Реалізація норм мп. Поняття та форми icon

Реалізація норм мп. Поняття та форми
НазваРеалізація норм мп. Поняття та форми
Сторінка4/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Взаємодія міжнародної законності і міжнародного правопорядку.

Більшість дослідників проблеми міжнародної законності і правопорядку підкреслюють, що це є взаємодіючі але різні категорії. пЕрше й головне, міжнародна законність і правопорядок різні за характером і різні за якістю. Якщо міжнародна законність – це політико правова реальність, то міжнародний правопорядок це стан міжнародно-правового життя учасників.

Друга відмінність – міжнародна законність – це міжнародне право, яке реалізується. Міжнародний правопорядок – це вже реалізоване право.

Третє – законність – це засіб зміцнення міжнародного права, підвищення його ефективності. Міжнародний правопорядок це результат здійснення міжнародної законності. Міжнародна законність – причина, правопорядок – наслідок.

Міжнародна законність визначається кількісними показниками а правопорядок якісними. В загально-теоретичному плані ми можемо розглядати законність як засіб встановлення міжнародного правопорядку і підтримки як умову функціонування. Серед чисельних визначень міжнародного правопорядку можна виокремити кілька підходів, які перша за все відповідають академічній меті. Міжнародний правопорядок – це реалізація норм міжнародного права, міжнародне право дії. Ю.А.Решитов міжнародний правовопорядок – це стан впорядкованості міжнародних відносин нормою МП. Мовчан, М.І.Лазарєв порядок міжнародних відносин розглядають ширше ніж правовий порядок, а відносять до нього порядок дипломатичних відносин між державами. Київська школа визначала міжнародний правопорядок, як систему – Василенко – міжнародних відносин, врегульованих нормами міжнародного права.

Євінтов В.Ісакович правопорядок в міжнародному співтоваристві можна визначити як таку сукупність відносин, яка має свою структуру, основану на нормах права, ядром і основою яких є основні принципи міжнародного права, які породжують загальні правовідносини між суб’єктами товариства держав з приводу захисту загальних інтересів і збереження цінностей які поділяються всіма. В цілому в науці МП є переважним визначення міжнародного правопорядку через сукупність міжнародних правовідносин. Лукашук Міжнародний правовоідносин система міжнародних правовідносин. Ушаков, М.Л.Ентін – міжнародний правовопорядок, це сукупність правовідносин, які складаються у відповідності з нормами. Лазарєв М.І. міжнародний правопорядок – це сукупність міжнародних правовідносин, які утворюються в результаті виконання норм міжнародного права. Міжнародний правопорядок - стан фактичної впорядкованості міжнародних відносин, який відображає реальне практично здійснене з точки зору вимог міжнародної законності і міжнародного права. Характерні риси правопорядку: єдність, організованість, стійкість міжнародних відносин; визначеність змісту МВ; системність міжнародних правовідносин.

В науці МП вживаютья формально подібні терміни як синонімічні і досить часто вони вживаються як синоніми абсолютні. Міжнародний правопорядок, міжнародний порядок, світопорядок, світовий порядок. Іде від англійської. 1958 році Шванценбергер видав книжку “Ворд паблік ордер” – світовий публічний порядок. Пізніше Річард Фол; Мак’Дугал разом з Гансом Моргентау створили напрямок аналізу світопорядку, який отримав назву в публіцистичній літературі ворд одер. І потім з’явилася ціла низка книжок. Це були намагання створення реалістичної концепції. Прінстонський університет Фол. Понад 3000 найменувань, які створили цілий напрямок в теорії міжнародних відносин, який аналізував світовий правопорядок.

Один з теоретиків в СРСР Григорій Рисантович Шахназаров видав низку монографій, одна з яких “грядущий миропорядок”. Важливим є те що світопорядковий рух з точки зору теорії МП можна розглядати як вплив соціологічної теорії на науку МП. Найвпливовішим був Гарольд Ласвел, який був визнаним вахівцем соціології. Під впливом соціологічної кібернетичної теорії довгий час знаходилася вся наука МП. Лукашук в 1975 році написав один з видатних своїх творів “Міжнародно-правове регулювання міжнародно-правових відносин”, яке в суттєвій мірі відобразило світопорядковий рух.

Світопорядок грунтується на об’єктивних законах розвитку живої і неживої матерії, законах розвитку суспільно-економічних формацій. Світовий порядок є система взаємодіючих міжнародних політичних, економічних, інформаційних, правового етичного порядків. Для дослідження світового порядку досліджуються міжнародні і національні політичні процеси. Основними компонентами світового порядку є мир, міжнародна безпека, екологічна рівновага, права людини, суспільна й економічна справедливість, гуманне управління тобто в цілому загальнолюдські цінності. Таким чином світовий порядок можна навіть визначити як систему загальнолюдських цінностей, як їх глобальну структуру з можливими проміжними переходами. Таким чином світовий порядок і міжнародний порядок можна розглядати як близькі синоніми, але міжнародний порядок – це цінності міжнародних відносин. Міжнародний порядок на відміну від світу можна характеризувати як динамічна відповідність міжнародних відносин якісним властивостям міжнародних систем управління (моралі, політиці, етики, ввічливості).

Міжнародний порядок має багато спільного з міжнародним правопорядок але має і ряд особливостей. В основі Мправопорядку лежать ряд договорів, звичаїв, норм; а в основі порядку – правила міжнародного співтовариства (норми демократії, моралі, релігії, громадських організацій). Міжнародний порядок – результат діяльності суб’єктів міжнародних правовідносни, а правопорядок результат діяльності суб’єктів МП. Міжнародний правопорядок в необхідних випадках встановлюється з використанням примусу. А міжнародний порядок ширше в цьому значенні оскільки примусові заходи застосовуються лише в правовій сфері. Для міжнародного правопорядку характерна чітка визначеність учасників, змісту, особливість регулювання міжнародних відносин, впорядкованість. У встановленні сучасного правопорядку можна виділити соціально-економічні передумови і спеціальні юридичні передумови. Соціально-економічні – це припинення холодної війни, розпад блокових систем, економічні інтереси. Спеціальні юридичні передумови – це необхідність правової впорядкованості міждержавних відносин, наявність міжнародних правових відносин, міжнародно-правові методи підтримки встановлення міжнародного правопорядку.

Якщо ми проаналізуємо.

Міжнародний правопорядок;

Міжнародний порядок; интернешенал одер

Світопорядок. Ворд одер.

^ Міжнародне право і міжнародний правопорядок.

Без МП немає міжнародного правопорядку. Міжнародне право надає правопорядку юридичні характеристики, властивості. Система міжнародного права визначає систему міжнародного правопорядку. Міжнародний правопорядок складається з двох основних базових структур: права і порядку. На відмініу від міжнародного порядку, який може мати як правовий так і неправовий порядок, міжнародний правопорядок завжди грунтується на праві. Неправова частина міжнародного порядку є основою функціонування інших систем. Отже ми можемо розглядати МПравопорядок як частину міжнародного порядку. Учасниками МПравопорядку можуть бути суб’єкти які володіють міжнародною правосуб’єктністю в повному обсязі, або ті, що володіють право і дієздатністю, або тільки ті хто володіє деліктоздатністю. Учасниками можуть бути держави, організації, народни, нації, фізичні особи, ТНК але головним для міжнародного правопорядку є забезпечення умов існування і функціонування співтовариства держав. Центральною зв’язуючою ланкою між міжнародним правом і міжнародним правопорядком є норма міжнародного права. В міжнародному правопорядку норми міжнародного права визначають:

 1. сферу міжнародних відносин, в яких розвивається міжнародний правопорядок;

 2. умови виникнення, зміни і припинення таких відносин;

 3. учасники міжнародного правопорядку, їх правове становище і характеристика;

 4. сферу взаємних зв’язків учасників правопорядку;

 5. правові наслідки невиконання обов’язків або зловживання правом;

 6. міру, об’єм і характер впливу на правопорушника і наслідки правопорушення;

 7. просторово-часові характеристики правопорядку;

 8. процесуальні форми розвитку правових відносин, їх наступність, зв’язки.

Треба підкреслити що основу МПравопорядку складають міжнародні правовідносини. Ми виділяємо в структурі міжнародного правопорядку 6 груп правовідносин.

1 група – міжнародні правовідносини за ознакою предмету регулювання (міжнародні договірні, територіальні, морські, космічні, прикордонні, гуманітарні правовідносини);

2 група – міжнродні договірні правовідносини за ознакою джерел виникнення;

3 група – правовідносини, які складаються в рамках міжнародних інституційних механізмів;

4 група – міжнародні регулятивні і міжнародні охоронні правовідносини.;

5 група – за кількістю учасників. Прості – 2 учасники. Складні – багато учасників.

6 група – з різним фактичним об’ємом.

Мета міжнародного правопрядку визначається характером економіки, політики, інтересами держави. Метою МПравопорядку можуть бути: 1. Правове оформлення міжнародного життя; 2 забезпечення такого режиму міжнародних відносин, який гарантує реалізацію основних принципів МП; 3. Забезпечення неухильного зростання матеріального добробуту народів; 4 ліквідація міжнародних правопорушень; 5 використання демократичних засад сучасного міжнародного права.

Міжнародний правопорядок є складною і специфічною системою, тому що різний характер учасників, різні зв’язки між учасниками, різні наслідки для різних учасників які випливають з різних актів МП. Але складність МПравопорядку визначається більш складністю середовища в якому він функціонує. Оскільки зрозуміло, що на систему міжнародного правопорядку постійно впливає система міжнародного порядку. Окремо треба підкреслити, що учасники міжнародного правопорядку різні, але для того щоб система ф䍃нкціонувала впорядковано, учасники міжнародного правопорядку повинні відповідати наступним вимогам:

 1. Правовий статус учасників міжнародного правопорядку повинен вказувати на завдання, предмет і мету діяльності;

 2. Правовий статус учасників міжнародного правопорядку повинен визначати їх місце і положення серед інших учасників, в першу чергу серед суб’єктів МП;

 3. Визначати компетенцію, повноваження, засоби досягнення, визначення цілей і виконання завдань, метод діяльності МП;

 4. Повинен бути визначений характер і об’єм прав, свобод і законних інтересів;

 5. Визначати характер і об’єм покладених і набутих обов’язків, встановлювати відповідальність за поведінку суб’єктів, вказувати на засоби забезпечення покладених обов’язків;

 6. укладати загальні зобов’язання, поручительства;

 7. закріплювати правові принципи.

Впорядкованість МПП характеризується наявністю 3 процесів:

 • впорядкованість М;

 • впорядкованість процесів;

 • впорядкованість системи МП.

Коли буде впорядк:

 1. процес виникнення, зміни і припинення МПравовідносин;

 2. виникнення і скасування S МП, зміна їх правового статусу;

 3. коли будуть впорядковані відносини між суб’єктами;

 4. вирішення спорів і конфліктів між суб’єктами МП;

 5. методи правового регулювання і впливу;

 6. поведінку учасників МПравовідносин за певних умов.

 7. Такі вимоги і властивості як МЗаконність, координаційність, загальна підпорядкованість правових норм, вплив на правопорушників і їх ліквідація.

Для міжнародного правопорядку характерні декілька функцій:

 1. збереження і удосконалення П;

 2. взаємодія з зовнішнім середовищем і іншими соціальними системами;

 3. відокремлення якісної визначеності МПравопорядку.

1 реалізується через наступні методи: через управління системою правопорядку; захист від негативного впливу; зміцнення цілісності і організованості.

2 реалізується через: пристосування до зовнішнього середовища; служіння правовою основою для політичних систем; внесення впорядкованості в системі правової демократії.

3 реалізується через: впорядкування діючої структури; впорядкування правових властивостей і стану; впорядкування правових відносин в часі і просторі.

МПравопорядок розвивається і функціонує на 3-х засадах:

 • загальні соціологічні;

 • загальні юридичні принципи;

-

Принцип наукової обгрунтованості, в якому декілька компонентів:

А) політико-правова основа – демократично-правові;

Б) економічна основа – справедливий порядок;

В) духовинй – культура товариства;

Г) цільова – зміцнення миру та безпеки.

Принцип ефективності. Загальні юридичні принципи МПравопорядку

 • принципи сучасного МП;

 • загальні принципи права;

 • М Законність;

 • Верховенство МП над політикою;

 • Рівність всіх суб’єктів МП перед нормами МП;

 • Рівні і справедливі умови надання МП можливостей;

 • Об’єктивність, справедливість і істинність МП заходів;

 • Переконаність суб’єктів в правильності МП заходів;

 • справедливість і невідворотність заходів впливу на правопорушників.

 1. Принцип законності;

 2. Принцип цілісності і структурності;

 3. Принцип субординації і субпідлеглості (підлеглість всіх норм МП функціям МПравпопорядку);

 4. Принцип впорядкування, узгодженості компонентів;

 5. Принцип зв’язку і відповідності системи;

 6. Принцип стабільності;

 7. Принцип доцільності.

На відміну від М.Законності, МПравпопоряддок тим більше стабільний і міцний, чим більше впорядковані його регіональні структури. Регуляцію структур характеризується відокремленістю. Наука МП займається аналізом правопорядку в територіальній (правопорядок в світовому океані) і функціональній сфері (договірний правопорядок, інституційний правопорядок) та інші.
1   2   3   4Схожі:

Реалізація норм мп. Поняття та форми iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconАдміністративне право україни питання на модуль Модуль 1
Поняття адміністративно-правової норми. Її особливості, види і структура. Реалізація адміністративно-правових норм
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconПрограма з основ правознавства
Поняття й ознаки держави. Поняття функції держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Класифікація держав за їхньою формою (форми...
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconТема Регулятори цивільних відносин. Джерела правового регулювання цивільних відносин Поняття та структура цивільного законодавства Дія актів цивільного законодавства Застосування актів цивільного законодавства 1
Під джерелами правового регулювання цивільних відносин розуміються зовнішні форми виразу цивільно-правових норм. В теорії права прийнято...
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconЛекція №7 досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення поняття І форми досудового розслідування досудове розслідування це здійснювана
Юридичною підставою для здійснення досудового розслідування є постанова про порушення кримінальної справи. Досудове розслідування...
Реалізація норм мп. Поняття та форми icon1. Поняття та структура норм міжнародного права
Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм. Під нормою міжнародного права розуміється правило...
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconЛьвівський національний університет імені івана франка правничий коледж ділова українська мова екзаменаційний білет №1 Що означає поняття „літературна мова”
Назвіть дві форми сучасної української літературної мови? Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconКурс лекцій у схемах Розділ І. Основні поняття теорії держави І права
На нашу думку, основне, що потрібно пересічному громадянину знати про право це його поняття, яке випливає з сутності права, форми,...
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconЗміст вступ організація роботи відділу освіти
Реалізація державних та регіональних цільових програм реалізація указів президента україни, постанов кабінету
Реалізація норм мп. Поняття та форми iconТема Соціально-практична природа пізнання (гносеологія)
Практика як критерій істини. Абсолютність і відносність практики як критерія істини. Поняття чуттєвого та раціонального у пізнанні....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи