2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» icon

2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку»
Назва2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку»
Сторінка1/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   42.2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»2.2.1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ»Укладач

Н. А. Фукс, канд. екон. наук, доцент

кафедри правового регулювання економіки


Рецензент

А. В. Омельченко, канд. юрид. наук, доцент

кафедри цивільного та трудового права

ВСТУП


Метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами правового змісту суспільних відносин, пов’язаних із розміщенням та обігом цінних паперів, як складової частини предмета правового регулювання цивільного та фінансового права, детальне ознайом­лення студентів з базовими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фондового ринку.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами фундаменталь­них теоретико-методологічних положень правового регулювання фондового ринку, норм законодавства, що регламентують функціонування ринку цінних паперів, набуття вмінь та навичок щодо застосування здобутих знань у практичній господарській діяльності.

Предметом дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» є суспільні відносини, що виникають з приводу розміщення та обігу цінних паперів.

У вивченні дисципліни «Правове регулювання фондового рин­ку» застосовується загальна методологія теорії права, цивільного та фінансового права. Основними спеціальними методами є системний аналіз правових категорій, формально-юридичний та порівняльний методи. Вивчення матеріалу відбувається за принципом від загального до конкретного.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти навичками самостійної роботи з відповідними нормативно-правовими актами, вміти вирішувати практичні завдання, набути досвіду науково-дослідної роботи.

Під час опанування дисципліни студентами вирішуються такі основні завдання: засвоєння теоретико-методологічних засад правового регулювання фондового ринку, формування навичок застосування одержаних теоретичних знань і норм законодавства у практичній діяльності для вирішення конкретних завдань.

У результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання фон­дового ринку» студенти повинні оволодіти такими спеціальними компетенціями:

Клас професійних завдань

Компетенції випускника

1.1. Консультативно-правові завдання

^ 1.1.1. Правове супроводження діяльності юридичної особи

— забезпечувати правове супроводження діяльності юридичних осіб, пов’язаної з розміщенням та обігом цінних паперів

^ 1.1.2. Надання правових послуг

— складати кваліфіковані юридичні висновки та надавати правові консультації з питань, пов’язаних з діяльністю на ринку цінних паперів;

— надавати довідки щодо законодавства, яке регулює функціонування фондового ринку;

— надавати кваліфіковані юридичні послуги щодо супроводження емісійної, інвестиційної та професійної діяльності на ринку цінних паперів;

— готувати проекти біржових угод та різноманітних договорів у сфері розміщення та обігу цінних паперів;

— коректно складати юридичні документи, пов’язані з діяль­ністю на ринку цінних паперів, для пред’явлення в офіційних органах та установах;

— виступати представником фізичних та юридичних осіб при вчиненні юридично значимих дій на фондовому ринку;

— представляти та юридично забезпечувати інтереси учасників правовідносин на фондовому ринку за їх дорученням у державних органах, установах, інших організаціях, перед третіми особами

1.2. Організаційно-правові завдання

1.2.1. Нормотворчі

— здійснювати систематизацію нормативно-правової бази, що забезпечує функціонування вітчизняного ринку цінних паперів;

— формулювати юридичні норми з метою подальшого вдосконалення законодавства України про цінні папери та фондовий ринок

1.2.2. Управлінські

— критично аналізувати сучасний стан законодавства України про цінні папери та фондовий ринок та прогнозувати перспективи його розвитку;

— вільно орієнтуватись у системі механізмів регулювання вітчизняного фондового ринку;

— визначати та пропонувати шляхи вдосконалення діяльності державних органів та саморегулівних організацій, що здійснюють регулювання ринку цінних паперів в Україні

1.3. Правоохоронні
завдання


— виявляти і правильно кваліфікувати факти правопорушень на ринку цінних паперів;

— обстоювати належну правову позицію сторони при розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів;

— критично аналізувати існуючі правові механізми захисту прав учасників правовідносин на фондовому ринку та визначати можливі шляхи їх удосконалення

1.4. Правозахисні
завдання


— застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав внаслідок вчинення правопорушення на фондовому ринку;

— готувати промови та публічно виступати в судових та інших інстанціях з метою захисту порушених прав у результаті вчинення правопорушення у сфері розміщення та обігу цінних паперів;

— вибирати та правильно застосовувати адекватні засоби захисту й поновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб — учасників правовідносин, що виникають на ринку цінних паперів

^ Закінчення табл.

Клас професійних завдань

Компетенції випускника

1.5. Експертно-аналітичні

завдання

— здійснювати аналіз правових норм, що забезпечують виникнення та реалізацію відносин у сфері розміщення та обігу цінних паперів;

— виявляти прогалини і колізії у законодавстві про цінні папери та фондовий ринок;

— тлумачити зміст юридичних конструкцій та норм, визначати їх вплив на правовідносини, що виникають з приводу розміщення та обігу цінних паперів;

— здійснювати аналіз та узагальнення правозастосовчої практики у галузі фондового ринку;

— проводити порівняльний аналіз правових норм та інститутів, інших елементів правової системи, що безпосередньо стосуються регулювання відносин у сфері розміщення та обігу цінних паперів;

— оцінювати проекти нормативно-правових актів, що мають регулювати відносини у сфері фондового ринку, щодо їх відповідності чинному законодавству України;

— готувати експертні висновки щодо правового регулювання зазначеної сфери діяльності та оформляти їх відповідно до стандартних вимог та практики складання ділової документації;

— проводити аналітичні огляди змін до законодавства про цінні папери та фондовий ринок

1.6. Науково-дослідні

завдання

— визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфері правового регулювання фондового ринку;

— формулювати та вирішувати завдання науково-дослідного характеру з метою надання обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання ринку цінних паперів та розв’язання актуальних проблем у цій сфері;

— опрацьовувати одержані результати наукових пошуків, аналізувати, осмислювати їх з урахуванням останніх наукових досліджень у галузі правового регулювання ринку цінних паперів

1.7. Правоосвітні та правовиховні завдання

1.7.1. Науково-педагогічні

— організовувати і проводити навчальні заняття з дисциплін, що вивчають правове регулювання фондового ринку;

— розробляти навчально-методичне забезпечення для юридичних дисциплін, зміст яких пов’язаний з вищезазначеною сферою знань;

— формулювати та вирішувати завдання, що виникають у процесі науково-педагогічної діяльності і вимагають поглиб­лених знань з правового регулювання відносин, що встанов­люються у сфері розміщення та обігу цінних паперів

1.7.2. Правопросвітницькі

— виявляти проблеми та визначати напрями вдосконалення правової освіти учасників правовідносин у сфері розміщення та обігу цінних паперів з метою підвищення рівня якості документообігу, зменшення кількості правопорушень, підвищення загального рівня правової культури відносин у галузі фондового ринку;

— розробляти методологічну базу для реалізації різноманітних напрямів і форм відповідної правоосвітньої діяльності

Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Правове регулювання фондового ринку» здійснюється за результатами поточного модульного контролю (для студентів вечірньої та заочної форм навчання згідно із нав­чальним планом передбачено складання іспиту).


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


з/п

Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

вечірня форма навчання

заочна форма
навчання


Л

ІКР

СРС

Л

Пр.

ІКР

СРС

Л

Пр.

ІКР

СРС

1

Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів)

2

2

10

2

1

2

10

22

10

2

Правова характеристика цінних паперів

4

6

22

4

2

4

22

4

1

6

22

3

Правові засади функціонування ринку цінних паперів

2

4

12

2

2

2

12

2

1

4

12

4

Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів

2

4

12

2

2

2

12

22

12

5

Професійна діяльність на ринку цінних паперів

2

4

12

2

2

2

12

2

1

4

12

6

Правове становище фондової біржі

2

5

14

2

2

3

14

2

1

3

14

7

Державне регулювання ринку цінних паперів

2

6

16

2

2

2

16

2

1

4

16

8

Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

2

4

12

2

2

2

12

2

1

4

12

9

Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок

2

4

10

2

1

2

10

22

10
Разом

20

39

120

20

16

21

120

20

6

31

120

^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальна характеристика фондового
ринку (ринку цінних паперів)


Фондовий ринок (ринок цінних паперів) як складова частина фінансового ринку. Історія виникнення фондового ринку. Правова характеристика ринку цінних паперів. Поняття фондового рин­ку та ринку цінних паперів в теорії та за законодавством України. Структура фондового ринку України. Законодавство України про цінні папери та фондовий ринок.

Тема 2. ^ Правова характеристика цінних паперів

Поняття та види цінних паперів. Групи цінних паперів за законодавством України. Класифікація цінних паперів.

Поняття та види акцій. Правова характеристика простих та привілейованих акцій. Правова характеристика дивідендів. Поняття та види облігацій. Правова характеристика державних облігацій, облігацій місцевих позик та облігацій підприємств. Правова характеристика ощадних (депозитних) сертифікатів. Правова характеристика інвестиційних сертифікатів. Правова характеристика казначейських зобов’язань України. Правова характеристика приватизаційних паперів. Правова характеристика іпотечних цінних паперів. Правова характеристика векселів. Особливості векселя. Види векселів. Індосамент. Алонж. Цесія. Протест. Нотифікація. Поняття та види похідних цінних паперів (деривативів). Правова характеристика деривативів. Правова характеристика товаророзпорядчих цінних паперів.

Тема 3. ^ Правові засади функціонування
ринку цінних паперів


Ринок цінних паперів, його функції, принципи побудови та структурні елементи. Первинний ринок цінних паперів. Відкрите (публічне) та закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Вторинний ринок цінних паперів. Організований ринок цінних паперів. Неорганізований ринок цінних паперів. Біржовий ринок цінних паперів: поняття та загальна характеристика. Позабіржовий ринок цінних паперів. Правовий статус торговельно-інфор­маційних систем.

Тема 4. ^ Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів

Загальна характеристика суб’єктів (учасників) правовідносин на ринку цінних паперів. Види учасників ринку цінних паперів.

Правовий статус емітентів цінних паперів. Правовий статус інвесторів. Інституційні інвестори, їх види. Інвестування в цінні папери. Спільне інвестування. Рейтингова оцінка емітента та цінних паперів. Захист прав інвесторів. Правовий статус професійних учасників фондового ринку. Правове становище саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку.

Тема 5. ^ Професійна діяльність на ринку цінних паперів

Правова характеристика професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Умови, додержання яких необхідно для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (сертифікація осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, видача ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку тощо).

Діяльність з торгівлі цінними паперами, її види. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяль­ність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Національна депозитарна система, її структура та учасники.

Тема 6. ^ Правове становище фондової біржі

Поняття, ознаки та функції фондової біржі. Порядок створення та припинення діяльності фондової біржі. Статут фондової бір­жі. Вимоги до фондової біржі. Правила біржової торгівлі. Дер-
жавна реєстрація фондової біржі. Біржові операції. Види біржових угод.

Тема 7. ^ Державне регулювання ринку цінних паперів

Поняття, мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів. Функції держави в системі регулювання фондового ринку України. Механізм державного регулювання ринку цінних паперів.

Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). Завдання ДКЦПФР. Повноваження ДКЦПФР. Делегування ДКЦПФР саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку повноважень з регулювання ринку цінних паперів.

Тема 8. ^ Відповідальність за правопорушення
на ринку цінних паперів


Поняття та види правопорушень на ринку цінних паперів. Види відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів. Уповноважені особи, які розглядають справи про правопорушення на ринку цінних паперів, їхні повноваження. Наслідки розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів. Відповідальність ДКЦПФР.

Тема 9. ^ Тенденції розвитку законодавства України
про цінні папери та фондовий ринок


Аналіз сучасного стану фондового ринку України. Перспективи розвитку ринку цінних паперів України та його інтеграції до європейського та міжнародного (світового) фондових ринків.

Перспективи розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок з урахуванням потреб вітчизняної практики та світових тенденцій.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

 3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

 4. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.

 5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

 6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

 8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р.

 9. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р.

 10. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено «Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 6 липня 1999 р.

 11. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р.

 12. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 15 березня 2001 р.

 13. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р.

 14. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р.

 15. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 черв­ня 2003 р.

 16. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22 грудня 2005 р.

 17. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.

 18. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р.

 19. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку України» від 22 вересня 1995 р.

 20. Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14 лютого 1997 р.

 21. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р.

 22. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р.

 23. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
  26 травня 2006 р.

 24. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р.

 25. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р.

 26. Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 р.

 27. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 р.

 28. Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 вересня 2006 р.

 29. Положення про депозитарну діяльність, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 р.

 30. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 р.

 31. Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 р.

 32. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 жовтня 2006 р.

 33. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 листопада 2006 р.

 34. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р.

 35. Положення про функціонування фондових бірж, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р.

 36. Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 р.

 37. Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2007 р.

 38. Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2007 р.

 39. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р.

 40. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2006 р.

 41. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 р.

 42. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 р.

 43. Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вiд 11 грудня 2007 р. 

 44. Щорічні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Навчальна та навчально-методична література

1. Дудяк Р. П. Основи біржової діяльності на товарному та фондовому ринках: Навч. посіб. — Львів, 2001.

2. Кологойда О. В. Правове регулювання фондового ринку України: Навч. посіб. — К., 2008.

3. Костюченко О. А. Правові аспекти банківської діяльності: Посібник із проблем банківського права. — К.: Криниця, 2003.

4. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

5. Лысенков Ю., Рымарук А., Музыченко О. Фондовый рынок: Терминологический словарь-справочник: В 2 кн. — К.: Диалог-Пресс, 1997.

6. Лысенков Ю., Рымарук А., Педь И. Договорно-правовое регулирование фондового рынка: В 2 кн. — К.: Кий, 1998.

7. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000.

8. Павлов А. В., Пилипенко І. І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери. — К.: Кондор, 2004.

9. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні: Підручник. — Х., 2005.

10. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001.

11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України / Коментар: Лібанов М. О. Роз’яснення: Табола О. М., Лось І. І. — К.: АДС УМК Центр, 2006.

12. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія. — К.: Центр учбової літ-ри, 2008.

13. Сутормина В. Н. Правовые основы функционирования финансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999.

14. Фукс Н. А. Державне регулювання ринку цінних паперів та особливості його розвитку в Україні // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульжен­ка. — К.: КНЕУ, 2006.


Додаткова

Нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.

 2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.

 3. Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16 вересня 1992 р.

 4. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.

 5. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р.

 6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

 7. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р.

 8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.

 9. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р.

 10. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р.

 11. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23 грудня 2004 р.

Навчальна та навчально-методична література

1. Алексеев М. Ю., Миркин Я. М. Технология операций с ценными бумагами. — М.: Перспектива, 1992.

2. Берзон Н. И., Буянова Е. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фон­довый рынок. — М.: Вита-пресс, 1998.

3. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — 2-е изд. — К., 1999.

4. Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг. — К.: АЛД, 1996.

5. Лялин В. А., Воробьев П. В. Ценные бумаги и фондовая биржа. — М.: Филинъ, 1998.

6. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — К.: ВІРА-Р, 1998.

7. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995.

8. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999.

9. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001.

10. Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000.

11. Рубцов Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизмы функционирования. — М., 1996.

12. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. — М.: Экзамен, 2002.

13. Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. Є. Фінансовий ринок: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001.

14. Тьюлз Дж. Т., Брэдли Э. С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.

15. Фельдман А. А. Вексельное обращение: российская и международ­ная практика. — М.: ИНФРА-М, 1995.

16. Фельдман А. А. Основы рынка производных ценных бумаг. — М.: ИНФРА-М, 1995.


^ ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО
ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

  1   2   3   4Схожі:

2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» icon2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові основи управління у сфері економіки»
«правові основи управління у сфері економіки» є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які нав­чаються за освітньо-професійною...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconКерівнику програми "Правове регулювання економіки"
Опришку Віталію Федоровичу студента Центра магістерської підготовки, заочної форми навчання, 3 курсу, гр.№ магістерської програми...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» icon2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки» Укладач
Яновська О. Г., канд юрид наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт
У відповідності з планом вивчення курсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» студенти повинні виконати контрольну...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconТема Правове регулювання обігу земельних ділянок
Завдання для практичних занять та самостійного вивчення (4 год.): Теоретична частина
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconМіністерство фінансів україни український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін робоча навчална програма з дисципліни підприємницьке право
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Підприємницьке право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для бакалаврів...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconЗміст вступ 3 Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 6 Поняття та особливості адміністративних послуг 9 Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання
Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг 14
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconВступ 2 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: види та правове регулювання в Україні 5
Аналіз діяльності професійних учасників на фондовому ринку за видами професійної діяльності за 2005-2011 роки 24
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconМетодичні рекомендації правове регулювання оренди житла з правом викупу
«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» 25 грудня 2008 року №800-vi...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін магістерської програми «правове регулювання економіки» 2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
Посилання на додаткові документи, накази мон україни,навчальні програми, навчально-методичні комплекти, навчальні посібники
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи