Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено icon

Програма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
Скачати 473.53 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір473.53 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

І ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ


Укладач(і): д.і.н., проф. Матвієнко В.М.,

член-кор. НАНУ, д.і.н., проф. Солдатенко В.Ф.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДИПЛОМАТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ)


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.0304 – "Міжнародні відносини"

напряму "Міжнародне право"


Затверджено

на засіданні кафедри:

протокол № 1 від „31” серпня 2009 р.

Завідувач кафедри

________________ В.М. Матвієнко


Директор Інституту


________________ В.В. Копійка


КИЇВ-2009

Вступ

Навчальна дисципліна "Історія України (Дипломатична історія України)" є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається на І курсі у 1 семестрі в обсязі 108 годин, з них: лекцій – 38 год., семінарських занять – 16 год., самостійної роботи – 54 год. Форма підсумкового контролю – іспит.

У процесі викладання посилена увага надається аспектам юридичного забезпечення дипломатичних зусиль, міжнародних домовленостей представників України у світовому політичному просторі.

^ Мета і завдання навчальної дисципліни:

 • якомога предметніше ознайомити студентів з досвідом дипломатичного забезпечення зовнішньополітичної діяльності на міжнародній арені державних утворень, які існували в різні часи на теренах України, практикою налагодження і використання дипломатичних контактів (переговорів, конференцій тощо), персональною роллю окремих діячів у дипломатичних зносинах, спираючись на шкільні знання, органічно доповнюючи, поглиблюючи вивченням історії України на вузівському рівні, використовуючи новітні наукові досягнення в даній галузі;

 • озброїти студентів знанням кращих традицій української дипломатії, підготувати їх до роботи в державних органах, інших структурах по реалізації дипломатичними засобами інтересів України в світі.


^ Предмет і об’єкт навчальної дисципліни

Відтак центральним об’єктом вивчення пропонованої навчальної дисципліни „Історія України (Дипломатична історія України)” є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих умов всебічного розвитку національної держави.

А домінантою її предмету є аналіз діяльності інститутів дипломатичної служби, окремих найяскравіших її представників в різних ситуаціях і в різні часи.

^ Вимоги до знань та вмінь

Навчальна дисципліна „Історія України (Дипломатична історія України)” забезпечує поглиблення й розширення знань в галузі вітчизняної історії і на цій базі засвоєння:

 • основних подій та фактів дипломатичної історії України;

 • спільних рис та особливостей організації дипломатичної справи державних утворень України, налагодження механізмів функціонування вітчизняних дипломатів;

 • досвіду дипломатичної боротьби за розв’язання українського питання на різних історичних етапах;

 • характерних рис і специфіки дипломатичного забезпечення вироблення і здійснення зовнішньополітичних орієнтацій і завдань України;

 • оцінки джерел та загального стану історіографії дипломатичної історії України.

Навчальна дисципліна „Історія України (Дипломатична історія України)” забезпечує вміння:

 • виявляти основні тенденції і закономірності історичного поступу України;

 • працювати з документальними джерелами та науковою літературою про дипломатичну історію України;

 • аналізувати тексти міжнародних договорів та угод, укладених Україною;

 • здійснювати порівняльну оцінку сутності та методів української дипломатії в різні історичні періоди;

 • застосовувати прогностичну функцію щодо перспектив здійснення конкретних дипломатичних кроків і акцій.

.


Контроль і оцінювання знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за результатами двох модулів).


Максимально за один модуль – 30 балів, що включає:

 1. поточний контроль:

 • усна відповідь або домашня письмова робота (реферат) – 6 балів;

 • доповнення – 1 бал;

 • письмова контрольна (самостійна) робота за завданням викладача - 3 бали;

  1. модульний контроль:

 • модульна контрольна робота – 10 балів.


Сумарна оцінка за два модулі – 60 балів:


Екзаменаційна письмова робота – 40 балів:


Екзаменаційна оцінка є сумою двох оцінок за модулями і екзаменаційної (комплексної) контрольної роботи, при цьому кількість балів відповідає оцінці:

^ 1 – 59 – “незадовільно”

60 – 74 – “задовільно”

75 – 89 – “добре”

90 – 100 – “відмінно”.

Шкала відповідності має наступний вигляд:

^ За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

5

відмінно

85 - 89

4

добре

75 - 84

65 - 74

3

задовільно

60 - 64

35 - 59

2

незадовільно

1 - 34^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Назва теми

лекції

семінари

сам. роботаВступ. Предмет і метод, завдання курсу.

2Змістовий модуль 1Витоки, зародження і розвиток традицій вітчизняної дипломатії.

4

2

6Боротьба за козацько-гетьманську державність та її дипломатична складова.

4

2

8Українське питання в Російській та Австро-Угорській імперіях та пошук шляхів його розв’язання дипломатичними засобами в кінці XVIII – перших десятиліттях ХХ століття.

2
8Детермінанти зовнішньополітичних орієнтацій Української Народної Республіки і дипломатична боротьба на Брестській мирній конференції

4

2

4

Модульний контроль 1 (модульна контрольна робота 1)

2^ ВСЬОГО (за змістовий модуль 1)

18

6

26

Змістовий модуль 2Гетьманська держава П.Скоропадського і налагодження її дипломатичних зносин із зарубіжжям

2

2

4Дипломатичні аспекти досвіду українських державних утворень кінця 1918 – 1920 рр.

4

2

4Радянська Україна та перші кроки її дипломатичної діяльності на міжнародній арені.

2

2

4Українство і його міжнародні проблеми та пошук дипломатичних шляхів їх розв’язання в міжвоєнну добу.

2
4Дипломатична активність навколо українських проблем напередодні та в роки Другої світової війни.

4

2

4Повоєнна доба і місце в міжнародних процесах Української РСР.

2
2Головні сфери та пріоритети дипломатії сучасної України.

4
6

Модульний контроль 2 (модульна контрольна робота 2)
2
ВСЬОГО (за змістовий модуль 2)

20

10

28

^ ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР

38

16

54


Загальний обсяг 108 год., в тому числі: лекцій38 год. (в т.ч. – 2 год. – МКР); семінарів16 год., (в т.ч. – 2 год. – МКР); самостійної роботи54 год.


Тема 1. Вступ. Предмет, метод, завдання та історіографія курсу.

  1   2   3   4Схожі:

Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма дисципліни міжнародне економічне право для студентів ІV курсу спеціальності 0340 "Міжнародне право"
Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 «Міжнародне право»
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія напряму підготовки 0304 міжнародні відносини для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки міжнародні відносини, спеціальністю „ міжнародні...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 «міжнародне право» Затверджено
Характер Jus gentium – попередника європейського мп. Поняття історичної трансформації мп
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0302 – міжнародні відносини, напряму підготовки 030204...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародне право. Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 0304 \"Міжнародні відносини\" напряму \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи