Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено icon

Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Скачати 386.88 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2013
Розмір386.88 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


РИМСЬКА ДЕРЖАВА І ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО


Робоча навчальна програма

для студентів спеціальності

6.030201 „Міжнародне право”


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Кафедра порівняльного і європейського права


Укладач:

ас. Гончарук О.В.


РИМСЬКА ДЕРЖАВА І ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності

6.030201 „Міжнародне право”


Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 6

від 12 січня 2009 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________ В.І. Муравйов

В.о. Директора Інституту

міжнародних відносин

________________ В.В. Копійка


КИЇВ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни „Римська держава і цивільне право”


Укладач: к.ю.н., ас. Гончарук Ольга Володимирівна


^ Лектор: к.ю.н., ас. Гончарук О.В.


Викладачі: к.ю.н., ас. Гончарук О.В., к.ю.н., ас. Попко В.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009 р.


__________проф. Коппель О.А.


^ ВСТУП


Нормативна дисципліна "Римська держава і цивільне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності 6.030201 - міжнародне право напряму підготовки "Міжнародні відносини". Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій20 год., семінарських 14 год., самостійна робота38 год. Форма підсумкового контролю – іспит.


Метою і завданням навчальної дисципліни "Римська держава і цивільне право" є ознайомлення студентів-першокурсників з основними поняттями та категоріями державознавства та правознавства, що були сформульовані у Римській державі та рецепійовані більшістю країн континентальної правової сім’ї. Основні терміни, що застосовувалися у Римі, на сьогоднішній момент є складової частиною країн із нормативною системою права, а отже їх знання є одним з найважливіших завдань кожного юриста.

Даний курс „Римська держава і цивільне право” має специфічне доктринальне та методологічне навантаження, пов’язаний із знанням латинської юридичної термінології. Курс знайомить студентів з доктриною та практикою державотворення та правотворення, допомагає зрозуміти глибинні зв’язки сучасного права із історичними формами існування права у давньому Римі. Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивний метод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.


^ Предметом вивчення навчальної дисципліни "Римська держава і цивільне право" є основні положення організації Римської держави на різних етапах її розвитку, розвиток та становлення римського права, виникнення основних правових інститутів.


^ Вимоги до знань та вмінь

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

 • основні історичні етапи розвитку римської держави;

 • поняття, що використовуються для характеристики основних правових категорій, зокрема, володіння, зобов’язання, договори, шлюб, спадщина;

 • джерела римського права та основні правові документи.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

 • організувати свою самостійну роботу;

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із втіленням теоретичних принципів явища держави та права;

 • аналізувати джерела права України щодо втілення у них основних принципів та понять римського права;

 • проводити аналіз праць юристів, філософів та вчених Риму;

 • володіти латинською термінологією у обсязі, достатньому для вільного використання її у практичній роботі;

 • орієнтуватися в літературі за фахом.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна "Римська держава і цивільне право" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно взаємодіє з такими дисциплінами, як „Теорія держави та права”, „Історія держави та права”, „Історія політичних та правових вчень” і є одним з базових курсів для таких дисциплін, як „Порівняльне конституційне право”, „Порівняльне цивільне право”, „Порівняльне адміністративне право”, „Порівняльне кримінальне право” тощо. Нормативний курс „Римська держав і цивільне право” має при цьому особливе значення, оскільки він формує первинні систематизовані уявлення про державу та право як суспільні інститути, виступає енциклопедичним курсом для їх вивчення.


^ Система контролю знань та умови складання іспиту:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчальна дисципліна “Римська держава і цивільне право” складається з двох змістових модулів (ЗМ1, ЗМ2):

- римська держава та публічне право, особа та держава;

- римське приватне право.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати за ЗМ125, за ЗМ2 35.

Оскільки формою контролю дисципліни є іспит, то оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного ЗМ1, ЗМ2) контролю та семестрового контролю (СК), а підсумковий результат роботи студента впродовж семестру і складання іспиту оцінюється за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою:


Підсумкова оцінка = ЗМ1(Оцінка в балах) + ЗМ2(Оцінка в балах) + СК (Оцінка в балах)Параметри


Змістовий

Модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

Модуль 2

(ЗМ2)

Іспит

Разом

(підсумкова

оцінка)

Оцінка в балах

25

35

40

100

(25+35+40)


Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх оцінювання :

  • усна відповідь – до 21 бала (до 3 балів на кожному семінарському занятті);

  • доповнення – до 14 балів (до 1-2 бали на кожному семінарському занятті);

  • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 20 балів (до 3 балів за кожне з домашніх індивідуальних завдань);

  • виконання завдань проміжного залікового модуля – до 20 балів ( до 10 балів за кожну модульну контрольну роботу), проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля.


Оцінка семестрового контролю (підсумкова оцінка (СК) розраховується за формулою:

СК = ЗМ1 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,96) + ЗМ2 (оцінка в балах х коефіцієнт 0,71) + письмовий іспит (оцінка в балах)


У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.


^ Шкала оцінювання


За 100-бальною шкалою


Оцінка за національною шкалою

90-100

Відмінно

5

75-89

Добре

4

60-74

Задовільно

3

1-59

Незадовільно

2
  1   2   3   4Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 «Міжнародне право»
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародне право. Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма дисципліни міжнародне економічне право для студентів ІV курсу спеціальності 0340 "Міжнародне право"
Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030400 «Міжнародне право» Затверджено
Викладачі: к ю н., ас. Виговський О.І., к ю н., ас. Забара І. М., к ю н., доц. Серьогін О. Ю
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів 3-го курсу спеціальності 030400 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни „Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка”
Програма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 «міжнародне право» Затверджено
Характер Jus gentium – попередника європейського мп. Поняття історичної трансформації мп
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи