Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права icon

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
НазваВадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
Сторінка1/6
Дата конвертації04.12.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Вищий державний навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА


«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ А.М. Колот


організаційно-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО бакалаврської програми«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри міжнародного

та європейського права

Протокол №_1від 31 серпня 2009р.


^ Завідувач кафедри____________С.М. Ратушний


«ПОГОДЖЕНО»:

Начальник

науково-методичного відділу _______________ Субіна О.О.


Київ-2009

передмоваНавчальна дисципліна “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” має за мету забезпечити комплексними знаннями щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, що розкривають положення сфери правового забезпечення і регулювання зовнішньоекономічної діяльності, взагалі і в Україні – зокрема, шляхом засвоєння знань про систему відповідних норм та набуття практичних умінь у даній галузі правозастосування. А саме, основ зовнішньоекономічної діяльності та її регулювання, правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вимоги до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення, розв’язання зовнішньоторговельних спорів та інше.


Відповідно до мети завданням курсу “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” є засвоєння студентами:

 • теоретичних основ правового регулювання і забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

 • систему відповідних національних і міжнародних нормативно-правових актів;

 • правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

 • тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

 • вимог до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення та інше.


Визначення поняття компетенції відповідного (бакалаврського) рівня.

В результаті вивчення курсу “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” студент має в даній сфері суспільних правовідносин:

 • володіти понятійним апаратом; орієнтуватися в системі і особливостях джерельної бази й інституційно-суб’єктного складу;

 • розрізняти і застосовувати на практиці особливості організації зовнішньоекономічних операцій і їх договірного оформлення;

 • а також, вміти застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій тощо.


розділ і.


організаційно-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до бакалаврської програми


1.1. Загальна інформація про спеціальність і бакалаврську програму.

Правове регулювання (забезпечення) зовнішньоекономічної діяльності -- є складною і розгалуженою системою нормативно-правових актів (міжнародних, національних (внутрішньодержавних) іноземних і вітчизняних) різних галузей права, об’єднаних, у першу чергу, спільним предметом правового регулювання – сферою відносин суб’єктів господарювання різних держав щодо організації і проведення зовнішньоекономічної діяльності. В процесі вивчення особлива увага звертається на здобуття студентами навичок роботи з конкретними міжнародними та національними нормативно-правовими актами і на те, як вони відбиваються та реалізуються в практиці проведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами та в регулюванні даної сфери міжнародними та державними установами.

Навчальна дисципліна “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” вивчається студентами після або в процесі опанування “Господарського права”, “Комерційного права”, “Міжнародного права”, “Митного права” та ін.


1.1.1. Спеціальність 6601 “Правознавство” всіх форм навчання.

Напрям підготовки – юрист, правознавець.

Кваліфікація випускника – бакалавр.

Узагальнений об’єкт діяльності – господарська сфера.

Нормативний термін навчання – 4 роки.

Дисципліна викладається в 7 семестрі на 4 курсі (для стаціонарної форми навчання).

Дисципліна – є вибірковою.


1.1.2. Сфера діяльності випускника договірна (підготовка і укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)), організація проведення експортно-імпортних операцій різних видів (отримання дозвільних документів, ліцензій, квот, реєстрація деяких видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), проведення декларування тощо), основи розв’язання зовнішньоекономічних спорів тощо.


1.1.3. Первинні посади на ринку праці, обіймати які мають право випускники (у відповідності з “Класифікатором професій ДК 003:2005”):


КОД КП

^ КОД ЗКППТР

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

2429

25500

Юрисконсульт

2421.2
Юрист

1475.4 
Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 1.1.4. Класи професійних завдань (завдання і обов’язки):

 • Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Здійснює правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру, що готуються на підприємстві, візує їх, а також у разі потреби бере участь у підготуванні цих документів. Вживає заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства. Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства, а також проектів нормативних актів, що надходять на відгук до підприємства. Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування, надання правової допомоги структурним підрозділам з претензійної роботи, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових та арбітражних органів. Представляє інтереси підприємства в суді, арбітражному суді, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових і арбітражних справ. Бере участь у підготуванні та укладанні колективних договорів, галузевих тарифних угод, розробленні та реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни, регулюванні соціально-трудових відносин на підприємстві. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових і арбітражних справ, а також практики укладання і виконання господарських договорів, розроблює пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства. Керує підготовкою матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення екологічного законодавства та про інші правопорушення для передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних підприємству. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження власності підприємства. Здійснює контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку сертифікації продукції, приймання товарів і продукції за кількістю та якістю. Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Бере участь у розгляді матеріалів про стан дебіторської заборгованості з метою виявлення боргів, що потребують примусового стягнення, забезпечує підготовку висновків по пропозиціях щодо списання безнадійної заборгованості. Забезпечує систематизований облік, зберігання внесення прийнятих змін в законодавчі і нормативні акти, що надходять на підприємство, а також в накази та інші керівні матеріали, що видаються його керівником, забезпечує доступ до них користувачів на основі застосування сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності. Організовує надання юридичної допомоги громадським організаціям на підприємстві, консультування працівників з правових питань.

 • Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани розвитку підприємства. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності оцінює експортний потенціал підприємства (підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами діяльності підприємства. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Проводить багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формує цінову політику. Аналізує, планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції. Оцінює та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства. Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах. Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення позикових ресурсів. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних зв'язків. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому. Бере участь в аналізі продуктивності праці і розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів. Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів. Прогнозує попит на продукцію. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни вітчизняного та міжнародного законодавства. Організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами. Бере участь у моніторингу виконання робіт партнерами. Складає звітність про діяльність підприємства (підрозділу). Організовує рекламну діяльність.


1.1.5. Професійна компетенція випускників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю (повинні знати):

 • Законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове законодавство; екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства; порядок укладання і оформлення господарських договорів, колективних договорів, тарифних угод; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

 • Чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний кодекс України, зарубіжне митне законодавство; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності; форми та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, головні фактори зовнішньоторговельної політики України та методи її реалізації; особливості валютного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної політики і валютного контролю; порядок складання установчих документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств різних форм власності; методи та порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції; форми стимулювання експорту; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; порядок ціноутворення на світовому ринку, розроблення стратегії цін; прейскуранти оптових цін на продукцію, економіку виробництва; методи вивчення попиту на товари, способи рекламування продукції; правила оформлення матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та споживачами; види зовнішньоторговельних операцій, структуру і зміст зовнішньоторговельних контрактів; види договорів; види договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками (вітчизняними та іноземними); форми міжнародної торгівлі; валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів і форми міжнародних розрахунків; страхування, основні форми і різновиди кредитів у міжнародній торгівлі; транспортне обслуговування зовнішньоекономічних зв'язків, конвенцій і угоди про міжнародні перевезення; організацію розповсюдження товарів на світовому ринку, шляхи і методи підвищення їх конкурентоспроможності; експортні можливості підприємства й організацію експортного виробництва, експортну товарну політику, організаційні форми державної підтримки експортної діяльності фірм; систему експортного контролю; організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм; систему експортного контролю; організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм; систему експортного контролю; організацію зовнішньоторговельної діяльності в інших країнах; зовнішньоторговельний апарат промислових компаній, його структуру і функції; міжнародну торговельно-посередницьку діяльність; етику ділового спілкування та ведення переговорів; стандарти і технічні умови на продукцію підприємства; порядок та строки подання звітності; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.


1.1.6. Спеціальні компетенції випускників даної бакалаврської програми.

Після проходження (вивчення) курсу “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” студенти повинні бути обізнаними з наступними основами і питаннями зовнішньоекономічних відносин.

Студенти повинні знати:

 • термінологічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

 • правове регулювання зовнішньоекономічної діяльністю як правовий інститут, його предмет, методи;

 • принципи та види зовнішньоекономічної діяльності, об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (національні та іноземні);

 • міжнародні організації та міжнародно-правові джерела з регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • державні органи України та їх компетенцію з регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, порядок їх введення та порядок реалізації в практиці;

 • міжнародні та національні нормативно-правові вимоги до способів укладання, форми та змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

 • особливості проведення деяких видів зовнішньоекономічних операцій;

 • основи відповідності і вирішення зовнішньоторговельних спорів.


Студенти повинні вміти:

 • вільно орієнтуватися в міжнародній і національній нормативно-правовій базі з зовнішньоекономічної діяльності з метою швидкого находження необхідних документів та основних підходів до вирішення тих чи інших питань;

 • знати практику організації та проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

 • грамотно формулювати значення різних термінів і понять використовуваних в практиці зовнішньоекономічної діяльності;

 • вміти скласти зовнішньоекономічні договори (контракти) з основних видів зовнішньоекономічних операцій та інші види зовнішньоекономічних документів;

 • застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • визначити суто юридичний аспект відповідних відносин, межі свободи і необхідності у поведінці суб’єктів цих правовідносин, в тому числі, при захисті права власності окремих суб’єктів та інтересів суспільства, які реалізуються у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.розділ Іі.


навчально-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни “правове регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ діяльності”


2.1. Вступ


Навчальна дисципліна “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” має за мету забезпечити комплексними знаннями щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, що розкривають положення сфери правового забезпечення і регулювання зовнішньоекономічної діяльності, взагалі і в Україні – зокрема, шляхом засвоєння знань про систему відповідних норм та набуття практичних умінь у даній галузі правозастосування. А саме, основ зовнішньоекономічної діяльності та її регулювання, правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вимоги до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення, розв’язання зовнішньоторговельних спорів та інше.


Відповідно до поставленої мети, завданням курсу “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” є засвоєння студентами:

 • теоретичних основ правового регулювання в забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

 • систему відповідних національних і міжнародних нормативно-правових актів;

 • правового статусу національних та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

 • тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

 • вимог до деяких видів зовнішньоекономічних операцій та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення та інше.


Предметом дисципліни “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” – є нормативно-правові акти національні (законі і підзаконні) та міжнародні (міжнародні договори, рішення міжнародних організацій, правові звичаї, типові (модульні) закони та договори тощо) в сфері правового регулювання \ забезпечення зовнішньоекономічної (зовнішньоторговельної) діяльності і документи операційно-організаційні характеру.


Компетенції, що формулюються дисципліною “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”.


Студенти повинні знати:

 • термінологічне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

 • правове регулювання зовнішньоекономічної діяльністю як правовий інститут, його предмет, методи;

 • принципи та види зовнішньоекономічної діяльності, об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (національні та іноземні);

 • міжнародні організації та міжнародно-правові джерела з регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • державні органи України та їх компетенцію з регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, порядок їх введення та порядок реалізації в практиці;

 • міжнародні та національні нормативно-правові вимоги до способів укладання, форми та змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

 • особливості проведення деяких видів зовнішньоекономічних операцій;

 • основи відповідності і вирішення зовнішньоторговельних спорів.


Студенти повинні вміти:

 • вільно орієнтуватися в міжнародній і національній нормативно-правовій базі з зовнішньоекономічної діяльності з метою швидкого находження необхідних документів та основних підходів до вирішення тих чи інших питань;

 • знати практику організації та проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

 • грамотно формулювати значення різних термінів і понять використовуваних в практиці зовнішньоекономічної діяльності;

 • вміти скласти зовнішньоекономічні договори (контракти) з основних видів зовнішньоекономічних операцій та інші види зовнішньоекономічних документів;

 • застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • визначити суто юридичний аспект відповідних відносин, межі свободи і необхідності у поведінці суб’єктів цих правовідносин, в тому числі, при захисті права власності окремих суб’єктів та інтересів суспільства, які реалізуються у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.


2.2.

Тематичний план

вивчення дисципліни

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”п/п

Тема

Стаціонарна

Вечірня

Заочна

Л

С

Інд

СРС

Л

С

Інд

СРС

Л

С

Інд

СРС

1.

Система управління зовнішньоекономічною діяльністю

2

2

1

5

12

7

1

9

2.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2

2

1

5

1

1

2

7

1

29

3.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2

2

1

5

1

1

2

7

1

9

4.

Зовнішньоекономічний договір (контракт).

2

2

1

6

1

1

2

8

1

210

5.

Правове регулювання окремих умов зовнішньоекономічних договорів.

2

2

1

5

1

1

2

7

1

9

6.

Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів.

2

16

1

1

1

710

7.

Правове регулювання розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

2

1

1

6

1

1

1

7

1

10

8.

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2

2

1

6

12

8

1

10

9.

Юридична відповідальність за правопорушення у зовнішньоекономічних відносинах.

2

1

1

6

1

1

1

810

10.

Вирішення спорів у зовнішньоекономічних відносинах.

2

1

1

6

2

1

1

8

1

10
^ Всього годин:

20

16

16

56

10

8

16

74

8

496

2.3.

Програма дисципліни

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”


Тема 1.
^
Система управління зовнішньоекономічною діяльністю


Розділи управління зовнішньоекономічною діяльністю: національне управління, багатостороннє регулювання, управління на рівні підприємств, менеджмент міжнародних підприємницьких проектів. Об’єкти та форми зовнішньоекономічного управління. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю: класичні та сучасні напрями. Абсолютні та порівняльні переваги. Кейнсіанство та монетаризм. Система та органи управління зовнішньоекономічною діяльністю на національному рівні. Засоби управління зовнішньоекономічною діяльністю на національному рівні. Поняття зовнішньоекономічної політики. Протекціонізм та лібералізація. Інструменти зовнішньоекономічної політики. Поняття тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної політики. Поняття прямих та непрямих засобів протекціонізму. Торгово-політичні засоби розширення експорту. Поняття про торгові договори та угоди. Фінансові інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Багатосторонні міжнародні інституції регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Цілі, принципи, суб’єкти та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.


Тема 2.
^
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


Поняття зовнішньоекономічного права. Зовнішньоекономічні правовідносини. Предмет правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття суб’єктів зовнішньоекономічного права. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття правових режимів для іноземних суб’єктів господарської діяльності. Система джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Конституція як джерело зовнішньоекономічного права. Цивільний та Господарський Кодекси України як джерела зовнішньоекономічного права. Міжнародні договори України та міжнародні торгові звичаї як джерела зовнішньоекономічного права. Закони та підзаконні акти України як джерела зовнішньоекономічного права. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її види. Експорт та імпорт товарів і капіталів. Поняття суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та її види. Основні права суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності як суб’єкти зовнішньоекономічного права.


Тема 3.
^
Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


Поняття митного обкладення та мита. Поняття митного тарифу. Митний тариф України. Гармонізована система опису та кодування товарів. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Митно-тарифна Рада та її функції. Види мита та їх класифікації. Нарахування та сплата мита. Митна вартість. Визначення країни походження товару. Митно-тарифні пільги, їх система та види.


Тема 4.

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Поняття заходу нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Якісні нетарифні заходи. Кількісні нетарифні заходи. Підтвердження відповідності. Сертифікація. Реєстрація лікарського засобу. Реєстрація виробу медичного призначення. Санітарно-епідеміологічний контроль. Санітарно-епідеміологічна експертиза. Фітосанітарний контроль. Підкарантинні матеріали та об`єкти. Ветеринарний контроль. Ліцензія експортна (імпортна). Поняття квоти. Облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).


^ Тема 5.

Зовнішньоекономічний договір (контракт)


Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту). Критерії зовнішньоекономічного договору (контракту). Національно-державна належність сторін зовнішньоекономічного договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) як різновид цивільно-правового договору. Правове регулювання укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Право, що застосовується до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Основні та додаткові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).


Тема 6.

Правове регулювання окремих умов зовнішньоекономічних договорів


Базові умови поставки товарів. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС. Характеристика термінів групи E, F, C, D. Правове регулювання валютних умов зовнішньоекономічних договорів. Правове регулювання ціни зовнішньоекономічних договорів. Індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.


Тема 7.

Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів


Види джерел правового регулювання зовнішньоекономічних договорів. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Поняття оферти і акцепту. Договори міжнародного залізничного перевезення. Договори міжнародного автомобільного перевезення. Договори міжнародного повітряного перевезення. Договори міжнародних морських перевезень. Договір про здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності. Поняття операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності. Договір про здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Поняття товарообмінної (бартерної) операції у зовнішньоекономічній діяльності.


Тема 8.

Правове регулювання механізму розрахунків

у зовнішньоекономічній діяльності


Право щодо самостійного визначення форм розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Поняття засобу платежу. Основні платіжні інструменти. Платіжне доручення. Поняття переказодавця та бенефіціара. Поняття акредитиву. Поняття інкасо. Поняття чека, чекодавця, чекодержателя. Поняття векселя, його простого та переказного різновидів. Поняття індосаменту.


Тема 9.

Правопорушення та юридична відповідальність

у зовнішньоекономічних відносинах


Поняття юридичної відповідальності у зовнішньоекономічних відносинах. Види відповідальності в зовнішньоекономічних відносинах. Поняття правопорушення у зовнішньоекономічній діяльності. Індивідуальний режим ліцензування. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Кримінальна відповідальність. Види злочинів у зовнішньоекономічній сфері. Адміністративна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. Поняття адміністративного проступку. Цивільно-правова відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. Відшкодування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції.


Тема 10.

Вирішення спорів у зовнішньоекономічних відносинах


Органи вирішення спорів у зовнішньоекономічній діяльності. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ. Арбітраж ad hoc. Арбітражна угода та арбітражне застереження. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. Порядок визнання та приведення у виконання арбітражних рішень.

РЕКОМЕНДОВАНА (основна і додаткова) ЛІТЕРАТУРА


 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. – 196 с.

 2. Анцелевич Г.А. Международное морское право: Учебник. – К.: УАЗТ, 1998. – 248 с.

 3. Анцелевич Г.О., Голубєва В.О. та ін. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2005. - 272 с.

 4. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право. Загальна частина: Навч. посібник. – К.: УАЗТ, 1999. -188 с.

 5. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право. Особлива частина: Навч. посібник. – К.: УАЗТ, 1999. - 188 с.

 6. Артемов Н. М. Финансово-правовое регулирование внешнеторговой деятельности. – М., 1999. – 480 с.

 7. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. - М.: 1-я Федеративная Книготорговая Компания, 1998. - 271с.

 8. Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. – 448 с.

 9. Берещенко А.В. и др. Контракты: Правовой комментарий. Практич. рекомендации. Образцы документов. – Херсон: Приднестровье, 1992.

 10. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 2-е изд. - М.: Междунар. отн., 1994. – 416 с.

 11. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учеб. пособие. - М.: Изд-во “РУДН”, 1997. – 224 с.

 12. Буров А.С. Эффективность внешней торговли России: методология расчетов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 80 с.

 13. Васильєва–Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996рр.): Навч. посібн. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

 14. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 256 с.

 15. Внешнеторговая сделка. - М.: Информцентр “Коринф”, 1994. – 182 с.

 16. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994. – 464 с.

 17. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 408 с.

 18. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. Под ред. Л. Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 823 с.

 19. Генеральна угода з тарифів і торгівлі: Структура і діяльність. - К.: Міжвідомча комісія з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів та торгівлі, 1994. – 27 с.

 20. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 671 с.

 21. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – К: ЦУЛ, 2005. - 696 с.

 22. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Уч. пос. – Днепропетровск, «Наука и образование», 1998. – 183 с.

 23. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учебно-методическое пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1998. – 80 с.

 24. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. Учебно-практическое пособие. - М.: Издательский Дом “Деловая литература”, 1999. - 302 с.

 25. Деловой контракт с зарубежным партнером. Сост. и общ. ред. к.э.н. А.В. Плотникова. – К.: Объединение научно-производственных инициатив «Либра», 1993. – 184 с.

 26. Додонов В.Н., Каминская Е.В., О.Г. Румянцев. Словарь гражданского права / Под общей ред. д.ю.н. В.В. Залесского. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 304 с.

 27. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2003. – 271с.

 28. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 29. Експортно-імпортні операції. Міжнародні контракти. Форми розрахунків. В 2-х ч. – К.: Міжнародний центр приватизації, інвестицій і менеджменту, 1994.

 30. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право. Учеб. пособие. - М.: Изд. группа “ФОРУМ” - ИНФРА-М”, 1998. – 264 с.

 31. Європейський Союз. Консолідовані договори. –К.: Видавництво “Port-Royal”, 1999. – 208 с.

 32. Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. - Х.: Консум, 1998. – 156 с.

 33. Ильин Ю.Д. Лекции по международному публичному праву. – Х.: НПКФ «Консум», 1996. –236 с.

 34. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник/ Отв. ред. Савинов Ю.А. - М.: Мысль, 1990. – 364 с.

 35. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М., «Международ. отношения», 1997. – 416 с.

 36. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.

 37. Комаров А.С., Вилкова Н.Г., Чистяков Р.П. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. – М.: Изд-во МИМБ, 2003. – 116 с.

 38. Комерційне право. Підручник. Правові основи підприємницької діяльності. (Під ред. Шакуна В.Ч., Мельника П.В., Поповича В.М.). – К.: Правові джерела. – 1997. – 780 с.

 39. Комментарий МТП к Инкотермс 2000. Толкование и практическое применение. Публикация МТП № 620 / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2002. – 288 с.

 40. Коммерческий договор от заключения до исполнения / Сост. Л.П. Дашков, А.В. Брызгалин. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995. – 324 с.

 41. Кормышев В.В. Организация внешнеэкономических операций: Учебное пособие. – М.: Изд-во МИМБ, 2003. – 148 с.

 42. Короткий юридичний словник / Н.М. Хуторян, І.В. Зуб, Д.А. Єринов та ін. – К.: Політвидав України, 1989. – 189 с.

 43. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар. отношения, 2001. – 480 с.

 44. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. – М.: Наука, 1988. – 170 с.

 45. Лук’яненко Д.Г. та ін. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку. Підручник. - К.: Хвиля-Прес, 1995. – 176 с.

 46. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1998. – 410 с.

 47. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико–правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми: Монографія. – К.: Вентурі., 1999. – 400 с.

 48. Мартынова М.А. Конкурентоспособность российских предприятий: возможности и угрозы при вступлении в ВТО. Монография. – М.: Научная книга, 2003. – 126 с.

 49. Марченко В.Б., Шаповалов Д.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 207 с.

 50. Матвеева О.П. Организация и технология внешнеторговых операций. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 160 с.

 51. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1994. – 480 с.

 52. Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. – М.: Юрид. лит., 1994. – 512 с.

 53. Международное право: Учебник. Изд. 2-е. доп. и перераб. отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 624 с.

 54. Международное частное право (конспект лекций в схемах). – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 144 с.

 55. Международное частное право (конспект лекций). – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. - 144 с.

 56. Международное частное право. (Действующие нормативные акты). Учебное пособие. - М.: Институт международного права и экономики, Издательство “Триада, Лтд”, 1997. – 416 с.

 57. Международное частное право: Учебное пособие./ Сост. Д.В. Задыхайло. - Х.: Фирма “Консум”, 1998. – 75 с.

 58. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика,1994. – 592 с.: ил.

 59. Международные организации системы ООН: Справочник / Сост. А.А. Титаренко. – М.: Междунар. отношения, 1990. – 192 с.

 60. Международные правила расчетов. Сборник нормативных актов. – К.: Национальный банк Украины. РПО «Полиграфкнига», 1993. - 128 с.

 61. Международные экономические отношения./ Под. ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: Дип. академия МИД РФ, 1998. – 368 с.

 62. Международные экономические отношения: Учебник для вузов./ В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; Под ред. В.Е. Рыбалкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 503 с.

 63. Международный коммерческий арбитраж. Закон Украины, Международные конвенции, Инкотермс 1990. – К.: «ТПП Украины», 1995. – 200 с.

 64. Менеджмент и рынок: германская модель. Учебное пособие / Под ред. проф. У. Рора и проф. С. Долгова. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 480 с.

 65. Мережко А.А. Lex Mercatona: Теория и принципы транснационального торгового права. - К.: Таксон, 1999. - 416 с.

 66. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность. Под ред. А. К. Шуркалина, Н. С. Цыпиной. – М.: Логос, 2000. – 248 с.

 67. Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт: Учеб. пособие. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 183 с.

 68. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 69. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. - К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 70. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: „Знання”, 2006. – 394 с.

 71. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. / Армия народн. хоз-ва при Правительстве РФ.-2-е изд. - М.: Дело,1999. – 272 с.

 72. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. - К.: Либра, 1994. – 190 с.

 73. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К. .: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 74. Новітнє Українське законодавство по регулюванню проблем демпінгового, субсидіарного та масованого імпорту (Перший Антидемпінговий кодекс України). – К.: УАЗТ, 1999. – 112 с.

 75. Нортон А. Т. Справочник по международным коммерческим контрактам / Пер. с англ. – М.: Мир, право, информация, 2001. – 400 с.

 76. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

 77. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. Довідник з правових питань. – К.: Юрінком, 1997. - 416 с.

 78. Осика С.Г., Коновалов В.В., Осика А.С. Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи. / Серія: Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торговельних процесів. – К.: УАЗТ, 2000. - 397 с.

 79. Осика С.Г., Коновалов В.В., Покрещук О.О., Осика А.С. Антидемпінговий кодекс України: практика та проблеми застосування. – К.: УАЗТ, 2001. – 378 с.

 80. Осика С.Г., Оніщук О.В., Осика А.С., П’ятницькій В.Т., Штефанюк О.В. Інституційні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі. / Серія: Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торговельних процесів. –К.: УАЗТ, 2000. - 288 с.

 81. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: “К.І.С.”, 2001. - 491 с.

 82. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т., Оніщук О.В., Осика А.С., Штефанюк О.В. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ. / Серія: Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торговельних процесів. –К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.

 83. Осика С.Г., П’Ятницькія В.Т., Осика А.С. Генеральна угода з тарифів та торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. / Серія: Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торговельних процесів. –К.: УАЗТ, 1999. –204 с.

 84. Осика С.Г., Теренс П. Стюарт, Василенко А.В., Коновалов В.В., Осика А.С., Павленко О.В. Новітнє Українське законодавство по регулюванню проблем демпінгового, субсидіарного та масованого імпорту (Перший Антидемпінговий кодекс України). Монографія. / Серія: Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торговельних процесів. – К.: УАЗТ, 1999. –112 с.

 85. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. Руководитель авторского коллектива – доктор юридических наук В.В. Залесский. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 648 с.

 86. Основы внешнеэкономических знаний. Учебник для вузов / Под редакцией И. П. Фаминского. - М.: Международ. отн., 1990. – 560 с.

 87. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник. / С.И. Долгов, В.В. Васильев, С.П. Гончарова и др. – М.: Высшая школа, 1990. – 432 с.

 88. Панов В.П. Международное частное право: Схемы. Документы. Учебное пособие. –М.: Право и Закон, 1996. – 208 с.

 89. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вертурі, 1996. – 288 с.

 90. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 1998. – 320 с. – Бібліогр.: с. 313 – 314.

 91. Плотников А. Ю. Базисные условия поставки международных контрактов в Инкотермс-2000. Официальный текст, комментарии. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2002. – 223 с.

 92. Плотников А. Ю. Инкотермс – 2000. Содержание, практика применения, комментарии. – М.: “Изд-во ПРИОР”, 2001. – 48 с.

 93. Плотников А.В. Рыночная экономика. Словарь. – К.: «МИРА», 1994. – 98 с.

 94. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 95. Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 512 с.

 96. Покрещук О.О. Україна і міжнародне право: Навч. посібник. – К.: УАЗТ, 1999. – 44 с.

 97. Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. – Харьков: Каравелла, 2001. – 358 с.

 98. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. Учебное пособие. Под ред. проф. В.В. Безбаха, доц. А.Я. Капустина, проф. В.К. Пучинского. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. – 400 с.

 99. Правові основи підприємницької діяльності (під редакцією Шакуна В.І., Мельникова П.В., Поповича В.М.). - К.: Правові джерела, 1997. – 780 с.

 100. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В. Д. Ларичев и др. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. – 512 с.

 101. Прокушев Е.Ф., Матвеева О.П. Лицензирование экспорта и импорта товаров: Учеб.-практич. пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. – 136 с.

 102. Результати уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. - К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. - 520 с.

 103. Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к законодательству и практике разрешения споров). – М.: Юрид. фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2001. – 368 с.

 104. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. У 2 кн. – К.: Таксон, 2000.

 105. Рут, Френклін Р., Філіпенко, Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ.- К.: Основи, 1998. – 743 с.

 106. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

 107. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий. – Калининград: ОГУП, 2003. – 208 с.

 108. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. – М.: Гардарика, 1998. – 336 с.

 109. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. Учебник для вузов. - М.: Международ. отн., 1989.

 110. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. / Серія: Система Світової Організації Торгівлі, як основа регулювання глобальних торговельних процесів. – К.: УАЗТ, 2000. - 598 с.

 111. Скаридов А.С. Международное частное право: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 768 с.

 112. Скурко Е.В. ВТО: введение в правовую систему / Под ред. В.М. Шумилова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 96 с.

 113. Словник законодавчих і нормативних термінів: Юрид. слов. І. Дахна / Авт. І.І. Дахно. – К.: Бліц-Інформ, 1998. – 352 с. (Б-ка права тижневика “Бізнес”). – Рос.

 114. Смирнова Н.Н. Международное торговое право. Конспект лекций. – СПб.: Альфа, 2001. - 128 с.

 115. Совместные предприятия, международные объединения и организации на территории СССР: Нормативные акты и комментарии / Отв. ред. Г.Д. Голубов. – М.: Юрид. лит., 1988. - 544 с.

 116. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХІ столетия: Перспективы Украины. – К.: Логос, 1998. - 568 с.

 117. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. – К.: Демос, 1995. – 354 с.

 118. Справочник по Конвенции МДП. – К.: Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины., 1996. – 205 с.

 119. Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Пер. з англ.; За ред. В.І. Муравйова; Ред. Л. Климчик. - К.: Абрис, 1998; Будапешт: COLPI/OSI, 1998. – 424 с.

 120. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед. спец. навч. закл. – К.: АТ “Август”, 2001. – 422 с.

 121. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед. спец. навч. закл. – К.: АТ “Август”, 1999. – 296 с. – Бібіліогр.: с. 183-184.

 122. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 1999. – 528 с.

 123. Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. – М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2002. – 168 с.

 124. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник / Ин-т гос-ва и права при РАН. - М.: Юристъ, 1999. – 456 с. (Серия “Institutions”.).

 125. Тускоз Жан. Міжнародне право: Підручник. Пер. з франц. – К.: «АртЕк», 1998. – 416 с.

 126. Тынель А. и др. Курс международного торгового права. / Тынель А., Функ Я., Хвалей В. – Мн.: Амалфея, 1999. – 704 с.

 127. Уилсон Дж. Международная торгволя в малом бизнесе / пер. с англ.; Под ред. Л.Е. Стровского. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 192 с. – (Руководство Барклайз Банка по малому бизнесу).

 128. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). – Юрінком. – К, 1996. – 1184 с.

 129. Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів (1991-1995рр.). У 2х кн. / Упоряд. В.В. Будяков та ін. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 130. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Э.Э. Батизи. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 284 с.

 131. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / А.И. Кредисов, С.Н. Березовенко, В.В. Волошин, Д.П. Расшивалов и др. / Под общ. ред. А.И. Кедисова. – К.: Феникс, 1996. – 420 с.

 132. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова. – К.: Віра-Р, 1998. – 448 с.

 133. Фединяк Г.С.Міжнародне приватне право: Курс. вибр. лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 432 с.

 134. Фінансово-правовий словник / Укл. В.В. Безугла, О.Д. Василик, Л.К. Воронова та ін. – К.: Київ. у-т, 1993. – 136 с.

 135. Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. А. Международные сделки: Краткий курс. Учебное пособие. – Пер. с англ. - М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. – 528 с.

 136. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 446 с.

 137. Фомишин С.В. Международные экономические отношения. Курс лекций. – М.: ЮРКНИГА, 2004. – 352 с.

 138. Цивільне право: Підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1997. – Ч.1., - 544 с.

 139. Циганкова Т. М. та ін. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.

 140. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

 141. Цират Г.А., Цират А.В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. - К.: Довіра, 1997. – 367 с. – Библиогр.: с. 364.

 142. Шатров В.П. Международное экономическое право: Учеб. пособие. – М.: Изд-во УДН, 1990. – 116 с.

 143. Шепенко Р. А. Антидемпинговый процес. – М.: Дело, 2002. – 616 с.

 144. Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 174 с.

 145. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговки: Пер. с англ. – М.: Юрид. литература, 1993. – 512 с.

 146. Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие. - М.: НИМП, 2001. - 288 с.

 147. Шумилов В.М. Международное экономическое право. В 2-х томах - М.: Издательско-консалтинговая компания ”ДеКА”, 2002.

 148. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебно-методическое пособие. / Всероссийская академия внешней торговли. - М.: Издательско-консалтинговая компанія ”ДеКА”, 1999. – 400 с.^

Нормативні акти

(в редакції, що діє на дату вивчення)
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №1 від 31серпня 2009 р. В. о завідувача кафедри Міхневич Л. В
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconУдк 65. 01 Гребешкова О. М., к е. н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана, Федорцова І. О., Аф «igk – Україна Аудит»
Гребешкова О. М., к е н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи