Закон України \"Про державну допомогу сім\

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р
Скачати 107.98 Kb.
НазваЗакон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р
Дата конвертації01.04.2013
Розмір107.98 Kb.
ТипЗакон


Норматив но-правові акти до всього курсу


Конституція України від 28 червив 1996 р. Кодекс про шлюб та сім'ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2002 р.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. (для України від 27

вересня 1991 р.)

Цивільний кодекс України 2003 р.

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада

1992 р.

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді

в Україні" від 5 лютого 1993 р.

^ Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

Закон України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" від 24

грудня 1993 р.

Закон України "Про органи І служби у справах неповнолітніх та спеціальні

установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р.

Закон України "Про захист від насильства в сім'ї"".

^ Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р.

Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою ВРУ від 17

вересня 1999 р.

Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові.

^ Указ Президента України від 31 грудня 1991 року № 23.

Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. №146.


Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,

затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. №

^ 18/5 (витяги).

Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96.

Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775. Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 30 березня 1996 р.

Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини" Постанова КМУ від 25 березня 2006р. № 367. Типове положення про будинок дитини , затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я, № 123 від 18.05.98р.

"Про судову практику в справах про розірвання шлюбу". Постанова

Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8.

"Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу". Постанова

Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4.

"Про судову практику розгляду судами справ про встановлення

неправильності запису в актах громадянського стану ". Постанова Пленуму

Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. № 12.

"Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю

^ України" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16.


Основна навчальна та навчально-методична література:

Сімейне право України. Підручник. / За ред. В.СГоланчука - К.; Істина, 2002р.


> Карпенко OJ. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування: Автореф. дис.канд.. юрид. наук. -

2002р.

> Кодекс о браке и семье Украины: научно-практический комментарий. - X.,

2000р.

> Лактионова Г.М. и др. Инновационные формы опеки детей: международный

и национальный опыт. - К.: Науковий світ, 2001р.

 • Лукеча М. ГБд весільний вінець. — К., Просвіта, 1995р.

 • Матвеев ПК. История семейно-брачного законодательства Украинской

ССР.-1С, 1960р.

 • Мороз JL Рассмотрение судами дел о лишении родительских прав. - М-, 1988р.

 • Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М-, Юрист, 1998р.

 • Популярна юридична енциклопедія.- К.: Юрінком Інтер, 2002р.

 • Порядок взыскания алиментов: Сборник.—М.: Приор, 2001р.

 • Пчелинпева JLM. Практикум по семейному праву. Для юридических вузов и факультетов. Изд.2-е. - М., 1999р.

 • Ромовська 3-В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Ін Юре, 2003р.

 • Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В., — К., 1997р.

 • Співак В.М.. Гопанчук B.C. Законодавство України про шлюб та сім'ю. — KL, 1998р.

 • Фурса CJL, Драгнєвіч Л-Ю-, Фурса СІ. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному поцесі. - К.: Ін Юре, 2003р.

 • Акиданова А. Право дітей знати свопе батьків // Право України - 1998 - № З

-с. 79-S2.

> Бурлака LB. Усиновлення — пріоритетна форма влаштування дітей у сім'ю. // Проблеми законності. - 2000. - Вил. 44. - с. 81-85.

Сімейне право України. Підручник. / Л.М.Баранова, В.І.Борисова,

І.В.Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової -

К.гЮринком Інтер, 2006р.

 • Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: Видавничий Дім „Ін Юре", 2006р.

 • Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред.

^ Ю.С.Червоного. - К.: Істина, 2003р.

> Цивільне право України. У 2-х томах./ За ред. Шевченко Я.М.. - К.: Ін Юре,
2003р. ЦДодаткова навчально-методична та наукова література

^ У Антокольская М.В. Семейное право. — М.: Юрист, 2002р.

 • Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям. Автореф. Дис.. .канд. Юрид. Наук. - К., 2002р.

 • Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи./ Укр. Ін-т соц. Досліджень; ін-т дитинства. - К.: Логос, 2000р.

 • Данилин В.И., Реутов СИ. Юридические факты в советском семейном праве. - Свердловск, 1989р.

 • Дзера О.В. Правові відносини в радянській сім'ї: майнові права та обов'язки подружжя. - К., 1983р.

 • Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. -М, 1989р.

 • Євко В. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект. // Право України. - 2001. - № 8. - с. 107-110.

 • Индыченко С XL, Гопанчук B.C. Брачно-семейное право в вопросах и ответах. - К., 1990р.

 • Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). - X.: Ксилон, 2001р.

г Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. - X.: Ксилон, 2000р.

> Золотухина О. Замуж за иностранца. К*; Феникс 2001р.


> Ульяненко О. Значення інституту шлюбного договору. // вісник

прокуратури. - 2003. -№ 3. - 80-84.

 • Шевченко Я. М. Проблеми нового Сімейного кодексу України. // Правова держава. Щорічник наук. Пр. - 2002 . - Вип. 13. - с. 147-153.

 • В-Антошкіна. договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям). // Право України - 2004 - № 11 - с. 79-

 • СМаломуж. Шлюбний договір. // Право України - 2005 - № 1 - с. 73-75.

 • Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально -економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2006р.


Драгнєвич Л. Чи потрібно узаконювати релігійні шлюби в Україні? // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. - с. 59-61.

> Дубей Ж. Обстоюючи майнові та житлові права дітей-сиріт. // Вісник

прокуратури. - 2002. - №1. - с.112-115.

> Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом

України. / Вісник Академ. Прав. Наук україни. - 2002. - № 3. - С. 122-130.

 • Кармазін О. Виконання судових рішень, пов'язаних із стягненням аліментів // Право України - 1995 - № 2 - с. 16-18.

 • Кидалова А. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей:

характеристика їх окремих видів.// Право України. - 2003. - № 5. - с. 51-56.

 • Короткова Л. Вихров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи) // Право України - 1995 - № 5-6 - с. 30-32.

 • Коротова Л. Вихров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України - 1994 - № 11-12 - с. 47-49.

 • Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян...// Вісник прокуратури - 2003. - № 2. с.14-17.

 • Куркін В.О. Права та обов'язки подружжя за новим Сімейним кодексом України. // вісн. Акад. Праці та соц. Відносин Федер. Профспілок України. -2002. - № 2, ч.І. - с. 129-134.

 • Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях. // Государство и право. - 2003. - № 2. - с. 22-25.

 • Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу. // право України. - 2002. -№4.-с. 131-135.

 • Пігач Я. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Радянське право - 1990 - № 7 - с. 77-79.

 • Про шлюб, родину і долю людини. Нотатки із Всеукраїнського семінару працівників РАГСів // Юридичний вісник України - 1998 - 2-8 (липень)

27 - с. 6.

> Савченко Л. Про права і обов'язки батьків по вихованню дітей // Право

України - 1997 - № 5 - с. 55-57.


бСхожі:

Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон України "Про об’єднання громадян". Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон україни про державну допомогу сім'ям з дітьми. (Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, №5, ст. 21)
Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах,...
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон україни про державну допомогу сім’ям з дітьми (Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 5, ст. 21) N 2812-xii ( 2812-12 ) від 21. 11. 92, Ввр, 1993, n 5, ст. 22 }
Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 5, ст. 21) N 2812-xii ( 2812-12 ) від 21. 11. 92, Ввр, 1993, n 5, ст. 22 }
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. – 1990. №31
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон україни закон України Основи законодавства України про охорону здоров’я ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 4, ст. 19 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2802-xii ( 2802-12 ) від 19. 11. 92, Ввр, 1993, n 4, ст. 20 )
України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку...
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон України від 26. 04. 2001 №2402-ііі «Про охорону дитинства». Закон України від 15. 11. 2001 №2789-ііі «Про попередження насильства в сім»ї»
...
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Сімейний кодекс України
Ллю нашого суспільства, найкращим засобом соціалізації дитини, виховання, становлення і подальшого розвитку. Це дозволяє розглядати...
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»
Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення...
Закон України \"Про державну допомогу сім\Рішення 15 сесії міської ради V скликання
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей...
Закон України \"Про державну допомогу сім\Закон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи