М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання icon

М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання
Скачати 397.75 Kb.
НазваМ. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання
Сторінка1/3
Дата конвертації01.04.2013
Розмір397.75 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Колот А.М.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри цивільного

та трудового права

Протокол № 1 від 30.08.2007 р.


Завідувач кафедри________Шимон С.І.


Погоджено:

Начальник науково-

методичного відділу ___________Субіна О.О.


Київ - 2007

ЗМІСТ


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми..............................................3

 2. Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на модульний контроль..................................................................7

 1. Карта самостійної роботи студентів................................................................................8

 2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни...........................9

 3. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання...........24

 4. Зразок білета для проведення ПМК для студентів заочної форми навчання...........26

 5. Список рекомендованої літератури...............................................................................27^ 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Поняття трудового права України.

 2. Предмет трудового права України.

 3. Метод трудового права України.

 4. Поняття та класифікація принципів трудового права України.

 5. Функції трудового права.

 6. Система трудового права України.

 7. Поняття та класифікація джерел трудового права України.

 8. Загальна характеристика Кодексу Законів про працю як джерела трудового права.

 9. Локально-правові акти – особливе джерело трудового права України.

 10. Міжнародно-правові акти про працю.

 11. Загальна характеристика суб’єктів трудового права України.

 12. Правовий статус працівників як суб’єктів трудового права України.

 13. Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового права.

 14. Професійні спілки як суб’єкт трудового права України.

 15. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України.

 16. Поняття і структура трудових правовідносин.

 17. Умови та підстави виникнення трудових правовідносин.

 18. Зміст трудових правовідносин.

 19. Поняття, сторони та зміст колективного договору.

 20. Поняття, сторони та зміст генеральної, галузевої та регіональної угод.

 21. Сфера укладення колективного договору.

 22. Дія колективного договору.

 23. Колективні переговори та вирішення суперечностей.

 24. Реєстрація колективного договору та угод.

 25. Строк дії, контроль за виконанням колективного договору, звіти про виконання.

 26. Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору.

 27. Поняття зайнятості та категорії зайнятого населення.

 28. Поняття працевлаштування та його правові форми.

 29. Державні гарантії права на вибір виду діяльності.

 30. Державна служба зайнятості та її повноваження.

 31. Правовий статус безробітного в Україні.

 32. Категорії громадян, котрі не визнаються безробітними.

 33. Поняття та види матеріального забезпечення у випадку безробіття.

 34. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 35. Види трудового договору

 36. Форми трудового договору. Випадки обов’язкового дотримання письмової форми.

 37. Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим договором.

 38. Загальний порядок укладення трудового договору.

 39. Поняття, зміст та сфера застосування контракту.

 40. Випробування при прийнятті на роботу.

 41. Переведення на іншу роботу та переміщення працівника.

 42. Трудовий договір укладений з фізичною особою – роботодавцем.

 43. Поняття, зміст, порядок ведення трудових книжок.

 44. Поняття та підстави припинення трудового договору.

 45. Порядок та умови розірвання трудового договору укладеного на невизначений строк за ініціативою працівника.

 46. Розірвання трудового договору укладеного на визначений строк за ініціативою працівника.

 47. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

 48. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

 49. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

 50. Відсторонення від роботи.

 51. Оформлення звільнення працівника з роботи та проведення з ним розрахунку.

 52. Поняття та види робочого часу.

 53. Характеристика нормального робочого часу.

 54. Скорочений робочий час.

 55. Неповний робочий час.

 56. Поняття та елементи режиму робочого часу.

 57. Ненормований робочий час.

 58. Поняття та умови застосування вахтового методу роботи.

 59. Гнучкий графік роботи.

 60. Поняття, коло осіб та умови застосування роздробленого робочого дня.

 61. Надурочні роботи.

 62. Чергування (поняття та умови залучення працівників).

 63. Облік робочого часу та його види.

 64. Поняття та види часу відпочинку працівників.

 65. Перерви на протязі робочого дня як один із видів часу відпочинку працівників.

 66. Щоденний відпочинок як один із видів часу відпочинку.

 67. Святкові, неробочі та вихідні дні в системі видів відпочинку.

 68. Поняття та види відпусток.

 69. Щорічні відпуски: основна і додаткова.

 70. Порядок надання щорічних відпусток.

 71. Перенесення, відкликання та продовження щорічних відпусток.

 72. Умови та порядок надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням.

 73. Творча відпустка.

 74. Соціальні відпустки.

 75. Відпустка без збереження заробітної плати.

 76. Оплата відпусток.

 77. Оплата праці та її структура.

 78. Поняття, структура та функції заробітної плати.

 79. Мінімальна заробітна плата, порядок її встановлення.

 80. Тарифна система.

 81. Системи оплати праці.

 82. Нормування праці в трудовому праві України

 83. Обчислення середнього заробітку.

 84. Форми, строки, періодичність та місце виплати заробітної плати.

 85. Відрахування із заробітної плати та їх обмеження.

 86. Гарантії та компенсації.

 87. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

 88. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях.

 89. Поняття, види, підстави, порядок застосування заохочення.

 90. Юридична відповідальність за трудовим правом України: загальна характеристика та підстави.

 91. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом України.

 92. Дисциплінарні стягнення: види та порядок їх застосування.

 93. Зняття дисциплінарного стягнення.

 94. Поняття, підстави та умови матеріальної відповідальності.

 95. Види матеріальної відповідальності за трудовим правом.

 96. Матеріальна відповідальність роботодавців.

 97. Моральна відповідальність у трудовому праві України.

 98. Обмежена матеріальна відповідальність.

 99. Повна матеріальна відповідальність.

 100. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

 101. Порядок покриття матеріальної шкоди заподіяної працівником.

 102. Поняття охорони праці та її правове забезпечення.

 103. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці.

 104. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю.

 105. Додаткові гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці.

 106. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом.

 107. Поняття трудових спорів та їх класифікація.

 108. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів комісією по трудових спорах.

 109. Розгляд індивідуальних трудових спорів в місцевих судах України.

 110. Характеристика колективних трудових спорів.

 111. Сторони конфлікту та органи з розгляду колективних трудових спорів.

 112. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією та трудовим арбітражем.

 113. Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів.

 114. Правовий статус незалежного посередника при вирішенні колективного спору.

 115. Право на страйк та його реалізація.

 116. Органи державного нагляду за додержанням законодавства про працю та їх повноваження.

 117. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

 118. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

 119. Універсальні міжнародні стандарти праці.

 120. Міжнародна організація праці та її правотворча діяльність.

 121. Європейські та регіональні стандарти праці.

 122. Адаптація національного законодавства України про працю до міжнародних нормативно-правових актів.
 1. ^ ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ АБО НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Приклади типових індивідуальних завдань:

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.

Теми рефератів:

 • Правове регулювання оплати праці

 • Порядок переведення на іншу роботу

Аналітичні завдання:

 • Аналіз проекту нового Трудового кодексу України

 • Огляд новітньої літератури в галузі трудового права

Індивідуальні завдання практичного характеру

 • Скласти проект трудового договору

 • Скласти проект колективного договору

 • Здійснити підбір пакету документів, необхідних для звернення до суд з метою захисту трудових прав працівника.

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку.


Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль
^

1. Вкажіть правильну відповідь


Якої тривалості надаються щорічні основні відпустки для загального кола працівників:

 1. не менше 15 робочих днів;

 2. не менше 24 календарних днів;

 3. не менше 30 календарних днів.

2. Чи має право працівник відмовитись від роботи в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці?:

 1. так;

 2. ні.

3. Головний бухгалтер ВАТ „Завод художніх виробів” Дідівська була звільнена з роботи за п.1 ст. 41 КЗпП України і на її місце була прийнята Куценко, яка є одинокою матір’ю, що має дитину-інваліда. Рішенням суду Дідковська була поновлена на роботі.

Яким чином в даній ситуації слід вирішувати питання?

4. Громадянин Шарій був прийнятий на роботу на завод „Атек” учнем слюсаря-складальника 11 січня 2002 року, 11 липня цього року Шарію був присвоєний 2-й розряд слюсаря-складальника. З якого моменту виникли трудові правовідносини?

^ 3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни право соціального забезпечення

для студентів спеціальності «Правознавство»

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (6-й семестр)

І. Обов’язкові


1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Систематичність та результативність під час семінарського заняття

10

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №2

20


20


1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи20

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

70

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора


30

2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи


30

2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо


30

^ Разом балів за вибіркові види СРС

30

Всього балів за СРС у 6 семестрі

100

^ Заочна форма навчання (5-6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання чотирьох модульних завдань (до 20 балів за кожне)

80

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Написання під контролем викладача

20

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

20

^ Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС у 5-6 семестрі

100

 1. ^ ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ


^ Форма навчання

денна

вечірня

заочна

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Поточний контроль

Систематичність та результативність – до 10 балів

Самостійна робота – до 10 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 5 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 5 балів) або

- інші види індивідуальної роботи


Модульний контроль – до 20 балів

- модуль №1 (до 10 балів);

- модуль №2 (до 10 балів)

Завдання одного модульного контролю – до 30 балів


Самостійна робота – до 10 б.:

 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 10 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 10 балів

Підсумковий контроль

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК

Систематичність та результативність – до 10 балів


Самостійна робота – до 50 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 20 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 30 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 30 балів) або

- інші види індивідуальної роботи


Модульний контроль – до 40 балів

- модуль №1 (до 20 балів);

- модуль №2 (до 20 балів)

(результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)

Завдання одного модульного контролю – до 80 балів

Самостійна робота – до 20 б. (результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)


Самостійна робота – до 20 б.:


 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 20 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 20 балів

85-100 балів

відмінно

А

80 балів

добре

В

65 – 75 балів

добре

С

60 балів

задовільно

D

50 – 55 балів

задовільно

E

20 – 45 балів

незадовільно – можлива перездача0 – 15 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F
Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS


Порядок оцінювання знань студентів

за результатами вивчення дисципліни

для денної та вечірньої форм навчання№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі,

в т.ч.:

Від 0 до 100 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до 10 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 50 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до 40 балівПідсумкова оцінка (в балах) =

= результати поточної роботи

Оцінка поточної роботи в семестрі проводиться в межах 100 балів


^ Оцінювання поточної роботи студента

Процес вивчення трудового права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань ПМК, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 40 балів ( модуль І – 20 балів, модуль ІІ – 20 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 50 балів , за систематичність та результативність – 10 балів.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

 • оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

 • оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

 • оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

 • оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.^ Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 100

^ Об’єкти контролю:

 1. систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях (до 10 балів) включає:

10 балів - студент має середній бал успішності не менше «4» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, за результати виконання експрес контролю тощо; та активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 50%; та не більше 20% пропусків семінарських занять, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача; 5 балів - студент має середній бал успішності не менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, за результати виконання експрес контролю тощо; та активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 30%; та не більше 50% пропусків семінарських занять, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача; 0 балів - студент має середній бал успішності менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, за результати виконання експрес контролю тощо; або активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає нижче 30%; або більше 50% пропусків семінарських занять, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача). 1. виконання завдань для самостійного опрацювання – до 50 балів;

включає:

вибіркові види роботи:

 • виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 30 балів;

або

 • виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 30 балів;

обов’язковий вид самостійної роботи:

 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 20 балів; 1. виконання модульних завдань - до 40 балів

включає 2 модулі (перший модуль – 20 балів; другий модуль – 20 балів)


Для заочної форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) виконання модульних завдань - до 80 балів

2) виконання індивідуальних завдань до 20 балів


Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

Семінар 1


Тема 1. Поняття, система, принципи та джерела трудового права України.

Тема 2. Суб’єкти трудового права України.


 1. Предмет та метод трудового права.

 2. Функції та система трудового права.

 3. Поняття, система і значення основних принципів трудового права.

 4. Джерела трудового права та їх класифікація.

 5. Характеристика Кодексу законів про працю: проблеми вдосконалення.

 6. Громадяни як суб’єкти трудового права.

 7. Роботодавці як суб’єкти трудового права.

 8. Профспілки як суб’єкт трудового права.Семінар 2


Тема 3. Трудові правовідносини.

Тема 5. Правова організація працевлаштування та зайнятості населення.


 1. Структура трудових правовідносин.

 2. Поняття та зміст трудової правосуб’єктності.

 3. Умови та підстави виникнення трудових правовідносин.

 4. Поняття зайнятості та категорії зайнятого населення.

 5. Поняття працевлаштування та його правові форми.

 6. Державна служба зайнятості та її повноваження.

 7. Компенсації і гарантії при втраті роботи.

 8. Поняття безробітного та його правове становище.


Семінар 3,4

Тема 6. Трудовий договір.


 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 2. Загальний порядок укладення та види трудового договору.

 3. Трудова книжка працівника.

 4. Переведення на іншу роботу та переміщення працівника.

 5. Випробування при прийнятті на роботу.

 6. Підстави припинення трудового договору.

 7. Поняття і випадки відсторонення від роботи.

 8. Порядок звільнення з роботи.

 9. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи.Семінар 5

  1   2   3Схожі:

М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconА. М. Колот методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «міжнародне економічне право»
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМ. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
...
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для спеціальності 6601
...
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconПоточний та підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання
Для отримання позитивної оцінки по завершенню вивчення курсу програмою передбачається виконання студентом завдань поточного та підсумкового...
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconПрограма навчальної дисципліни політична еліта (шифр І назва навчальної дисципліни)
Завдання для підсумкового контролю знань студентів (питання для контрольної роботи)
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМетодичні вказівки І завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова зі спеціальності» для студентів Інституту післядипломної освіти І дистанційного навчання (іподн) спеціальностей «Економіка І підприємництво» та «Менеджмент»
«Іноземна мова зі спеціальності» для студентів Інституту післядипломної освіти І дистанційного навчання (іподн) спеціальностей «Економіка...
М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «трудове право україни» для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня навчання iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2002. — 157 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи