Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено icon

Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Скачати 318.73 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Дата конвертації01.04.2013
Розмір318.73 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО


Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030201 „Міжнародне право”


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Кафедра порівняльного і європейського права


Укладач:

ас. Гончарук О.В.


ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності

6.030201 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 6

від 23 грудня 2010 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В.Копійка


КИЇВ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни „Порівняльне кримінальне право”


Укладач: к.ю.н., ас. Гончарук Ольга Володимирівна


^ Лектор: к.ю.н., ас. Гончарук О.В.


Викладачі: к.ю.н., ас. Попко В.В., к.ю.н., ас. Влялько І.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.


__________проф. Коппель О.А.


^ ВСТУП


Нормативна дисципліна "Порівняльне кримінальне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030201 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародні відносини". Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій37 год., семінарських 14 год., самостійна робота57 год. Форма підсумкового контролю – іспит.


Метою і завданням навчальної дисципліни "Порівняльне кримінальне право" є ознайомлення студентів з загальною та особливою частинами кримінального права у порівняльному аспекті. Курс дає основні теоретичні знання із положень, понять, що використовуються у кримінальному праві як країн континентальної правової сім’ї, так і представників англо-саксонської правової системи, зокрема, дається порівняльна характеристика основних понять, які містяться у кримінальному праві України, а також Російської Федерації, Франції, Німеччини, Великобританії та США. Освоєння таких понять дає змогу студентам вільно оперувати інформацією при кваліфікації злочинних діянь, при визначенні осудності суб’єкту злочину, можливість вільно класифікувати злочинні діяння, в тому числі за особливим об’єктом. Курс знайомить студентів також і з особливою частиною кримінального права, дає характеристики основних злочинів проти життя, здоров’я особи, проти власності тощо.

Мета навчального курсу – засвоєння положень про джерела кримінального права різних країн, основних інститутів, спрямованих на протидію злочинності, що дало б можливість на фаховому рівні здійснювати правотворчу та правозастосовчу діяльність у сфері протидії злочинності, включаючи сферу міжнародного співробітництва. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами знань про джерела кримінального права України, Франції, Росії, Німеччини, США та Великобританії, поняття та ознак злочинного діяння, співучасть у злочинному діянні, покарання та його форми, призначення покарання, відбуття покарання, а також про звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від подальшого відбуття покарання, висвітлення інститутів судимості, амністії та помилування.

Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивний метод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.


^ Предметом вивчення навчальної дисципліни "Порівняльне кримінальне право" є інститут злочинного діяння та інститут кримінальної відповідальності.


^ Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

 • поняття злочинного діяння, ознаки злочину та його склад;

 • поняття кримінальної відповідальності та покарання як основного елементу відповідальності;

 • джерела кримінального права держав, що належать до романо-германської та англо-саксонської правових сімей.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

 • організувати свою самостійну роботу;

 • класифікувати та кваліфікувати злочинні діяння відносно кримінального права України, а також зарубіжних держав;

 • аналізувати джерела кримінального права різних держав;

 • визначати вид та строки покарання відносно конкретного злочинного діяння;

 • володіти спеціальною термінологією у обсязі, достатньому для вільного використання її у практичній роботі, в тому числі іноземною мовою (зокрема, англійською, французькою та німецькою);

 • орієнтуватися в літературі за фахом.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна "Порівняльне кримінальне право" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як „Теорія держави та права”, „Порівняльне конституційне право”, „Порівняльне цивільне право”, „Порівняльне адміністративне право”, „Порівняльний кримінальний процес”, „Міжнародне кримінальне право” тощо.


^ Система контролю знань та умови складання іспиту:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Порівняльне кримінальне право” складається з двох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3):

- джерела кримінального права; злочинне діяння: поняття, ознаки, склад, стадії; співучасть у вчиненні злочину;

- кримінальна відповідальність; покарання як форма кримінальної відповідальності;

- особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ130, за ЗМ2 20, за ЗМ3 - 10.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:


Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + ЗМ3(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)Параметри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Змістовий

Модуль 3

(ЗМ2)

Іспит

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

30

20

10

40

100

(30+20+10+40)


Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

  • усна відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

  • доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

  • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 32 балів (до 2 балів за кожне з домашніх індивідуальних завдань);

  • виконання завдань проміжного залікового модуля – до 30 балів ( до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля.


Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

СК = ЗМ1 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,76) + ЗМ2 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,63) + ЗМ3 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,40) + письмовий іспит (оцінка в балах)


У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.


^ Шкала оцінювання


За 100-бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

Відмінно

5

75-89

Добре

4

60-74

Задовільно

3

1-59

Незадовільно

2


Якщо студент отримав за поточний контроль (сума балів за ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3) з дисципліни від 1 до 19 балів, то він не допускається до складання іспиту, а у графі іспиту - відмітка про недопуск.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин) або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту – відмітка „незадовільно”.


Загальний обсяг – 108 год., в тому числі:

Лекцій – 37 год.

Семінарів – 14 год.

Самостійна робота – 57 год.


^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
темиНазва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари


Самостійна

робота студента

^ Контр.

модуль

робота

Змістовий модуль 1. Джерела кримінального права; злочинні діяння: поняття, ознаки, склад, стадії; співучасть у вчиненні злочину

1

Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право”

1

-

-

-

2

Джерела кримінального права

3

2

2

-

3

Основні інститути кримінального права, що стосуються закону

-

-

2

-

4

Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь

4

2

4

-

5

Склад злочину в кримінальному праві

6

1

6

-

6

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

-

3

-

7

Стадії вчинення умисного злочинного діяння

4

-

3

-

8

Співучасть у злочинному діянні

2

-

3

-
Проміжний заліковий модуль 1

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:


22

5

23

1

Змістовий модуль 2. Кримінальна відповідальність; покарання як форма кримінальної відповідальності; особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів

9

Кримінальна відповідальність

2

-

-

-

10

Покарання за злочинне діяння

4

2

6

-

11

Інші форми кримінальної відповідальності

-

-

4

-

12

Заходи безпеки

-

-

4

-

13

Призначення покарання

-

-

3

-

14

Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання

-

-

3

-

15

Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві

2

1

4

-
Проміжний заліковий модуль 2

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:

8

3

24

1

Змістовий модуль 3. Особлива частина кримінального права та кваліфікація злочинів

16

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм

3

2

2

-

17

Злочинні діяння проти людини

2

-

4

-

18

Злочинні діяння проти власності

2

1

4

-
Проміжний заліковий модуль 3

-

-

-

1

^ Всього за змістовим модулем:


7

3

10

1

Всього годин 108, з них:

37

11

57

3Змістовий модуль І


^ ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА; ЗЛОЧИННІ ДІЯННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СКЛАД, СТАДІЇ; СПІВУЧАСТЬ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ


Тема 1. Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право”


Лекція 1. Поняття, предмет, метод, завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право” (1 година)

 1. Поняття кримінального права. Поняття порівняльного кримінального права як навчальної дисципліни.

 2. Предмет порівняльного кримінального права – кримінальне право різних правових систем.

 3. Методи вивчення порівняльного кримінального права. Значення порівняльно-правового підходу до вивчення курсу.

 4. Завдання та система курсу „Порівняльне кримінальне право”.


Література [5, 7,8]


Тема 2. Джерела кримінального права


Лекція 2. Джерела кримінального права (3 години)

 1. Поняття та види джерел кримінального права.

 2. Джерела кримінального права України. Конституція України 1996 р. Кримінальний кодекс України 2001 р. Інші кодекси та окремі закони України. Міжнародно-правові нормативні акти. Рішення Конституційного Суду України. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України та інших підзаконних нормативно-правових актів. Структура Кримінального кодексу України.

 3. Джерела кримінального права Франції. Конституція Франції 1958 р. Кримінальний кодекс Франції 1992 р. Інші кодекси та окремі закони, що містять положення про кримінальну відповідальність. Роль судової практики. Структура Кримінального кодексу Франції.

 4. Джерела кримінального права Німеччини. Конституція ФРН 1949 р. Кримінальний кодекс Німеччини 1871 р. Інші закони, що входять до джерел кримінального права Німеччини.

 5. Джерела кримінального права Російської Федерації. Кримінальний кодекс РФ 1996 р. Значення Конституції РФ 1993 р. та міжнародно-правових актів. Структура Кримінального кодексу РФ,

 6. Джерела англійського кримінального права. Статутне право. Загальне, прецедентне право. Часткова кодифікація кримінальних норм, явище консолідації законодавства. Делеговане законодавство. Значення доктрини у кримінальному праві.

 7. Джерела кримінального права у США. Конституція США 1787 р. Федеральний кримінальний кодекс. Кримінальний кодекс штату Нью-Йорк 1965 р., його структура. Значення судової практики.


Семінар 1. Джерела кримінального права (2 години)

 1. Поняття та види джерел кримінального права.

 2. Джерела кримінального права України. Джерела кримінального права Російської Федерації. Структура кримінального кодексу України та Росії.

 3. Джерела кримінального права Франції та Німеччини.

 4. Джерела англійського кримінального права. Статутне право. Загальне, прецедентне право. Часткова кодифікація кримінальних норм, явище консолідації законодавства. Делеговане законодавство. Значення доктрини у кримінальному праві.

 5. Джерела кримінального права у США.


Самостійна робота 1. (2 години)


Дати коротку характеристику вибраному джерелу кримінального права:

 1. Кримінальний кодекс Франції 1992 р та його структура.

 2. Кримінальний кодекс Німеччини 1871 р та його структура.

 3. Підзаконні нормативно-правові акти (ордонанси Ради Міністрів, що приймаються за рекомендацією Державної Ради; декрети, що приймаються урядом на виконання законів; декрети, що приймаються Державною Радою; ордонанси Паризького префекта поліції, префекта департамента Сени, розпорядження мерів, розпорядження префектів).

 4. Міжнародно-правові акти та іноземні кримінальні закони як джерело кримінального права Франції.

 5. Англійське статутне право.

 6. Прецедент в англійському кримінальному праві.

 7. Делеговане законодавство в Великобританії. Правило ultra vires.

 8. Федеральний кримінальний кодекс США та його структура.

 9. Кримінальні кодекси штатів в США, їх характеристика (зокрема, кримінальний кодекс штату Нью-Йорк 1965 р.)

 10. Роль Модельного кримінального кодексу США.


Література [1-5, 7, 8, 9]


Тема 3. Основні інститути кримінального права, що стосуються закону


Самостійна робота 2. (2 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 172-179


Література [1-5, 7, 8, 10]


Тема 4. Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь


Лекція 3-4. Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь (4 години)

 1. Поняття та ознаки злочину в праві України та РФ.

 2. Компоненти злочинного діяння в кримінальному праві Франції.

 3. Actus reus та mens rea злочинного діяння у кримінальному праві Англії та США.

 4. Поняття злочинного діяння у кримінальному праві Німеччини.

 5. Класифікація злочинів в залежності від ступеня їх тяжкості за правом України та Російської Федерації.

 6. Класифікація злочинних діянь за правом Франції та Німеччини. Кримінальна протиправність.

 7. Класифікація злочинів за кримінальним правом Англії. Критерії класифікації. Злочини арештні, не арештні; злочини, що переслідуються за обвинувальним актом, без обвинувального акта.

 8. Класифікація злочинних діянь за ступенем тяжкості за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.


Семінар 2. Поняття та ознаки злочинного діяння. Класифікація злочинних діянь (2 години)

 1. Поняття та ознаки злочину в праві України та РФ.

 2. Компоненти злочинного діяння в кримінальному праві Франції. Поняття злочинного діяння у кримінальному праві Німеччини.

 3. Actus reus та mens rea злочинного діяння у кримінальному праві Англії та США.

 4. Класифікація злочинів в залежності від ступеня їх тяжкості за правом України та Російської Федерації.

 5. Класифікація злочинних діянь за правом Франції та Німеччини. Кримінальна протиправність.

 6. Класифікація злочинів за кримінальним правом Англії.

 7. Класифікація злочинних діянь за ступенем тяжкості за Кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.


Самостійна робота 3. (4 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 180-190


Література [1-5, 7, 8, 11]


Тема 5. Склад злочину в кримінальному праві


Лекція 5. Склад злочину в кримінальному праві (2 години)

 1. Поняття складу злочину. Юридичний та фактичний склад злочину.

 2. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину.

 3. Специфічна конструкція складу злочину – набір компонентів, що входять до загальної структури юридичного складу злочину, кожного з його так званих компонентів.

 4. Види юридичних складів злочину: за ступенем суспільної небезпечності, за особливостями конструкції їх об’єктивної сторони, за способом опису в кримінально-правовій нормі.


Лекція 6. Об’єктивні ознаки злочинного діяння (2 години)

 1. Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів злочину „по вертикалі” та „по горизонталі.

 2. Предмет злочину, його відмінність від знаряддя та засобу вчинення злочину. Потерпілий від злочину.

 3. Поняття та компоненти об’єктивної сторони, їх значення для кримінальної відповідальності. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони.

 4. Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Форми діяння, їх ознаки.

 5. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

 6. Характеристика наслідків, способу, знаряддя, засобу, місця, часу, обстановки вчинення діяння як компонентів об’єктивної сторони.

 7. Зовнішній прояв поведінки суб’єкта злочинного діяння в кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.


Лекція 7. Суб’єктивні ознаки злочинного діяння (2 години)

 1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину в кримінальному праві України. Спеціальний суб’єкт злочину.

 2. Поняття неосудності та обмеженої осудності за КК України. Вік кримінальної відповідальності за КК України.

 3. Вік та осудність фізичної особи як умови кримінальної відповідальності фізичних осіб у кримінальному праві Російської Федерації, Франції, Німеччини, США, Англії.

 4. Юридична особа як суб’єкт злочину за кримінальним право Франції, Англії, США.

 5. Поняття неосудності за англійським кримінальним правом. Обмежена осудність.

 6. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину за кримінальним правом України.

 7. Поняття та форми вини за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 8. Форми вини у кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.

 9. Об’єктивне інкримінування та його допустимість за кримінальним правом зарубіжних країн.

 10. Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони.


Семінар 3. Склад злочину у кримінальному праві (1 година)

 1. Поняття складу злочину. Юридичний та фактичний склад злочину. Види юридичних складів злочину.

 2. Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів злочину „по вертикалі” та „по горизонталі. Предмет злочину, його відмінність від знаряддя та засобу вчинення злочину. Потерпілий від злочину.

 3. Поняття та компоненти об’єктивної сторони, їх значення для кримінальної відповідальності. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони.

 4. Поняття та ознаки суб’єкта злочину. Спеціальний суб’єкт злочину.

 5. Вік та осудність фізичної особи як умови кримінальної відповідальності фізичних осіб у кримінальному праві України, Російської Федерації, Франції, Німеччини, Англії, США.

 6. Юридична особа як суб’єкт злочину за кримінальним право Франції, Англії, США.

 7. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

 8. Поняття та форми вини за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 9. Форми вини у кримінальному праві Франції, Німеччини, Англії, США.

 10. Об’єктивне інкримінування та його допустимість за кримінальним правом зарубіжних країн.

 11. Мотив та мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони.


Самостійна робота 4. (6 годин)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 191-240


Література [1-5, 7, 8, 11, 12]


Тема 6. Обставини, що виключають злочинність діяння


Лекція 8. Обставини, що виключають злочинність діяння (2 години)

 1. Поняття, види та зміст обставин, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом України та РФ.

 2. Поняття, види та зміст обставин, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом Франції.

 3. Поняття, види та зміст обставин, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом Німеччини.

 4. Захисти від кримінальної відповідальності за англійським правом.


Самостійна робота 5. (3 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 241-254


Література [1-5, 7, 8, 13]


Тема 7. Стадії вчинення умисного злочинного діяння


Лекція 9-10. Стадії вчинення умисного злочинного діяння (4 години)

 1. Стадії вчинення умисного діяння та кримінальним правом України, їх караність. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та її правове значення.

 2. Стадії вчинення умисного злочинного діяння у праві Франції.

 3. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом Німеччини.

 4. Стадії вчинення злочинного діяння за КК РФ, їх караність.

 5. Зародкові злочини за англійським правом. Невдале підбурювання за англійським кримінальним правом. Змова в кримінальному праві Англії.

 6. Замах на вчинення злочину як окремі злочини та їх караність за англійським кримінальним правом.


Самостійна робота 6. (3 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 255-263


Література [1-5, 7, 8, 14]


Тема 8. Співучасть у злочинному діянні


Лекція 11. Співучасть у злочинному діянні (2 години)

 1. Поняття та форми співучасті в злочині за кримінальним правом України. Проста та складна форма співучасті. Вчинення злочину групою осіб без попередньої змови та за попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією.

 2. Види співучасників в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 3. Співучасть у злочинному діянні за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 4. Співучасть у злочині за англійським кримінальним правом. Види співучасників.

 5. Ексцес виконавця злочину.

 6. Причетність до злочину, її види, відмінність від співучасті у вчиненні злочину. Співвиконавство.


Самостійна робота 7. (3 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 264-275


Література [1-5, 7, 8]


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І:


 1. Поняття порівняльного кримінального права як навчальної дисципліни. Предмет, метод за завдання.

 2. Джерела кримінального права України.

 3. Джерела кримінального права Франції.

 4. Джерела кримінального права Німеччини.

 5. Джерела кримінального права Великобританії та США.

 6. Принцип nullum crimen sine lege та інститут аналогії в кримінальному праві країн – порівняльна характеристика.

 7. Дія кримінально-правової норми в часі за правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії та США. Зворотна дія кримінально-правової норми.

 8. Дія кримінально-правової норми у просторі: порівняльна характеристика. Принципи дії кримінально-правової норми у просторі.

 9. Поняття та ознаки злочину в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 10. Компоненти злочинного діяння за кримінальним правом Франції.

 11. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом Німеччини.

 12. Actus reus та mens rea злочинного діяння за кримінальним правом країн англо-саксонської правової сім’ї.

 13. Класифікація злочинних діянь у країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльна характеристика.

 14. Класифікація злочинних діянь за кримінальними кодексами США (Федеральний кримінальний кодекс США та кодекси штатів, зокрема кримінальний кодекс штату Нью-Йорк).

 15. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та форми у різних правових системах.

 16. Склад злочину, його елементи та ознаки. Види складів злочину.

 17. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину.

 18. Об’єкт злочину: поняття, види, ознаки та значення. Особливості об’єкту злочину у різних правових системах.

 19. Суб’єкт злочину: поняття, види, ознаки.

 20. Юридична особа як суб’єкт злочину – особливості кваліфікації за кримінальним правом Франції, Англії.

 21. Вік кримінальної відповідальності у різних правових системах.

 22. Поняття неосудності та обмеженої осудності у різних правових системах.

 23. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

 24. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

 25. Форми вини за кримінальним правом України.

 26. Форми вини за кримінальним правом Російської Федерації.

 27. Форми вини в англійському кримінальному праві.

 28. Форми вини за французьким кримінальним правом.

 29. Форми вини за кримінальним правом Німеччини.

 30. Форми вини за кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.

 31. Об’єктивне інкримінування: поняття та суть за кримінальним правом Франції, Англії, США. Допустимість об’єктивного інкримінування.

 32. Обставини, що виключають злочинність діяння в різних правових системах.

 33. Стадії вчинення злочинного діяння в різних правових сім’ях.

 34. Зародкові злочини за англійським кримінальним правом.

 35. Добровільна відмова від вчинення злочину за кримінальним правом України та Росії: її правове значення.

 36. Поняття та форми співучасті, види співучасників у різних правових системах.

 37. Ексцес виконавця в різних правових системах.

 38. Причетність до злочинного діяння: поняття, характеристика, відмінність від співучасті в кримінальному праві різних країн.Змістовий модуль ІІ


^ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ; ПОКАРАННЯ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


Тема 9. Кримінальна відповідальність


Лекція 12. Кримінальна відповідальність (2 години)

 1. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 2. Підстави кримінальної відповідальності в кримінальному праві Франції та Німеччини.

 3. Підстави кримінальної відповідальності за кримінальним правом Англії та США.


Література [1-5, 7, 8]


Тема 10. Покарання за злочинне діяння


Лекція 13-14. Покарання за злочинне діяння (4 години)

 1. Поняття, цілі покарання за кримінальним правом України. Система та види покарань, їх кримінально-правова характеристика.

 2. Поняття та функції покарання за кримінальним правом Франції. Види покарань для юридичних та фізичних осіб.

 3. Покарання за Кримінальним кодексом Німеччини.

 4. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Російської Федерації.

 5. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Англії.

 6. Види покарань за кримінальним правом США.


Семінар 4. Покарання за злочинне діяння (2 години)

 1. Поняття, цілі покарання за кримінальним правом України. Система та види покарань, їх кримінально-правова характеристика.

 2. Поняття та функції покарання за кримінальним правом Франції. Види покарань для юридичних та фізичних осіб.

 3. Поняття, теорії покарання у кримінальному законодавстві Німеччини. Види покарання за Кримінальним кодексом Німеччини та їх характеристика.

 4. Покарання за кримінальним правом Російської Федерації. Система покарань за Кримінальним правом РФ.

 5. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Англії.

 6. Види покарань за кримінальним правом США.Самостійна робота 8. (6 годин)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 290-296


Література [1-5, 7, 8]


Тема 11. Інші форми кримінальної відповідальності


Самостійна робота 9. (4 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 321-323


Література [1-5, 7, 8]


Тема 12. Заходи безпеки


Самостійна робота 10. (4 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 321-329


Література [1-5, 7, 8]


Тема 13. Призначення покарання


Самостійна робота 11. (3 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 297-305


Література [основна рекомендована]


Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання


Самостійна робота 12. (3 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 306-314


Література [1-5, 7, 8, 15]


Тема 15. Інститути амністії, помилування та судимості у кримінальному праві


Лекція 15. Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві (2 години)

 1. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 2. Амністія та помилування за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 3. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві Англії та США.

 4. Судимість, її поняття та кримінально-правове значення.

 5. Погашення та зняття судимості за кримінальним правом України.

 6. Судимість за кримінальним правом Росії.

 7. Судимість за кримінальним правом Франції.

 8. Судимість за кримінальним правом Німеччини.


Семінар 5. Інститути амністії, помилування та судимості в кримінальному праві (1 година)

 1. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві України та Російської Федерації.

 2. Амністія та помилування за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 3. Амністія та помилування, їх особливе правове значення в кримінальному праві Англії та США.

 4. Судимість, її поняття та кримінально-правове значення. Погашення та зняття судимості за кримінальним правом України.

 5. Інститут судимості у кримінальному праві зарубіжних держав.


Самостійна робота 13. (4 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 315-320


Література [1-5, 7, 8, 16]


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ:


 1. Кримінальна відповідальність: її поняття, підстави, форми в різних правових системах.

 2. Поняття та цілі покарання за кримінальним правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії та США.

 3. Система та види покарань за кримінальним правом України, їх характеристика.

 4. Система та види покарань за кримінальним правом Російської Федерації, їх характеристика.

 5. Система та види покарань за кримінальним правом Франції, їх характеристика. Покарання юридичних осіб.

 6. Система та види покарань за кримінальним правом Німеччини, їх характеристика.

 7. Види покарань та їх кримінально-правова характеристика за англійським кримінальним правом.

 8. Види покарань за різні категорії злочинних діянь за КК штату Нью-Йорк. Невизначений вирок.

 9. Інші форми кримінальної відповідності за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 10. Інші, крім покарання, форми кримінальної відповідальності за англійським правом.

 11. Заходи безпеки в кримінальному праві України та Росії.

 12. Заходи безпеки в англійському кримінальному праві.

 13. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та Росії.

 14. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про милість, а також за незакінчений злочин за кримінальним правом Російської Федерації.

 15. Призначення покарання за сукупністю злочинів, а також за сукупністю вироків.

 16. Призначення покарання за кримінальним кодексом Франції.

 17. Заміщення покарання за проступок за кримінальним правом Франції.

 18. Призначення покарання за кримінальним правом Німеччини.

 19. Призначення покарання за англійським кримінальним правом.

 20. Звільнення від покарання та від подальшого відбуття покарання за правом України та Російської Федерації.

 21. Звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальним правом України та Росії.

 22. Звільнення від покарання, від подальшого відбуття покарання за правом Франції.

 23. Звільнення від покарання за кримінальним правом Німеччини.

 24. Звільнення від відбування покарання за англійським кримінальним правом.

 25. Інститут амністії та помилування в різних правових системах.

 26. Інститут судимості в різних правових системах.

 27. Порядок зняття та погашення судимості в різних правових системах.

Змістовий модуль ІІІ


^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ


Тема 16. Поняття та система особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм


Лекція 16. Поняття та система особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм (3 години)

 1. Поняття Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн, її зміст.

 2. Система Особливої частини кримінальних кодексів України, Франції, Німеччини, Російської Федерації, Федерального кримінального кодексу США, Кримінального кодексу штату Нью-Йорк, а також англійського кримінального права.

 3. Критерії систематизації норм у Особливій частині кримінального кодексу.

 4. Структура статей Особливої частини кримінальних кодексів України, Франції, штату Нью-Йорк.


Семінар 6. Поняття та система особливої частини кримінального права. Критерії систематизації норм (2 години)

 1. Поняття Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн, її зміст.

 2. Система Особливої частини кримінальних кодексів України, Франції, Німеччини, Російської Федерації, Федерального кримінального кодексу США, Кримінального кодексу штату Нью-Йорк, а також англійського кримінального права.

 3. Критерії систематизації норм у Особливій частині кримінального кодексу.

 4. Структура статей Особливої частини кримінальних кодексів України, Франції, штату Нью-Йорк.


Самостійна робота 14. (3 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 335-373, 379-390, 402-431


Література [1-4, 6, 7, 17]


Тема 17. Злочинні діяння проти людини


Лекція 17. Злочинні діяння проти людини (2 години)

 1. Вбивства за КК України. Тілесні ушкодження за кримінальним правом України.

 2. Вбивства, заподіяння шкоди здоров’ю, зґвалтування за кримінальним правом Російської Федерації.

 3. Геноцид, ненавмисні посягання на життя, умисні та ненавмисні посягання на недоторканість людини за кримінальним правом Франції.

 4. Злочинні діяння проти життя, тілесні ушкодження, злочинні діяння проти особистої свободи за кримінальним правом Німеччини.

 5. Вбивства, тілесні ушкодження, напади, зґвалтування за англійським кримінальним правом.


Самостійна робота 15. (4 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 335-373, 379-390


Література [1-4, 6, 7]


Тема 18. Злочинні діяння проти власності


Лекція 18. Злочинні діяння проти власності (2 години)

 1. Злочини проти власності за кримінальним правом України. Розкрадання майна за кримінальним правом України.

 2. Злочини проти власності за кримінальним правом Росії.

 3. Крадіжка, вимагання, шантаж, шахрайство, зловживання довірою, пошкодження, знищення майна за КК Франції.

 4. Розкрадання та привласнення майна, розбій та вимагання майна за кримінальним правом Німеччини.

 5. Майнові злочини за англійським кримінальним правом – крадіжка, грабіж, берглері, вимагання, одержання майна шляхом введення в оману, злочинне заподіяння шкоди майну.

 6. Особливості регламентації відповідальності за майнові злочини у кримінальному праві України, Росії, Франції, Німеччини, Англії.


Семінар 7. Злочинні діяння проти власності (1 година)

 1. Злочини проти власності за кримінальним правом України.

 2. Злочини проти власності за кримінальним правом Російської Федерації.

 3. Злочинні діяння проти власності за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 4. Злочини проти власності за англійським кримінальним правом.


Самостійна робота 16. (4 години)


Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2004. с. 402-431


Література [1-4, 6, 7]


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ:


 1. Поняття Особливої частини кримінального права України та зарубіжних країн.

 2. Система Особливої частини кримінальних кодексів різних держав. Критерії систематизації норм.

 3. Система Особливої частини Федерального кримінального кодексу США та Кримінального кодексу штату Нью-Йорк.

 4. Поняття кваліфікації злочинів. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів та злочинів, вчинених у співучасті, за кримінальним правом України та Російської Федерації.

 5. Злочини проти життя людини за кримінальним правом України та Росії.

 6. Злочини проти життя людини у кримінальному праві Франції.

 7. Злочини проти життя людини у кримінальному праві Німеччини.

 8. Вбивства за кримінальним правом Англії.

 9. Кваліфікація вбивств за американським кримінальним правом.

 10. Тілесні ушкодження: характеристика злочинів за кримінальним правом різних країн.

 11. Особливості норм про кримінальну відповідальність за зґвалтування за кримінальним правом різних правових систем.

 12. Поняття розкрадання майна, його форми та види за кримінальним правом України та Росії.

 13. Крадіжки за кримінальним правом Франції.

 14. Злочини проти власності за кримінальним правом Німеччини.

 15. Крадіжка, грабіж, берглері за англійським кримінальним правом.

 16. Злочинне заподіяння шкоди майну за кримінальним правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії.ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К., 2004. – с.3-168

 2. Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2002

 3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2004

 4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М.Лебедева. – М., 2005

 5. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / Под ред. И.Д.Козочкина. – М., 2003

 6. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть / Под ред. И.Д.Козочкина. – М., 2004

 7. Крылова Н.Е., Серебреникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). – М., 1998

 8. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К., 2004Додаткова:

 1. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985

 2. Бойцов А.И., Волженский Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве. – СПб., 1993

 3. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину. – К., 1964

 4. Вереша Р.В. Проблеми вини в теорії кримінального права. – К., 2005

 5. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Харьков, 1991

 6. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб., 2002

 7. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К., 2004

 8. Голіна В.В. Судимість. – Харків, 2006

 9. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К., 2002

Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 «Міжнародне право»
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародне право. Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма дисципліни міжнародне економічне право для студентів ІV курсу спеціальності 0340 "Міжнародне право"
Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030400 «Міжнародне право» Затверджено
Викладачі: к ю н., ас. Виговський О.І., к ю н., ас. Забара І. М., к ю н., доц. Серьогін О. Ю
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів 3-го курсу спеціальності 030400 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни „Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка”
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 «міжнародне право» Затверджено
Характер Jus gentium – попередника європейського мп. Поняття історичної трансформації мп
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи