційного суспільства (2003-2005) – як стратегія глобального інформаціоналізму. Декларація принципів “Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті” та План дій до 2015 р. (2003 р.). Туніське зобов’язання та Туніська програма для інформаційного суспільства (2005 р.). Регіональні зустрічі в рамках Світового саміту з інформаційного суспільства. Проблеми управління Інтернетом.


^ Семінарське заняття 5. Світовий саміт з інформаційного суспільства як стратегія глобального інформаціоналізму

План

 1. Світовий саміт з інформаційного суспільства як стратегія глобального інформаціоналізму.

 2. Базові документи Світового саміту з інформаційного суспільства (Женева, 2003 р., Туніс, 2005 р.)

 3. Особливості становлення інформаційного суспільства в окремих регіонах світу на прикладі регіональних зустрічей в рамках Світового саміту з інформаційного суспільства.Завдання для самостійної роботи (12 год.):

1. Засвоїти теоретичні і прикладні аспекти становлення та розвитку глобального інформаційного суспільства (2 год.)

2. Виконати домашнє індивідуальне завдання 2.

 • Проаналізувати мегатренди міжнародного розвитку.

 • Визначити асиметричні виклики глобалізації для регіонів та інформаційно-розвинутих країн. З’ясувати проблеми інформаційно-комунікаційного розвитку для країн світу

 • Проаналізувати стратегії Світового саміту з інформаційного суспільства 2003-2005 для глобального розвитку, регіонів та країн світу. З’ясувати ефективність виконання ухвалених на Саміті рішень (за матеріалами аналітичних доповідей МСЕ).

 • ^ Визначити основні положення і принципи, подати порівняльну таблицю стратегій побудови інформаційного суспільства країн та регіонів світу (10 год.).


Джерела інформації: [1-3, 5-9, 12, 14, 15, 17, 20-24, 26-28, 30-33, 43-45, 55-60, 62, 75, 79]

  1   2   3   4Схожі:

Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма дисципліни міжнародне економічне право для студентів ІV курсу спеціальності 0340 "Міжнародне право"
Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародне право. Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030400 «Міжнародне право» Затверджено
Викладачі: к ю н., ас. Виговський О.І., к ю н., ас. Забара І. М., к ю н., доц. Серьогін О. Ю
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів 3-го курсу спеціальності 030400 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни „Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка”
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 «міжнародне право» Затверджено
Характер Jus gentium – попередника європейського мп. Поняття історичної трансформації мп
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів III курсу зі спеціальності „міжнародне право 030202) Затверджено
Предмет навчальної дисципліни „Міжнародне публічне право” включає історичні процеси становлення системи міжнародного права та її...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 «Міжнародне право»
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи