Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено icon

Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Скачати 204.36 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Дата конвертації01.04.2013
Розмір204.36 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНВСТУП ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030201 „Міжнародне право”


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Кафедра порівняльного і європейського права


Укладач:

проф. Муравйов В.І.


^ ВСТУП ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності

6.030201 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 1 вересня 2011 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка


КИЇВ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни „Вступ до права Європейського союзу”


Укладач: д.ю.н., проф. Муравйов Віктор Іванович


^ Лектор: д.ю.н., проф. Муравйов В. І.


Викладачі: к.ю.н., ас. Влялько І.В, к.ю.н., ас. Святун О.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.


__________проф. Коппель О.А.


^ ВСТУП


Нормативна дисципліна "Вступ до права Європейського союзу" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030402 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародне право". Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій37 год., семінарських 14 год., самостійна робота39 год. Форма підсумкового контролю – іспит.


Метою і завданням навчальної дисципліни "Вступ до права Європейського союзу" є ознайомлення студентів з правовими засадами регулювання європейської економічної інтеграції, а також підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну та дослідницьку роботу в галузі європейського права.


^ Предметом вивчення навчальної дисципліни "Вступ до права Європейського союзу" є договірне закріплення основ функціонування Європейського Союзу; особливості інституційного механізму європейської інтеграції; правових засад зовнішніх зносин Європейського Союзу.


^ Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

 • основні теоретичні проблеми правового регулювання європейської інтеграції;

 • методи дослідження права Європейського Союзу;

 • загальні принципи та джерела права Європейського Союзу;

 • спецфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

 • застосовувати отриманні знання для вирішення практичних ззавдань, пов'язаних з розбудовою відносин України з Євросоюзом;

 • аналізувати джерела права Євросоюзу;

 • оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Євросоюзу;

 • орієнтуватися в літературі за фахом.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна "Вступ до права Європейського союзу" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як „Міжнародне публічне право”, „Міжнародне приватне право” і є базовим курсом для дисциплін спеціалізації „Європейське право”, зокрема „Інституційне право Європейського союзу”, „Економічне право Європейського союзу”, „Матеріальне право Європейського союзу”, „Право Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ”, „Антимонопольне право Європейського союзу”, „Правове регулювання відносин України з Європейським союзом”, „Європейське транспортне право”, „Право зовнішніх зносин Європейського союзу” тощо.


^ Система контролю знань та умови складання іспиту

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Вступ до права Європейського союзу” складається з двох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2):

- поняття права Євросоюзу та його особливості, джерела права Євросоюзу, договірний та інституційний механізм Євросоюзу;

- правове регулювання відносин на внутрішньому ринку Євросоюзу, спільні політики Євросоюзу, правове регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ130, за ЗМ2 - 30

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:


Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах)+ СК(оцінка в балах)Параметри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Іспит

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

30

30

40

100

(30+30+40)Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

  • усна відповідь – до 21 бал (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

  • доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

  • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 20 балів (до 3 балів за кожне з двох домашніх індивідуальних завдань);

  • виконання завдань проміжного залікового модуля – до 20 балів (до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля).

Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

^ СК = ЗМ1 + ЗМ2 + підсумковий іспит(оцінка в балах)

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.


^ Шкала оцінювання

За 100-бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

відмінно

5

75-89

добре

4

60-74

задовільно

3

1 – 59

незадовільно

2


Якщо студент отримав за поточний контроль (сума балів за ЗМ1 + ЗМ2) з дисципліни від 1 до 19 балів, то він не допускається до складання іспиту, а у графі іспиту – відмітка про недопуск.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин) або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту – відмітка „незадовільно”.


^ Навчально-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій і практичних занять
темиНазва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари
Самостійна

робота студента^ Контр.

модуль

робота


Змістовий модуль 1. Поняття права Євросоюзу та його особливості, джерела права Євросоюзу, договірний та інституційний механізм Євросоюзу

1

Поняття права Євросоюзу та його особливості1

-

-

-


2

Становлення права Євросоюзу

2

-

-

-

3

Наднаціональність в праві Євросоюзу

2

-

-

-

4

Юридична природа права Євросоюзу

2

2

4

-

5

Джерела права Євросоюзу

2

2

-

-

6

Компетенція Євросоюзу

2

-

4

-

7

Організаційно – правовий механізм європейської інтеграції

6

2

8

-

8

Система правового захисту в рамках Євросоюзу

2

1

4

-


Проміжний заліковий модуль 1

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:


19

7

20

8

1

Змістовий модуль 2. Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку Євросоюзу, спільні політики Євросоюзу, правове регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу

9

Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку Євросоюзу

4

2

9

-

10

Спільні політика і напрямки діяльності Євросоюзу

8

-

-

-

11

Гармонізація законодавства в Євросоюзі

2

2

4

-


12Правове регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу

2

1

6

-

13

Правові засади співпраці України з ЄС

2

-

-

-
Проміжний заліковий модуль 2

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:


18

5

19

8

1

Всього годин 90, з них:

37

12

39

20

2


Загальний обсяг – 90 год., в тому числі:

Лекцій – 37 год.

Семінарів – 14 год.

Самостійна робота – 39 год.


Тематичний план лекцій, семінарських занять, завдання для

самостійної роботи


Змістовий модуль 1. Поняття права Євросоюзу та його особливості, джерела права Євросоюзу, договірний та інституційний механізм Євросоюзу


Тема 1. Поняття права Євросоюзу та його особливості


Лекція 1. Поняття права Євросоюзу та його особливості (1 година)

1. Терміни "право Європейського союзу" та "європейське право".

2. Поняття та предмет права Євросоюзу.

3. Методи правового регулювання європейської інтеграції.


Література [1, 2, 3,4]


Тема 2. Становлення права Євросоюзу


Лекція 2. Становлення права Євросоюзу (2 години)

1. Соціально-економічні та політико-правові передумови виникнення права Євросоюзу.

2. Еволюція права Євросоюзу в процесі розвитку європейської інтеграції.

3. Право Євросоюзу та перспективи створення єдиного економічного та правового простору в Європі.


Література [1, 2, 3, 4]


Тема 3. Наднаціональність в праві Євросоюзу


Лекція 3. Наднаціональність в праві Євросоюзу (2 години)

1. Наднаціональність сучасних міжнародних організацій.

2. Наднаціональний характер європейських співтовариств.

3. Наднаціональність європейськиих інтеграційних об’єднань і суверенітет їх держав-членів.


Література [2, 3, 4]


Тема 4. Юридична природа права Євросоюзу


Лекція 4. Юридична природа права Європейського союзу (2 години)

1. Концепції юридичної природи права Євросоюзу.

2. Судова практика стосовно природи права Євросоюзу.

3. Вплив еволюції європейських інтеграційних організацій на природу права Євросоюзу.


Семінарське заняття 1. Юридична природа права Євросоюзу (2 години)

1. Право Євросоюзу як “особливий правопорядок”.

2. Характерні риси права Євросоюзу.

3. Тенденції розвитку права Євросоюзу.


Самостійна робота (4 години)

1. Чим пояснити існування різних концепцій юридичної природи ?

2. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справах “Van Gend en Loos”, “Costa v. ENEL”.

3. Які існують концепції подальшого розвитку Євросоюзу ?


Література [2, 3, 4, 5]


Тема 5. Джерела права Євросоюзу


Лекція 5. Джерела права Євросоюзу (2 години)

1. Поняття джерела права Євросоюзу.

2. Питання класифікації джерел права Євросоюзу.

3. Джерела визначені установчими договорами.

4. Джерела, які з’явилася як результат практики Євросоюзу


Семінарське заняття 2. Джерела права Євросоюзу (2 години)

1. Джерела права Євросоюзу як форми закріплення норм права європейської інтеграції.

2. Основні джерела права Євросоюзу.

3. Допоміжні джерела права Євросоюзу.


Література [1, 2, 3, 4, 5]


Тема 6. Компетенція Євросоюзу


Лекція 6. Компетенція Євросоюзу (2 години)

1. Поняття компетенції Євросоюзу.

2. Види компетенції Єєвросоюзу.

3. Принцип субсидіарності в праві Євросоюзу.


Самостійна робота (4 години)

1. Що означає принцип наділення повноваженнями в праві ЄС?

2. Що означає необхідність власної правової основи для ухвалення актів ЄС?

3. З’ясуйте значення доктрини паралельної компетенції в праві ЄС.


Література [1, 2, 3, 4]


Тема 7. Організаційно-правовий механізм європейської інтеграції


Лекція 7-9. Організаційно-правовий механізм європейської інтеграції

(6 годин)

1. Договірний механізм європейської інтеграції

2. Система органів Євросоюзу.

3. Система актів, які ухвалюють інститути Євросоюзу.


Семінарське заняття 3. Інституційний механізм Євросоюзу (2 години)

1. Роль інститутів Євросоюзу у регулюванні європейської інтеграції.

2. Склад та повноваження інститутів Євросоюзу

3. Допоміжні та консультативні органи Євросоюзу.


Самостійна робота (8 годин)

1. Визначить роль міжнародних угод у регулюванні європейської інтеграції.

2. Які “угоди у спрощеній формі” укладаються в Євросоюзі?

3. Чому головні органи європейських інтеграційних об’єднань називаються інститутами?

4. Чи існує ієрархія актів інститутів Євросоюзу?


Література [1, 2, 3, 4]


Тема 8. Система правового захисту в рамках Євросоюзу


Лекція 10. Система правового захисту в Євросоюзі (2 години)

1. Правові засади організації судової влади в Євросоюзі.

2. Функції та повноваження судових установ Євросоюзу.

3. Діяльність судових установ Євросоюзу з метою забезпечення правового захисту.


Семінарське заняття 4. Система правового захисту в Євросоюзі (1 година)

1. Система судових установ у Євросоюзі .

2. Повноваження судових установ Євросоюзу .

3. Судові установи Євросоюзу і національні суди країн-членів.


Самостійна робота (4 години)

1. Які способи тлумачення права Євросоюзу використовує Суд ЄС?

2. Поясність суть концепції “act claire”.

3. Визначить правові наслідки преюдиціальних звернень до Суду ЄС.


Література [1, 2, 3, 4]


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1


 1. Терміни "право Європейського союзу" та "європейське право".

 2. Поняття права Євросоюзу.

 3. Методи правового регулювання європейської інтеграції.

 4. Соціально-економічні та політико-правові передумови виникнення права Євросоюзу.

 5. Еволюція права Євросоюзу в процесі розвитку європейської інтеграції.

 6. Основні етапи розвитку Євросоюзу.

 7. Сучасна структура Євросоюзу.

 8. Наднаціональність Євросоюзу і суверенітет його держав-членів.

 9. Термін "наднаціональний" в праві Євросоюзу.

 10. Характерні риси наднаціональності ЄС.

 11. Концепції юридичної природи права Євросоюзу.

 12. Судова практика стосовно природи права Євросоюзу.

 13. Види суб’єктів права Євросоюзу.

 14. Правосуб’єктність Євросоюзу.

 15. Джерела права Євросоюзу як форми закріплення норм права європейської інтеграції.

 16. Основні джерела права Євросоюзу.

 17. Допоміжні джерела права Євросоюзу.

 18. Структура права Євросоюзу.

 19. Система права Євросоюзу.

 20. Концепції співвідношення права Євросоюзу та внутрішнього права країн-членів.

 21. Практика Суду ЄС у питанні взаємодії права Євросоюзу та внутрішнього права країн-членів.

 22. Доктрина та практика країн-членів щодо взаємодії права Євросоюзу та внутрішнього права.

 23. Співвідношення права Євросоюзу і міжнародного права.

 24. Практика Суду ЄС щодо взаємодії права Євросоюзу та міжнародного права.

 25. Законодавство та Судова практика держав-членів щодо взаємодії права Євросоюзу та міжнародного права.

 26. Правові засади управління інтеграційними процесами у Євросоюзі.

 27. Основні елементи організаційно-правового механізму Євросоюзу.

 28. Особливості регулювання інтеграції у Євросоюзі.

 29. Поняття і види компетенції Євросоюзу.

 30. Принципи субсидіарності і пропорційності в праві ЄС.

 31. Поняття договірного механізму Євросоюзу і його складові.

 32. Договори, які регулюють відносини в Євросоюзі

 33. Договори, які регулюють відносини Євросоюзу з іншими суб’єктами міжнародного права.

 34. Поняття інституційного механізму Євросоюзу і його елементи.

 35. Система органів європейських інтеграційних організацій.

 36. Система актів, які ухвалюють інститути Євросоюзу.

 37. Система судових установ у Євросоюзі.

 38. Повноваження судових установ Євросоюзу.

 39. Судові установи Євросоюзу і національні суди країн-членів.Змістовий модуль 2. Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку Євросоюзу, спільні політики Євросоюзу, правове регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу


Тема 9. Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку ЄС


Лекція 11-12. Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку ЄС (4 години)

1. Правові засади функціонування внутрішнього ринку ЄС.

2. Основні свободи внутрішнього ринку ЄС.

3. Внутрішній ринок ЄС і треті країни.


Семінарське заняття 5. Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку ЄС (2 години)

1. Поняття “Внутрішній ринок” ЄС

2. Правові інструменти створення внутрішнього ринку ЄС

3. Практика Суду ЄС щодо регулювання відносин на внутрішньому ринку ЄС.


Самостійна робота (9 годин)

1. Співвідношення понять “спільний ринок ” і “внутрішній ринок”.

2. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справі “Dassonville”.

3. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справі “Rewe-Zentrale AG” (Cassis de Dijon).


Література [1, 2, 3, 4]


Тема 10. Спільні політики і напрямки діяльності Євросоюзу


Лекція 13-16. Спільні політики і напрямки діяльності Євросоюзу (8 годин)


1. Спільна зовнішня політика і політика безпеки Євросоюзу

2. Спільна торговельна політика Євросоюзу.

3. Співробітництво у сфері простору свободи, безпеки та юстиції .

4. Захист прав людини в Євросоюзі.


Література [1, 3, 4]


Тема 11. Гармонізація законодавства в Євросоюзі


Лекція 17. Гармонізація законодавства в Євросоюзі (2 години)

1. Правові засади гармонізації законодавства в Євросоюзі.

2. Судова практика Євросоюзу щодо гармонізації законодавства.

3. Способи гармонізації законодавств в Євросоюзі.


Семінарське заняття 6. Гармонізація законодавства в Євросоюзі (2 години)

1. Правові засади гармонізації законодавства в Євросоюзі.

2. Способи гармонізації законодавств в Євросоюзі.

3. Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу.


Самостійна робота (4 години)

1. Поняття “мінімальна гармонізація” і сфери її здійснення.

2. Правові акти здійснення гармонізації законодавства в Євросоюзі та ЄС.

3. Сфери співробітництва, в яких гармонізація заборонена.


Література [1, 2, 3, 4, 5]


Тема 12. Правове регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу


Лекція 18. Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського союзу (2 години)

1. Міжнародна правосуб’єктність Євросоюзу.

2. Правові засади зовнішніх зносин Євросоюзу.

3. Поняття і зміст acquis communautaire.


Семінарське заняття 7. Право зовнішніх зносин Євросоюзу (1 година)


1. Міжнародно-правовий статус Євросоюзу.

2. Правові форми участі Євросоюзу у міжнародних відносинах.

3. Інституційний механізм зовнішніх зносин ЄС.


Самостійна робота (6 години)

1. Порівняйте правосуб’єктність Євросоюзу та міжнародних міжурядових організацій.

2. Визначте види зовнішньої компетенції ЄС.

3. Які види міжнародних договорів укладає ЄС?


Література [1, 2, 3, 4]


Тема 13. Правові засади співпраці України з ЄС


Лекція 19. Правові засади співпраці України з ЄС (2 години)

1. Правові передумови співпраці України та ЄС.

2. Політики Сусідства та Східного партнерства ЄС щодо України.

3. Порядок денний асоціації ЄС - Україна.

4. Плани дій Україна-Євросоюз як правові інструменти співпраці.


Література [1, 2, 3, 4]


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2


 1. Поняття внутрішнього ринку ЄС.

 2. Основні свободи внутрішнього ринку ЄС.

 3. Свобода пересування товарів в ЄС.

 4. Свобода пересування осіб в ЄС.

 5. Свобода надання послуг в ЄС.

 6. Свобода пересування капіталів в ЄС.

 7. Внутрішній ринок ЄС і треті країни.

 8. Поняття митного союзу ЄС.

 9. Основні складові митного союзу ЄС.

 10. Митний союз і внутрішній ринок ЄС.

 11. Правові засади спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС.

 12. Зміст спільної зовнішньої політики та політики безпеки Євросоюзу.

 13. Організаційно-правовий механізм спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС.

 14. Правові інструменти спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС.

 15. Правові засади європейської політики безпеки і оборони.

 16. Правові інструменти європейської політики безпеки і оборони.

 17. Особливості здійснення спільної торговельної політики.

 18. Виключна компетенція ЄС у сфері СТП.

 19. Вплив європейської інтеграції на створення простору свободи, безпеки та юстиції.

 20. Правові засади співпраці в межах простору свободи, безпеки та юстиції.

 21. Правові інструменти співпраці в межах простору свободи, безпеки та юстиції.

 22. Система захисту прав людини в ЄС.

 23. Роль рішень Суду ЄС у становленні системи захисту прав людини в ЄС.

 24. Компетенція ЄС в сфері захисту прав людини.

 25. Хартія ЄС про основні права.

 26. Гармонізації законодавства в Євросоюзі.

 27. Способи гармонізації законодавств в Євросоюзі.

 28. Правові акти здійснення гармонізації законодавства в Євросоюзі.

 29. Міжнародна правосуб’єктність Євросоюзу.

 30. Правові форми участі Євросоюзу у міжнародних відносинах.

 31. Поняття і види асоціації в праві ЄС.

 32. Зовнішня компетенція Євросоюзу.

 33. Інституційний механізм зовнішніх зносин Євросоюзу.

 34. Правові засади регулювання відносин Євросоюзу з Україною.

 35. Поняття acquis communautaire.

 36. Джерела acquis communautaire.

 37. Європейська політика сусідства.

 38. Європейська політика східного партнерства.

 39. Порядок денний асоціації ЄС – Україна.

 40. План дій Україна-ЄС в сфері свободи, безпеки і юстиції.

 41. План дій щодо скасування віз для України.ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Лісабонські консолідовані договори про Європейський союз і функціонування Європейського союзу. – К., 2010.

 2. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського союзу з третіми країнами (теорія і практика). К., 2002.

3. Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: Підручник. – К.,

2010.

4. Право Європейського Союзу: підручник / за ред.. В.І. Муравйова. – К. :

Юрінком Інтер 2011..


Додаткова:

5. Суд Европейских сообществ. Избранные решения – М., 2001.

6. Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського

права. – К., 2009.
Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 «Міжнародне право»
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма дисципліни міжнародне економічне право для студентів ІV курсу спеціальності 0340 "Міжнародне право"
Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030400 «Міжнародне право» Затверджено
Викладачі: к ю н., ас. Виговський О.І., к ю н., ас. Забара І. М., к ю н., доц. Серьогін О. Ю
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів 3-го курсу спеціальності 030400 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни „Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка”
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 «міжнародне право» Затверджено
Характер Jus gentium – попередника європейського мп. Поняття історичної трансформації мп
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи